صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پایان نامه های حمایت شده 
پایان نامه های حمایت شده

                           فهرست پایان نامه های خاتمه یافته مورد حمایت پژوهشگاه درسال1393:

                     

ردیف

نام

نام خانوادگی

موضوع

پژوهشکده

خاتمه

سمت

1

شهرام

آزاد منش

بررسي و مقايسه عوامل موثر بر تفاوت آرزوهاي شغلي و آموزشي دانش آموزان دبيرستاني در مناطق حاشيه نشين

تعليم و تربيت

1393

دانشجو

2

مريم

نورالديني

عوامل موثر بر وضعيت شركت اوليا در كلاسهاي آموزش خانواده

خانواده

1393

دانشجو

                      فهرست پایان نامه های خاتمه یافته مورد حمایت پژوهشگاه درسال1392:

ردیف

نام

نام خانوادگی

موضوع

پژوهشکده

خاتمه

سمت

1

ليلا

خادمي عادل

ميزان شيوع اختلال هاي رفتاري در كودكان پيش دبستاني شهرستان رزن

استثنايي

1392

دانشجو

2

محسن

باهو

بررسي عوامل كليدي موفقيت مدارس مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات با رويكرد يادگيري همه گيري)U_LEARNING

سازمان پژوهش

1392

مشاوررییس سازمان

3

مسعود

كبيري

كاربرد سنجش شناختي تشخيص بمنظورتعيين مهارت هاي كسب شده علوم تجربي در دانش آموزان پايه هشتم ايران براساس داده هاي تيمز2011

پژوهشگاه

1392

کارشناس پژوهشگاه

  

                      فهرست پایان نامه های خاتمه یافته مورد حمایت پژوهشگاه درسال1391

                       فهرست پایان نامه های خاتمه یافته مورد حمایت پژوهشگاه درسال1390

                      فهرست پایان نامه های خاتمه یافته مورد حمایت پژوهشگاه تا قبل از سال1390که بشرح ذیل میباشد:

تعداد پایان نامه ها : 1940

تعداد پایان نامه های آمده در این صفحه:  1 الی 50

رديف

شماره پایان نامه

عنوان - پديدآور - مشخصات

 

1

 

 

۵۱۷۸

 

A contrastive study of generic organization of thesis discussion section written by Iranian MA students in the fields of tefland chemistry/ Khosro Soleimani.- .- کارشناسي (دانشگاه khatam، دانشکده Foreign Languages، گروه Foreign Language، رشته Arts in teaching English as a foreign Language) ؛ ۱۳۸۴.

 

2

۴۳۵۳

Critical Discourse Analysis Relationship between Ideology and Textualization/ سيد عباس موسوي.- به راهنمايي محمدعلي تزالي‌با مشاوره فرهمن فرخي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز تحصيلات تکميلي، دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي، گروه زبان و ادبيات انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛۱۳۸۳.

 

3

3213

High School Junirs, English Proficiency/ Mohammad Reza  Ghamary.- به راهنمايي A. Rezvaniبا مشاوره H Vossoughi.-  (دانشگاه Hawaii، دانشکده Faculty of Foreign Languages) ؛2003.

 

4

۴۳۸۱

Iranian High School EFL Teachers Perception of the CLT and Post CLT pedagogy/ سلطانعلي فيض.- به راهنمايي عطايي‌با مشاوره بابايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه خاتم، دانشکده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي، گروه زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛۱۳۸۲.

 

5

۵۱۷۹

Lexical cohesion in H igh School English Textbooks/ Ali Arabni Dana.- .-  (دانشگاه Allameh Tabatabai، دانشکده faculty of persian literature and foreign language، گروه foreign language، رشته M.A in linguistics) ؛1380.

 

6

1173

on The Relationship Between cognitive Styles Of Field  Dependence Independence And Efl Performance on Fixed-Ratio Cioze Test/ By Mohamad Hadi Khabiri Noghaniبا مشاوره Ali Afkhami.-  (دانشگاه Tehranگروه Teaching English، رشته Foreign Language) ؛1996.

 

7

5691

TEACHERS AND STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS IN INDIA AND IRAN ATTTTUDE OF ARENESSOF ENVIRONMENTAL AWSTUDYACOMPARATIVE/ SHCOBIR MOHMMAD.

 

8

2184

The Impact of the Contrastive Teaching of Semanticlly Similar Words on L2 Vocbulry learning.- به راهنمايي Khatibبا مشاوره thesis -.Nowruzi (دانشگاه Allame Tabatabaee) ؛1880.

 

9

۴۲۵۲

The Impact of the students Proficiency Level on Their Ability in the Resolution of Intra and Intersentential Anaphors in Reading Comprehension/ محمد حيدري چگيني.- به راهنمايي اسلامي راسخ‌با مشاوره کتابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛۱۳۸۳.

 

10

72

The Relationship Between E.F.L Teachers General Proficeccy and Their Students Achievement/ By  Sohrab Rezaei.- به راهنمايي Mirhassani     با مشاوره Vosooghi     .-  (دانشگاه Islamic Azad Universityگروه Foreign Languages) ؛1995.

 

11

۳۵۷۰

The relatonship between cooperative student- made questions from the covered materials and their achievement/ Mohsen Nazary.- .- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت آموزشي‌گروه زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛۱۳۸۱.

 

12

۵۳۵۰

THE  SIGNICANCE  OF  STORY  TELLING  IN  TEACHING  GRAMMAR  AT  HIGH  SCHOOL/ RAOOFEH  ANVARI.- به راهنمايي H  . HAGHVERDIبا مشاوره R  . BIRIA.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خراسان، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛۱۳۸۵.

 

13

۵۹۸۲

آثار تربيتي اعتقاد به مهدويت/ نجمه نجم.- به راهنمايي مهريزي ، مهدي‌با مشاوره ابراهيمي راد ، محمد.- کارشناسي ارشد (دانشکده اصول الدين قم، رشته علوم قرآن و حديث) ؛۱۳۸۷.

 

14

۲۷۴۳

آزمون مفروضات تئوري اقتضايي فيدلردردبيرستانهاي دخترانه شهرتهران/ رقيه هاديان رسناني.- به راهنمايي مصطفي عسکريان‌با مشاوره علي‌اکبر خسروي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

 

15

۲۵۶۳

آسيب شناسي تفسيرقرآن درحوزه ظاهرگرايي/ علي اسعدي.- به راهنمايي ولي الله تقي پوربا مشاوره اکبرميرسپاه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه [ندارد]، دانشکده اصول الدين، رشته علوم قرآن و خديث) ؛ ۷۹.

 

16

۴۹۳۵

آسيب شناسي شهروندي در برنامه درسي پنهان نظام آموزش متوسطه نظري از منظر معلمان شهر تهران وارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن/ سکينه واحد چوکده.- به راهنمايي کورش فتحي واجارگاه‌با مشاوره مليحه آشتياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۴.

 

17

۳۵۶۶

آسيب شناسي نظام خانواده شاهد جنوب خراسان (شهرستانهاي بيرجند و نهبندان)/ محمد جعفر بهنامفر.- به راهنمايي محمد مهدي خديوي زندبا مشاوره سعيد محتشم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد بيرجند، رشته علوم تربيتي( گرايش روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي )) ؛ ۱۳۸۱.

 

18

۴۳۲۱دکتري

آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر زاهدان در مورد ايدز/ سيد مهرشاد پهلواني.- به راهنمايي مژگان مختاري‌با مشاوره عليرضا داشي پور.- دکتري (دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، گروه پزشکي، رشته پزشکي) ؛ ۱۳۸۳.

 

19

۶۴۲

آماده سازي وهنجاريابي آزمون استعدادفني آزمون D.A.T دبيرستانهاي شهرتهران/ معصومه صادقي.- به راهنمايي حسن‌پاشا شريفي‌با مشاوره عبداله شفيع‌آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحدکرج) ؛ ۷۴-۷۳.

 

20

۵۰۴۷

يک مدل براي سنجش بهره وري در هنرستانهاي فني و حرفه اي/ الله کرم شيرواني.- به راهنمايي محمد صالح اوليابا مشاوره احمد صادقيه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه يزد، دانشکده مهندسي صنايع، رشته مهندسي صنايع) ؛ ۱۳۸۴.

 

۲۱

۵۸۰۰

آموزش متون اسلامي فرانسه در دانشگاه هاي ايران/ علي رضا احمدي.- به راهنمايي محمدرضا ابراهيمي‌با مشاوره پانته آرحيم تبريزي.- کارشناسي ارشد (M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده زبانهاي خارجي، گروه زبان فرانسه، رشته زبان فرانسه) ؛ ۱۳۸۶.

 

۲۲

۴۶۸۲

آموزش و پرورش در قرآن کريم/ محمد حسين حق پرست اردکاني.- به راهنمايي ولي الله نقي پور فربا مشاوره خليل مروج.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات، رشته علوم قرآني و حديث) ؛ ۱۳۸۳.

 

۲۳

۵۴۰

آموزش ويادگيري زبان انگليسي دراستان کردستان./ ناصر؛رشيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۷۴.

 

۲۴

۳۸۰۵

ابرگروه ها و روابط دوتايي/ بهرام آروين.- به راهنمايي عليرضا اشرفي‌با مشاوره علي معدنشکاف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه کاشان، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته رياضي محض) ؛ ۱۳۸۲.

 

۲۵

۲۷۱۱

اثرآموزش خودگرداني دريادگيري (راهبردهاي گزارش نويسي وتهيه نمودار) دردرس رياضي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهر تهران/ سعيده حميدي.- به راهنمايي زهرا درويزه‌با مشاوره زهره حسروي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

 

۲۶

۲۵۳۳

اثربخشي‌آموزش راهبردهاي يادگيري(شناختي و فراشناختي) برسرعت خواندن،يادداري ودرک مطلب درمتون مختلف/ جواد مصرآبادي.- به راهنمايي علي اکبرسيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۰.

 

۲۷

۵۹۲۳

اثر بخشي آموزش راهبرد هاي يادگيري و مطالعه ( فراشناختي) بر پيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي/ پژوهشگر: فرشاد قديري جعفر بيگلو.- به راهنمايي ابوالفضل کرمي؛ استاد مشاور: اسماعيل بيابانگرد؛ استاد داور: عبداله شفيع آيادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره مدرسه) ؛ ۱۳۸۵.

 

۲۸

۴۹۲۵

اثر بخشي سخت رويي بر سازگاري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران/ فضيلت  پاينده نجف آبادي.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره ابوالفضل کرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، رشته مشاوره مدرسه) ؛ ۱۳۸۴.

 

۲۹

۵۱۹۲

اثر بخشي مشاوره گروهي به روش واقعيت درماني بر کاهش بحران هويت دانش آموزان دختر و پسر/ محمد حسين حسين پور.- به راهنمايي عباس آريابا مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره مدرسه) ؛ ۱۳۸۴.

 

۳۰

۲۹۸۰

اثربرنامه تمرين موضعي عضلات شکم برتغييرات ترکيب بدني وليپيدهاي سرم/ ظاهراعتماد.- به راهنمايي فرهادرحماني نيابا مشاوره حميدمحبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده گروه تربيت بدني علوم ورزشي، رشته [ندارد]) ؛ ۸۱.

 

۳۱

۱۸۶۴

اثرتاريخ کاشت برعملکرد،اجراءعملکرد وشاخص هاي فيزيولوژيکي رشد هيبريدهاي ذرت درسيستان/ سلطانعلي دهمرده.- به راهنمايي داريوش مظاهري‌با مشاوره علي نخزري مقدم ؛ عبدالحسين طاهري.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت، رشته زراعت) ؛ ۱۳۷۹.

 

۳۲

۱۱۶۶

اثر روش po5r وسنتي پاراگراف خواني بر يادگيري دروس بينش اسلامي وفيزيک دانش آموزان دختر سال اول دبيرستانهاي اهواز./ پروين؛محمدزاده.- به راهنمايي منيجه شهني ييلاقي‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۷۷.

 

۳۳

۱۱۴۹

اثر روش pq5r وسنتي پاراگراف خواني بر يادگيري دروس بينش اسلامي و فيزيکدانش آموزان دختر اول دبيرستانهاي اهواز/ پروين؛محمدزاده.- به راهنمايي منيجه شهني ييلاقي‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحداهواز]، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۷۷.

 

۳۴

۴۲۸۱

اثر نيمکره چپ و راست مغز بر روي استراتژيهاي يادگيري زبان/ ناديا خرمي.- به راهنمايي پرويز مفتون‌با مشاوره پرويز بهروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

 

۳۵

۴۷۲۱

احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشکارسازي ابيراهي هاي ديناميک آن/ مهدي قاسم تباردرزي.- به راهنمايي احمد کياست پور؛ حميدرضا فلاح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان‌گروه فيزيک، رشته فيزيک(اتمي _ مولکولي)) ؛ ۱۳۸۲.

 

۳۶

۲۶۰۱

ارائه الگوي آموزشي درسي انشاءومقايسه آن با وضعيت جاري آموزش انشاء در دوره تکميلي نهضت سواد آموزي/ ناهيداميري هنزکي.- به راهنمايي فرخنده مفيدبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۶.

 

۳۷

۱۲۷۶

ارائه الگوي مناسب براي انتخاب مديران دبيرستانهاي دخترانه/ ملوک‌بيگم طباطبايي بافقي.- به راهنمايي علي‌اصغرفاني‌با مشاوره جليل بهارستان.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي يزد) ؛ ۷۸.

 

۳۸

*۳۳۰۸

ارائه يک الگوي راهنمادرخصوص کاربردديدگاههاي برنامه درسي در نظام برنامه ريزي درسي کشور(دوره متوسطه نظام جديد)/ نادرسلسبيلي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره محمود مهرمحمدي - ولي الله فرزاد.- دکتري (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي (Ph.D)) ؛ ۱۳۷۹.

 

۳۹

*۱۷۶۲

ارائه يک الگوي راهنما درخصوص کاربرد ديدگاههاي برنامه درسي کشوردرنظام برنامه ريزي درسي کشور./ نادر، سلسبيلي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره محمود مهر محمدي- ولي الله فرزاد.- دکتري (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۹.

 

۴۰

۵۳۷۲

ارائه يک الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و مقايسه آن با وضع موجود در دبستان هاي  تهران/ يحيي مهاجر.- به راهنمايي محمودي ، رضا.- دکتري (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه بنياد هاي آموزش و پروروش، رشته برنامه ريزي درشي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۴۱

۴۴۹۵

ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان همدان/ عبدالله جعفري.- به راهنمايي ابوالفضل فراهاني‌با مشاوره غلامرضا شعباني بهار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نورگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۴۲

۳۷۶۳

ارتباط بين رضايت شغلي با تعهد سازماني معلمين مرد تربيت بدني/ مجيد وحيديان رضازاده.- به راهنمايي محمدعلي اصلانخاني‌با مشاوره مهدي نمازي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۱.

 

۴۳

۲۶۵۲

ارتباط بين فرهنگ سازماني ورضايت شغلي مديران تربيت بدني آموزش و پرورش سراسرکشور/ محمدزنان کابلي.- به راهنمايي حسن اسدي‌با مشاوره سيد نصرالله سجادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي، رشته تربيت بدني وعلوم ورزش) ؛ ۷۹.

 

۴۴

۵۳۱۳

ارتباط بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني استان گلستان/ حسين حسيني.- به راهنمايي محمد علي اصلانخاني‌با مشاوره بهروز عبدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني) ؛ ۱۳۸۴.

 

۴۵

۳۵۳۴

ارتباط بين نظريه ي يانک  _ ميلر در حجم محدود و نظريه ي غشاها/ علي مراديان.- به راهنمايي امير حسين فتح الهي‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز تکميلي در علوم پايه زنجان، دانشکده _، رشته _) ؛ ۱۳۸۲.

 

۴۶

۵۳۳۴

ارتباط درصد چربي بدن با برخي شاخصها و پارامتر هاي پيکر سنجي در دانش آموزان فعال و غير فعال قبل، حين و بعد از بلوغ/ ابوالفضل کارگر شريف آبادي.- به راهنمايي حميد رجبي‌با مشاوره محسن شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۴۷

۵۸۵۸

ارتباط راهبرد هاي ياد/ محمود عاجلو.- به راهنمايي محمد سيفي‌با مشاوره رضامير مهدي.- کارشناسي ارشد M.A (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم انساني واحد اراک، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۶.

 

۴۸

۴۴۰۳

ارتباط سبک رهبري مديران با کارايي معلمان تربيت بدني مقطع متوسطه شهرستان رشت/ جواد بابايي سياهکلرودي.- به راهنمايي مهرزاد حميدي‌با مشاوره سيد نصرالله سجادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۲.

 

۴۹

۴۸۶۷

ارتباط عوامل آشنايي با روشهاي تدريس ، سبک رهبري روابط انساني و برنامه ريزي درسي با نظارت و راهنما يي مديران دبيرانهاي عاد شهرستان يزد/ عليرضا خضري يزدان.- به راهنمايي جليل بهرستان‌با مشاوره سعيد مظلومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۵۰

۵۲۹۷

ارتباط ميان سرعت خواندن و سطح درک مطلب دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي ايراني/ جليله سيف هاشمي.- به راهنمايي حسين وثوقي‌با مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد M.A (دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد گرمسار، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك