شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

" پژوهش در عمل "                                               

این سومین کتاب نگارنده در زمینه پژوهش در عمل و معلم پژوهنده و نتیجه بیست سال تلاش عملی و نظری نگارنده در این عرصه است. دو کتاب پیشین از سوی معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در سراسر ایران مورد استقبال قرار گرفت و هزاران تن از همکاران آموزشی آن را مطالعه و بر مبنای آن صدها پژوهش حین عمل انجام داده‌اند که همه به منظور تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه بوده است. این کتاب با توجه به چنین پیشینه‌ای و برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز کارکنان آموزشی سراسر کشور تألیف شده است. در این کتاب مفهوم و ویژگی‌ها و ضرورت معلمان پژوهنده در ایجاد تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه مورد بحث قرارگرفته و پژوهش در عمل، با نگاه ژرف تر، به عنوان رویکرد پژوهشی برای چنین هد فی تدوین شده است. در این کتاب استدلال شده است که محور تغییر و تحول در آموزش و پرورش مدرسه است و آموزش مدرسه محور نیازمند آموزش پژوهش محور است. پژوهشی برای چنین منظوری مناسب است که به دست خود معلمان و به یاری و مشارکت دیگر اعضای مدرسه صورت گیرد. این روش همانا رویکرد پژوهش در عمل است که نتیجه آن بلادرنگ در کلاس درس و مدرسه به کار گرفته می‌شود. در این کتاب روش‌ها و چرخه پژوهش در عمل به صورت ساده و روشن توضیح داده شده است. مطالعه این کتاب را به کلیه معلمان پژوهنده و مدیران و مدرسان و مشاوران و مربیان و برنامه‌ریزان و همه کسانی که دغدغه تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه دارند، توصیه می‌کنیم.

شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩