صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > اساسنامه 
اساسنامه

 


اساسنامه پژوهشكده كودكان استثنائي
 

كليات
 
پژوهشكده كودكان استثنائي موسسه اي است وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنائي و به لحاظ مالي مستقل كه در اين اساسـنامه بـه اختصار پژوهشكده ناميده مي شود، براساس موافقت اصولي شماره 2311/ 22مورخ 73/2/27 شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس و امـور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد .
 

ماده -1 هدف
هدف پژوهشكده تحقيق در زمينه هاي مختلف كودكان استثنايي مي باشد .
 

ماده -2 شرح وظايف
 
-2-1 انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي پيرامون مسائل رواني،تربيتي ،آموزشي ،توانبخشي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي ،اقتـصادي و حقـوقي كودكان استثنائي و نيز بهداشت و پيشگيري از معلوليتها در خانواده و اجتماع .
-2-2 تحقيق و پژوهش و يافتن روشهاي بهتر به منظور بهبود كيفيت در كسب مهارتهاي علمي و بالا بردن تواناييهاي كودكان استثنايي .
-2-3 پژوهش در تهيه و تدارك الگوها و آزمون هاي مناسب و كاربردي جهت تشخيص و ارزيابي و يژگيها و استعدادهاي كودكـان در سـنين مختلف ،به خصوص كودكان پيش از دبستان .
-2-4 انجام پژوهشها و ارائه روشهاي شناسايي،جذب و جايگزيني كودكان استثنائي و نحوه ارتباط والدين با تاكيد بر يافته هاي نوين عملي .
-2-5 پژوهش در زمينه ارزشيابي آموزش و پرورش كودكان استثنائي و ارائه راههاي بهتر جهت پيشبرد هدفها و برنامه ها و بهبود عملكرد ها .
-2-6 همكاري در تعيين خط مشي ها و اولويتها ي تحقيقاتي و پژوهشي در جهت اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور .
-2-7 كمك به انجام پـژوهش در زمينـه طراحـي سيـستمهاي آموزشـي و پژوهـشي و توانبخـشي بـه نحـوي كـه ناتوانيهـاي ذهنـي ،حسي،حركتي،رفتاري،عاطفي و يادگيري كودكان استثنائي جبران گردد .
-2-8 فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت توسعه و هدايت فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي در جهت شناخت و دستيابي به راه حلهاي مناسب .
-2-9 انجام پژوهشهايي كه منجر به ارائه راههاي عملي و موثرتري براي افزايش كارآي ي معلمان ،و بهبود كيفي ،محتواي آموزشي و روشهاي تدريس و مواد و فضاي آموزشي كودكان استثنايي گردد .
-2-10 ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور از طريق برگزاري گردهمـايي ،مبادله محقق و يا اجراي پروژه هاي تحقيقا تي مشترك جهت دستيابي هر چه بيشتر به علوم و تكنو لوژي جديد در زمينه هاي مرتبط با اهداف و سياستهاي پژوهشكده و سازمان آموزش و پرورش استثنايي در محدوده مقررات عمومي كشور .
 

ماده -3 اركان
 
الف - هيات امنا
ب - رئيس
ج - شوراي پژوهشي
الف - هيات امنا
هيات امناي پژوهشكده از نظر تركيب و وظايف تابع ضوابط مندرج در قانون تشكيل هيات امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهـشي وابسته به سازمان دولتي است .
 

ب - رئيس
 
رئيس پژوهشكده از بين اعضاي هيات علمي و با پيشنهاد و حكم وزير آموزش و پرورش پس از تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي براي مدت 4 سال منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است .
 

وظايف رئيس
 
-1 اداره و هدايت پژوهشكده براي انجام هر چه بهتر امور مربوط در چاچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات .
-2 صدور احكام مسئولين ومديران واحدهاي پژوهشكده براساس تشكيلات مصوب
-3 امضا قراردادها و اسناد مالي و اداري در چاچوب ضوابط و مقررات موجود
-4 پيشنهاد بودجه سالانه به مراجع ذيصلاح
-5 ارائه گزارش عملكرد سالانه پژوهشكده به هيات امنا
-6 تنظيم بودجه سالانه و تفصيلي
-7 نظارت برحسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي و دوره ها و برنامه هاي علمي
-8 پيشنهاد تشكيلات پژوهشكده به هيات امنا
 

ج - شوراي پژوهشي
 
-1 تركيب
-1-1 رئيس پژوهشكده ( رئيس شورا (
-1-2 معاون پژوهشي پژوهشكده ) دبير شورا (
-1-3 سه تا 7 نفر از اعضاي هيات علمي در رشته هاي مربوط به پيشنهاد رئيس و تاييد هيات امنا
 

تبصره1 : حداقل يك نفر از اعضاي بند 1-3 بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده انتخاب شود .
تبصره2 : اعضاي شوراي پژوهشي پژوهشكده با حكم رئيس پژوهشكده منصوب مي گردند .
 

-2 وظايف و اختيارات
-2-1 تصويب طرحهاي پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها طبق ضوابط موجود
-2-2 تدوين برنامه هاي علمي گروهها
-2-3 تعيين خط مشي پژوهشكده جهت برقراري ارتباطات پژوهشي با مراكز علمي داخلي و خارجي ،در محدوده ضوابط و مقررات كشور .
-2-5 بررسي نيازهاي تجهيزاتي،انتشاراتي،علمي و پژوهشي پژوهشكده
 

ماده :4 پژوهشكده از نظر مقررات مالي مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشد .
ماده :5 اعضاي هيات علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش ) علمي و عمومي ( تابع مقررات مورد عمل موسسات
پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشند .
ماده :6 انحلال پژوهشكده با پيشنهاد هيات امنا و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان پذير است .
ماده7 : در صورت انحلال اموال و دارايي هاي پژوهشكده پس از تسويه به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد .
ماده :8 هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد هيات امنا و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان پذير است . اين اساسنامه در 8 ماده و2تبصره در تاريخ 74/10/16 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد .

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك