صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > اخبار > اخبار جديد 
اخبار > " چکیده طرح های پژوهشی اجرا شده در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در سال های 95 و 96 "


  چاپ        ارسال به دوست

از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ارسال گردید :

" چکیده طرح های پژوهشی اجرا شده در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در سال های 95 و 96 "

به استناد گزارش  دریافتی از مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان  خراسان شمالی( نامه 61/9597/791-مورخه 6/4/98) در سال های 95 و 96 طرح های پژوهشی متعددی در استان مذکور طراحی و اجرا شده و متن کامل گزارش طرح های پژوهشی مذکور  به پژوهشگاه  ارسال شده است.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز در راستای رسالت ذاتی خود و به منظور اشاعه یافته های طرح های پژوهشی، چکیده یافته های طرح های مذکور را بشرح زیر تقدیم مخاطبان محترم ،علاقمندان و پژوهشگران محترم می نماید:

 

نقش مسابقات فرﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮي در ارﺗﻘﺎي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلی

پژوهشگر : نعمت اله ایمانی

سال 1396

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي در ارﺗﻘﺎي وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ­آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ97- 96 بود كه از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ 200 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ­آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و 200 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ­آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده بودﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ­اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ­اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻟﻄﻒ آﺑﺎدي(1381)، ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋگي­هاي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﻟﯽ و اﻧﮓ (2003) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت­ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺪرﺑﯿﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘﺮ (1992) ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي ، وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ شاخص توده بدن در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آنها ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ

پژوهشگر: ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮي ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ

ناظر: دکتر لنگری

سال1396

ادراك و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزﺷﯽ، ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي آﻧﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ  منظم و ﻓﻌﺎﻟﯿت­هاي ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ شاخص توده بدن است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽِ ﻃﺒﻘﻪاي، ﺗﻌﺪاد 748 ﻧﻔﺮ به عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﺎﺧص ﺗﻮده ﺑﺪن، ﻧﺴﺒﺖ دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن و دور ﺷﮑﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮرﺑﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد كه 13/8 درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان داراي اﺿﺎﻓﻪوزن و ﭼﺎﻗﯽ و 9/6 درﺻﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻻﻏﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ، ﭼﺮﺑﯽ ﺷﮑﻤﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ در دﺧﺘﺮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧص ﺗﻮده ﺑﺪن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت اﺿﺎﻓﻪوزن و ﭼﺎﻗﯽ در داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: شاخص ﺗﻮده ﺑﺪن، ﻧﺴﺒﺖ دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ، داﻧﺶ­آﻣﻮزان، اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

 


بررسی رابطه بین بی­سوادی و آسیب­های اجتماعی ( با نگاهی بر نقش معاونت سوادآموزی خراسان شمالی)

پژوهشگر: دکتر براتعلی منفردی راز

همکاران : مهرداد کاظمیان- زهرا نعمتی

ناظر: مهدی مودی

سال 1396

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي­اش از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎعي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﮔﺮوه ﻫﻤساﻻن و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم در آنﻫﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ­ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. لذا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯽﺳﻮادي و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه « اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد»، « ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي» و « ﺑﯽﺳﻮادﻫﺎ» ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ كه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶتر از زﻧﺎن و در ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺶتر از ﻣﺘﺄﻫﻞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﺳﺮﻗﺖ، در افراد بي­سواد از همه بيشتر و در ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي از همه كمتر است؛ افراد باسواد نيز بين اين دو گروه قرار مي­گيرند. در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﻼق، افراد با­سواد بيشترين آمار و ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي كمترين آمار را به خود اختصاص دارند؛ افراد بي­سواد نيز بين اين دو گروه قرار مي­گيرند. در ﮐﻞ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ كه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎﺳﻮادان و ﺑﯽﺳﻮادان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي، از ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﮕﺬارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ همﭼﻮن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎور و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻓﺘﺮاﻗﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ كه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺑﺎﯾﺪ فراتر از آﻣﻮزش، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد و ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ در او ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ، در او ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزد.

واژﮔﺎن کلیدی : آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻮاد، ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي، ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎور، ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻓﺘﺮاﻗﯽ

 


 

تاﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

پژوهشگر:ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﯾﺤﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮوان

ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽ :ﺟﻮاد اﻓﺸﯿﻦ

ﻧﺎﻇﺮ: آقای دکتر ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﯽ ﺧﻮش آﯾﻨﻪ

سال 1396-95

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﺟﻬﺖ روش اﺟﺮا ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ بودند ﮐﻪ 398 ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ­اي ﻃﺒﻘﻪ­اي اﻧﺘﺨﺎب شدند. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ-ﺳﺎﺧﺘﻪ مرتبط با اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي. نتايج ﻧﺸﺎن داد كه ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ­ﻫﺎي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ­آﻣﻮزان و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ.

 


ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاي ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده» در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1396

پژوهشگر: دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮادران

ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح: دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﻮش آﯾﻨﻪ

سال 1397

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاي ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده» در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1396 اﺳﺖ. اين ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ابزار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده» در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ 2351 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮد  كه ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 230 ﻧﻔﺮ بدست آمد. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ-ﺳﺎﺧﺘﻪ است كه به منظور ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاي ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده »در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ طراحي شده است. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد كه ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده» و ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﻃﺮح «ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده»، ﻧﺮخ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ.

 


ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

پژوهشگر: ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ اﺣﻤﺪي

ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح: ﻋﺒﺎس ﺳﻌﯿﺪي

سال1397

هدف اﯾﻦ ﻃﺮح، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ. روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ پژوهش، استفاده از ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ اﻫﺪاف اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف نسبت ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـــﯽ را ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روش، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ استفاده از پرسشنامه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﻣﺪﯾﺮان اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن است. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ نشان مي­دهد كه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺮوﯾﺞ سيستم ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽ، توسعه و ﺗﻘﻮﯾﺖ مشاركت ﮐﺎرﮐﻨﺎن، داﻧﺶ­آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ، ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزي ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪارس، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ، ﺑﻬﺮه­وري

 


 

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑراي ارتقاي ﮐﯿﻔﯿﺖ آن

پژوهشگر: مریم عفتی کلاته

همکار: لیلا وحدانی

سال 97-1396

هدف ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، بررسي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ­ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و نيز ارائه راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ­ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن است. ﺑﺮاي انجام اين تحقيق، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ «ﮐﻢ­ﺑﺮﺧﻮردار»، «ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار» و «ﺑﺮﺧﻮردار»، از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب شد و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺪارس و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ-ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﺎ و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن، ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان،  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفت. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، آﻣﯿﺨﺘﻪ (ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ) و از ﻟﺤﺎظ روش، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ است. ﯾﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎ ﻧﺸﺎن مي­دهد كه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗأﺛﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و مربيان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪارس  از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﺮورﺷﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ­داري در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ­ﻫﺎي ﻣﺪارس از ﻟﺤﺎظ  شغل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

کلمات کلیدي:  انجمن اولیا ومربیان،خانواده،فرزند

 


 

 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗأﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺎران ﻣﺸﺎور در ﻣﺪارس ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ( ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي) و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي داﻧﺶ­آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  اول ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

پژوهشگر:ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﻨﺎم ﻓﺮ

ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻃﺮح:ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ

ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح:دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زارع

اﺳﻔﻨﺪ 1397

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗأﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺎران ﻣﺸﺎور در ﻣﺪارس ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي داﻧﺶ­آﻣﻮزان دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ روش، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ­آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 97- 96 و در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ داراي ﻫﻤﯿﺎر و ﺑﺪون ﻫﻤﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده­اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، 37860 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 402 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس و ﭘﺮي (1992) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﻓﺘﺮو و ﻫﻤﮑﺎران (2000) ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺎران ﻣﺸﺎور در ﻣﺪارس و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ­ﻓﺮدي داﻧﺶ­آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ­داري وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:  ﻫﻤﯿﺎر ﻣﺸﺎور، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ­ﻓﺮدي، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ


ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮآﻣﻮز در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن

پژوهشگران:ﻣﻼﺣﺖ اﻣﺎﻧﯽ،رﻗﯿﻪ اﺳﺪي ﮔﻨﺪﻣﺎﻧﯽ،ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺎﺋﯿﺎن،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﺣﺪاﻧﯽ اﺳﺪي

سال 1397

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮآﻣﻮز در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ­ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ­آﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ 393 ﻧﻔﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد 315 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 13 درﺻﺪ داﻧﺶ­آﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش­ﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ارﺟﺎع ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻼﺳﯽ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز اراﺋﻪ ﮐﺮده-اﻧﺪ و از روش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده­اﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده­اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرتند از: اراﺋﻪ آﻣﻮزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻔﺮﯾﺢ و ورزش، ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﮐﺎر روي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﻣﻨﺰل، ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ اول. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﯿﻤﺮخ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺶ­آﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزي ﻗﺮار دارد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﯿﻤﺮخ رﻓﺘﺎري-ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش


 

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

پژوهشگران:-ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺎﺋﯿﺎن-رﻗﯿﻪ اﺳﺪي ﮔﻨﺪﻣﺎﻧﯽ-ﻣﻼﺣﺖ اﻣﺎﻧﯽ

سال 1397

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ/آﻣﻮزﺷﯽ است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ است. ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺎﻣﻞ 432 داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﺷﻪاي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد، ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد و نيز 7/2 درصد از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ اول در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻞ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 96 درصد از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ اول در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ كه ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻔﺮادي و ﭘﺲ از آن اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. 

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﺮﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ

 

 


 

بررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮادآﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ:ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري

ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽ:ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﻮﺷﻨﻮدي

 ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح: ﻣﻬﺪي ﻣﻮدي

سال 1397

هدف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ دورهﻫﺎي ﺳﻮادآﻣﻮزي و ﮐﺘﺎبﻫﺎي آن در ارﺗﻘﺎء ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮادآﻣﻮزان اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار دارد، از دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ نشان داد كه ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ و نيز ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل از ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌني­داري وﺟـﻮد ﻧﺪارد. در ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺎرات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺘـﻮن ﻧﻬﻀـﺖ ﺳـﻮادآﻣﻮزي، اﻧـﺪك  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺎم­ﻣﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ­ﮔﯿﺮي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ ﻧﻬﻀـﺖ ﺳـﻮادآﻣﻮزي، ﻓﻘﺮزداﯾـﯽ و ﺑﺮﻗـﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮادآﻣﻮزي اﺳﺖ، ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ (اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ)، (ﮐﺴـﺐ ﺣـﻼل) و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن،  ﺑـﻪ  ﻃـﻮر  ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪاي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ وﺟﻮه آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘـﺎبﻫـﺎ،  ﺑـﻪ  ﻃـﻮر  ﺧﺎص از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﻮادآﻣﻮزي، دوره اﻧﺘﻘﺎل، ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 


 

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ­ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﺬب ﺑﯽ ﺳﻮادان ﺑﻪ دوره ﺳﻮاد­آﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل1396

پژوهشگران:  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﺣﺪاﻧﯽ اﺳﺪي،دﮐﺘﺮ رﻗﯿﻪ اﺳﺪي ﮔﻨﺪﻣﺎﻧﯽ

ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ: دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺎﺋﯿﺎن 

ﻧﺎﻇﺮ: دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮي

سال 1396

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﺬب ﺑﯿ­­ﺴﻮادان ﺑﻪ دوره ﺳﻮادآﻣﻮزي در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1396 است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻠّﯽ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ­اي و ﭘﺲ-روﯾﺪادي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪاي درﺑﺎب ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺳﻮادآﻣﻮزان ﺑﻪ دوره ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزان دوره ﺳﻮادآﻣﻮزي هستند كه ﺷﺎﻣﻞ 2651 ﻧﻔﺮ است. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ­اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﻮد. يافته­ها نشان داد كه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ روﺷ­ﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺟﺬب ﺑﯿﺴﻮادان ﺑﻪ دوره ﺳﻮادآﻣﻮزي دارد. 

ﮐﻠﯿﺪ واژه: رﺳﺎﻧﻪ­ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ، ﺳﻮادآﻣﻮزان، ﺟﺬب ﺑﯽﺳﻮادان، ﺳﻮادآﻣﻮزي

 


 

 

ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺎي راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ

پژوهشگر:  ﺣﺠﺖ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ

ﻫﻤﮑﺎر: ﺣﺴﯿﻦ وﺟﺪي /ﻫﺎدي ﻣﺮﯾﺪي ﻣﺎﯾﻮان

ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح:  دﮐﺘﺮ ﺧﻮش آﯾﻨﻪ

ﺳﺎل1396

هدف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ نيروي انساني در اين مناطق اﻧﺠﺎم است. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﮐﻠﯿﻪ آﻣﻮزﮔﺎران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن ﮐﻪ شامل 2789 ﻧﻔﺮ است، هستند كه 305 نفر از آنها با روش ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ به عنوان نمونه انتخاب شدند. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ-ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد كه ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﻢ در ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن به عنوان اصلي­ترين عامل و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﻐﻞ دوم به عنوان ضعيف­ترين عامل هستند. راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ براي رفع اين مشكل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه­اند، عبارتند از: ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﻧﻮار ﻣﺮزي، ﭘﺎداش، ﺣﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ، ﺑﻮﻣﯽ­ﮔﺰﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن، فراهم نمودن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ از جمله ﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮزﮔﺎر، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ­و­آﻣﺪ، ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ اداره ﮐﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺧﺎص 5 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﺮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره ﮐﻞ از ﻣﻌﻀﻼت ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي راز و ﺟﺮﮔﻼن و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن- ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ- آﻣﻮزش و ﭘﺮورش


٠٧:٣٤ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨    /    شماره : ١٤٦٩٧    /    تعداد نمایش : ٢٣٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك