صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > تاريخچه 
تاريخچه

پژوهشكده كودكان استثنايي اولين و تنها نهاد پژوهش در زمينه كودكان استثنايي در كشور است كه فعاليت خود را براساس موافقت اصولي

 شماره 2311/22 مورخ 27/2/73 و موافقت قطعي مورخ 16/ 10/74 شوراي گسترش آموزش عالي به عنوان مؤسسه پژوهشي وابسته به 

سازمان آموزش و پرورش استثنايي آغاز كرده و در سال 1383 از اين سازمان جدا شده و به عنوان يكي از پژوهشكده‌هاي پژوهشگاه مطالعات

 آموزش و پرورش به كار خود ادامه داده است و در اين مدت پژوهش‌ها و كتابها و مقالات متعددي را در زمينه‌هاي تخصصي حوزه استثنايي

 به چاپ رسانده است.

* هدف

انجام پژوهشهاي مرتبط با آموزش و پرورش و توانبخشي گروههاي مختلف كودكان با نيازهاي ويژه و  نيز تامين منابع مورد نياز براي آموزش كارشناسان معلمان و والدين، بخشي از اهداف اين پژوهشكده را به خود اختصاص داده است.

* وظايف

-- انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي پيرامون مسائل رواني، زباني، تربيتي، آموزشي، توانبخشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي كودكان استثنايي و نيز بهداشت و پيشگيري از معلوليت‌ها در خانواده و اجتماع.

-- تحقيق و پ‍ژوهش و يافتن روش‌هاي بهتر به منظور بهبود كيفيت در كسب مهارت‌هاي علمي و بالا بردن توانايي‌هاي كودكان استثنايي.

-- پژوهش براي تهيه و تدارك الگوها و آزمون‌هاي مناسب و كاربردي جهت تشخيص و ارزيابي ويژگي‌ها و استعدادهاي كودكان در سنين مختلف به خصوص كودكان پيش از دبستان.

-- انجام پژوهش‌ها و ارائه روش‌هاي شناسايي، جذب و جايگزيني كودكان استثنايي و نحوة ارتباط والدين با تأكيد بر يافته‌هاي نوين علمي.

-- پ‍ژوهش در زمينة ارزشيابي ‌برنامه‌هاي آموزشي مربوط به گروه‌هاي مختلف كودكان استثنايي و ارائه راه‌هاي بهتر جهت پيشبرد هدفها و برنامه‌ها و بهبود عملكردها.

-- همكاري در تعيين خط مشي‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در جهت اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.

-- كمك به انجام پژوهش در زمينة طراحي سيستم‌هاي آموزشي و پژوهشي و توانبخشي به نحوي كه ناتواني‌هاي ذهني، حسي، حركتي، رفتاري، عاطفي و يادگيري كودكان استثنايي جبران گردد.

-- فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت توسعه و هدايت فعاليت‌هاي  تحقيقاتي و پژوهشي در جهت شناخت و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب.

-- انجام پژوهش‌هايي كه منجر به ارائه راه‌هاي عملي و مؤثرتري براي افزايش كارآيي معلمان و بهبود كيفي محتواي آموزشي و روش‌هاي تدريس و مواد و فضاي آموزشي كودكان استثنايي گردد.

-- برقراري ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور از طريق برگزاري گردهمايي‌ها، مبادله محقق و يا اجراي پروژه‌ها‌ي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هر چه بيشتر به علوم تكنولوژي جديد در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف و سياست‌هاي پژوهشكده و سازمان آموزش و پرورش استثنايي در محدودة مقررات عمومي كشور.

 

* تشكيلات

  رييس: از بين اعضاي هيأت علمي و با پيشنهاد و حكم رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود.

 

* وظايف رئيس

-- اهتمام در بوجود آوردن محيطي اسلامی و تقويت روح وحدت اسلامي بين كاركنان از طريق حركت در خط ولايت فقيه.

-- برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي لازم براي دستيابي به اهداف پژوهشكده.

* شوراي پژوهشي: شوراي پژوهشي مركب از رييس پژوهشكده، معاون پژوهشي، مديران گروه‌هاي پژوهشي(به‌عنوان عضو غيرثابت)، چهار نفر از شخصيت‌هاي علمي پژوهشي صاحب‌نظر در حوزة آموزش و پرورش به پيشنهاد رييس پژوهشكده و با تأييد شوراي پژوهشگاه براي مدت دو سال مي‌باشد.

 

* وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي

-- بررسي و پيشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و ارائه به شوراي پژوهشگاه.

-- بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي پيشنهادي واصله پس از توصيب شوراي پژوهشي گروه با توجه به اولويت‌هاي مصوب.

-- بررسي طرح‌هاي پژوهشي بالاتر از سقف تعيين شده براي پژوهشكده و ارايه طرح‌هاي تصويب شده به شوراي پژوهشگاه جهت تصويب نهايي.

-- حمايت از اجراء پژوهش‌هاي بين‌ رشته‌اي و بين گروهيي و فراهم آوردن امكانات و ايجاد هماهنگي لازم براي انجام آنها.

-- بررسي و تصويب تقاضاهاي فرصت مطالعاتي، سفرهاي علمي و شركت در همايش‌هاي بين‌المللي و ساير مأموريت‌هاي علمي بين‌المللي و پيشنهاد آن به شوراي پژوهشگاه.

-- نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي پژوهشي جاري در پژوهشكده با استماع گزارش دوره‌اي رييس پژوهشكده

-- بررسي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به تشكيل ميزگردها و نشست‌هاي علمي و تخصصي و جلسات ارايه يافته‌هاي پژوهشي در چارچوب برنامه مصوب سالانه پژوهشكده و پژوهشگاه و در قالب اعتبارات مصوب

-- پيشنهاد سه نفر ناظر براي هر طرح پژوهشي مصوب در گروه‌هاي پژوهشي و پژوهشكده به رئيس پژوهشگاه

-- بررسي و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعي از سوي رئيس پژوهشگاه و پژوهشكده

* گروه‌هاي پژوهشي:

متشكل از اعضاي هیأت علمي و كارشناسان پژوهشي مي‌باشند. اعضاي هيأت علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوة انتخاب و گزينش علمي و عمومي تابع مقررات مؤسسه‌هاي پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مي‌باشند كه مركب از سه گروه با عنوان ذيل مي‌باشند:

v  --گروه معلوليت‌هاي حسي - حركتي

v --گروه اختلالات رفتاري و ناتواني‌هاي وي‍ژة يادگيري

v --گروه كم‌تواني ذهني و چند معلوليتي

 * وظايف گروههاي پژوهشي

 --شناسايي مستمر اولويت‌هاي پژوهشي مربوط به پيشگيري، ارزيابي، جايگزيني، آموزش و توانبخشي كودكان داراي معلوليت‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت‌هاي گروه؛

 --ارائه برنامه ميان مدت و سالانة پژوهشي با توجه به مسائل شناسايي شده؛

-- بررسي و تدوين اولويت‌هاي پژوهشي؛

 --تدوين پروپوزال‌هاي پژوهشي براي مطرح كردن در شوراي پژوهشي؛

-- اجراي پژوهش براساس پروپزال‌هاي مصوب شوراي پژوهشي؛

-- نظارت بر كيفيت اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب؛

-- بررسي پروپوزال‌هاي پژوهشي ارجاع شده به گروه؛

 --انجام ساير وظايف محوله از سوي رياست و معاونت پژوهشكده؛

 

  * شوراي نشر:

شوراي نشر مركب از رئيس پژوهشكده، سه نفر از متخصصان و صاحب‌نظران برجسته موضوعي از ميان اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس پژوهشگاه و يكي از مديران گروهي پژوهشي پژوهشكده به تناسب موضوع جلسه و با انتخاب رئيس شورا، مي‌باشد.

 

* وظايف شوراي نشر

-- وظايف شوراي نشر پژوهشكده شامل كليه فعاليت‌هاي توليد آثار تا پيش از كارهاي مربوط به آماده‌سازي و انتشار آنها است. فعاليتهاي مربوط به آماده‌سازي و انتشار آثار شامل موارد زير است: حروفچيني، نمونه‌خواني، صفحه‌آرايي، طراحي روي جلد، اخذ مجوز چاپ، توزيع، تمهيد مقدمات و عقد قرارداد با پديدآورندگان. اين فعاليتها از وظايف مديريت خدمات نشر پژوهشگاه مي‌باشد.

-- سياستگذاري در زمينه توليد و نشر آثار علمي و پژوهشي پژوهشكده و ارايه به شوراي پژوهشي پژوهشگاه جهت تصويب و ابلاغ

-- نيازسنجي، برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به توليد و نشر آثار علمي و پژوهشي پژوهشكده.

-- تهيه پيش‌نويس برنامه و بودجه ساليانه شورا

-- بررسي آثار علمي و پژوهشي دريافتي، تعيين داوران و تصميم‌گيري در مورد تاييد، اصلاح يا رد آنها بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده

-- ارزشيابي عملكرد شوراي نشر پژ‍وهشكده

--  تصميم‌گيري دربارة تجديد چاپ، شمارگان، نحوه اطلاع‌رساني، اولويت نوبت چاپ و مقاصد توزيع آثار برعهدة شوراي نشر پژوهشكده است.

-- تصميم‌گيري دربارة انتشار آثار با مشاركت صاحب اثر يا ناشران ديگر بر عهده حوزة نشر پژوهشگاه است

 

* فصلنامه

فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي كه تاكنون 36 شماره آن به چاپ رسيده، حاوي پژوهش‌هاي بنیادي، كاربردي و توسعه‌اي در خصوص آموزش و پرورش و توانبخشي كودكان استثنائي و حوزه‌هاي وابسته است كه با برخورداري از كـادر علمي مجـرب منتشر مي‌شود. اين نشريه طبق نامه شماره 321/2910/3  مورخ 22/3/84 كميته ‌بررسي نشريات علمي كشوري داراي امتياز علمي پژوهشي بوده و به كليه مقالات مندرج در اين نشريه امتياز علمي - پژوهشي تعلق مي‌گيرد كه در ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مؤثر مي‌باشد.( www.joec.ir )

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك