صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > ریاست > رؤساي قبلي > دکتر علیرضا عصاره 
دکتر علیرضا عصاره
 
 

 (رزومه)

علیرضا عصاره

دکتراي برنامه ریزي درسی و آموزشی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی، لویزان، تهران، ایران

آدرس پست الکترونیکی:

Alireza_assareh@yahoo.com

Alireza_assareh@srttu.edu

مشخصات فردي:

نام: علیرضا

نام خانوادگی : عصاره

سال تولد: 1333

محل تولد:دزفول
سوابق تحصیلی:

کارشناسی برنامه ریزي کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 1358

کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی و آموزشی دانشگاه تربیت معلم 1368

دکتري برنامه ریزي درسی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامیٰ علوم و تحقیقات 1377

سوابق علمی - اجرایی :

1)استادیار دانشگاه شهید رجایی و استاد مدعو دانشگاه هاي تهران ، علامه ي طباطبایی و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  1389 تا کنون

 2) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید رجایی 1389---1387

3)سرپرست منطقه 3 و 17 سما دانشگاه آزاد اسلامی 1386 تاکنون

 4)ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد انگلستان  1383 تا 1386

 5) ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول1366 تا 1383

 6) مدیر فرهنگی دانشگاه شهید رجائی1380 تا 1382

7) سرپرست سازمان اولیا و مربیان جمهوري اسلامی ایران   1377

 8)سرپرست مدارس جمهوري اسلامی ایران در هندوستان  1367 تا 1369

9)عضو هیئت مدیره ي انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران  1387 تا کنون 

10 )نایب رییس انجمن علمی آموزش اولیا 1382تا کنون 

11 )نماینده آسیایی فدراسیون بین المللی آموزش اولیا 2002 تا کنون 

12 )مشاور علمی برنامه درسی ملی ایران و رییس کمیته تخصصی راهبرد هاي یاددهی – یادگیري وارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1386  تا کنون 

13 )عضو گروه علوم تربیتی شوراي برسی متون و کتب علوم انسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري1389  تا کنون 

14 )عضو کمیته تدوین و تولید برنامه ي درسی ملی 1386تا کنون 

15 )عضو کمیته علمی گروه علوم تربیتی ، روانشناسی ، علوم رفتاري و تربیت بدنی جشنواره بین المللی فارابی ( 1387 و 1388 ) ،جشنواره خوارزمی( 1388،1389 ) و فستیوال فیلم هاي آموزشی و تربیتی رشد ( 1389 )

  سوابق پژوهشی:

الف- طرح هاي پژوهشی:

1)برنامه ریزي و طراحی 8 دوره رشته هاي آموزش محور دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري براي پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و مصوب شدن کلیه دوره ها

2)تدوین سرفصل هاي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري آموزش فنی و حرفهاي و تصویب در شوراي برنامه ریزي وزارت علوم و تحقیقات و فناوري

3)بررسی نیاز ها ي آموزشی و تربیتی اولیا و دانش آموزان در مقاطع متوسطه،راهنمایی و ابتدایی خرده فرهنگ هاي سراسر کشور ( ناظر:دکتر فتحی واجارگاه،بهار 1383)

4)بررسی نیاز هاي فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور ( (اسفند 1389)

5)بررسی مشکلات یادگیري دانش آموزان دوره ي راهنمایی شهر تهران از نظر( محتواي مواد درسی(کتاب) و روش هاي تدریس در دروس علوم و ریاضی( 1386)

6)بررسی مقایسه اي آموزش و پرورش دوره ي راهنمایی تحصیلی کشور هاي آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، کره جنوبی ، مالزي ، مصر و ایران( 1382 ، سازمان پژوهش و برنامه ریزي درسی)

7)بررسی نیازهاي فرهنگی-اجتماعی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید ( رجایی تهران(اسفند 1390)

8)رییس انجمن علمی مطالعات برنامه درسی کشور ازشهریور 1391 تاکنون

9)نایب رییس انجمن علمی آموزش اولیا ومربیان کشور از 1387 تا 1391
ب-مقالات علمی – پژوهشی:

1)عوامل موثر برپیشرفت درسی دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم راهنمایی ( کشور در درس ریاضی (مجله تحقیقات تربیتی ، آبان 1377)

2)بررسی نیاز هاي آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان مقطع متوسطه ي کشور در خرده فرهنگ هاي مختلف ایران نو آوري هاي آموزشی شماره ي 14زمستان 84

3)نظریه هاي جهانی شدن آموزش وپرورش از دیدگاه چنگ واستلزامات آنها براي برنامه درسی وآموزش فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره 15 زمستان 1388

4)جهانی شدن و تدوین برنامه درسی ملی ایران فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره 26 پاییز 1391

5)بررسی موانع بین المللی سازي برنامه هاي درسی دانشگاه هاي منطقه 6 (استان خوزستان) از دیدگاه اعضاي هیات علمی این دانشگاهها دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیشماره 4 پاییز وزمستان 1390

6)بررسی الگوي بدیعه پردازي بر میزان دانش مهارت ونگرش دانش آموزان سال اول متوسطه در درس مهارتهاي زندگی فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوریهايآموزشی شماره 44 زمستان 1391

7)تحلیل محتواي کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد فصلنامه علمی -پژوهشی ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی

ج- انتشارات و تالیفات:

1)مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش دوره ي اول متوسطه در کشور هاي منتخب( (انتشارات یادواره ي کتاب ، 1386

2)نماز و خانواده( 1386 ) ، جلد دوم انتشارات انجمن اولیا و مربیان

3) خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی ( 1380 ،چاپ پانزدهم،انتشارات انجمن اولیا و مربیان عصاره و همکاران)

4)خانواده و فرزندان در دوره ي راهنمایی تحصیلی ( 1381 ، چاپ شانزدهم،انتشارات انجمن عصاره و همکاران)

5)خانواده و برنامه هاي درسی (چاپ دوم ، 87 ، علیرضا عصاره و همکاران)

6)توصیه هایی براي تربیت فرزندان( 1389 ،تالیف دکتر گوبتا و دکتر سی یتوس مترجمان دکتر علیرضا عصاره ، مسعود برایتان ، چاپ اول)

7)خانواده و جهانی شدن( 1384 ،انتشارات اولیا و مربیان،چاپ اول ،عصاره و همکاران)

8)عضو هیات تحریریه نشریه ي تربیت وزارت آموزش و پرورش

9)عضو هیات تحریریه نشریه فرهنگ مشارکت وزارت آموزش و پرورش

10 )عضو هیئت تحریریه فصل نامه خانواده و پژوهش

11 )سر دبیر ماهنامه دزفول فردا

12 )تحریر مقالات متعدد در نشرییه پیوند آموزش و پرورش
د-سمینار ها و همایش هاي ملی- بین المللی:

1)دبیر همایش دهم انجمن علمی مطالعات برنامه ي درسی تربیت معلم (دانشگاه شهید رجائی ، زمستان 89 )

2)عضو کمیته علمی همایش ملی روش هاي نوین آموزشی(دانشگاه شهید رجائی ( ، اردیبهشت 89 )

3)عضو کمیته علمی همایش برنامه درسی ملی انجمن علمی مطالعات برنامه درسی (تابستان 89 )

4)عضو کمیته علمی و ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی یادگیري الکترونیکی(e-learning ) دانشگاه علم و صنعت ایران(زمستان 88)

5)عضو کمیته علمی سومین کنگره ملی پیل سوختی دانشگاه شهید رجائی 88

6)دبیر همایش برنامه ي درسی ملی (سازمان پژوهش و برنامه ریزي درسی ، ( تابستان 87)

7)عضو کمیته ي علمی و ارائه مقاله در همایش نهم مطالعات برنامه ي درسی( تبریز  88)

8) عضو کمیته ي علمی و ارائه مقاله در همایش هشتم مطالعات برنامه ي درسی ( مازندران  87)

9)عضو کمیته برنامه ریزي درسی شوراي آموزش و پرورش

 
b1-((Barriers to e-teaching and e-learning)) world conference on information technology octobr 2010 bahcesehir uni.turkey      

i  2-Innovation and assessment of learning outcomes )) 21th international conference on college teaching and learning 19 -23 april 2009 Sawgrass Marriatt Golf Resort and Spa U.S     

3-((A comparative study between iran , japan , England and Pakistan high school chemistry textbooks)) international science education conference 2009 singapor     

 h4-How to help young parents having children at pre-elementray schools fiep international conference February 9,2008 Bangkok,Thailand     

s 5-Studying the introduction of information communication technology as a preparation tool for pre-service mathematics teachers training universities EDUlearn09 Barcelona(spain)-6TH-8TH july 2009      

a6-Application of e-learning in organizing and composing the curriculum Barcelona(spain) 6th – 8th july 2009

N7-New perspectives on the qualitative evaluation ovejucation systems 3 th unternational congeres of education of management 2006/april/24-26     

B8-Batir ensemble notre devenirun project singular pour une societe plurielle 27,28,29 october 2003 , Montreal CANADA

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك