صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > طرح های پژوهشی اجرا شده 
طرح های پژوهشی اجرا شده

 

فهرست طرح های خاتمه یافته از سال 1390 لغایت 1397

فهرست طرح های خاتمه یافته سال 96-1395

فهرست طرح های خاتمه یافته سال 1394

فهرست طرح های خاتمه یافته 1393(شش ماهه اول)

فهرست طرح های خاتمه یافته 1392

فهرست طرح ها خاتمه یافته 1391

فهرست طرح ها خاتمه یافته 1390

فهرست طرح ها خاتمه یافته 1389

فهرست طرح های پایان یافته شش ماهه دوم 1388

 

فهرست طرح های پایان یافته شش ماهه اول 1388 و ما قبل که بشرح ذیل می باشد :

تعداد طرح ها 3640

                                                                                           تعداد طرح های آمده در این صفحه:  ا الی 30

  

رديف

شماره بازيابی

نام طرح - مجری طرح - مشخصات

۱

۳۰۹۰

A.B.C: سنجش صلاحيتهاي پايه: ارزشيابي درون داد ها و برون دادهاي آموزشي درايران (پايه پنجم ابتدايي) راهنماي دانستني هاي آماري پرسشنامه مدير، سوالات آزمون و پرسشنامه آموزگار/ کيامنش، عليرضا.- ناظر(ان) طرح مريم خيريه‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۲

۳۰۹۲

A.B.C: سنجش صلاحيتهاي پايه: ارزشيابي درون دادها و برون دادهاي آموزشي درايران (پايه پنجم ابتدايي)/ کيامنش، عليرضا.- ناظر(ان) طرح مريم خيريه‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

 

۳

۳۰۹۳

A.B.C: سنجش صلاحيتهاي پايه: ارزشيابي درون دادها و برون دادهاي آموزشي درايران (پايه پنجم ابتدايي)، ضمائم/ کيامنش، عليرضا.- ناظر(ان) طرح مريم خيريه‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

 

۴

۳۱۴۵

(Kiamanesh , Ali Reza /Assessing Basic Competencies: An Evaluation of Educational Inputs and outputs in lran (Primary Frimary Fifth Grade.- ناظر(ان) طرح maryam Kheireh.- سال اجراي طرح 2000.

 

۵

3049

Hosseini, Askarabady, Yadollah /The comparison of Reading Comprehension Abilities of students at Different Grdes of High School, and theitr use 0f Explicit, implicit and Script - based Queations in Reading Texts in Delfan. - سال اجراي طرح 1994.

 

6

۳۰۹۱

TIMSS: روند تغييرات دورن دادها و برون دادها آموزش علوم بر اساس يافته هاي TIMSS و TIMSS- R/ کيامنش، عليرضا.- ناظر(ان) طرح مريم خيريه‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

 

7

۳۰۹۵

(TIMSS): گزارشي از سومين مطالعه بين المللي رياضي و علوم (TIMSS)/ تاجيک اسمعيلي، عزيزالله؛ رحمان نوري.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتريبت.- سال اجراي طرح ۷۷.

 

8

۳۰۹۶

TIMSS: مجموعه مقالات مطالعه بين المللي روندآموزش رياضيات و علوم (TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATOCS AND SCIENCE STUDY (TIMSS/ خيريه، مريم.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي [ندارد].- سال اجراي طرح ۸۱.

 

9

۴۰۱۱

آزمونهاي سنجش رفتارهاي ورودري شناختي (CEBT ) براي دروس عربي، رياضيات و زبان انگليسي دوره راهنمايي/ فضيلت پور، مسعود.- ناظر(ان) طرح غلامحسين عبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

10

۵۸۹۷

آسيب شناسي اوقات فراغت نوجوانان ۱۲ - تا ۱۷ ساله لرستان/ مهر داد، حسين.- ناظر(ان) طرح عزت الله  قدم پورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

 

11

۵۸۹۴

آسيب شناسي برنامه درسي رياضي دوره راهنمايي تحصيلي از نظر معلمان و دانش آموزان در استان قم در سال تحصيلي ۸۶ - ۱۳۸۵/ حسيني، محمد حسين.- ناظر(ان) طرح مصطفي پاک‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

 

12

۳۲۶۹

آسيب شناسي تربيت ديني پژوهشي درمسائل آسيب شناسي و راهبردهاي اساسي براي نيل به تربيت ديني درآموزش وپرورش/ وهابي، محمودرضا.- ناظر(ان) طرح اصغرفرهودي محمدزاده‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

 

13

۳۷۱۷

آسيب شناسي دوران بلوغ در دختران استان لرستان و ارتباط آن با شيوه هاي تربيتي والدين/ جايدري، عدنان.- ناظر(ان) طرح معصومه سرلک‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

 

14

۵۳۹۷

آسيب شناسي رابطه معلم با دانش آموز، در مقطع متوسطه استان لرستان/ سبزواري، محمد.- ناظر(ان) طرح حسين مهردادسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

 

15

۵۳۷۶

آسيب شناسي کاربست يافته هاي پژوهش استان فارس و تدوين الگوي مناسب/ مقيمي راد، علامعلي.- ناظر(ان) طرح محمد حسين جعفري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

16

۴۶۷۱

آسيب هاي موجود در عرصه تربيت ديني در وزارت آموزش و پرورش و توصيه هاي پيشنهادي براي کاهش و رفع آن ها بر گرفته از : مجموعه مقالات و مصاحبه هاي همايش آسيب شناسي تربيت ديني/ تاجيک اسماعيلي، عزيزالله.- ناظر(ان) طرح _سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

17

۳۸۹۴

آشنايي با بيست و دو تجربه در حوزه رويکرد حل مساله (با تاکيد بر دروس اجتماعي)/ سلسبيلي ، نادرسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

18

۵۱۲۱

آشنايي با مؤسسات، نهاد ها و انجمن ها ي پژوهشي مهم کشور هاي جهان(در قلمرو آموزش و پرورش و حوزه هاي وابسته)/ حکيمي، عبدالعظيم.- ناظر(ان) طرح بهرام محسن پورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

 

19

۳۷۲

آمار توصيفي در طرح تحقيقاتي کارانه‌اي./ يگانه، حميد.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي دفتر معاونت آموزشي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

 

20

۵۰۹۲

آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت آموزش و پرورش/ برخه ، زين العابدين.- ناظر(ان) طرح منيره رضايي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

21

۳۱۰۳

آموزش وپرورش دربريتانيا(باتکيه برآموزش فراگير)/ سازمان آموزش و پرورش کودکاناستثنايي.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استثنايي.- سال اجراي طرح ۸۰.

 

22

۳۸۹۲

آموزش و پرورش مبتني بر مدرسه مبناي برنامه بخش آموزش و پرورش عمومي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/ کاکوجويباري، علي اصغرسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

 

23

۳۰۸۸

آموزش و پرورش و توسعه/ دهقان، حسين ، مسلم پرتو.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۸۱.

 

24

۱۴۱

اثر آموزش والدين در توانمندي زباني کودک دچار نقص شنوايي./ کاکوجويباري، علي اصغر.- ناظر(ان) طرح غلامعلي افروزسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

 

25

۴۷۹

اثرات آموزش و پرورش قبل از دبستان [مکتب القرآن]در دانش آموزان کلاسهاي اول ابتدايي استان کرمان./ شيخ‌بهايي، حبيب‌الله.- ناظر(ان) طرح محسني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

26

۱۶۴۹

اثرات بازنشستگي بر ويژگيهاي اجتماعي،اقتصادي و رواني فرهنگيان بازنشسته استان لرستان در طي سالهاي ۷۵-۱۳۷۱./ جوئي، رضا.- ناظر(ان) طرح رحمت الله سهرابي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

 

27

۱۴۱۵

اثرات پيک نوروزي در استمرار آموزش در ايام تعطيلات و نقش آن در فرايند ياغگيري از ديدگاه اولياء و مربيان دانش آموزان استان سمنان سال تحصيلي ۷۶-۱۳۷۵./ صادقي حقيقي، محمدعلي.- ناظر(ان) طرح محمدعلي همداني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

 

28

۲۴۱

اثرات چند شيفته شدن مدارس بر مسائل تربيتي دانش آموزان ./ شهرکي، غلامحسين.- ناظر(ان) طرح غلامرضا عظيمي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلو-چستان.- سال اجراي طرح ۷۳-۱۳۷۲.

 

29

۱۱۸۸

اثر انجام آزمايش در درس زيست شناسي بر ميزان يادگيري دانش آموزان در اين درس در پايه دوم رشته تجربي دبيرستانهاي نظام جديد رامهرمز./ چهرازي، کورش.- ناظر(ان) طرح حسين الهام پورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان خوزستان.

 

30

۵۰۶۸

اثر بازي درماني بر رشد مهارتهاي شناختي، اجتماعي و حرکتي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير کلاسهاي چهارم وپنجم در شهرستان شهرکرد/ آل ابراهيم، فريدون.- ناظر(ان) طرح ياسمين عابديني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

 

 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك