صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پایان نامه های حمایت شده > ١ 
١

 

  

۵۲۴۹

بررسي رابطه آموزش هاي دوره مهارتهاي حرفه اي با شکل گيري مهارتهاي اساسي زندگي و ايجاد زمينه ي اشتغال فارغ التحصيلان پسر کم توان ذهني شهر همدان/ ايرج بصيري.- به راهنمايي محمود مهر محمدي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۳۳

بررسي رابطه اثر بخشي مديران با شيوه هاي نظارت و کنترل آنان از ديدگاه معلمان ابتدايي و راهنمايي ./ فرج الله ؛ عليپور.- به راهنمايي ساکتي‌با مشاوره خير -باغبان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۱۶۳۴

بررسي رابطه احساس تنهايي با عملکرد تحصيلي،اضطراب،افسردگي و عزت نفس  در دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي  شهرستان پلدختر./ فضل الله؛ميردريکوند.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران‌گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۸.

۱۶۳۴

بررسي رابطه احساس تنهايي باعملکردتحصيلي،اضطراب،افسردگي وعزت نفس دردانش آموزان پسرمدارس راهنمايي شهرستان پلدختر./ فضل‌الله ميردريکوند.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران، دانشکده [ندارد]، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۸.

۹۳۳

بررسي رابطه اختلالات رفتاري فرزندان باشيوه هاي فرزندپروري مادران دربين دانش آموزان پسرکلاسهاي چهارم وپنجم ابتدايي شهراردبيل درسال تحصيلي ۷۵-۷۴/ شهاب فطين‌حور.- به راهنمايي شکوه نوابي‌نژادبا مشاوره عزت‌اله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵-۷۴.

۴۴۲

بررسي رابطه استرس وافسردگي با توجه به حمايت اجتماعي دردانش‌آموزان   دختروپسردبيرستاني شهرستان اليگودرز/ معصومه، سرلک.- به راهنمايي کيانوش هاشميان‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۳.

۶۵۳

بررسي رابطه اضطراب ونگرش به ساختارروشهاي تدريس دربين دانش آموزان پسرسال دوم تجربي شهريزد/ محمودکمالي زارچ.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۸۷۹

بررسي رابطه انگيزش با عوامل آمادگي جسماني،مهارتي و علمي معلمان مرد تربيت بدني/ علي شفيع‌زاده.- به راهنمايي حسن خلجي‌با مشاوره هاشم کوزه‌چيان.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته تربيت بدني و علوم انساني) ؛ ۱۳۷۹.

۳۵۱۱

بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي و راهبردي يادگيري خود نظم بخش با کار آمد ي شخصي تصويري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي ۸۱ _ ۸۰/ قاسم محمد ياري.- به راهنمايي صغري ابراهمي قوام آبادي‌با مشاوره علي اکبرسيف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۳۴۹

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت؛ اضطراب رياضي و عملکرد رياضي/ منيره عزيزي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره ولي الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم اجتماعي و روان شناسي، گروه روان شناسي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۲۷۱

بررسي رابطه انواع خانواده (سنتي/مدرن) با ابعاد و ساختار هويت دانش آموزان/ قربان جنتي.- به راهنمايي مسعود گلچين‌با مشاوره فاطمه جواهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جامعه شناسي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۴۸۷

بررسي رابطه باورهاي غير منطقي مادران بامشکلات رفتاري فرزندانشان/ زهرا خوانگي.- به راهنمايي حسين سليمي‌با مشاوره محمدجعفر جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه (ندارد)، دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي، رشته مشاوره) ؛ ۷۹.

۵۷۴۸

بررسي رابطه باورهاي فرهنگي و عملکرد مديران مدارس ابتدايي شهرستان خرم آباد بر اساس مدل چالز هندي/ ليلا سيفي مقدم.- به راهنمايي اصغر عالم تبريزبا مشاوره عزت اله قدم پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه علوم تربيتي، رشته گرايش مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۶۶۰

بررسي رابطه باورهاي معرفت شناختي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم متوسطه شهرستان مياندوآب/ محمدمحمودي اصل.- به راهنمايي اسکندرفتحي‌آذربا مشاوره سيد داود حسيني نسب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۶۰۷

بررسي رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ناتوان سازي تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي اهواز/ سيد اسماعيل هاشمي شيخ شباني.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۵۳

بررسي رابطه برخي ويژگيهاي شخصيتي (نيمرخ رواني) مادرباپرخاشگري وافسردگي دربين دانش آموزان پايه سوم تاپنجم مدارس ابتدايي شهرستان خرم‌آباد/ فيروز غضنفري.- به راهنمايي کيانوش هاشميان‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده [ندارد]، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۲.

۱۸۵۰

بررسي رابطه بي انضباطي دانش آموزان دختر دبيرستاني با ويژگيهاي خانوادگي و تحصيلي آنان در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران/ رقيه باغباني‌پور.- به راهنمايي سيدحسين سليمي‌با مشاوره عبدالله شفيع‌آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشکده (مديريت و برنامه ريزي) معاونت تامين و تربيت نيروي انساني اداره کل آموزشهاي ضمن خدمت، رشته رشته مشاوره) .

۴۵۶۸

بررسي رابطه بين اثر بخشي مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي در دبيرستانهاي شهر شيراز/ جواد هاشمي.- به راهنمايي مهدي لساني‌با مشاوره محمد قزل اياغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۴۸

بررسي رابطه بين اجراي دانش فراشناختي ودرک مطلب خواندن با ديدگاهي تحولي در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي منطقه ۷ تهران در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ فاطمه ميرزايي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره عبدالهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي - گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۳۵۸

بررسي رابطه بين اختلال توجه درک مطلب خواندن دردانش آموزان نارساخواندن وعادي پايه سوم دبستان/ نعمت الله عليخان زاده بائي.- به راهنمايي باقر غباري بناب‌با مشاوره قاسم قاضي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۸۰.

۳۱۸۵

بررسي رابطه بين ازدواج، فاميلي يا غيرفاميلي بودن ازدواج، تعداد فرزندان و تشابه اعتقادي با رضايت زناشويي دبيران زن ومردسهرتهران/ حسين صداقت.- به راهنمايي باقرثنائي ذاکربا مشاوره شکوه نوابي نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيت، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۲.

۳۳۳۵

((بررسي رابطه بين استفاده مديرازانواع قدرت وفرهنگ سازماني درمدارس متوسطه پسرانه شهرشيرازاز ديدگاه دبيران درسال تحصيلي ۸۱ - ۱۳۸۰/ جمشيد شريعتي.- به راهنمايي عبدالرحيم نوه ابراهيم‌با مشاوره محمدرضابهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۲۱۱

بررسي رابطه بين افسردگي‌وميزان‌اعتقادات مذهبي درميان دانش آموزان پايه دوم دبيرستانهاي شهرزاهدان درسال تحصيلي۷۹-۱۳۷۸/ غلامحسين، پناهي‌ميشکار.- به راهنمايي ناصره مولانابا مشاوره علي‌اکبرخسروي.- کارشناسي‌ارشد (دانشگاه آزاداسلامي(واحدتهران مرکزي)، دانشکده علوم‌اجتماعي وروانشناسي، رشته علوم اجتماعي وروانشناسي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۵۵۴

بررسي رابطه بين الگوهاي رهبري،شيوه هاي تربيتي والدين درخانواده وسبکهاي اسنادي فرزندان/ عباس حبيب‌زاده.- به راهنمايي محمودساعتچي‌با مشاوره علي‌اکبرسيف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روان شناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۷.

۲۴۳۰

بررسي رابطه بين انتصاب مديران براساس شرايط احرازو کارايي مدارس/ نرجس شکري.- به راهنمايي حسن زارعي متين‌با مشاوره رضا برقعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع‌آموزش عالي قم، رشته [ندارد]) ؛ ۱۳۸۰.

۴۱۸۰

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم متوسطه شهر فسا/ سعيد زارعي کوشک قاضي.- به راهنمايي نوشاد قاسمي‌با مشاوره سيد ابراهيم حسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، دانشکده علوم و تحقيقات، گروه روانشناسي، رشته عمومي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۳۱۱

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت خود پنداره و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال اول و دوم (نظام سالي واحدي)/ جعفر شعباني.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمد جواد جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۴۶۴

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرکرج وپيشرفت تحصيلي آنها/ محمدباقرمسگران.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره محمدرضا بهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي - واحدتهران مرکزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۷۷.

۵۵۳۳

بررسي رابطه بين انواع سبک تفکر و نوآوري سازمان مديريت مدارس متوسطه شهر شيراز/ عبدالرسول زارعي.- به راهنمايي جعفر جهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۹۷۶

بررسي رابطه بين به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتبا طات ( اينترنت) با اختلالات رفتاري دانش آموزان و ارائه راه کارهاي کاربردي براي مديران مقطع متوسطه استان قم/ منصوره شاکري.- به راهنمايي محمد حسن مبارکي‌با مشاوره غلامرضاجندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۴۲۷

بررسي رابطه بين تحليل رفتگي شغلي با رضايت شغلي مديران مدارس متوسطه شهر همدان/ اردشير عسگري.- به راهنمايي حسين محجوب‌با مشاوره سيروس قنبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۰۸

بررسي رابطه بين تعامل خانوادگي وعملکردتحصيلي در دانش آموزان پسر     دبيرستاني شهرستان شهريار./ محمد؛طاهونه ائي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره عباس طباطبايي يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان، دانشکده مديريت، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۸.

۴۵۰۶

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و ادراک کارکنان از رفتار سياسي مسؤولين در سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحي چهارگانه شهر شيراز/ فردين زارعي.- به راهنمايي اکبر مسعودي‌با مشاوره پرويز ساکتي؛ جعفر جهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيرازگروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۶۴

بررسي رابطه بين تعهدسازماني وميزان بيگانگي ازکارمديران ومعلمان مدارس راهنمايي شهرستان نقده/ مهدي ايماني حسنلوئي.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۹۳۴

بررسي رابطه بين تکانشي وتأملي بودن دانش آموزان دبستاني بروجن باپيشرفت تحصيلي وسازگاري اجتماعي آنها/ مصطفي شاکري بروجني.- به راهنمايي حسين مولوي‌با مشاوره مهردادکلانتر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان) ؛ ۷۶.

۳۷۰۲

بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي (B - A) و سلامت رواني معلمان و مديران/ زهرا دهقان.- به راهنمايي رمضان حسن زاده‌با مشاوره مجتبي طبري.- کار شناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامهع ريزي استان مازندران، دانشکده موسسه عالي آموزش و پژوهش، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۲۸۵

بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با سبک هاي يادگيري دانش آموزان دختر شهر تهران/ نرگس طالبي.- به راهنمايي محمد جعفر جوادي‌با مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۶۶۱

بررسي رابطه بين ثبات مديريت درواحدهاي آموزشي مناطق تابعه اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران وتاثيرآن برکيفيت آموزشي/ عقيل احمدي.- به راهنمايي علي دلاوري‌با مشاوره پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي، دانشکده مديريت آموزشي، رشته علوم تربيتي) ؛ ۷۶-۷۵.

۴۵۴۷

بررسي رابطه بين جو سازماني با روحيه دبيران دبيرستانهاي دولتي و غير انتفاعي شهر اردبيل/ جاويد ارجمند.- به راهنمايي محمد نريماني‌با مشاوره صادق ملکي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشکده علوم انساني و تربيتي، رشته گرايش مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۷۸۴

بررسي رابطه بين جوسازماني مدارس باتعهد سازماني دبيران دبيرستانهاي (عادي دولتي)نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهرکرمانشاه درسال تحصيلي ۸۱ - ۱۳۸۰/ سهراب نوروزي.- به راهنمايي بهرام محسن پوربا مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۴۳۸۵

بررسي رابطه بين جو سازماني و توان يادگيري سازماني مدارس متوسطه شهر زنجان/ مليحه آسيابي.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره محمدهاشم غرقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت آموزش و پژوهش‌گروه علوم انساني، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۹۴۲

بررسي رابطه بين جوسازماني ورضايت شغلي معلمان نواحي چهارگانه شهرشيراز/ مژگان اميريان‌زاده.- به راهنمايي اکبرمسعودي‌با مشاوره محمدخير؛ شاپورشايان.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدشيراز) ؛ ۷۶-۷۵.

۲۱۶۰

بررسي رابطه بين خصوصيات فردي و رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه نواحي چهار گانه شيراز/ يوسف ملايي.- به راهنمايي علي اکبر حسيني‌با مشاوره محمدخير.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، رشته علوم تربيتي:گرايش مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰ - ۱۳۷۹.

۳۱۶۶

بررسي رابطه بين خلاقيت دبيران وتوانايي آنان درحل برخي از مسائل کلاس درس در دبيرستانهاي پسرانه دولتي شهريار/ جمال حاتميان.- به راهنمايي سيدمحمد ميرکمالي‌با مشاوره الهه حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۴۱۷

بررسي رابطه بين خلاقيت و مهارت انساني و مقايسه آن در بين مديران زن و مرد مدارس ابتدايي ناحيه ۲ شهرستان شهريار/ حمزه مولوي.- به راهنمايي يدالله جوادي‌با مشاوره سيد حميدرضا علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۳۷۷

بررسي رابطه بين خودپنداري واضطراب امتحان دانش آموزان دختروپسرپايه سوم متوسطه شهرستان نجف‌آباد/ احمد نجف آبادي.- به راهنمايي عزيزاله تاجيک اسماعيلي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل تربيت معلم) ؛ ۷۸.

۳۴۶۱

بررسي رابطه بين خود شناسي مديران و ميزان خلاقيت آنان در آموزشگاه هاي مقطع ابتدايي شهر زنجان در سال تحصيلي ۸۲  _ ۸۱/ نسرين شعاعي.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره بهمن حاجي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت، دانشکده _، گروه مديريت آموزش، رشته مديريت آموزش و پژوهش استان زنجان) ؛ ۱۳۸۲.

۳۵۷۷

بررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري با درک مطلب دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر تهران/ عفت غفوري.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمدجعفر جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه روانشناسي تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۸۳۶

بررسي رابطه بين راهبردهاي ياد گيري و خلاقيت در بين دانش آموزان دوم متوسطه شهرستان مينودشت/ اسفنديار گلي ديزج.- به راهنمايي اسماعيل بيابانگربا مشاوره علي اکبر سيف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۵۹۷

بررسي رابطه بين رشته تحصيلي مديران دبيرستانهاياکارايي‌آنهادرمديريت/ غلامرضانيکبخت.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره محموداوحدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۵۶۶۶

بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و رضايت شغلي دبيران متوسطه شهرستان آمل در سال تحصيلي ۸۵ _ ۸۴/ علي نوري.- به راهنمايي باقر ثنايي‌با مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه خاتم، رشته راهنمايي و مشاوره) ؛ ۱۳۸۵.

۵۴۹۷

بررسي رابطه بين ساختارقدرت در خانواده با سلامت رواني زنان معلم دوره ابتدايي و متوسطه شيراز/ فرحناز شفيعي سروستاني.- به راهنمايي باقر ثنائي ذاکربا مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه خاتم، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۴.

۵۵۳۳

بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران و اثر بخشي مدارسه در مدارس متوسطه شهر شيراز/ قهرمان رضايي.- به راهنمايي جعفر جهاني‌با مشاوره محسن خادمي _ رحمت الله مرزوقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۰۲۳

بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران و ميزان استرس دبيران دبيرستانهاي شهرستان زنجان/ فرزانه نيکبين.- به راهنمايي محمد حسين زارع‌با مشاوره اصغر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۱۵۵۶

بررسي رابطه بين سبک مديريت آموزشي بارضايت شغلي وثبات وماندگاري کارکنان آموزشي/ زهرا پايدار.- به راهنمايي مهدي الواني‌با مشاوره عادل آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۷۷.

۱۰۸۹

بررسي رابطه بين سبکهاي رهبري آمرانه و مشارکتي با بهداشت رواني معلماندبيرستانهاي دولتي شهرشيراز/ زهره ؛رياضي.- به راهنمايي رضوبه‌با مشاوره محمدخير-شاپورامين شايان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدشيراز]، رشته رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۷-۷۶.

۳۱۹۲

بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي،اضطراب رياضي باعملکردرياضي دردانش آموزان پسرسال لول دبيرستان منطقه هفت شهرتهران/ علي تقوايي نيا.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره الهه حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۳۹۸

بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي (وابسته به زمينه، مستقل از زمينه) و راهبردهاي يادگيري (شناختي و فراشناختي) و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستانهاي دولتي منطقه ۶ شهر تهران/ محمد آزاد عبداله پور.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمد حسين عبداللهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۶۰

بررسي رابطه بين سبکهاي مديريتي رابطه مدارووظيفه مداربارضايت شغلي معلمان مدارس متوسطه شهرشيراز/ شهرزاد شاه‌سني.- به راهنمايي اصغررضويه‌با مشاوره محمدخير،محسن خادمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدشيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۵۳۸

بررسي رابطه بين سبکهاي مديريتي مديران سبک مشارکت جويانه و سبک آمرانه‌ورضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه استان سمنان/ سارا وفايي.- به راهنمايي اکبرامين بيدختي‌با مشاوره مهدي ايران‌نژاد پاريزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۹-۷۸.

۲۶۸۴

بررسي رابطه بين سلامت سازماني باوظايف ششگانه مديران آموزشي مدارس متوسطه شهرمهاباد/ کمال آفاني.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۷۴۴

بررسي رابطه بين سلامت سازماني و الگوهاي رفتارسازماني مدارس متوسطه نظري شهرستان خرم آباد/ معصومه مهرنوش.- به راهنمايي حسين مهر دادبا مشاوره سعيد فرح بخش.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۶.

۳۱۹۴

بررسي رابطه بين سلامت سازماني وروحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه دولتي شهرتهران/ احمد طاهري.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره باقر غباري بناب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۹۹۶

بررسي رابطه بين شخصيت مديران و سبک مديريت آنها در دبيرستانهاي شهرستان زنجان/ رباب نوذري.- به راهنمايي محمد حسين زارعي‌با مشاوره اصغر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۹.

۳۷۳۹

بررسي رابطه بين شخصيت مديريتي و برخي ويژگي هاي فردي مربيان با موفقيت تيمهاي ورزشي دانش آموزان/ شهرام منصوري.- به راهنمايي مجيد کاشف‌با مشاوره بهرام يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، دانشکده علوم انساني و تربيت بدني، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۷۳

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري با خود تنظيمي در يادگيري دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه ۱۷ آموزش و پرورش تهران در فاصله سني ۱۸ _ ۱۴ سال/ نرجس لطيفي.- به راهنمايي محمود جمالي‌با مشاوره فرناز کشاورزي ارشدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۳۴۱

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري بامکان کنترل وعملکرد تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستانهاي شهربوشهر/ حسن آب روشن.- به راهنمايي عزيزالله تاجيک اسماعيلي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني اداره کل تربيت معلم و آموزش ميروي انساني مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان، دانشکده [ندارد]، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ [تدارد].

۱۵۶۲

بررسي رابطه بين شيوه‌هاي فرزندپروري مادران(اقتدارمنطقي، آزادگذاري و استبدادي)...دانش‌آموزان منطقه ۶ تهران/ پژوهشگر محمدرضايي.- به راهنمايي ولي‌الله فرزادبا مشاوره رضا محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، گروه راهنمايي و مشاوره، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۵.

۱۹۸۹

بررسي رابطه بين شيوه هاي مختلف ترتيبي وسطه پذيري در نوجوانان/ مهنازحق شعار.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره هادي بهرامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، رشته سنجش و اندازه گيري(روانشناسي)) ؛ ۷۷ - ۷۶.

۱۸۲۲

بررسي رابطه بين شيوه هاي مديريت باانگيزش معلمان ابتدايي شهر تهران، سال تحصيلي ۷۹ - ۱۳۷۸/ فريده سعيدي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره هدايت نقيبي محمود آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۳۱۲۶

بررسي رابطه بين عزت نفس؛ پايگاه هاي هويت و پيشرفت تحصيلي در دختران پيش دانشگاهي/ ناهيد مهروش.- به راهنمايي محمدجعفر جوادي‌با مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم اجتماعي و روان شناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۱۶۵

بررسي رابطه بين عزت نفس،خلاقيت،جايگاه مهاروخودنمايي باعملکردتحصيلي دانش آموزان پسرسال دوم نظام جديد شهرستان مسجدسليمان۷۵-۱۳۷۴/ حشمت ورناصري.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکرکي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده [واحد اهواز]، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۷۷.

۴۰۱

بررسي رابطه بين عزت نفس و افسردگي در دانش آموزان فاقد و واجد پدر دبيرستانهاي شهرستانهاي شهرستان زلزله زده رودباردر سال تحصيلي ۷۳/۱۳۷۲/ قربانعلي يحيائي.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده [ندارد]، رشته راهنمايي مشاوره) ؛ ۱۳۷۳.

۲۷۸۱

بررسي رابطه بين عزت نقس ،پايگاه هاي هويت وپيشرقت تحصيلي دردختران پيش دانشگاهي/ ناهيد مهروش.- به راهنمايي محمد جعفرجوادي‌با مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد(MA ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي گرايش تربيتي) ؛ ۸۱.

۳۵۶۱

بررسي رابطه بين عملکرد خانواده با سازگاري فردي، اجتماعي و تحصيلي فرزندان/ مسعود بيدلي نامني.- به راهنمايي محمد جعفر جوادي‌با مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روان شناسي، گروه روان شناسي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۷۲۵

بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي _ فرهنگي با ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي در شهر بروجن/ کرمعلي کيانپور.- به راهنمايي رسول رباني ؛ فريدون وحيدا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي، رشته علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۴۱۰

بررسي رابطه بين عوامل فرهنگ سازماني و ميزان مشارکت دبيران در امور مدارس شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي ۸۳ _ ۱۳۸۲/ مژگان قمريان.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره حسين مهرداد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۶۲۸

بررسي رابطه بين عوامل فرهنگ سازماني و ميزان مشارکت دبيران مراکز پيش دانشگاهي شهر اردبيل در فعاليتهاي فرهنگي/ پرويز دولت خواه.- به راهنمايي محمد باقر بابايي‌با مشاوره محمد سلطاني فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، رشته مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۸۴۴

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني بااثربخشي رفتاري مديران مدارس متوسطه شهرستان سنندج از ديدگاه دبيران/ محمد مجيدي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره يحيي مهاجر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۴۴۷۳

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مقاومت دبيران در برابر تغيير در دبيرستانهاي شهر شيروان/ محمد علي کهنسال.- به راهنمايي حسينعلي بهرامزاده‌با مشاوره عبدالحميد رضايي رکن آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۹۵۹

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آوموزان در  دبيرستانهاي پسرانه شهر شيراز۰ درسال ۷۵-۷۴/ محمدجواد؛يوسفي.- به راهنمايي يوسف کريمي‌با مشاوره علي علاقه بند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۲۷۴۵

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي دردبيرستانهاي پسرانه استان لرستان/ داود رفيعيان.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۶۰۸۶

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي معلمان مدارس راهنمايي شهر بابل/ احمد حسين خانزاده فيروز جاه.- به راهنمايي آراسته ،حميد رضابا مشاوره بهرنگي ، محمد رضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۸.

۳۱۸۷

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه پسرانه دولتي شهر تهران ازديدگاه دبيران/ کريم زبردست.- به راهنمايي سيدمحمد ميرکمالي‌با مشاوره فريده ال‌آقا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۳۳

بررسي رابطه بين فشاررواني واثربخشي مديران مدارس متوسطه استان لرستان./ نورمرادفرهادي راد.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره احمد به پژوه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۸۳۰

بررسي رابطه بين فعاليتهاي پرورشي مدارس راهنمايي اهواز با سازگاري فردي - اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر/ محمدرضاشهسواري.- به راهنمايي مهنازمهرابي زاده هنرمندبا مشاوره حسين الهام پور.- کار شناسي ارشد؛ ۱۳۷۹.

۲۴۶۲

بررسي رابطه بين فعاليتهاي فوق برنامه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان/ فاطمه صغري استوارابرقوئي.- به راهنمايي اکبر مسعودي‌با مشاوره شاپور امين‌شايان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه آزاداسلامي واحد شيراز، دانشکده [ندارد]، رشته علوم تربيتي: گرايش مديرت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۵۴۱۲

بررسي رابطه بين فعاليتهاي فوق برنامه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس دولتي شهر همدان/ فتانه ترابي.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره محمد حسن امير تيموري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران، دانشکده تربيت معلم، گروه تکنولوژي آموزشي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۱۱۵

بررسي رابطه بين قضاوت اخلاقي و منبع کنترل در بين دانش‌آموزان پسر و دختر کلاس سوم متوسطه شهرستان اسطهبان/ محمد نوبخت.- به راهنمايي پزوين کديوربا مشاوره مرتضي امين‌فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت) ؛ ۱۳۷۳.

۶۰۷۲

بررسي رابطه بين کاربرد مديريت دانش توسط دبيران شهر شيراز با خلاقيت آنان/ نير ، فاطمه.- به راهنمايي حاتمي ، حسين‌با مشاوره فريدوني ، شاپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۶۰۵۶

بررسي رابطه بين کوچ و اسکان عشاير و عملکرد تحصيلي دانش آموزان آنها در استان لرستان/ محمد مرادي.- به راهنمايي جواهري زاده ، ناصربا مشاوره مهديان ، محمد جعفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه آموزشي مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۷.

۲۸۶۰

بررسي رابطه بين مديريت تغييروعملکردآموزش دهنده(دبير)درآموزش وپرورش شهرستان رشت مقطع متوسطه/ مهرداد نامدار.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمدرضابهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم وتحقيقات، رشته مديريت آموزشي(M.SC )) ؛ ۸۲-۸۱.

۵۷۴۳

بررسي رابطه بين مديريت تغيير و عملکرد دبير در دبيرستانهاي نظري دخترانه شهر خرم آباد (نواحي ۱ و ۲) براساس مدل استيفن،رابينز/ مريم عباسي.- به راهنمايي حسين مهردادبا مشاوره اصغر عالم تبريزي.- کارشناسي ارشد M,A (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۰۲

بررسي رابطه بين مديريت مشارکت جويانه وانگيزش گروههاي غيررسمي        [درمراکزتربيت معلم دخترانه شهر تهران/ شمسي؛نامي.- به راهنمايي زهراصياخيان‌با مشاوره محمدحسن پرداختچي-عليرضاکيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناس، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۳.

۴۲۳۲

بررسي رابطه بين منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان قوچان/ مجيد خليلي.- به راهنمايي سيف الله بهاري‌با مشاوره سيامک نقشبندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۷۰۱

بررسي رابطه بين منبع کنترل و خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان رشته رياضي فيزيک شهر تهراندر سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸./ اکبر؛سليمان نژاد.- به راهنمايي مهرناز شهرآراي‌با مشاوره محمدتقي فرهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۲۵۶۰

بررسي رابطه بين منبع کنترل و رضايت شغلي در مشاوران استان مازندران/ حجت‌اله وطن‌دوست.- به راهنمايي مفيدي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي مديريت وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مرکز آموزش عالي، رشته مشاوره) ؛ ۸۰.

۴۶۷۸

بررسي رابطه بين منبع کنترل و عملکرد مديران مقطع راهنمايي شهر همدان/ عزت الله صدر.- به راهنمايي ناصر جواهري زاده‌با مشاوره سيروس قنبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۶۳

بررسي رابطه بين موضع کنترل وعزت نفس مديران بارضايت شغلي معلمان درمدارس ابتدايي استان مازندران سال تحصيلي ۷۳-۷۲/ شيرزاد کوپايي حاجي.- به راهنمايي زهراصباغيان‌با مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۴.

۱۵۳۷

بررسي رابطه بين موفقيت شغلي معلمان و مرکز کنترل/ نگارش جعفر آرشيد.- به راهنمايي زهره سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي، رشته روان‌شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۶۶.

۴۱۶۵

بررسي رابطه بين ميزان خلاقيت دبيران درس علوم با حل مشکلات درسي دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس عادي _ دولتي شهر تهران/ علي اکبر عجم.- به راهنمايي زهرا صباغيان‌با مشاوره محمدرضا حميدي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۸۳۲

بررسي رابطه بين ميزان رضايت زناشويي والدين وميزان افسردگي فرزندان نوجوان آنها/ رضافهيمي.- به راهنمايي شکوه نوابي نژادبا مشاوره عليرضاکيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۰.

۴۷۸۴

بررسي رابطه بين ميزان مشارکت دانش آموزان در تصميم گيري امور مدرسه با انگيزش پيشرفت آنان در دوره راهنمايي شهر تهران/ فريبا احمدي.- به راهنمايي نعمت الله متين‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته علوم تربيتي _ برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۲۹۸

بررسي رابطه بين ميزان مهارت هاي فني مديران مدارس راهنمايي شهر قزوين و اثربخشي آنان/ رحمان جهاني.- به راهنمايي حيدر توراني‌با مشاوره بهاالدين فروتن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پرورش استان تهران، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۹۳

بررسي رابطه بين نظام ارزشهاي معلم و نظام ارزشهاي دانش آموزان در دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي شهر شيراز/ شهرزاد شيخي.- به راهنمايي اکبر مسعودي‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده _، رشته مديريت أموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۹۵۷

بررسي رابطه بين نگرش دانشجو - معلمان نسبت به شغل معلمي باويژگيهاي   شخصيتي آنها درمراکزتربيت معلم دخترانه وپسرانه شهرستان همدان ./ مرضيه، فاميل رشتي.- به راهنمايي عزت الله نادري‌با مشاوره باقر ثنايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۲.

۲۰۱۲

بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و خويشتنداري در نو جوانان (دانش آموزان دختر و پسر سالهاي سوم راهنمايي و سوم دبيرستان شهر تهران/ زهرا رازفر.- به راهنمايي طيبه ماهروزاده‌با مشاوره زهره خسروي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده روانشناسي تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۸۴۲

بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سازش يافتگي اجتماعي دانش آموزان سال دوم متوسطه ناحيه ۲ شهرستان اراک/ ترابعلي خليلي.- به راهنمايي محمدکريم خداپناهي‌با مشاوره محمدعلي پرويزيان.- ؛ ۷۹ - ۷۸.

۵۴۸۹

بررسي رابطه بين نمره ارزشيابي سالانه دبيران مدارس راهنمايي شهرستان آباده با ميزان رضايت و عملکرد شغلي آنان/ علي محمد کيو مرثي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۲۱۰

بررسي رابطه بين نوع رشته تحصيلي - مديران مدارس باايجادتغييرونوآوري درمدارس متوسطه شهرستان ايلام/ بيت‌اله نوريان.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره يحيي مهاجر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۷.

۱۳۶۹

بررسي رابطه بين وضعيت تحصيلي وافسردگي دردانش آموزان پسردوره متوسطه شهرکرد/ تيمورباقري.- به راهنمايي باقرثنايي ذاکربا مشاوره عباس طباطبايي يزدي.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي ومشاوره (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدرودهن) ؛ ۷۸.

۲۶۶۱

بررسي رابطه بين ويژگيهاشخصيتي مديران و رضايت شغلي دبيران در مدارس متوسطه شمال و مرکزاستان آذربايجان غربي/ مهري آيرملو.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۸۶۱

بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي باتوان هوازي و بي هوازي بازيکنان تيم بسکتبال دانش آموزان دختر شهر اراک/ محبوبه ساريخاني.- به راهنمايي احمد همت فربا مشاوره ناصر بهپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، دانشکده تکميلي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۹۴۴

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي باخلاقيت وخلاقيت باپيشرفت تحصيلي دردانشجو- معلمان مردمراکزآموزش ضمن خدمت فرهنگيان/ ناصربهروزي.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده [ندارد]، رشته [ندارد]) ؛ ۷۵.

۲۶۶۱

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران و رضايت شغلي دبيران در مدارس متوسطه شمال و مرکزاستان آذربايجان غربي/ مهري آيرملو.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۱۲۷۸

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي معلمان وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان   دوره راهنمايي شهر يزد./ سيدحسين آتشي.- به راهنمايي داوودحسيني نسب‌با مشاوره مير تقي گروسي فرشي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۷.

۵۲۵۰

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و عملکرد شغلي( وظيفه اي، زمينه اي) مديران مدارس راهنمايي شهر همدان/ عباس خاکپور.- به راهنمايي محمد يمني‌با مشاوره محمد حسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۷۵۴

بررسي رابطه بين ويژگيهاي مديران يا کاريابي فرهنگي تربيتي ايشان      دردوره متوسطه/ تاجي اشکفتکي.- به راهنمايي مهدي ابزري‌با مشاوره سيدعلي سيادت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت دولتي؛) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۱۳۰

بررسي رابطه بين هدف داربودن زندگي تحصيلي و ميزان پيشرفت تحصيلي      دانش آموزان پسر دبيرستانهاي نظام قبلي منطقه ۸تهران./ قاسم آگاهي کشه.- به راهنمايي فرهادايوحمزه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره آموزش و پرورش شهر تهران معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني مرکز آموزش عالي فرهنگيان دارلفنون، رشته آموزش ابتدايي) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۲۷۸۷

بررسي رابطه بين يادگيري سازماني وميزان تغييرونوآوري درادارات مناطق نوزده گانه آموزش وپرورش شهر تهران/ يوسف عبدالملکي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۸۰۷

بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع راهنمايي شهرستان ساوه باروابط عاطفي والدين آنهادرسال تحصيلي ۸۱ - ۱۳۸۰/ زهره جوزقي.- به راهنمايي سيد منصورتوليتي‌با مشاوره محمود حقاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته گرايش برنامه ريزي درسي) ؛ ۸۱.

۱۰۵۳

بررسي رابطه تثبيت مديريت با کارايي داخلي مدارس راهنمايي تحصيلي استان بوشهر./ احمد؛رزمي.- به راهنمايي محمدجعفر جوادي‌با مشاوره محمودمهر محمدي.- ءرشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) .

۴۰۳

بررسي رابطه تجارب موفق وناموفق تحصيلي باعزت نفس دانش‌آموزان/ نصرالله عرفاني.- به راهنمايي حسين سجادي‌با مشاوره قاسم قاضي زهره سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۴.

۲۸۵۲

بررسي رابطه تعاملهاي دروني خانواده با رشد قضاوت اخلاقي و سازگاري دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اراک در سال تحصيلي  ۸۲ - ۸۱/ محمدهادي شهسواري.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره مرتضي منطقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۳۵

بررسي رابطه تکرارپايه تحصيلي باديدگاههاي تربيتي مادران دانش آموزان دخترسال اول ابتدايي شهرستان اروميه درسال تحصيلي ۷۰-۶۹/ عليرضا حسين‌پور.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمودمهرمحمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۱.

۱۶۹۴

بررسي رابطه توکل به خداورهيافتهاي مقابله اي ديگر با اضطراب و افسردگيدر دانش آموزان تيزهوش و عادي./ محمود؛ميرنسب.- به راهنمايي باقر غباري بناب‌با مشاوره مرتضي نصفت-جواد اژه اي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۴۳۸۸

بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي A و B با ميزان فرسودگي شغلي مديران متوسطه شهر زنجان/ سهيلا تيموري نيا.- به راهنمايي بدري پشته‌با مشاوره کلانتري.- کارشناسي ارشد (، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۵۹۰

بررسي رابطه تيپهاي شخصيتي با انتخاب رشته تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان پاکدشت در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ حميدرضا؛سيل سپور.- به راهنمايي علاءالدين اعتماد اهري‌با مشاوره فردوس يادگاري.

۲۲۹۳

بررسي رابطه ثبات مديران آموزشي بااثر بخشي آنان ازنظردبيران درمقطع متوسطه شهرستان کرج/ احمد آريانپور.- به راهنمايي سياوش خليلي شوريني‌با مشاوره ستيلاعلاقبند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي (مجتمع وليعصر)، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۵۶

بررسي رابطه جايگاه مهار با ميزان محبوبيت گروهي و عملکردتحصيلي دانش- آموزان سال اول دبيرستانهاي پسرانه نظام جديد شهرستان اهواز درسال تحصيلي ۷۴-۷۳./ محمدرضابرنا.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره آذرقلي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره آموزش و پرورش استان خوزستان) ؛ ۷۴-۷۳.

۵۹۴۶

بررسي رابطه جرات ورزي و خلاقيت در بين دانش آموزان سال دوم متوسطه دبيرستانهاي شهر تهران/ پژوهشگر: بهنام حکمتي.- به راهنمايي باقر ثنايي ذاکر ؛ استاد مشاور: عرت اله نادري.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آموزش عالي فرهنگيان، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۹.

۹۳۰

بررسي رابطه جنسيت وميزان تحصيلات بانيازهاي موفقيت قدرت و وابستگي اجتماعي مديران ناحيه ۲ شيراز/ اعظم کشاورزي حقيقي.- به راهنمايي اصغررضويه‌با مشاوره اکبرمسعودي؛ شاپور شايان.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدشيراز) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۸۰۴

بررسي رابطه جو سازماني با روحيه معلمان مدارس ابتدايي شهرقم/ زهرا ثابتي.- به راهنمايي عبدلرضا گودرزي‌با مشاوره محمودشيرازي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۹ - ۱۳۷۸.

۲۴۱۲

بررسي رابطه جوسازماني با عملکرد دبيران مدارس متوسطه دخترانه دولتي منطقه ۱۴ شهر تهران/ مونا ماشفي.- به راهنمايي سياوش خليلي شوريني‌با مشاوره غلامرضا معمارزاده تهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۴۹۴۶

بررسي رابطه جو سازماني و ميزان مشارکت معلمان/ زهرا قلي زاده.- به راهنمايي رمضان حسن زاده‌با مشاوره يارعلي دوستي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۶۹۵

بررسي رابطه جوسازماني يا عملکرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه دولتي  در مناطق نوزده گانه شهر تهران./ غلامعلي؛رحيمي خانيايي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدتهران مرکزي]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۸۱۹

بررسي رابطه جو سازي مدارس با ميزان استرس شغلي دبيران دبيرستانهاي    دولتي شيراز./ محمدرضارجب پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۹۵۰

بررسي رابطه جوعاطفي خانواده باسازگاري فردي - اجتماعي وعملکردتحصيلي دانش آموزان پايه سوم مدارس راهنمايي اهواز/ مژگان موسوي شوشتري.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکرکن.- ؛ ۷۶.

۶۱۶

بررسي رابطه جوعاطفي خانواده باگرايش به مشاغل ومقايسه آن دردانش آموزان پسرودختردوره متوسطه نظام جديداستان بوشهر/ غلامحسين نجفي.- به راهنمايي باقرثنايي‌با مشاوره عبدالله شفيع‌آبادي.- کارشناسي ارشدمشاوره (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۴.

۲۷۳۹

بررسي رابطه جو مدرسه باميزان خلاقيت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران/ ليلا فراغت.- به راهنمايي مصطفي عسکريان‌با مشاوره علي‌اکبر خسروي بابادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت‌آموزشي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۸۲۷

بررسي رابطه جهت گيريهاي ارزشي وتعهدسازماني مديران دبيرستانهاي شهرشيراز/ مسعودحافظي.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره احمداحمدي؛ منوچهرافشين‌نيا.- کارشناسي ارشدمديريت (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۶.

۱۲۶۹

بررسي رابطه خط و کيفيت تحصيلي در مقطع راهنمايي شهر يزد/ پژوهشگر محمدرضازيني.- به راهنمايي سعيدمظلومي‌با مشاوره حيدر اسلامي.- کارشناسي ارشد (، رشته ۶۹) ؛ ۱۳۷۷.

۵۰۴۵

بررسي رابطه خلاقيت ، انگيزش تحصيلي و مهارتهاي شناختي با عملکرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان داراب/ عليرضا استادي.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکر کن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۷۱۲

بررسي رابطه خلاقيت با تيپ هاي شخصيتي جان هالد در مورد دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان کرمانشاه/ مصطفي غلمي کيا.- به راهنمايي حسن پاشا شريفي‌با مشاوره قاسم قاضي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم  تربيتي، گروه مشاوره، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۲.

۶۵۹

بررسي رابطه خلاقيت باسبک مديريت مديران آموزشي مدارس راهنمايي درنواحي چهارگانه شيراز/ محمدمهدي سرابداران.- به راهنمايي محمدخيربا مشاوره شاپورشايان؛ اکبرمسعودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدشيراز) ؛ ۷۶-۷۵.

۳۶۱۰

بررسي رابطه خلاقيت با ويژگي هاي دموگرافيکي مديران و معلمان آموزشگاههاي مقطع متوسطه استان آذربايجان شرقي/ محمد بخت آور.- به راهنمايي اسکندر فتحي آذربا مشاوره کامران صداقت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۶۱۲

((بررسي رابطه خلاقيت معلم با خلاقيت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان در منطقه ۱۱ تهران))/ علي سعيدي.- به راهنمايي علي اکبرسيف‌با مشاوره ابوالفضل کرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۱.

۶۰۷۰

بررسي رابطه خلاقيت و نو انديشي مديران با اثر بخشي مدرسه از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه ناحيه ۲ شيراز/ مرضيه موذني.- به راهنمايي حاتمي ، حسين‌با مشاوره امين شايان جهرمي ، شاپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۷.

۳۵۹۱

بررسي رابطه خودپنداره کلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان بندر ترکمن در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ زبيده مرادي.- به راهنمايي رمضان حسن زاده‌با مشاوره سيد حمزه حسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه آزاد، واحد ساري‌گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۲۰۹

بررسي رابطه خودپنداره، يادگيري خودتنظيم وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي شهرستان شهريار/ زهرامحمودي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره عليرضامرادي.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، گروه روانشناسي) ؛ ۷۷.

۲۴۱۸

بررسي رابطه خود کار آمدي ادراک شده دانش‌آموزان سوم راهنمايي شهرتهران و نگرش آنها نسبت به درس رياضي با پيشرفت رياضي آنها در سال تحصيلي ۸۰ - ۸۹/ هادي کرامتي.- به راهنمايي مهرناز شهرآراي‌با مشاوره محمدتقي فرهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۶۵۸

بررسي رابطه خويشتن پنداره و هوش هيجاني در دانش آموزان مدارس عادي و تيزهوشان پايه سوم مقطع متوسطه شهرستان بيرجند/ زهرا لاري گل.- به راهنمايي باقر غباري بناب‌با مشاوره عباس تفضلي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۸۳۴

بررسي رابطه دانش فراشناخت اخلاقي بااستدلال ورفتاراخلاقي دربين دانش آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمايي شهرتهران/ هادي طالب زاده ثاني.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره مرتضي منطقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۱.

۲۷۴۲

بررسي رابطه رجحان شغلي و رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر تهران/ زهرا مرداني ولنداني.- به راهنمايي طيبه ماهروزاده‌با مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۱۶۱

بررسي رابطه رشد اجتماعي با خلاقيت و عزت نفس دانش آموزان دبيرستاني ناحيه ۴ آموزش و پرورش شهر شيراز/ زهرا ضابطي.- به راهنمايي امين الله فاضل‌با مشاوره سلطانعلي کاظمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۳۰

بررسي رابطه رضايت شغلي باعزت نفس درمعلمان مرد متوسطه و ابتدائي آزادشهر/ سيد حسين حسيني غفاري توران.- به راهنمايي سيدمنصورتوليتي‌با مشاوره [ندارد].- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي مازندران، دانشکده مرکزآموزش مديريت، گروه آموزش مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۳۳۶

بررسي رابطه رضايت شغلي دبيران دبيرستانها با تعهد سازماني آنان در آموزش و پرورش نواحي ۴ و ۶ و ۷ مشهد/ معصومه صالح پور.- به راهنمايي علي اکبر امين بيدختي‌با مشاوره اسمعيل ابونوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انساني، گروه علوم انساني، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۵۶۲

بررسي رابطه رضايت شغلي و ميزان خلاقيت مديران آموزشي مقطع راهنمايي شهرستان زاهدان/ منصور ه جليلي.- به راهنمايي امين رضا کماليان‌با مشاوره مجيد کرد رستمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان، دانشکده _، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۷۴۰

بررسي رابطه زناشويي و سلامت روان در بين دبيران زن و مرد متاهل شاغل در مقطع متوسطه دبيرستانهاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۴/ ابراهيم احمدزاده.- به راهنمايي شکوه نوابي نژادبا مشاوره باقر ثنايي ذاکر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه مشاوره، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۴.

۲۸۲۲

بررسي رابطه ساختارتعاملات خانواده(عملکرد خانواده) باسبکهاي مقابله با فشارهاي رواني وتفاوتهاي جنسي دردانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهرستان کاشان در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ عبدالله اسلامي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمدتقي فرهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي(گروه روانشناسي)، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۹۵۳

بررسي رابطه ساده و چند گانه متغيرهاي خوداثر بخشي ،عزت نفس وخودپايي  با عملکرد تحصيلي در دانش آموزان سال سوم نظام جديد متوسطه شهرستان اهواز/ سيامک براتي بختياري.- به راهنمايي منيجه شهني‌با مشاوره بهمن نجاريان.-  (دانشگاه شهيد چمران[ادره کل آموزش و پرورش استان خوزستان]) ؛ ۱۳۷۶.

۱۱۲۲

بررسي رابطه ساده و چندگانه هاي خوداثربخشي؛ عزت نفس وخودپائي باعملکردتحصيلي دردانش آموزان سال سوم نظام جديد متوسطه شهرستان اهواز./ سيامک؛ هراتي بختياري.- به راهنمايي منيجه شهني‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۶.

۴۳۴۸

بررسي رابطه سبک رهبري مديران با رفتار سياسي دبيران دبيرستان هاي شهرستان شيروان/ معصومه نژاد علي باغان.- به راهنمايي حسينعلي بهرامزاده‌با مشاوره حسينعلي نيرومند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش استان، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۱۴

بررسي رابطه سبک رهبري مديران مدارس و اثر بخشي آنها در مدارسمتوسطه دخترانه شهر تهران با تاکيد بر مدل اقتضايي فيدلر در سال تحصيلي ۱۳۸۱ _ ۱۳۸۰/ اکرم معين ريزي.- به راهنمايي فرشته هاشمي‌با مشاوره منصور علي حميدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۷۳۱

بررسي رابطه سبک رهبري مديرن بااثربخشي‌آنهاازديدگاه دبيران در مدارس متوسطه دخترانه شهرستان قم/ معاني، محبوبه.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت‌آموزشي) ؛ ۸۰.

۵۶۸۸

بررسي رابطه سبک رهبري مدير و جو سازماني مدرسه در مدارس ابتدايي شهر شيراز/ زينب زارعي.- ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۹۷۰

بررسي رابطه سبک مديريت با ميزان کارايي معلمان دوره ابتدايي شهرستان گرگان سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ غلامعلي ضيائي.- به راهنمايي مجيد کردرستمي‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۸۰۹

بررسي رابطه سبک مديريت (رابطه مدار - وظيفه مدار)مديران دبيرستانهاي استان قم با ويژگيهاي شخصي آنان/ صديقه اسلامي منش.- به راهنمايي سيد مهدي الواني‌با مشاوره محمود شيرازي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۹۴۹

بررسي رابطه سبک مديريت مديران بااثربخشي آنان ازنظردبيران دبيرستانهاي دخترانه شهرستانهاي استان تهران/ زهراانصاف.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره عزت‌الله نادري.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۷.

۳۲۳

بررسي رابطه سبک مديريت مديران دبيرستانهاي شيراز./ محمودرخ بخش زمين.- به راهنمايي محسن خادمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۳۷۳۱.

۴۲۰۷

بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و کيفيت دوستي در دانش آموزان دبيرستاني شهر کرمانشاه/ مختار عارفي.- به راهنمايي شکوه نوابي نژادبا مشاوره باقر ثنايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه روان شناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۳.

۱۲۴۵

بررسي رابطه سبکهاي رابطه مدارو وظيفه مدارمديران آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نظام جديدمتوسطه شهرستان کرمان سال تحصيلي ۷۷-۷۶/ محمدسلجوقي.- به راهنمايي حميدرضاعلوي‌با مشاوره حسن احمدي حکمتي‌کار.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه مرکزآموزشي مديريت دولتي) ؛ ۷۷-۷۶.

۴۱۸۲

بررسي رابطه سبکهاي رهبري با علملکرد دبيران از ديدگاه مديران/ آقاعلي مومني.- به راهنمايي ناصر جواهري زاده‌با مشاوره محمدرضا ربيعي مندجين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۱۵

بررسي رابطه سبکهاي رهبري مديران باخشنودي شغلي وارزشيابي عملکرددبيران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان اهوازدرسال تحصيلي ۷۵-۷۴/ محمودمنظري.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره غلامرضااحمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۵۰۳

بررسي رابطه سبکهاي رهبري مديران بارضايت شغلي دبيران متوسطه شهرستان سنندج/ عطااله حنيفي.- به راهنمايي وکيليان‌با مشاوره قاضي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۷.

۲۴۳۳

بررسي رابطه سبکهاي مديريت و عوامل نگهداري باادامه خدمت و نگهداري کارکنان ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران/ خشايارزينلي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده رونشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۵۱۲۵

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي  و عملکرد مديران مدارس متوسطه استان مازندران از ديدگاه دبيران.- به راهنمايي تيمور ولي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۰۰۲

بررسي رابطه سطح در آمد و تحصيلات خانواده ها با نگرش و عملکرد آنها در مشارکت آموزش و پرورش استان کردستان شهر سنندج/ فاضل قرباني.- به راهنمايي عباسعلي ابونوري‌با مشاوره زهرا عابدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي - دانشکده اقتصاد و حسابداري، دانشکده اقتصاد و حسابداري، رشته علوم اقتصاد) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۴۸۴۷

بررسي رابطه سطح و رشته تحصيلي مديران دوره ي راهنمايي تحصيلي شهر کرد با مهارت هاي سه گانه مديريت و مقايسه آن با مهارتهاي مورد نياز/ قدرت الله آزاد.- به راهنمايي محمد مير کمالي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني احمد آرام، رشته برنامه ريزي با گرايش امور کارکنان) ؛ ۱۳۸۴.

۲۶۸۴

بررسي رابطه سلامت سازماني با وظايف ششگانه مديران آموزشي مدارس متوسطه شهر مهاباد/ کمال آفاني.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۲۶۲

بررسي رابطه سلامت سازماني مراکز تربيت معلم کشور وپيشرفت تحصيلي       دانشجويان ءنهادرسال تحصيلي۷۷-۷۶/ زهرا عطايي.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره اردوان رحيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۷.

۳۱۹۵

بررسي رابطه سنوات خدمتي وتحصيلات باموضع کنترل مديران دردبيرستانهاي شهرتهران/ مرجان فخراحمدي.- به راهنمايي فتاح کاظم‌با مشاوره زندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۲۵۶

بررسي رابطه شخصيت معلمان باميزان نمره دهي‌آنان به دانش آموزان/ جعفر ميرحيدري.- به راهنمايي علي اصغر اصغرنژادبا مشاوره صمد کريم زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علو اجتماعي و روانشناسي، رشته سنجش و اندازه گيري گرايش روانسنجي(M.S)) ؛ ۸۰.

۴۶۰۱

بررسي رابطه شيوه فرزندپروري با عزت نفس و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان آموزش و پرورش مناطق شهر تهران/ تقي ابوطالبي احمدي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره سيد ابوالقاسم مهري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۶۳۵

بررسي رابطه شيوه مديريتي مديران با رضايت شلي و کارايي کارکنان آموزشي مراکز پيش دانشگاهي استان گلستان در سال تحصيلي ۱۳۸۳ _ ۱۳۸۲/ حسن دنکوب.- به راهنمايي فرهاد يغمايي‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۹

بررسي رابطه شيوه هاي تدريس و ياددهي جاري معلمان ابتدايي ناحيه يک‌آموزش وپرورش شهر اراک با عغيير رفتار دانش‌آموزان پايه چهارم در حيطه شناختي سال تحصيلي ۷۴-۷۳/ محمدرضاجلالي.- به راهنمايي محمد سيفي‌با مشاوره شمس‌الدين هاشمي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحداراک، رشته تاريخ وفلسفه نعليم وتربيت) ؛ ۱۳۷۳.

۵۴۱۷

بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با مهارتهاي اجتماعي و خود کارآمدي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران/ شري طالبي مرند.- به راهنمايي مهناز اخوان تفتي‌با مشاوره ابوالقاسم مهري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۵۱۸

بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري مادران با رشد شناختي کودکان ۹ _ ۷ ساله با تاکيد بر خلاقيت، دقت و حل مساله/ ليلا ميرزايي.- به راهنمايي فرخنده مفيدي‌با مشاوره صغري ابراهيمي قوام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته آموزش و پرورش پيش از دبستان) ؛ ۱۳۸۴.

۴۶۸۹

بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين با سازگاري اجتماعي و افسردگي در دانش آموزان پيش دانشگاهي مقطع متوسطه شهرستان گيلان غرب در سال تحصيلي ۱۳۸۳/ وحيد اسمعيلي.- به راهنمايي سيد ابوالقاسم مهري نژادبا مشاوره مهديه صالحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روان شناسي و علوم اجتماعي، گروه روان شناسي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۳۷۶

بررسي رابطه طول تصدي مديريت ازديدگاه مديران درمدارس راهنمايي ودخترانه وپسرانه بامشکلات مديران دراستان اصفهان/ زهراکماليان.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره هوشنگ طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي اصفهان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸.

۶۵۸

بررسي رابطه عزت نفس ،اضطراب وهوش باپيشرفت تحصيلي ومقايسه اين متغيرهادردانش آموزان دختروپسردبيرستانهاي نمونه دولتي ودبيرستانهاي عادي شهرستان بوشهر/ مجيدرستمي.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي عمومي (دانشگاه آزاداسلامي) ؛ ۷۵.

۴۳۵۱

بررسي رابطه عزت نفس با خلاقيت دانش آموزان سال سوم مدارس راهنمايي دولتي نواحي يک و دو شهر يزد/ حميد رستگاري.- به راهنمايي عبدالعظيم کريمي‌با مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام‌گروه برنامه ريزي آموزشي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۷۲۹

بررسي رابطه عزت نفس .مسند مهارگري و سلامت رواني دربين دانش‌آموزان پايه اول متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸./ اکرم ؛دهقاني.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني‌با مشاوره غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۷۴۳

بررسي رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني (نظام جديد)شهرمشهد/ محمدباقرغفاري.- به راهنمايي غلامرضاخوي‌نژادبا مشاوره حسين احدي مهدي منيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدمشهد، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۵۱۶

بررسي رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پايه وعلوم انساني مراکزتربيت معلم/ حسين وجدان‌پرست.- به راهنمايي داودحسيني‌نسب‌با مشاوره اسکندرفتحي آذر.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه تبريز، دانشکده روانشناسي علوم تربيتي) ؛ ۷۸.

۵۳۰۵

بررسي رابطه عزت نفس و حمايت اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان شهرستان دره شهر/ علي زيني وند.- به راهنمايي عزت الله نادري‌با مشاوره محمد رضا بهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه بنيادهاي آموزش و پرورش، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۸۰۳

بررسي رابطه عملکرد خانواده و مؤلفه هاي خود _ گرداني در دانش آموزان پسر پايه دوم متوسطه نظري شهر ايلام/ عظيم حيدري.- به راهنمايي محمد جعفر جوادي‌با مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۸۰۸

بررسي رابطه عملکرد دانش آموزان دردرس رياضي بامراحل تحول شناختي وحافظه ديداري - تجسمي آنان درپايه هاي سوم تا پنجم دوره ابتدايي وطراحي الگويي جهت پيش بيني افت وپيشرفت رياضي/ زبيده آريافر.- به راهنمايي پريرخ دادستان‌با مشاوره عباس بازرگان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۸۱.

۳۵۶۳

بررسي رابطه عملکرد مدارس با جامعه پذيري دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان/ فاطمه قهقايي.- به راهنمايي عبدالواهاب پورقازبا مشاوره مجيد کرد رستمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي پژوهش و آموزش مديريت برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان، دانشکده _، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۷۲

بررسي رابطه عوامل شخصي واجتماعي مديران مدارس راهنمايي و متوسطه شيرازبا هسته کنترل آنها در سال تحصيلي ۷۵-۱۳۷۴./ گيتي اشرف.- به راهنمايي محسن خادمي‌با مشاوره احمدمير جعفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدشيراز]، رشته مديريت آموزشي[a               -                 [m -a) ؛ ۷۵-۱۳۷۴.

۱۶۳۲

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي مديران دبيرستانهاي قم./ ابوالفضل بختياري.- به راهنمايي محمد کمالي‌با مشاوره فريده‌آل‌آقا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۶۵۹

بررسي رابطه فرهنگ سازماني بااسترس مديران مدارس متوسطه پسرانه استان آذربايجان غربي/ محمد قوامي تيمورلو.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره يحيي مهاجر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۹۷۹

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با انگيزش شغلي کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان قم/ محمدجواد محمدي سعيد.- به راهنمايي عباس عباسپوربا مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت، دانشکده مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام، رشته برنامه ريزي امور کارکنان) ؛ ۱۳۸۳.

۱۶۶۸

بررسي رابطه فشاررواني بابيماريهاي جسمي رواني وسلامت عمومي معلمان مردشهرستان اهوازباتوجه به اثرمتغيرهاي تعديل کننده حمايت اجتماعي وجايگاه مهار/ اردشيرياراحمدي.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه [اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان]) ؛ ۷۸.

۲۴۸۶

بررسي رابطه فضاي آموزشي باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي مدارس پسران درشهرستان قم/ ابوالفضل ترابي.- به راهنمايي محمدعلي ميرزابيگي‌با مشاوره نيکچهر محسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي، رشته علوم تربيتي - مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۳۱۹۱

بررسي رابطه کارآفريني مديران باعملکردآنان دردبيرستانهاي تهران/ زهره عباس مردخه.- به راهنمايي فتاح ناظم‌با مشاوره سيدعباس طباطبايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلاميواحد رودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۵۲

بررسي رابطه کانون کنترل باسبک مديريت مديران مدارس متوسطه شيراز/ زهرا رياحي.- به راهنمايي سيدمحمد مير کمالي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۹۲۵

بررسي رابطه کمال گرايي باافسردگي وعملکرد تحصيلي ورابطه دومتغيراخيرباوضعيت اجتماعي اقتصادي والدين دردانش آموزان دختر مراکزپيش دانشگاهي شهر اهواز/ ليلابخشي سورشجاني.- به راهنمايي مير صلاح الدين عنايتي‌با مشاوره حميد سوري.- کارشناسي ارشد؛ ۱۳۷۹.

۲۵۵۲

بررسي رابطه کيفيت دلبستگي کودک - مادرباتحول مهارتهاي اجتماعي ونوع مقابله باتنيدگي درکودکان پيش دبستاني/ شمس‌الدين احمدي.- به راهنمايي الهه حجازي‌با مشاوره زهره سرمد، نيکچهر محسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۲۸۷

بررسي رابطه گرايش ديني باعزت نفس وخودکارآمدي در بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان شهرتبريز در سالتحصيلي ۸۱ - ۸۰/ مهدي راثي.- به راهنمايي سيد داوودحسيني نسب‌با مشاوره اسکندرفتحي آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي وتربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۳۸۲

بررسي رابطه مديريت مشارکتي با خلاقيت دبيران دبيرستانهاي شهرستان خرامه/ طاهره ابراهيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۰۷۰

بررسي رابطه مديريت مشارکتي بارتبه دبيرستانهاي منطقه ۱۷ آموزش و پرورش تهران/ حسين پيريائي.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره علي تقي پور ظهير.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰ - ۷۹.

۴۴۷۰

بررسي رابطه مشارکت دبيران در انتخاب مدير با رضايت شغلي دبيران در دوره متوسطه شهر همدان/ مهناز نعمتي.- به راهنمايي منوچهر وکيليان‌با مشاوره حسين محجوب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۸۸۳

بررسي رابطه مشخصه هاي شغلي مديران و کارکنان آموزشي با انگيزش آنها در مدارس متوسطه مناطق ۵، ۶ ، ۷ شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۴ _ ۱۳۸۳ ( با استفاده از الگوي مشخصه هاي شغلي هکمن والدهم)/ حمدالله حبيبي.- به راهنمايي محمد زضا بهرنگي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۰۷۲

بررسي رابطه مشکلات رفتاي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايع پنجم شهرکامياران/ يدالله چشمه کبودي.- به راهنمايي محمدرضانيکخوبا مشاوره فرح لطفي کاشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي ورونشناسي مجتمع وليعصر، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۲.

۲۷۴۴

بررسي رابطه مفهوم خود(تحصيلي-غيرتحصيلي) و خودکارآمدي تحصيلي باپيشرفت  تحصيلي دردانش آموزان دخترشهرتهران (گرايشهاي رياضي و علوم انساني)/ منصوره کريم زاده.- به راهنمايي نيک چهره محسني‌با مشاوره زهره سرمد - الهه حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه مباني رواني‌آموزش و پرورش، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۸۴۵

بررسي رابطه مکان کنترل مديران وميزان استفاده‌آنهاازمنابع قدرت (اجباري،انتفاعي وهنجاري) درميان مديران مقاطع ابتدايي،راهنمايي ومتوسطه شهرستان قروه درسال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ محمد رضايي.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباظبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۹۸۵

بررسي رابطه منابع خود - کارآمدي با سطح/ حمزه سعيد زاده.- به راهنمايي لواساني ،مسعودبا مشاوره حجازي ، الهه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۵۹۲۹

بررسي رابطه منابع خود- کارآمدي با سطح باورهاي خود - کارآمدي و عملکرد رياضي دانش آموزان سال سوم راهنمايي و سوم دبيرستان شهرستان سردشت/ پژوهشگر: حمزه سعيدزاده.- به راهنمايي الهه حجازي ؛ اساتيد مشاور: مسعود لواساني، علي خانزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۴۸۴

بررسي رابطه مهارت انساني مديران واثربخشي آنان ازديدگاه دبيران مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان سبزواردر سال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ قاسم طبسي.- به راهنمايي زهرا صباغي‌با مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ريزي نيروي انساني، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۴۴۷۸

بررسي رابطه مهارتهاي ارتباطي مديران و تعهد سازماني دبيران از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي شهر شيروان/ قربانعلي دادپند.- به راهنمايي حسينعلي بهرامزاده‌با مشاوره عبدالحميد رضايي رکن آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه آموزش و پژوهش مديريت‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۳۷۶

بررسي رابطه مهارتهاي حل مسائل اجتماعي باپذيرش همسالان دردانش آموزان دختر پايه‌هاي دوم و پنجم ابتدايي شهر تهران/ ياسمين عابديني.- به راهنمايي الهه حجازي‌با مشاوره نيکچهر محسني و زهره سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۴۲

بررسي رابطه ميان استرس و افسردگي باتوجه حمايت اجتماعي دردانش آموزان دختروپسردبيرستاني شهرستان اليگودرز/ معصومه سرلک.- به راهنمايي کيانوش هاشميان‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۳.

۵۱۳۴

بررسي رابطه ميان امنيت شغلي معلمان و مهارتهاي انساني مديران در مدارس ابتدايي و متوسطه شهرستان محمود آباد/ عشرت فاطمي.- به راهنمايي رمضان حسن زاده‌با مشاوره محمد تقي مداح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پرورش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۶۱۶

بررسي رابطه ميان ميزان همخواني فرد _ محيط و فشار رواني معلمان مقطع ابتدايي نواحي يک و دو شهراردبيل بر اساس مدل همخواني فرد _ محيط E_P Fit )/ صادق فرهمند امين.- به راهنمايي کامبيز پوشنه‌با مشاوره سيامک نقشبندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۵۹۹

بررسي رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي و حافظه دانش آموزان/ فرهاد محمدي.- به راهنمايي کاظم رسول زاده طباطبايي‌با مشاوره مريم وفايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۰۷۸

بررسي رابطه ميزان تحصيلات ، تجربه و رشته تحصيلي بامهارتهاي سه گانه مديران مدارس راهنمايي شهرستان هرکرد درسال تحصيلي ۷۸-۷۷/ سهيلا استکي.- به راهنمايي علي سيادت‌با مشاوره لطف‌الله فروزنده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۲۳۴۹

بررسي رابطه ميزان فشارهاي رواني مديران بااثربخشي‌آنان درمدارس راهنمايي دخترانه شهرتهران/ مرضيه عزتي.- به راهنمايي محمد ميرکمالي‌با مشاوره عباس طباطبايي يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه (ندارد)، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۳۹۵۲

بررسي رابطه نظام ارزشي با تعهد سازماني دبيران/ جعفر صادقي فر.- به راهنمايي اصغر رضويه‌با مشاوره اکبر مسعودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده سازمان مديريت و برنامه ريزي، گروه مديريت، رشته مديريت آموزش و پژوهش) ؛ ۱۳۸۲.

۵۵۴

بررسي رابطه نظرات دبيران درباره سبک رابطه مداري و کار مداري مديران  مدارس راهنمايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در منطقه ۱۵آموزش وپرورش شهر تهران/ مهدي؛قزلباش.- به راهنمايي حميدرحيميان‌با مشاوره عباس بازرگان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۲۴۸۲

بررسي رابطه نگرش رياضي،باورخودکارآمدي رياضي و انتظار عملکرد رياضي با عملکردرياضي در دانس آموزان دختر و پسر اول دبيرستان شهر تهران/ ناهيد قنبرزاده علمداري.- به راهنمايي الهه حجازي‌با مشاوره زهره سرمد، نيکچهر محسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي ارشد) ؛ ۱۳۸۰.

۴۴۰۹

بررسي رابطه نگرش مذهبي با بهداشت رواني دانش آموزان دوره متوسطه شهر اراک/ حميدرضا معصومي پويا.- به راهنمايي احمد آقازاده‌با مشاوره محمد کاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۷۳

بررسي رابطه نگرشهاي تربيتي والدين باعزت نفس دانش آموزان/ مليحه‌السادات خادميان.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره عبدالرضاگودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني) ؛ ۷۲.

۳۷۵۱

بررسي رابطه نمره انضباط با پيشرفت تحصيلي عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان پسر هر سه مقطع تحصيلي قوچان/ قربانعلي جنتي محب سراج.- به راهنمايي مهديه صالحي‌با مشاوره ابوالقاسم مهري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تهران مرکزي، گروه روانشناسي تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۲۸۰

بررسي رابطه نوع باورهاي نظارتي مديران با سبکهاي مديريت تعارض آنان در مدارس ابتدايي شهرستان اسفراين/ سيد جلال الدين حسيني ايرج.- به راهنمايي محمدرضا ذبيحي‌با مشاوره نوغاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت آموزش و پژوهش‌گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۶۳

بررسي رابطه نيازهارضايت شغلي مديران دوائرستادي ادارات آموزش وپرورش استان مازندران/ شهبازعلي‌تبار.- به راهنمايي زهراصباغيان‌با مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۵.

۴۴۰

بررسي رابطه نيازهاي معلمان با جنسيت وسابقه‌آموزشي در مدارس راهنمايي  استان مازندران/ محمدقاسم؛سعيدي.- به راهنمايي زهراصياغيان‌با مشاوره محمديميني دوزي سرخاني-حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت‌آموزشي) ؛ ۷۴.

۵۴۰۹

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي - اقتصادي والدين و اندازه خانواده با سلامت عمومي در دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز/ محمود حيدري.- به راهنمايي غلامرضا رجبي‌با مشاوره يدالله زرگر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان‌گروه کارشناسي ارشد روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۲۰۶

بررسي رابطه ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکرد حرکتي دانش آموزان ۸ - ۶ سال داراي تجربه مهد کودک و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک/ مسلم محمدي.- به راهنمايي حسن خلجي‌با مشاوره وازگن ميناسيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم انساني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۷۴۷

بررسي رابطه ويژگيهاي خانوادگي يااختلالات رفتاري دانش آموزان مدارس     ابتديي شهرستان اهواز/ اقدس علوي.- به راهنمايي تانيا مهاجربا مشاوره محمدجعفرجوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي، دانشکده پرستاري و مامايي، رشته پرستاري) ؛ ۱۳۷۴.

۳۱۲

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزشي وموفقيت شغلي‌آنان درمدارس ابتدايي تهران/ فريده حيدري انارکي.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره حسن‌پاشا شريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد خورسگان، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۷۳.

۱۶۰۹

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي استان آذربايجان غربي/ حمدالله؛زينالي.- به راهنمايي محمد مير کمالي‌با مشاوره علي علاقه بند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۳۱۲

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصي مديران‌آموزش و موفقيت شغلي آنان درمدارس    ابتدايي تهران/ فريده حيدري انارکي.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره حسن پاشاشريفي؛ احمداحمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدخوراسگان]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۳.

۹۹۰

بررسي رابطه هسته کنترل با محيط خانواده./ طاهره اقليدس.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۶.

۹۸۷

بررسي رابطه هسته کنترل مديران آموزشي مقطع متوسطه شهرشيرازبااسترس شغلي باتوجه به عوامل جنسيت ،وضعيت تأهل وسابقه مديريت/ سعيده معزي.- به راهنمايي اکبرمسعودي‌با مشاوره خيرمحمد شايان ؛ شاپورامين.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدشيراز) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۷۴۷

بررسي رابطه هسته کنترل و عزت نفس مديران با تعهد شغلي معلمان در مدارس ابتدايي شهرستان رودبار./ اسماعيل؛نگاهدار مملکت شالکوهي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره محمد کاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۴۶۰۳

بررسي رابطه هسته کنترل، يادگيري خودتنظيمي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي چهار ناحيه شهر شيراز/ راضيه اسماعيل دخت.- به راهنمايي امين الله فاضل‌با مشاوره ميترا محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۶۰۶

بررسي رابطه هوش با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي مدارس استعدادهاي درخشان شهرستان اردبيل در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ علي شيرزاده محمد جانلو.- به راهنمايي ميرمحمد سيد عباس زاده‌با مشاوره مسعود گنجي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي‌گروه مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۱۷۰

بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي يادگيري وابسته به زمينه _ مستقل از زمينه، تکانشي _ تاملي/ عاطفه فردوسي پور.- به راهنمايي علي اکبر سيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۳۱۴

بررسي رابطه يادگيري مشارکتي و رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه زنجان/ جليل آقاجانلو.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره بهمن حاجي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۱۱۷

بررسي رابطه ي بين تحول زبان، مهارتهاي اجتماعي و مشکلات رفتاري در گروهي از کودکان عقب مانده ذهني پيش دبستاني/ کاظم غني آبادي.- به راهنمايي سيما شهيم‌با مشاوره لعيا بشاش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۰۳۷

بررسي رابطه ي فرد و جامعه در مکتب اگزيستانسياليسم و دلالت هاي تربيتي آن/ باقر رحيمي.- به راهنمايي محمد جعفر پاک سرشت‌با مشاوره مسعود صفايي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۴.

۵۵۳۴

بررسي رابطه ي هسته ي کنترل با پيشرفت تحصيلي برخي متغير هاي جمعيت شناختي در دانش آموزان نابينا و بينا/ سيروس محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۰۴۲

بررسي راهکارهاي ارتقاي مستمر کيفيت برنامه درسي  دوره ابتدايي استان قم بر اساس مدل تکامل يافته (PDCA )/ محمد حسين ابراهيم آبادي.- به راهنمايي محمد حسين مبارکي‌با مشاوره غلامرضاجندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۵۶۶

بررسي راهکارهاي ايجاد انگيزه درمعلمان براي استفاده ازروشهاي مؤثر(نوين) آموزشي/ فريده رافق وند.- به راهنمايي سيف الله بهاري‌با مشاوره غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم و تحقيقات، رشته مديريت آموزشي (M.S)) ؛ ۸۰.

۵۹۱۵

بررسي راهکارهاي گسترش و تقويت فضاهاي ورزشي مناسب با نيازهاي جوانان شهر سمنان/ ميترا ميراج.

۱۲۴۴

بررسي راههاي افزايش اثربخشي نظام جديدآموزش و پرورش ازديدگاه مديران  آموزش متوسطه استان کرمان سال تحصيلي ۱۳۷۶./ محمد؛حسن زاده.- به راهنمايي داوودريحاني‌با مشاوره سيدعنايت الله معافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي [جنوب شرق ايران]، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۶.

۴۸۵۹

بررسي راههاي افزايش اليتهاي پژوهشي معلمان شهرستان ميبد از ديدگاه آنان/ مصطفي موسوي بفرويي.- به راهنمايي کمال اميدواربا مشاوره محمد عابدي.- کارشناسي (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۹۰۳

بررسي راههاي تشويق دانش آموزان سال اول متوسطه شهر تهران به مطالعه/ مهوش لطفي.- به راهنمايي غلامعلي سرمدبا مشاوره سيدعباس طباطبايي يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۹۳۷

بررسي راههاي تقويت مباني اسلامي دانش آموزان مدارس ازديدگاه مديران،معاونين ومعلمان شهرستان بم/ مسعودباقريان.- به راهنمايي غلامرضااحمدي‌با مشاوره ابراهيم جعفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان) ؛ ۷۶-۷۵.

۵۷۲۱

بررسي راههاي تقويت مباني اسلامي در مدارس/ شهناز نايب زاده.- به راهنمايي گل بابا سعيدي‌با مشاوره ناصره مولانا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده وليعصر (عج الله) گروه علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته گرايش : علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۰۸۰

بررسي راههاي جذب و نگهداشت مديران کارآمد و شايسته در آموزش و پرورش(مورد: استان چهارمحال و بختياري/ مجيد زماني.- به راهنمايي ايرج سلطاني‌با مشاوره فريدالدين علامه حائري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد دهاقان، رشته مديريت دولتي گرايش انساني ( M.S)) ؛ ۱۳۷۹.

۳۳۸۵

بررسي راههاي دروني شدن ارزشهاي اسلامي در ميان نوجوانان دختر مدارس راهنمايي شهر تهران/ زهرا زينعلي.- به راهنمايي علي قائمي اميري‌با مشاوره حسن آموزگار.- کار شناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علو م اجتماعي، رشته تاريخ فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۲.

۴۲۱۵

بررسي راههاي موثر در ايجاد و تقويت گروهها و انجمنهاي علمي _ آموزشي در استان قزوين/ روح الله رحماني.- به راهنمايي علا الدين اعتماد اهري‌با مشاوره غلامعلي سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۷۶۱

بررسي رضايت زناشويي والدين کودکان کم توان ذهني و عادي/ فريدون رمضاني.- به راهنمايي احمد به پژوه‌با مشاوره مسعود غلامعلي لواساني؛ محمدعلي بشارت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۷۰۳

بررسي رضايت شغلي کادر آموزشي و توانبخشي اداره آموزش و پرورش استشنايياستان کرمان برمبناي نظريه هرزيرگ./ فاطمه اميرعاجلو.- به راهنمايي حميدرضاعلوي‌با مشاوره حسين محبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۵۳۴۹

بررسي رفتار الکتوشيميايي کتکين و ويژگي هاي الکتروکاتا ليستي الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با آن جهت اندازه گيري ولتا متري هيدرازين در محيط آبي/ علي محمد حبيبي راد.- به راهنمايي حميد رضا زارع‌با مشاوره محمد مظلوم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه يزد مجتمع علوم پايه، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه) ؛ ۱۳۸۴.

۳۲۱۴

بررسي رفتار رهبري موردانتضاردبيران مدارس راهنايي شهرساوه مديران اين مدارس، سال تحصيلي ۸۲ - ۸۱/ ميناسادات ميراسکندري.- به راهنمايي سيدمنصور توليتي‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۲.

۵۹۵۸

بررسي روابط ساده و چند گانه اهداف چهار گانه پيشرفت با اضطراب امتحان ، عملکرد تحصيلي ، کار آمدي تحصيلي و راهبرد هاي يادگيري خودگردان در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي شهر ايذه/ پژوهشگر : مظفر قلي زاده.- به راهنمايي حسين شکر کن .-با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۷۳۶

بررسي روايي پيش بين آزمون جديد کنکور زبان انگليسي/ رضا پيشقدم.- به راهنمايي صديقي‌با مشاوره فهيم؛ بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده آموزش زبان انگليسي، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۱۲۰

بررسي روحيه دبيران دوره راهنمايي شهرستان ساوه/ مريم رافت.- به راهنمايي سيدمنصور توليتي‌با مشاوره داود حسين زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي) ؛ ۸۲.

۱۶۰۰

بررسي روشهاي تعليم و تربيت از ديدگاه امام جعفر صادق(ع)./ اصغر؛مجتهدزاده.- به راهنمايي يوسف عزيزي‌با مشاوره محمد صادق احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۱۸۲۷

بررسي روشهاي رايج تدريس هنردرمدارس ابتدايي منطقه گميشان وارائه روشهاي مطلوب/ قوس مهرآور.- به راهنمايي علي محمدالماسي‌با مشاوره فرشته مجيب.- کار شناتسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۹ - ۱۳۷۸.

۱۸۷۱

بررسي روند نقل وانتقالات و شناسايي عوامل مرتبط بادرخواست انتقال فرهنگيان در مناطق نوزده گانه شهر تهران در سالهاي ۷۸ - ۷۳/ فرهاد نبي.- به راهنمايي غلامرضاطالقاني‌با مشاوره يوسف فربودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۹.

۳۱۰۵

بررسي زمينه ها و شرايط ضروريث مديريت مدرسه محور در نظام آموزشي ايران از ديدگاه متخصصان مديريت آموزشي و مديران دبيرستانهاي شهر تهران/ آذر پارسائي.- به راهنمايي کورش فتحي‌با مشاوره علاءالدين اعتماد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روان شناسي و علوم اجتماعي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۱۵۶

بررسي زمينه هاي اجتماعي الگوگزيني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کنگاور/ رسول مجد.- به راهنمايي حسين آقاجاني‌با مشاوره احمد پيشه ور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده علوم انساني، رشته جامعه شناسي (M.A )) ؛ ۱۳۸۴.

۳۶۳۱

بررسي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و بهداشتي بروز معلوليتها در دانش آموزان مقطع  ابتدايي شهرستان کردکوي سال تحصيلي ۸۲ - ۸۱/ قليچ نياز اونق.- به راهنمايي ايرج کمالي‌با مشاوره حبيب الله آقا بخشي.- گارشناسي ارشد (دانشگاه أزاد اسلامي _ واحد رود هن، دانشکده علوم اجتماعي، رشته پژوهش علوم اجتماعي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۴۵۸

بررسي زمينه‌هاي بروزوپرورش قابليتهاي کارآفرين در دانش آموزان مدارس از ديدگاه مديران،معلمان،دانش آموزان/ اشرف يعقوبي.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره علي علاقه‌بند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت وبرنامه‌ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۴۲۲۳

بررسي زمينه هاي داستاني و تحليل و مقايسه شخصيتها در ويس ورامين فخرالدين اسعد گرگاني/ محمود حاجي کلاته.- به راهنمايي علي اصغر جباري ني تپه‌با مشاوره سيد محمد علوي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۷۱۵

بررسي زمينه هاي شکل گيري هويت ملي در کتابهاي درسي دوره ي ابتدايي/ طناز شکيبا ئيان.- به راهنمايي ابراهيم صالحي‌با مشاوره علي کريمي ملله.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۹۵۱

بررسي زندگي و آثار ابوهلال عسکري/ فريبا جعفري.- به راهنمايي باقر قرباني زرين‌با مشاوره هوشنگ زندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه ادبيات و علوم انساني، رشته زبان و ادبيات عربي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۲۹

بررسي ساختاراجتماعي ،اقتصادي قشربندي دانشجويان مراکزتربيت معلم شهرستان خرم‌آباد/ نسرين رشيدي مفرد.- به راهنمايي باقرساروخاني‌با مشاوره محمدتقي شيخي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده اراک، رشته جامعه شناسي) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۲۷۰

بررسي سبک رهبري مديران آموزشگاههاي متوسطه استان چهارمحال وبختياري ازديدگاه دبيران بااستفاده ازسبک رنسيس ليکرت/ محمودانگيزه.- به راهنمايي حسنعلي بختيارنصرآبادي‌با مشاوره قربانعلي سليمي.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه مزکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۷.

۵۴۷۰

بررسي سبک رهبري مديران مدارس متوسطه شهر خرم آباد و روابط آن با تعهد سازماني بر اساس مدل فيدلر/ خاتون ولي نژاديان.- به راهنمايي حسين مهر دادبا مشاوره اصغر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دانشکده علوم انساني، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۱۷

بررسي سبک رهبري واثربخشي رفتارمديران مدارس متوسطه شهرستان اروميه/ بهناز مهاجران.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۳.

۲۸۰۳

بررسي سبک مديريتي مديران مدارس راهنمايي ودبيرستانهاي شهرستان پلدختر ازديدگاه معلمان/ اردشيرعبدالهي.- به راهنمايي زهراصباغيان‌با مشاوره محمودابولقاسمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۱۷۵

بررسي سبکهاي حل تعارض مديران زن و مرد مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره ي راهنمايي تحصيلي شهرستان اردبيل/ سعيد رمضاني.- به راهنمايي محمد نريماني‌با مشاوره مير محمد سيد عباس زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۴۸۸

بررسي سبکهاي مديريت دردبيراستانهاي نظري شهرستان سنندج ورابطه آن بااثربخشي آموزشگاه/ احمد پورافشاري.- به راهنمايي نعمت‌الله عزيزي‌با مشاوره عزت‌الله فرشادفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۶۸۱

بررسي سبکهاي مديريت کلاس از ديدگاه معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ رحيم؛ غلامي.- به راهنمايي بهرام محسن پوربا مشاوره عليرضا کيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۴۷۷

بررسي سبکهاي مديريتي ،رابطه آنها بااثربخشي دبيرستانهاي پسرانه استان قم/ محمدرضا جورابچيان.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره امان‌اله قرائي مقدم.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه وزارت آموزش وپرورش) ؛ ۷۸.

۱۴۶۹

بررسي سبکهاي مديريتي مديران آموزشي (ابتدايي،راهنمايي متوسطه)استان سمنان براساس نظريه سه بعدي اثربخشي وکاربردآن درسيستم/ قدرت‌اله شاهوراني.- به راهنمايي علي‌اکبر امين بيدختي‌با مشاوره مهدي ايران‌نژادپاريزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي استان سمنان، دانشکده [ندارد]) ؛ ۷۸-۷۷.

۴۳۷۴

بررسي سلسله مراتب ارزش ها در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران/ رويا دليري.- به راهنمايي سيد احمد احمدي‌با مشاوره سيد هاشم گلستاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد خوراسگان، گروه علوم انساني، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۹۴

بررسي سو گيري توجه نسبت به محرکات هاي هيجاني در نوجوانان مضطرب غير باليني/ يعقوب اسماعيلي ترکانبوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۱۵

بررسي سياستگذاري آموزشي در زمينه تربيت بدني پس از انقلاب اسلامي/ مسلم کرم زادي.- به راهنمايي الهه کولايي‌با مشاوره مجيد وحيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات ايران و سياستگذاري عمومي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۱۷۷

بررسي سينتيکي و اثر خودشتابي پليمريزاسيون الکتروشيميايي رينگ آلکيل آنيلينها/ سعيد بهزاد.- به راهنمايي محمدرضا ناطقي‌با مشاوره محمدحسين مسلمين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم، گروه شيمي، رشته شيمي تجزيه) ؛ ۱۳۸۳.

۵۸۱

بررسي شاخص هاي ارزيابي عملکردمعلمان درطرح جديد ارزشيابي کادرآموزشي./ عبدالرضا بن‌شمس.- به راهنمايي غلامعلي رمزگويان‌با مشاوره محمدتقي رضويان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۵.

* ۲۲۶۶

بررسي شاخص هاي تن سنجي دختران سال دوم دبيرستان شهر قم و عوامل مؤثر برآن در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹ و مقايسه آن با منحني هاي NCHS/ مريم واشقاني و مهري نجات.- به راهنمايي اکرم حيدري.- دکترا (دانشگاه علوم پزشکي فاطميه، دانشکده پزشکي، رشته دکتراي پزشکي( M.D )) ؛ ۸۰.

۵۷۲۳

بررسي شاخصهاي مطلوب فر آيند ارزشيابي مديريت مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهر کرد/ فاطمه ابراهيمي.- به راهنمايي سعيد رجايي پوربا مشاوره غلامرضا احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۴۹

بررسي شاخصهاي مطلوب فرايند ارزشيابي مديريت مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهر کرد/ فاطمه ابراهيمي.- به راهنمايي سعيد رجايي پوربا مشاوره غلامرضا احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۰۹۷

بررسي شرايط احراز پست مديريت و روابط آن با کارايي در مقطع راهنمايي شهر قم/ زهرا گلستاني.- به راهنمايي حسن زارعي متين‌با مشاوره غلامرضا جندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آمو زش مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۷۹۱

بررسي شرايط علمي ، تجربي مقرر در آيين نامه انتخاب و انتصاب مديران آموزشي و ملاکهاي مطلوب يراي انتخاب و انتصاب مديران از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دولتي(پسرانه) شهر تهران/ اسد حجازي.- به راهنمايي محمد يمني‌با مشاوره محمد حسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۰۷

بررسي شرايط علمي، تجربي مقرر در آيين نامه انتخاب و انتصاب مديران آموزشي و ملاکهاي مطلوب براي انتخاب و انتصاب مديران از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دولتي (پسرانه) شهر تهران/ اسد حجازي.- به راهنمايي محمد يمني‌با مشاوره محمد حسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيت و روانشناسي، گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۳۱۲

بررسي شعر بانوان در ادبيات معاصر با تکيه بر آثار پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد، سپيده کاشاني، سيمين بهبهاني و طاهره صفارزاده/ شهربانو حسين زاده بولاقي.- به راهنمايي حبيب جديد الاسلامي‌با مشاوره عبدالله واثق عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۷۹۸

بررسي شعر بانوان در ادبيات معاصر با تکيه بر آثار پروين اعتصامي؛ فروغ فرخزاد؛ سپيده کاشاني؛ سيمين بهبهاني و طاهره صفارزاده/ شهربانو حسين زاده بولاقي.- به راهنمايي حبيب جديد الاسلامي‌با مشاوره عبدالله واثق عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد بيرجند، گروه ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۰۰۰

بررسي شکل‌گيري منابع اضطرابي برمبناي طراز تحول رواني - اجتماعي دردختران سال سوم متوسطه شهر تهران/ سهيلا پيروزي.- به راهنمايي پريريخ دادستان‌با مشاوره دلخموش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي فرهنگيان، دانشکده [ندارد]) ؛ ۱۳۸۰.

۲۰۷۲

بررسي شکل‌گيري منابع اظطرابي بر مبناي طرازتحول رواني - اجتماعي در دختران سال سوم متوسطه شهر تهران/ سهيلا پيروزي.- به راهنمايي پريرخ دادستان‌با مشاوره محمدتقي دلخموش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي فرهنگيان) ؛ ۱۳۸۰.

* ۲۴۷۰

بررسي شيوع اختلالات شخصيتي (اسکيزوئيد و نمايشي) دردانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان قم درسال تحصيلي ۸۱/ ساره سجادي.- به راهنمايي مريم وحدت شريعت پناه‌با مشاوره (ندارد).- دکتراي(M.D) (دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم، دانشکده پزشکي، رشته M D) ؛ ۱۳۸۰.

۲۲۶۸

بررسي شيوع مشکلات رواني دوران بلوغ و عوامل مؤثر برآن در دختران کلاس سوم راهنمايي شهر قم در بهار سال ۱۳۸۰/ مرضيه کتيبه.- به راهنمايي اکرم حيدري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم پزشکي فاطمه، دانشکده پزشکي، رشته پزشکي (D.M)) ؛ ۱۳۸۰.

۳۳۷۸

بررسي شيو ع ميگرن در بين معلمان مدارس زاهدان/ بتول حيدري صادق.- به راهنمايي محمد رضاشهرکي‌با مشاوره علي مقتدري.- دکترا (دانشگاه علوم پزشک استان سيستان و بلوچستان، دانشکده پزشکي، گروه عمومي، رشته عمومي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۷۴۹

بررسي شيوه ها و راهکارهاي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر مشهد بر اساس تئوري سيستمهاي اجتماعي/ محمد کدخدايي.- به راهنمايي سعيد رجايي پوربا مشاوره قربانعلي سليمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۸۳۳

بررسي شيوه هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران و ارائه الگوي خلاقيت/ سعيده فلاح تفتي.- به راهنمايي نوروزي‌با مشاوره انگجي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۴۳۳۰

بررسي شيوه هاي تربيت جوانان در قرآن و تفاسير/ بدري نادري.- به راهنمايي علي اصغر تجري‌با مشاوره محمدرضا آشتياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه الهيات و معارف اسلامي، رشته الهيات و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۷۴۹

بررسي شيوه هاي رويارويي بااسترس وارتباط آن باهوش،تعامل عاطفي والد- کودک،عزت نفس،کنترل ودرونگرايي نوجوان ۱۲تا۱۷سال شهر تهران/ اعظم هادي خامنه.- به راهنمايي ابولقاسم مهري نژادبا مشاوره سيده منوره يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۲۹۹

بررسي شيوه هاي غني سازي ساعات تربيت بدني مدارس،در مقاطع سه گانه تحصيلي(ابتدايي،راهنمايي و متوسطه) شهرستان سراب/ عليرضا اکبرزاده.- به راهنمايي علي اصغر کوشافربا مشاوره مهدي نجارزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۱۹۳

بررسي شيوه‌هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت و رابطه متغير اخير با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختردوره راهنمايي اهواز/ نيلوفر ميکائيلي.- به راهنمايي حسين شکرکي‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي [واحد اهواز]، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۲۱۲

بررسي شيوه‌هاي مقابله‌باتنش رواني(استرس)واتباطآن‌بااسنادهاي‌علي وسلامت روان دردانش آموزان تيزهوش وعادي شهرستان زاهدان/ محمود، شيرازي.- به راهنمايي نيکچهره محسني‌با مشاوره زهره سرمد-قاسم قاضي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي‌وعلوم‌تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۸.

۳۴۷۸

بررسي طرح تغذيه رايگان در مدارس ابتدايي شهرستان نورآباد لرستان از ديدگاه معلمان و اوليا/ عليرضا کرمي.- به راهنمايي آذر قلي زاده‌با مشاوره غلامرضا احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه برنامه ريزي آموزشي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۶۵۶

بررسي طيف هاي معنايي کليد واژه هاي طبيعي شعر نيما/ احمد صديقي.- به راهنمايي سياوش حق جوبا مشاوره حسين حسن پور آلادشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده ادبيات و علوم اجتماعي، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۳۹

بررسي عقايد، آگاهي، گرايش ورفتارآموزگاران منطقه ۷تهران نسبت به مسائل اجتماعي/ فريباکيالاشکي.- به راهنمايي حبيب‌اله زنجاني‌با مشاوره شهلاکاظمي‌پور؛ منصورقنادان.- کارشناسي ارشد؛جمعيت شناسي (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدرودهن) ؛ ۷۵.

۵۶۶۵

بررسي علتهاي بي علاقگي معلمان شهرستان نور به انجام فعاليتهاي پژوهشي و پيشنهادراهکارهايي براي علاقمند شدن آنها به انجام فعاليتهاي پژوهشي/ کامبيز يزداني.- به راهنمايي علي اکبر سيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم و تحقيقات، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۶۶۹

بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم در درس  عربي/ جواد شعباني.- به راهنمايي فيروز حريرچي‌با مشاوره محمد جنتي فر.- کارشناسي ارشد  M.A (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني ، کروه زبان و ادبيات عربي، گروه زبان و ادبيات عربي، رشته زبان ئ ادبيات عربي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۱۹۸

بررسي علل بازماندگي از تحصيل نوسوادان نهضت سوادآموزي استان آذربايجان غربي./ بهادر ؛کريمي.- به راهنمايي شريف مطوف‌با مشاوره محمدرضا سعيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت) ؛ ۱۳۷۷.

۹۴۰

بررسي علل پرخاشگري دردانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قزوين باتاثيربرکاربردپذيري شيوه حل مسئله دردرمان اين اختلال/ مريم عظيمي.- به راهنمايي زهره خسروي‌با مشاوره مه‌سيما پورشهرياري.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۶.

۲۴۶۵

بررسي علل جذب نشدن دختران لازم التعليم به مدارس آموزش و پرورش و راهکارهاي عملي جذب آنان درسطح روستاهاي بخش مرکزي شهرستان بجنورد/ محمدمهدي عليدادياني.- به راهنمايي محمود قرباني‌با مشاوره سيدمنصور توليتي.- کارشناسي ارشد   M.A (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحدساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۴۵۰۱

بررسي علل درون مدرسه اي افت تحصيلي درس زبان انگليسي در دبيرستان هاي دخترانه اراک از ديدگاه دبيران/ مژگان فرازمندي.- به راهنمايي محمد سيفي‌با مشاوره حميد رضائيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه علوم تربيتي، رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۷۲۶

بررسي علل رشد و انحطاط جوامع در قرآن کريم/ محمدرضا بابا خانيان.- به راهنمايي عبدالرحيم عناقه‌با مشاوره محسن نيازي.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان‌گروه علوم اجتماعي، رشته گرايش جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۵۹۲

بررسي علل زيستي شناختي و خانوادگي پديده مشروطي در دانش آموزان دختر  سال اول متوسطه [نظام جديد]شهرستانهاي استان تهران./ صديقه، ابوالقاضي.- به راهنمايي غلامعلي افروزبا مشاوره غياري نياب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدتهران مرکزي، رشته روانشناسي تربيتي مشاوره کودکان استثنايي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۱۷۱

بررسي علل عدم بکارگيري موادو وسايل آموزشي درفرايندتدريس معلمان درمقطع راهنمايي ازديدگاه مديران ودبيران مدارس راهنمايي شهرستان تويسرکان سال تحصيلي ۷۷-۷۶/ منصورتوکلي.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي درسي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۷-۷۶.

۳۴۸۹

بررسي علل عدم بکار گيري وسائل کمک آموزشي و تاثير آن در جريان ياد دهي و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه  استان مازندران/ عبدالرضا جعفر نژاد.- به راهنمايي ابراهيم حلاجيان‌با مشاوره ابراهيم صالحي عمران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۲۲۳

بررسي علل عدم موفقيت دانش آموزان دوره راهنمايي در درس رياضي از ديدگاه دبيران رياضي استان گلستان/ مريم تواق نژاد.- به راهنمايي منصورتوليتي‌با مشاوره کريم الله حاجيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۰۸۵

بررسي علل گرايش به بزهکاري نوجوانان و جوانان شهرستان محلات/ محمدرضا قره‌بگلو.- به راهنمايي احمد احمدي‌با مشاوره حسين رفيعي‌الحسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، رشته علوم تربيتي) .

۴۷۱۳

بررسي علل گرايش نوجوانان به الگوهاي بيگانه (مورد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تهران)/ فريبا تمدني.- به راهنمايي خليل کلانتري‌با مشاوره حسين ابوالحسن تنهايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روان شناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۲۲۱

بررسي علل و پيامدهاي زمين ريخت شناختي نشست زمين در اشکذر يزد/ علي رضائيان.- به راهنمايي ايرج جباري‌با مشاوره داريوش مهرشاهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه رازي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا، رشته جغرافياي طبيعي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۲۴۰

بررسي علل وعوامل موثردرگرايش ياعدم گرايش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خوي به اقامه نمازهاي جماعت مدارس سال تحصيلي ۷۷-۷۶/ احمدمايلي.- به راهنمايي داودحسيني‌نسب‌با مشاوره علي‌اصغرکوشاهنر.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۷-۷۶.

۲۷۹۶

بررسي علمي بودن،اعتبار،روايي ونرم يابي مقياس انگيزه پيشرفت هرمنس دردبيرستانهاي دولتي شهر تهران/ زهره احمدوشوئي.- به راهنمايي حيدر علي هومن‌با مشاوره محمودشيرازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته سنجش واندازه گيري (روانسنجي)) ؛ ۸۱.

۱۷۶۷

بررسي عملکرد انجمن هاي اولياءو مربيان، از ديدگاه مديران واعضاءانجمن هاي اولياء و مربيان مدارس ابتدايي و رهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ جمشيد احمدي.- به راهنمايي غلامعلي احمدي‌با مشاوره علي دلاور.- کار شناسي ارشد (دانشکده دانشکده مديريت و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۷۹.

۸۶۴

بررسي عملکردراهنمايي معلمان دوره ابتدايي برمبناي دستورالعمل شرح وظايف ازديدمعلمان ومديران نواحي ومناطق استان اصفهان درسال تحصيلي ۷۶-۷۵/ محمدجواداحمدي.- به راهنمايي محمدسيفي‌با مشاوره تنهايي.- کارشناسي ارشد؛ علوم تربيتي(تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت) (دانشگاه آزاداسلامي،واحداراک) ؛ ۷۶.

۱۲۱۹

بررسي عملکردسيستم مکانيزه دردوايراداري،آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران سال۷۷/ جوادمحجوب.- به راهنمايي محمدجمال رازقي جهرمي‌با مشاوره جليل خليلي‌خشنود.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران، رشته مديريت صنعتي) ؛ ۷۷.

۴۳۸۳

بررسي عملکرد گروههاي آموزشي دوره متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران شهر همدان/ عباس احمدي مقيم.- به راهنمايي حسين محجوب‌با مشاوره سيروس قنبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۲۵۴

بررسي عملکرد گروههاي آموزشي دوره متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران شهر همدان/ عباس احمدي مقيم.- به راهنمايي حسين محجوب‌با مشاوره سيروس قنبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۹

بررسي عملکردگروههاي آموزشي دوره متوسطه نظري ازنظرنيروي انساني شاغل   دردوره متوسطه/ فرهاد حاجي پروانه.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره حسن پاشاشريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۴-۱۳۷۳.

۶۵۶

بررسي عملکردگروههاي مراکزتربيت معلم شهرتهران درسال تحصيلي۷۶-۷۵ وراههاي کيفيت بخشي به آن/ مصطفي نجاتي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمدتقي رضويان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۵.

۲۹۹۰

بررسي عملکردمديران مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان سبزواربراساس مديريت برمبناي هدف/ نعمت ا... شفيع ثاني.- به راهنمايي محمدحسين رئوفي‌با مشاوره علي مشکاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۱۹۶۹

بررسي عملکرد مربيان پرورشي ازديدگاه دانش آموزاندختر مقطع متوسطه شهرستان ساوه ۷۹ - ۱۳۷۸/ مريم سيدوکيلي.- به راهنمايي محمود ابوالقاسمي‌با مشاوره ولي‌اله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي واحد اراک، رشته علو تربيتي تاريخ فلسفه تعليم و تربيت اسلامي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۶۱۹

بررسي عملکرد مشاوران شاغل در مدارس نظام جديد متوسطه از ديدگاه دانش  آموزان دختر و پسر در شهرستان اسلامشهر ./ محمدرضا فتحي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره علي نقي پورظهير.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[مرکزي]، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۸.

۸۴۴

بررسي عملکردمشاوران نظام جديدآموزش متوسطه ازديدگاه مديران،دبيران،اولياءودانش آموزان دراستان چهارمحال وبختياري/ امرالله کريمي دهکردي.- به راهنمايي احمداحمدي‌با مشاوره عليرضا يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدخوراسگان، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴.

۳۳۷۳

بررسي عملي بودن ، اعتبار ، روايي و نرم يابي پرسشنامه سلامت عمومي ( GHQ ) در دانشجويان مراکز تربيت معلم شهر تهران/ بتول جمالي.- به راهنمايي حيدر علي هومن‌با مشاوره محمود اکرامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي کشور، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۷۴

بررسي عملي بودن ،اعتبار،روايي ونرم يابي تست عزت نفس کوپراسميت در    مناطق ۱۹گانه تهران/ مهرداد ثابت.- به راهنمايي حيدر علي هومن‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته سنجش و اندازه گيري [روانشناسي]) ؛ ۱۳۷۵.

۴۲۳۴

بررسي عملي بودن روايي، اعتبار و هنجاريابي آزمون رغبت تحصيلي شغلي جان هالند در روي دانش آموزان سال اول دبيرستان در شهرستان تربت حيدريه/ احمد تقوي.- به راهنمايي حيدرعلي هومن‌با مشاوره حسن پاشا شريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه روانشناسي، رشته روان سنجي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۲۵۵

بررسي عناصربومي درشعرمازندران: ((از قرن ششم ه. ق تاسده حاضر))/ مرتضي ميرقرباني گنجي.- به راهنمايي ابوالقاسم اسماعيل پوربا مشاوره احمدغني پور ملکشاهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد نوشهر،چالوس، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۰۸۴

بررسي عناصر تصويرساز در غزليات خواجو/ محسن نجاتي.- به راهنمايي حکيمه دبيران‌با مشاوره محمود فتوحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۷۹.

۴۴۰۱دکتري

بررسي عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و تاثير آن بر پيامدهاي شناختي _ رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي/ مسعود حسين چاري.- دکتري (دانشگاه شيراز، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۲۷۵دکتري

بررسي عناصر وابعاد فرهنگ مدرسه و تاثير آن بر پيامدهاي شناختي _ رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي/ مسعود حسين چاري.- به راهنمايي محمد خيربا مشاوره سيد علي اکبر حسيني.- دکتري (دانشگاه شيرازگروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۲۸۴

بررسي عوامل آموزشگاهي مؤثر بر انضباط پذيري دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر اراک ءز ديدگاه مديران در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ پروين بخشي.- به راهنمايي شمس الدين هاشمي مقدم‌با مشاوره علي محمد دهقان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي واحد اراک، رشته تاريخ فلسفه تعليم و تربيت اسلامي) ؛ ۸۰.

۳۳۶۵

بررسي عوامل آموزشي و نحوه تدريس معلم بر موفقيت دانش آموزان در آزمون سراسري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي در استان لرستان/ رسول فرج الهي.- به راهنمايي مرتضي امين فربا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

 
 
صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك