صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > طرح های پژوهشی اجرا شده > ١ 
١

 

۴۵۹

۴۵۹۱

بررسي تاثير مدرسه در تقويت احساس شهروندي دانش آموزان دبيرستان/ روشن، انور.- ناظر(ان) طرح مصلح کهنه پوش‌سازمان(ها) حامي سازمان آمو.زش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۶۰

۴۳۹۱

بررسي تاثير مدرسه در تقويت احساس شهروندي دانش آموزان دبيرستا نهاي شهر مريوان/ روشن، انور.- ناظر(ان) طرح مصلح کهنه پوشي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۶۱

۳۱۵

بررسي تاثيرمدلهاي آموزشيDNA وRNA درميزان يادگيري ونگهداري اطلاعات دربخشي اززيست شناسي به نام ماهيت وعمل ژن./ حدادزاده شکيبا، محبوبه.- ناظر(ان) طرح يدالله جوادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۴۶۲

۳۴۷۷

بررسي تاثير مديريت أموزشي کلاسهاي جند پايه بريادگيري و انضباط دانش أموزان/ غفاري، محمدحسن.- ناظر(ان) طرح محمدجعفر جوادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان أموزش و پرورش  استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۴۶۳

۲۰۳۴

بررسي تاثير مراسم جشن تکليف درتربيت مذهبي دانش آموزان دختر در پايه سوم ابتدايي در تهران۰/ احقر، قدسي.- ناظر(ان) طرح ماهروزاده‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۴۶۴

۲۲۵

بررسي تاثيرمردودي دربهبود دروس دانش موزان درسالهاي بعد[ارزيابي قانون تکرارپايه]درمقطع ابتدايي./ معتمد اشريعني، جواد.- ناظر(ان) طرح ناصررضاارقامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل‌آموزش وپرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۴۶۵

۴۰۰۳

بررسي تاثير ميزان عزت نفس بر مشارکت جويي دختران سال سوم متوسطه شهرستان اروميه/ اميد باراندوزي، زيبا  - نسرين افرا  -  شهين احمدي.- ناظر(ان) طرح مرضيه عارفي‌سازمان(ها) حامي اين طرح با اعتبار مالي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي ۸۳ - ۱۳۸۲ اجرا شده است.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۶۶

۳۷۴۸

بررسي تاثير ميزان عزت نفس و ويژگيهاي خانوادگي دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر مشهد بر مشارکت اجتماعي آنها/ عباسي ثاني؛ محمد.- ناظر(ان) طرح زهره صانعي‌سازمان(ها) حامي کميسيون امور بانوان سازمان آموزش و پرورش خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۴۶۷

۴۷۷۲

بررسي تاثير نرم افزارهاي توليدي دفتر تکنولوژي آموزشي بر نگرش و ميزان يادگيري آموزش از طريق تصوير درس تاريخ دانش آموزان دوره راهنمايي/ ميرالي، محسن.- ناظر(ان) طرح محمد قيومي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۴۶۸

۳۴۰۸

بررسي تاثير نقش خانواده در افزايش انگيزش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه نسبت به تحصيل در شهر کرمان/ آرمان، حميدرضا.- ناظر(ان) طرح يدالله جوادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۴۶۹

۲۹۵

بررسي تاثير و رابطه موقعيت اجتماعي -اقتصادي خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان استان مرکزي./ نوبخشي، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح عليرضا مقامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۱.

۴۷۰

۱۶۲۷

بررسي تاثير وضعيت آموزشي وشرايط خانوادگي در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني نواحي استان قم./ نزهت، يوسف‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۴۷۱

۳۹۴۸

بررسي تاثير و ميزان خدمات رفاهي ارائه شده به فرهنگيان استان آذربايجان شرقي در رضامندي آنان/ کاظمي، حجت.- ناظر(ان) طرح اسکندر فتحي آذرسازمان(ها) حامي پژوهشکده کاربردي تعليم و تربيت استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۷۲

۲۲۱۸

بررسي تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريک بر روي آمادگيهاي عمومي جسماني دانش آموزان پسر دبيرستانهاي اهواز/ نقيبي،مرتضي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۴۷۳

۱۴۳۴

بررسي تاثيريک دوره تمرينات اصلاحي برکاهش ناهنجاريهاي جسماني دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي اراک/ ترکماني؛ مهران.- ناظر(ان) طرح وازگن ميناسيان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۴۷۴

۴۳۷

بررسي تاريخ آموزش و پرورش استان کرمان./ يوسف‌زاده، محمود.- ناظر(ان) طرح حسن احمدي حکمتي کارسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۴۷۵

۵۳۲۶

بررسي تاريخ آموزش و پرورش رسمي شهر اصفهان/ عسگراني، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح لقمان دهقان نيري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۴۷۶

۵۳۲۲

بررسي تاريخ آموزش و پرورش رسمي شهرستان خميني شهر/ رواقي، ميترا.- ناظر(ان) طرح لقمان دهقان نيري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۴۷۷

۵۹۴۳

بررسي تاريخچه آموزش و پرورش در شهرستان تايباد/ حسني، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح حيدري ، داريوش‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۴۷۸

۳۷۷۱

بررسي تاريخچه؛ قوانين و مقررات رشته هاي مختلف ورزشي در ايران؛ جهان و لرستان/ چگني؛ غلام.- ناظر(ان) طرح نصير کوشکي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۴۷۹

۵۰۹۱

بررسي تجربي دينداري نوجوانان کشور/ طالبان، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح حسين سراج زاده‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۴۸۰

۵۶۷۹

بررسي تجربي شيوه هاي مؤثر بر بهبود و توسعه روابط انساني در بين کارکنان مدارس شهرستان کاشان/ رضاپور، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح محمد اميني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۴۸۱

۴۳۳۹

بررسي تحقق اهداف آموزش و پرورش در تربيت بدني دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه شهر يزد/ طلابي، محمد.- ناظر(ان) طرح مصطفي رضائيان‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۸۲

۵۹۷۴

بررسي تحقيقات انجام شده در حوزه کتاب هاي درسي در استان مرکزي از سال ۱۳۷۵ الي ۱۳۸۴/ ذوالفقاري ، حسن.- ناظر(ان) طرح فرزاد ، ولي اله‌سازمان(ها) حامي شوراي  پژوهشي استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۴۸۳

۴۶۲۰

بررسي تحليل برخي از سئوال هاي ارزشيابي نهايي دروس پايه سوم دوره راهنمايي سازمان آموزش و پرورش استان زنجان/ سليمي، جعفر.- ناظر(ان) طرح جواد قنبري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۸۴

۲۳۱۶

بررسي تحليل راههاي کار بردي ايجاد و تقويت درس انشاء در دوره متوسطه/ پزش، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح محمدعلي کسايي‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۴۸۵

۳۱۱۸

بررسي تحليل سازه انگيزه پيشرفت درمحتواي کتابهاي درسي دوره ابتدايي درسال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ عابدي، احمد.- ناظر(ان) طرح حميدرضاعريضي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۴۸۶

۱۶۲۳

بررسي تحليل مقايسه‌اي وضعيت رواني (اضطراب و افسردگي)دانش آموزان پايه سوم متوسطه و دوره پيش دانشگاهي شهر قم./ ضيغمي، محمدجوادسازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان قم..- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۴۸۷

۳۱۱۵

بررسي تحليلي پايان نامه هاي دانشجويان دوره کارشناسي مراکزآموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان استان اصفهان/ يوسلياني، غلامعلي.- ناظر(ان) طرح رضا اسماعيلي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان‌آموزش وپرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۴۸۸

۲۸۸۱

بررسي تحليلي - تطبيقي ارزشيابي تحصيلي: مياني ورويکرد ها/ فقيهي، فاطمه.- ناظر(ان) طرح (ندارد)سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۸۱.

۴۸۹

۳۹۹۴

بررسي تحليلي روشها و محتواي آموزشي کلاسهاي آمادگي شهر اصفهان به منظور ارائه الگو يا الگوهاي آموزشي مطلوب/ گلکار صابري، رسول.- ناظر(ان) طرح ابراهيم ميرشاه جعفري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۹۰

۷۷۵

بررسي تحليلي ميزان موفقيت درتامين و تربيت وکارايي فارغ التحصيلان رشته هاي پرورشي مراکز تربيت معلم ازسال ۷۲-۱۳۶۲./ عبادي، يعقوبعلي.- ناظر(ان) طرح محمد خاتمي مقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۴۹۱

۴۸۰۸

بررسي تحليلي نحوه ارائه دروس انتخابي در دوره متوسطه استان اصفهان به منظور ارائه راهکارهاي مناسب/ طيباني، طيبه.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۴۹۲

۳۴۴۳

بررسي تحليلي نظام ارزشيابي ( ملاکها،نحوه اجرا و پيامدها) معلمان استان اصفهان/ فدوي، محبوبه السادات.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرئرش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۴۹۳

۸۸۹

بررسي تحليلي نکات ضعف و قوت امتحانات هماهنگ غير نهايي استان سمنان سال تحصيلي ۷۵-۱۳۷۴./ علوي، رضا.- ناظر(ان) طرح محمد همتي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۴۹۴

۴۴۳۶

بررسي تحول و مقايسه تئوري ذهن در کودکان عقب مانده ذهني خفيف و کودکان عادي سنين ۷تا ۹سال/ قمراني، اميرسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۹۵

۳۷۹۱

بررسي تربيت زمانهاي زبان اول و دوم/ ايماني راغب؛ابوالفضل.- ناظر(ان) طرح حسين فرهادي‌سازمان(ها) حامي کارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان قم.

۴۹۶

۴۶۲۱

بررسي ترجيح هاي ارزشي دانش آموزان ، معلمين و والدين دبيرستانهاي استان لرستان/ احمدوند، علي محمد.- ناظر(ان) طرح علي دلاور ؛ علي محمدرضايي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۹۷

۴۳۴

بررسي تصاويرکتاب درس علوم تجربي کلاس دوم ابتدايي وارتباط آن بامحتواي کتاب واصول زيباشناسي تصوير./ خالقي، داوود.- ناظر(ان) طرح غلامرضا حسين‌نژادسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۴۹۸

۴۷۵۴

بررسي تطبيقي آگاهي ها، نگرشهاو رفتارهاي دانش آموزان در زمينه بهداشت در مدارس دارا و فاقد مربي بهداشت در سطح شهر مشهد/ گروه پژوهشي علوم تربيتي.- ناظر(ان) طرح محمد رضانوري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۴۹۹

۵۹۳۰

بررسي تطبيقي اصلاحات و نوآوري هاي آموزشي در ۱۵ کشور جهان/ ابراهيمي قوام ، صغري.- ناظر(ان) طرح جوادي، محمد جعفرسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۵۰۰

۷۰۲

بررسي تطبيقي برنامه روش و محتواي آموزش رياضي در چندکشوردر دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي جهت دستيابي به اصول و روشهاي آموزش رياضي./ صفوي، امان‌الله‌سازمان(ها) حامي دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۰۱

۲۴۸۱

بررسي تطبيقي توانمنديها و عملکرد هاي آموزشي معلمان راهنماي استان زنجان/ انتصار فومني، غلامحسين.- ناظر(ان) طرح محمود تلخاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان زنجان.- سال اجراي طرح ۸۰.

۵۰۲

۶۰۹۴

بررسي تطبيقي رويکرد مدرسه محوري در نظام هاي آموزشي/ فلاحي ، کيومرث.- ناظر(ان) طرح نيک نامي ، مصطفي‌سازمان(ها) حامي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، گروه مديريت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۸.

۵۰۳

۲۳۰۴

بررسي تطبيقي شاخصهاي بين المللي آموزش و پرورش (باتاکيد بر شاخصهاي مالي)/ ابراهيمي قوام،صغري‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۵۰۴

۲۷۹

بررسي تطبيقي شيوه هاي تامين و تربيت مديران آموزشي ايران و سه کشور ژاپن،آمريکاي لاتين ،هندوستان ./ فرزام‌نيا، عزت‌الله.- ناظر(ان) طرح شمس الدين هاشمي مقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۰۵

۹۸۶

بررسي تطبيقي عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در مدارس غير انتفاعي و دولتي شهر مشهد./ حيدري چروده، مجيد.- ناظر(ان) طرح ناصررضا ارقامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۰۶

۵۲۸

بررسي تطبيقي مشکلات فردي -اجتماعي دانش آموزان مونث مجرد و متاهل در فرايند ادامه تحصيل در دوره متوسطه شهر اراک/ صفوي‌زاده، نسرين.- ناظر(ان) طرح امام جمعه‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۰۷

۲۸۸۸

بررسي تطبيقي نقش منابع مالي دررونداصلاحات نظام‌آموزش وپرورش(مقايسه تطبيقي ايران با۳۴ کشور جهان)/ ابراهيمي قوام، صغري.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي [ندارد].- سال اجراي طرح ۸۱.

۵۰۸

۱۳۵۹

بررسي تعيين کننده‌هاي هويت‌يابي و الگم گزيني در ميان دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان شيراز و ارتباط آن باشيوه‌هاي فرزندپروري خانواده‌ها/ ديره، عزت.- ناظر(ان) طرح محمد خيرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۰۹

۸۷۷

بررسي تغييرات و تحولات جمعيتي نواحي ومناطق ۳۴گانه استان اصفهان وپيش بيني جمعيت دانش آموزي آنها طي سالهاي برنامه دوم توسعه در استان اصفهان ./ ميرهادي، مهدي.- ناظر(ان) طرح صمد کلانتري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۵۱۰

۲۱۵۶

بررسي تفاوت جنسيتي در تاثيرانگيزش بيروني (پاداش) بر خلاقيت دانش آموزان/ پور جلي، فريباسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۱۱

۲۱۳۱

بررسي تفاوت عملکرد تحصيلي دانش آموزان در دوره راهنمايي و متوسطه نظام جديد و رابظه آن بابهره هوشي/ بهزادي مقدم، عباس.- ناظر(ان) طرح مهرام‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۱۲

۱۱۰۴

بررسي تفاوت معلمين زن ومرد دوره راهنمايي در تصحيح اوراق امتحان در دروس رياضي و ديني باتوجه به سابقه خدمت تاهل و زمان تصحيح./ فروزانمهر، مظفر.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان خوزستان.

۵۱۳

۱۰۴۷

بررسي تقويم تحصيلي مدارس ابتدايي توسط ابراهيم طباطبايي ./ عباس آبادي، محمدحسين؛ قدسي، غلامرضا؛ نقوي، ابراهيم؛ مشير، احمد؛ طاهري زاده، يحيي.- ناظر(ان) طرح حسن ملکي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۱۴

۸۰۷

بررسي تناسب برنامه هاي کانونهاي فرهنگي تربيتي با علائق و نيازهاي دانش آموزان با توجه به نظر آنها ./ مهاجر، يحيي.- ناظر(ان) طرح عزت الله نادري‌سازمان(ها) حامي معاونت پرورشي؛ دفتر مشاوره و برنامه ريزي امور تربيتي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۱۵

۳۹۱۲

بررسي تناسب تخصص متوليان شاخه فني و حرفه اي با موقعيت شغلي آنان و ارائه راهکارهاي لازم در اين زمينه/ شيري، اردشير.- ناظر(ان) طرح نصرت الله جلاليان‌سازمان(ها) حامي سازمان مديريت و برنامه ريزي  استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۱۶

۵۵۵

بررسي تناسب شناخت دانش آموزان از فرهنگ اسلامي يا پذيرش فرهنگ غربي./ داوودزاده، ميرناصرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۱۷

۵۱۵۸

بررسي تناسب مکان يابي فضاهاي آموزشي با شاخصهاي مطلوب و تبيين فضاهاي آموزشي مورد نياز شهرستان اهواز/ حنضل عيداني، حميد.- ناظر(ان) طرح عزيز آرين‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۵۱۸

۳۳۲

بررسي تناسب مواد درسي رشته امور پرورشي با اهداف آن رشته در مراکز تربيت معلم./ باريکاني.- ناظر(ان) طرح علينقي اسراري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۱۹

۳۶۵۰

بررسي تناسب نيازهاي آموزشي آموزشگاههاي شاخه کار دانش با امکانات موجود آنها در شهرستان کاشان/ رضاپور، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح محمد اميني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۲۰

۳۳۷

بررسي تنگناهاي فضاهاي آموزشي استان مرکزي و راههاي مرتفع نمودن آن./ دارستاني، محمدرضا؛ فرمهيني فراهاني، محسن؛ حسيني، زهرا.- ناظر(ان) طرح محمد صورتگرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۵۲۱

۳۶۷۷

بررسي تنگناهاي موجود در روش نقل و انتقالات معلمان و ارائه راهکارهاي عملي در راستاي بهبود آن/ پورقنبر، محمد مهدي.- ناظر(ان) طرح تورج جعفرزادگان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان قزوين.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۲۲

۴۸۵۴

بررسي تنگناهاي موجود در يادگيري درس زبان انگليسي در مدارس متوسطه شهرستان رودان/ جاودان، موسي.- ناظر(ان) طرح احسان کامراني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان رودان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۲۳

۱۳۰۰

بررسي تنوع اختلالات يادگيري در بين دانش آموزان دوره ابتدايي استان کردستان ./ عرفاني، نصرالله.- ناظر(ان) طرح عليرضا ناظمي؛ محمد حسين عباس‌آبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي پژوهشي اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۲۴

۱۰۰۴

[بررسي تنوع زبان گفتاري بينابين در قالب گفتمان] درميان دانشجويان دختر و پسر رشته زبان انگليسي مراکز تربيت معلم./ رشتي، خليل.- ناظر(ان) طرح محمد جعفر پاک‌سرشت‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.

۵۲۵

۲۱۳۵

بررسي تنوع و فراواني اختلالات رفتاري دردانش آموزان دوره راهنمايي شهرکاشان/ ناصح، جواد.- ناظر(ان) طرح عبدالله اميدي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۲۶

۴۷۹۲

بررسي تنوع و فراواني دستور العمل ها و بخشنامه ها ي وارده به مدارس استان اصفهان و راههاي کاهش حجم آن از نظر مديران مدارس/ صادقي، ناصر.- ناظر(ان) طرح تقي طاووسي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۲۷

۱۴۱۳

بررسي تنوع و فراواني مشکلات رفتاري دانش آموزان و توانمندي فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم در شناسايي و حل آنها./ معتمدي، عبدالله.- ناظر(ان) طرح هوشنگ طالبي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري.

۵۲۸

۴۷۹۶

بررسي تنوع و فراواني ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گلپايگان/ سيادتي، سيد کاظم.- ناظر(ان) طرح سيد رضا مير مهدي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۵۲۹

۳۷۳۰

بررسي توافق در تعيين اختلال بيش فعالي همراه با نقص توجه ADHD ميان نظرات مادران و آموزگاران با روانپزشک در کودکان دبستاني شهر کاشان در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ ايمان زاده، حميرا.- ناظر(ان) طرح فاطمه بهرامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۳۰

۲۳۰

بررسي توافقها و هماهنگيهاي ضروري تغيير بنيادي آموزش(متوسطه) با تامين و تربيت نيروي انساني/ جواهري کاشاني، محمدعلي.- ناظر(ان) طرح محمدصادق بهزاديان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۵۳۱

۷۶۴

بررسي توانايي هاي آموزگاران مدارس ابتدايي در تدريس تربيت بدني ./ جلالي، محمدعلي؛ تقوي الحسيني، جلال؛ جهانسوز، امير؛باقري، احمد.- ناظر(ان) طرح مجيد کاشف‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۵۳۲

۷۲۴

بررسي توانائيهاي کودکان غير فارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي./ دادستان، پريرخ؛ زهره مجدآبادي.- ناظر(ان) طرح مريم سيف نراقي‌سازمان(ها) حامي پژو هشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۳۳

۳۸۰۲

بررسي توانمندي هاي شغلي معلمين ابتدايي استان سيستان و بلوچستان/ سرگلزائي؛ عباس.- ناظر(ان) طرح حميدرضا عباسي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۳۴

۴۰۴۴

بررسي توانمنديهاي شغلي معلمين ابتدايي استان سيستان و بلوچستان/ سرگلزائي، عباس.- ناظر(ان) طرح حميدرضا عباسي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۳۵

۳۶۳۴

بررسي توانمنديهاي عملي در بين دانش آموزان دختر و پسر شاخه کاردانش آموزش ديده در هنرستانها در مقايسه با واحدهاي صنفي در شهرستان قروه سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ مرادپور، منوچهر؛ فيضي، اقبال.- ناظر(ان) طرح قباد ميمنت آبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۳۶

۳۹۴

بررسي توزيع سني دانش آموزان استان فارس./ نجابت، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح محمد جعفريان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۳۷

۱۸۸۱

بررسي توزيع مکاني مدارس شهري گنبد قابوس/ کلته، ابراهيم.- ناظر(ان) طرح عبدالجليل قره‌جه‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش وپرورش ادره کل آموزش وپرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۳۸

۶۱۰۹

بررسي توسعه آموزش هاي فني و مهارتي دختران استان سيستان و بلوچستان/ افشاري پور ، پروانه.- ناظر(ان) طرح رخشاني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۵۳۹

۷۱۲

بررسي توصيفي جوان دانش آموز دبيرستاني ايران./ بکايي، حسن.- ناظر(ان) طرح حسن ملکي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۵۴۰

۶۰۴۹

بررسي تئوري هاي پيشگيري از اعتياد/ هاشميان نژاد ، فريده‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده خانواده ، سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان.- سال اجراي طرح ۱۳۳۸۳.

۵۴۱

۹۲

بررسي ثبات مديران آموزشگاه‌هاي [سه مقطع]و تاثير آن بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان./ جواهري، محمدعلي.- ناظر(ان) طرح محمد صورتگرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۵۴۲

۱۰۲۹

بررسي جاذبه هاي و دافعه ها در اقامه نماز جماعت دبيرستانهاي پسران شهر تهران در سال تحصيلي ۷۷-۱۳۷۶./ جهانيان، رمضان.- ناظر(ان) طرح اسدالله اسدي گرمارودي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۴۳

۵۲۶۹

بررسي جامع ابعاد مختلف موسيقي در سه ديدگاه فقهي ، روان شناسي و تلفيقي جوانان دانش آموزان سال چهارم دبيرستانهاي شيراز/ حسيني سروري، حسن.- ناظر(ان) طرح علي اکبر حسيني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۵۴۴

۸۷۳

بررسي جامعه شناختي تاثير کلاسهاي آموزش خانواده بر وضعيت آموزشي دانش آموزان استان لرستان./ طهماسبي، فرهاد.- ناظر(ان) طرح حجت الله ولدبيگي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۴۵

۲۷۲۰

بررسي جامعه‌شناختي مدگرايي دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم وسوم دبيرستانهاي پسرانه شهرکرمان/ باقري‌نژاد، مرتضي.- ناظر(ان) طرح محمدحسن مقدس جعفري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان.- سال اجراي طرح ۸۰.

۵۴۶

۱۵۰

بررسي جايگاه آموزش و پرورش استان زنجان با توجه به برنامه پنج ساله اول ./ حياتي، ابراهيم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۱.

۵۴۷

۱۹۹۵

بررسي جايگاه اجتماعي معلمان ابتدايي،راهنمايي و متوسطه ازديدگاه خودآنان و اولياء دانش آموزان/ شعباني، حسين.- ناظر(ان) طرح محمدعلي همداني‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۵۴۸

۲۴۱۱

بررسي جايگاه اشتغال دانش آموختگان کاردانش و فني و حرفه‌اي در استان اردبيل/ حسن‌پور، حسن.- ناظر(ان) طرح عظيم علي‌پورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۸۰.

۵۴۹

۶۸۲

بررسي جايگاه تدريس هنر در مدارس راهنمايي استان سمنان از ديدگاه معلمان و دانش آموزان./ کاظمي، حميد.- ناظر(ان) طرح محمد مهدي هراتي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۵۰

۴۶۱

بررسي جايگاه درس انشاء از ديدگاه دانش آموزان سوم راهنمايي و دبيران دوره راهنمايي استان مرکزي./ عباسيان، شهناز.- ناظر(ان) طرح شمس‌الدين هاشمي مقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۵۱

۶۸۷

بررسي جايگاه و عملکرد مدارس غير انتفاعي استان مرکزي در سال تحصيلي ۷۱الي۷۴-۷۳./ جلالي، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح شمس‌الدين هاشمي مقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۵۲

۱۳۶۳

بررسي جايگاه و نحوه‌آموزش درس هنر (خط، نقاشي و کاردستي) از ديدگاه معلمين پايه‌هاي سوم،چهارم و پنجم ابتدايي مديران مدارس و راهنمايان تعليماتي و کارشناسان آموزشي مقطع ابتدايي شهرستان ايلام/ داوديان، تيمور.- ناظر(ان) طرح يدالله پاکسرشت‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۵۵۳

۳۰۴۳

بررسي جلوه هاي فرهنگي شهداي آموزش وپرورش استان اردبيل/ احمديان، رويا.- ناظر(ان) طرح محمدنريماني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۸۱.

۵۵۴

۱۵۶۱

بررسي جنبش جهاني براي بهسازي تربيت معلم ./ رووف، علي.- ناظر(ان) طرح محمود مهرمحمدي‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۵۵

۴۹۰۴

بررسي جو سازماني مراکز تريت معلم استان اصفهان/ آقا حسيني، تقي.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۵۶

۲۴۴۵

بررسي جو سازماني معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش/ چهارده‌ولي، پروين.- ناظر(ان) طرح رحيم عبادي‌سازمان(ها) حامي [ندارد].- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۵۵۷

۹۶۵

بررسي جو سازي مدارس راهنمايي شهرستان نوشهر./ فرهادي، سعيدسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۵۸

۳۰۳۱

بررسي جهت گيري ها وديدگاههاي آقاي مرتضي حاجي (وزيرآموزش وپرورش)/ کيا، علاءالدين.- ناظر(ان) طرح عزيزالله تاجيک اسماعيلي‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم وتربيت.- سال اجراي طرح ۸۱.

۵۵۹

۵۴۳۸

بررسي چالشهاي پيشروي توسعه فن آوري اطلاعات در مدارس استان لرستان/ ديناروند، حسن.- ناظر(ان) طرح رضاساکي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۶۰

۵۳۷۹

بررسي چالشهاي پيش روي توسعه فناوري اطلاعات در دبيرستانهاي استان لرستان/ ديناروند، حسن.- ناظر(ان) طرح رضاساکي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۵۶۱

۲۲۵۲

بررسي چگونگي اجراي طرح شوراهاي دانش آموزان و جو حاکمبر دبيرستان هاي دولتي شهرستانهاي استان تهران/ چايچيان، نسرين.- ناظر(ان) طرح عبدالله مشاعي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۷۹ - ۷۸.

۵۶۲

۲۰۲۲

بررسي چگونگي اجراي طرح شوراهاي دانش جوحاکم بردبيرستان هاي دولتي شهرستان هاي استان تهران/ چايچيان، نسرين.- ناظر(ان) طرح عبدالله مشاعي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۷۹.

۵۶۳

۲۰۲۸

بررسي چگونگي اجراي طرح شوراي دانش آموزي در مدارس راهنمايي کشوردر سال تحصيلي۷۹-۰۱۳۷۸/ احمدي، حسين - شکوهي، مرتضي.- ناظر(ان) طرح دفتر توسعه‌وبرنامه‌ريزي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش-معاونت پرورشي و تربيت بدني.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۶۴

۳۹۶۳

بررسي چگونگي اجراي طرح شوراي دانش آموزي و راههاي موثر فعال نمودن آن در مدارس متوسطه استان بوشهر/ بحراني،عبدالرحمن.- ناظر(ان) طرح حسن آبروشن‌سازمان(ها) حامي اين تحقيق با استفاده از اعتبارات شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر اجرا شده است.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۶۵

۵۷۰۴

بررسي چگونگي استفاده از آموزش مفاهيم درس زيست شناسي جهت دستيابي به اهداف اعتقادي _ اخلاقي دوره متوسطه ( با تاکيد بر تدوين طرح درس هاي مناسب)/ قانع پسند فومني، محمود.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۶۶

۴۴۵۳

بررسي چگونگي بهره گيري از امکانات طبيعي موجود در محيط به عنوان رسانه آموزشي و تاثير آن در پايداري در دانش آموزان مدارس ابتدايي/ خسروي، بهجت.- ناظر(ان) طرح بهروز صاحب زاده‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۵۶۷

۷۹۰

بررسي چگونگي ترغيب دانش آموزان به رشته هاي فني و حرفه اي./ اورج‌پور، يونس.- ناظر(ان) طرح داوود حسيني نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۵۶۸

۲۰۴۶

بررسي چگونگي توسعه آموزشهاي مهارتي شاخه کارودانش نظام جديدمتوسطه‌ازديدگاه کارشناسان ودانش آموزان/ زهرايي، واحد.- ناظر(ان) طرح يحيي ناصريان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۶۹

۳۲۶۶

بررسي چگونگي توسعه فرهنگ مشارکت هاي مردمي درآموزش وپرورش/ اکبريان‌اقدم، علي اصغر.- ناظر(ان) طرح اقبال قاسمي پوياسازمان(ها) حامي سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۵۷۰

۲۵۹۵

بررسي چگونگي توسعه فرهنگ مشارکت‌هاي مردمي درآموزش و پرورش استان اردبيل/ سيدنوازساعي، جواد.- ناظر(ان) طرح ميرايوب تقوي طلب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۸۰.

۵۷۱

۲۷۱۵

بررسي چگونگي توسعه فرهنگ مشارکتهاي مردمي درآموزش و پرورش استانهاي عضو کانون منطقه يک کشوري (آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - اردبيل - همدان - زنجان - کردستان)/ تقوي طلب، ميرايوب.- ناظر(ان) طرح قاسمي پويا.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۵۷۲

۳۴۸

بررسي چگونگي جذب نيروهاي کار آمد براي کارهاي ستادي آموزش و پرورش استان کردستان./ يوسفي، جواد.- ناظر(ان) طرح کميته تخصصي شوراي تحقيقات استان کردستان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۷۳

۳۰۱۸

بررسي چگونگي رابطه ي معلمان و دانش آموزان دوره هاي راهنمايي ومتوسطه‌ي استان کردستان درسال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ فاطمي، شراره.- ناظر(ان) طرح علي اشرفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۵۷۴

۲۸۶۵

بررسي چگونگي رابطه ي معلمان ودانش آموزان دوره هاي راهنمايي ومتوسطه ي استان کردستان در سال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ فاطمي، شراره.- ناظر(ان) طرح علي اشرفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کردستان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۵۷۵

۴۷۶۴

بررسي چگونگي راههاي حصول مشارکتهاي مردمي در مدارسه سازي/ متين، نعمت الله.- ناظر(ان) طرح مهدي شريعت زاده‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهرات.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۷۶

۱۴۴۹

بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت معلمان استان زنجان./ عزيزي، فيروز.- ناظر(ان) طرح هادي علويان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۵۷۷

۱۶۱

بررسي چگونگي نحوه مشارکت زنان در آموزشهاي فني و حر فه اي و توصيه رشته هاي متناسب با آن ./ دفتر تحقيقات و برنامه ريزي فني و حرفه اي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۵۷۸

۳۵۱۰

بررسي چگونگي وضعيت و ميزان تحقق اهداف کانونهاي ورزشي استان اصفهان و ارائه راهکارهايي جهت بهبود آنها در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ قرباني، خيراله.- ناظر(ان) طرح حسين مجتهدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۷۹

۱۲۰۲

بررسي چگونگي و ميزان بحران هويت [شخصي]در جوانان و نو جوانان شهر کرمانشاه./ مومني، خدامراد.- ناظر(ان) طرح داريوش پور جعفري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۵۸۰

۷۶۶

بررسي حجم کتب درسي ومحتواي آن در نظام جديد آموزش متوسطه با استفاده از نظريات دانش آموزان و دبيران و مشاورين./ پورحبيبي، مسلم.- ناظر(ان) طرح يدالله شعبانزاده‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل‌آموژش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۵۸۱

۱۰۱۲

بررسي حرف و مشاغل بومي موجود در مناطق تابعه استان گيلان با توجه به استانداردهاي مهارتي کار دانش و ايجاد ارتباط با صاحبان مشاغل مذکور و فراهم نمودن زمينه هاي مساعد در مورد جذب فارغ التحصيلان کاردانش در آن مشاغل./ سفردوست، احمد.- ناظر(ان) طرح حسن کريمي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۸۲

۱۷۹۸

بررسي حضورمديران درکلاس درس و مشکلات اجرايي آن در دوره تحصيلي ابتدايي شهرستان و مناطق استان مازندران در سال تحصيلي ۷۹ - ۱۳۷۸ از ديد گاه مديران آموزگاران/ فضلي، يدالله.- ناظر(ان) طرح محمد تقي مداح‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۵۸۳

۱۶۳۰

بررسي خصوصيات مدير موفق ازنظر کارکنان اداري نواحي آموزش و پرورش استان قم./ ميرقيصري، نورالدين‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۸۹.

۵۸۴

۵۵۱۷

بررسي خلاقيتهاي مديران مدارس استان آذربايجان شرقي به تفکيک جنسيت/ بابايي مياردان، مهرعلي.- ناظر(ان) طرح داود حسني نسب‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان آذر بايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۸۵

۳۲۲۰

بررسي خودارزيابي مديران مدارس استثنايي شهرشيرازومقايسه آن باارزيابي معلمين ازمديران همان مدارس/ کاوياني، نادر.- ناظر(ان) طرح اصغررضويه‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش وپرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۵۸۶

۴۹۲۲

بررسي خودارزيابي مديران مدارس راهنمايي منطقه جره _ بالاده و مقايسه آن با ارزيابي دبيران از مديران هما مدارس/ قاسميه، فرشته.- ناظر(ان) طرح اسدالله عباسي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۸۷

۸۳۷

بررسي دانش نظري و علمي معلمان علوم و رياضي پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي و دوم و سوم راهنمايي ./ مبشر، منوچهر.- ناظر(ان) طرح زهراگوياسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۸۸

۳۴۸۱

بررسي دانش نظري و عملي معلمان علو و رياضيات پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي و دوم و سوم راهنمايي تحصيلي/ مبشر، منوچهر.- ناظر(ان) طرح زهرا گوياسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۸۹

۵۰۹۷

بررسي دانش و نگرش معلمان دوره ي آموزش عمومي شهر تهران نسبت به ارزشيابي مستمر/ دهقان، محمدعلي.- ناظر(ان) طرح حسن احمدي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۵۹۰

۳۸۱

بررسي درباره تناسب کيفيت و کميت محتواي آموزشي دروس تخصصي و کار گاهي رشته ماشين ابزار در هنرستانها با استانداردهاي شغل مورد نياز صنايع توليدي./ گروه پژوهش موسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي‌سازمان(ها) حامي دفتر تحقيقات و برنا مه ريزي آموزش فني و حرفه اي وزارت   آموزش و پرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۹۱

۱۲۲۶

بررسي درباره کميت و کيفيت تمرينات خارج از کلاس و تکاليف شب گ تاثير آن در يادگيري دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي تحصيلي ۷۴-۷۳ استان سيستان و بلوچستان./ خاني، عليرضا.- ناظر(ان) طرح کميته فني شوراي تحقيقات‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۹۲

۱۷۱۰

بررسي درک ماهيت علم در فراگيران رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيک سال سوم نظري نظام جديد آموزشي، دبيران، دانشجويان و اساتيد علوم در استان آذربايجان‌شرقي/ فتحي‌آذر، اسکندرسازمان(ها) حامي اداره کل آموزش وپرورش آذربايجان‌شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۵۹۳

۸۴۳

بررسي درک معلمان و مديران واحدهاي آموزشي ابتدايي از اهداف آموزش دوره مربوط./ سليمان، منوچهر.- ناظر(ان) طرح خسرو صادق موسوي‌سازمان(ها) حامي کمسيون تغيير نظام آموزشي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۵۹۴

۲۸۴

بررسي درک مفاهيم اعتقادي ومذهبي کودکان ۷تا۹ساله سال ۱۳۷۲استان‌آذربايجان شرقي./ رجب زاده، بهمن.- ناظر(ان) طرح صفرگل صنم لوسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات‌آموزشي اداره کل‌آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۵۹۵

۵۶۱۳

بررسي دلايل انتخاب رشته هاي آموزشي فني و  حرفه اي دانش آموزان شاهد و غير شاهد (از منظر دانش آموزان فني و حرفه اي سالهاي دوم و سوم متوسطه استان مازندزان)/ کريمي، ابوبکر.- ناظر(ان) طرح حجت صفارحيدري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۵۹۶

۵۲۷

بررسي دلايل بي توجهي به فعاليتهاي آزمايشگاهي و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده از امکانات آزمايشگاهي ./ بهنام، محمود.- ناظر(ان) طرح ابراهيم خليل حليمي اصل‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۵۹۷

۳۱۵۳

بررسي دلايل عدم گرايش دبيران به امورتحقيقاتي درسطح اداره کل‌آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران/ عباسي، خسرو.- ناظر(ان) طرح پريجهر چايچي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان‌آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۵۹۸

۴۹۴۱

بررسي دلايل ناسازگاري دانش آموزان به دبيران در مقطع متوسطه شهرستان جاسک/ محمودي، محمد.- ناظر(ان) طرح عبدالوهاب سماوي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۵۹۹

۲۷۳۲

بررسي دوره ابتدايي بانظريه‌هاي يادگيري و به کارگيري آنهادرفرآيند تدريس/ شعباني‌ورکي، فرهاد.- ناظر(ان) طرح غلامرضا خوش‌فرسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۶۰۰

۲۶۷۰

بررسي ديدگاه اعضاي شورادرارتباط باعملکرد شوراهاي آموزشي وپرورش درپيشبرداهداف آموزشي استان آذربايجان غربي/ جلالي، کمال.- ناظر(ان) طرح سيدداود حسيني‌نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۰۱

۳۵۱۲

بررسي ديدگاه اوليا دانش آموزان دوره متوسطه شهر نائين درباره مشکلات ارتباطي آنان با يکديگر/ کريم پور، نگار.- ناظر(ان) طرح فاطمه بهرامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۰۲

۴۵۵۸

بررسي ديدگاه اولياء و مربيان نسبت به وضعيت اوقات فراغت فرزندان دانش آموزان در دبيرستانهاي شهر تهران/ نيکپور، صغري.- ناظر(ان) طرح عليرضا عصاره‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۰۳

۲۹۸۳

بررسي ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي ومتوسطه، اولياءومديران درباره حجاب دانش آموزان/ گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاددانشگاهي.- ناظر(ان) طرح غلامرضا صديق اورعي ؛ همکاران طرح مرضيه قاسم زاده مقدم ؛ مجتبي رفعت برزشي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش؛ شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۰۴

۲۵۱۸

بررسي ديدگاه دبيران تربيت بدني (زن ومرد) شهرستان بيجاردرروابط باعوامل مؤثردرافزايش کارايي‌آنها/ بالاوش، نرگس.- ناظر(ان) طرح حميدرضاترکمندي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۰۵

۴۳۹۴

بررسي ديدگاه دبيران زبان در مورد شيوه هاي ارتقا کيفيت آموزش و تدريس درس زبان انگليسي در مقاطع راهنمايي و متوسطه استان ايلام/ خاني، رضا.- ناظر(ان) طرح محمدعلي اکبري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۰۶

۴۳۹

بررسي ديدگاه فرهنگيان استان نسبت به روند کار شرکتهاي تعاوني مصرف فرهنگيان ./ حسيني، سعيد.- ناظر(ان) طرح يوسف خانمحمدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۶۰۷

۲۳۳۹

بررسي ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهرتهران دررابطه بااجراي سياست مدرسه محوري/ کاظم حسيني‌زاده- فضل‌الله رفيع‌بخش.- ناظر(ان) طرح ميرزايي‌سازمان(ها) حامي دفترتحقيقات اداره کل‌آموزش وپرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۰۸

۲۸۱۸

بررسي ديدگاه مديران وآموزگاران شهرستان نجف آباد پيرامون جشنواره تدريس معلمان ابتدايي/ محمدي، جهانگير.- ناظر(ان) طرح محمدرضاکيوان فرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۶۰۹

۵۱۶۴

بررسي ديدگاه معلمان پايه اول دوره ابتدايي شهرستان شهرضا نسبت به کتابهاي (بخوانيم و بنويسيم)/ اسدي، شهرام.- ناظر(ان) طرح حميد معين پورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۱۰

۴۸۰۵

بررسي ديد گاه معلمان پايه اول دوره ابتدايي شهرستان نجف آباد نسبت به کتابهاي بخوانيم و بنويسيم&۱۳۸ ;gt;>/ کاظمي، مهين.- ناظر(ان) طرح شهرام اسدي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۱۱

۱۷۵۷

بررسي ديدگاه معلمان،دبيران و کارشناسان آموزش ابتدايي در زمينه تخصصي کردن آموزش پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي/ محمدي، فريدون.- ناظر(ان) طرح حسين نعمتي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۶۱۲

۳۷۶۷

بررسي ديدگاه معلمان دوره هاي ابتدايي ؛ راهنمايي و متوسطه درمورد آموزش تلفيقي کودکان استثنايي/ بهاري؛ علي.- ناظر(ان) طرح زينت خانجاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت لاموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۱۳

۳۶۴۶

بررسي ديدگاه معلمان دوره ي ابتدايي استان اصفهان نسبت به شيوه هاي نظارت و راهنمايي مورد استفاده و مطلوب مديران مدارس/ آقاحسيني، تقي.- ناظر(ان) طرح قربانعلي سليمي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۱۴

۳۸۴

بررسي ديدگاه معلمان ودانش آموزان واولياي آنهاپيرامون مطالب پيک نوروزي دردوره ابتدايي وراهنمايي مدارس پسرانه شهرستان همدان./ بهروز، مهري.- ناظر(ان) طرح محمد حسن پروندسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان همدان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۱۵

۴۸۹

بررسي ديدگاه والدين دانش آموزان و دبيران مدارس غير انتفاعي شهر خرم آباد نسبت به عملکرد اين مدارس./ رشيدي، حميد.- ناظر(ان) طرح نعمت‌الله مرادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۱۶

۱۴۸۹

بررسي ديدگاههاي دانش آموزان و عوامل اجرايي مدارس متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه استان مازندران در خصوص نحوه گذراندن اوقات فراغت درون آموزشگاهي و بر آورد امکانات و تجهيزات مدارس مذکور به منظور غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان./ نظام‌دوست، عليرضا.- ناظر(ان) طرح روخاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۱۷

۵۲۲۲

بررسي ديدگاههاي فلسفي و اعتقادي دانش آموزان در دوره متوسطه استان لرستان در مورد نماز/ بهرامي، ذبيح الله.- ناظر(ان) طرح ماشاء الله شاهرخي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۶۱۸

۵۹۸۸

بررسي ديدگاههاي مديران ، معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه در ولايت فقيه ونحوه ترويج و گسترش آن/ اکرمي ، کاظم؛ کلاري ، کبري؛ خلقي ، مليحه.- ناظر(ان) طرح ذوعلم ، علي‌سازمان(ها) حامي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، دفتر گسترش انديشه هاي حضرت امام خميني.- سال اجراي طرح ۱۳۸۷.

۶۱۹

۵۴۵۵

بررسي ديدگاه ي فلسفي و اعتقادي دانش آموزان پسر دوره متوسطه استان لرستان در مورد نماز/ بهرامي ، ذبيح الله.- ناظر(ان) طرح سيد ماشا الله شاهرخي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۲۰

۳۲۹۴

بررسي رابطه ADHD با متغيرهاي جمعيت شناسي در دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان کاشان در سال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ عکاشه، گودرز.- ناظر(ان) طرح محمدرضا عابدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۲۱

۳۲۸۴

بررسي رابطه آزمون استعداد عمومي ريون ورغبت سنج جان هالند درفرايند هدايت و پيشرف تحصيلي دانش‌آموزان دوره متوسطه استان آذربايجان شرقي درسال تحصيلي۸۹-۷۸/ عبدالهي، سلام.- ناظر(ان) طرح محمد رضانوروزي اقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۲۲

۲۴۱۳

بررسي رابطه آموزش خانواده با کاهش ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان استان سمنان/ ابراهيمي، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح يدالله رحيمي‌زاده‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۲۳

۳۴۸۴

بررسي رابطه آموزش هاي پيش دبستاني با سازگاري اجتماعي دانش آموزان کلاس اول ابتدايي شهرستانهاي تهران در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ بيرشک، بهروز؛ مرادي، شهرام.- ناظر(ان) طرح محمدرضا بهرنگي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۲۴

۹۳

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني حرفه اي وکشاورزي بااشتغال فارغ التحصيلان درسالهاي ۶۷-۶۳استان سمنان./ بنائيان، محمد.- ناظر(ان) طرح حوزه معاونت فني وحرفه اي وزارت آموزش وپرورش استان سمنان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۶۲۵

۴۹۴

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني وحرفه‌اي بااشتغال ./ نظري، هادي.- ناظر(ان) طرح دفترتحقيقات وبرنامه ريزي معاونت آموزش فني وحرفه‌اي وزارت آموزش وپرورش‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۶۲۶

۴۳۲

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني و حرفه اي با اشتغال فارغ التحصيلان درسالهاي ۶۷-۱۳۶۳./ فرشاد، مجيدسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۲۷

۱۴۴

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني وحرفه‌اي بااشتغال فارغ‌التحصيلان سالهاي ۶۷-۱۳۶۳درشهرستانهاي استان تهران./ طالقاني‌نيا، محمدسازمان(ها) حامي دفترتحقيقات وبرنامه ريزي آموزشي فني وحرفه اي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۶۲۸

۵۰۴

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي و فني و حرفه اي با اشتغال فارغ التحصيلان در سالهاي ۶۷-۶۳استان آذربايجان غربي./ کريمي، نقي.- ناظر(ان) طرح حوزه معاونت فني و حرفه اي آموزش وپرورش‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات‌آموزشي استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۶۲۹

۸۲

بررسي رابطه آموزشهاي رسمي وقني حرفه اي و کشاورزي با اشتغال فارغ التحصيلان سالهاي تحصيلي ۶۷-۶۳./ مزروعي، هوشنگ.- ناظر(ان) طرح حوزه معاونت فني وحرفه اي وزارت آموزش وپرورش‌سازمان(ها) حامي وزارت کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۶۳۰

۱۵۱

بررسي رابطه آموزشهاي فني و حرفه اي با اشتغال آنها بين سالهاي ۶۶-۶۲در آموزشکده فني و حرفه اي شهيد صدوقي يزدي./ برائمي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح ناصر احمدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۷۰.

۶۳۱

۲۸۷۱

بررسي رابطه آموزشهاي مهارتي شاخه کاردانش بااشتغال فارغ التحصيلان وروديهاي ۷۴ - ۷۲ استان کردستان/ حنيفي، عطاالله.- ناظر(ان) طرح احمد قاضي زاده‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کردستان.- سال اجراي طرح ۷۳.

۶۳۲

۲۶۸۷

بررسي رابطه آموزشهاي هنرستان کشاورزي شهيد باهنراستان بوشهر بااشتغال فارغ التحصيلان آن در سالهايث ۷۹ - ۱۳۶۶/ منفرد، نوذر.- ناظر(ان) طرح حسن آبدوشن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان بوشهر.- سال اجراي طرح ۷۹.

۶۳۳

۳۴۳۵

بررسي رابطه آموزش هاي هنرستان هاي کشاورزي استان فارس با اشتغال فارغ التحصيلان آنها طي سال هاي ۷۹ _ ۱۳۶۹/ منفرد، نوذر.- ناظر(ان) طرح عبدالحميد رضوي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۳۴

۵۲۶۶

بررسي رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده (حل مشکل ، ارتباط، نقشها ، واکنشها ي عاطفي ، مشارکت عاطفي،کنترل رفتار، عملکرد کلي) و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان/ زهراکار، کيانوش.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۳۵

۵۴۴۱

بررسي رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط ،نقشها ، واکنش عاطفي مهار رفتار) و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان/ زهراکار، کيانوش.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۳۶

۴۷۷۸

بررسي رابطه ادراک از زمينه خانوادگي و مدرسه اي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستانهاي شهر اردبيل/ سيف درخشنده، سعيد.- ناظر(ان) طرح عليرضا کيامنش‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۳۷

۳۵۲۳

بررسي رابطه ادراک از نقش جنسيي و رضايت از جنس با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان شهر تهران/ ظهره وند، راضيه.- ناظر(ان) طرح عباس رحيمي نژادسازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۳۸

۴۱۱۳

بررسي رابطه استرس شغلي و سلامت رواني با ميانجي گري متغيرهاي تعارض نقش، ابهام نقش و گرانباري نقش در مديران مدارس متوسطه استان خوزستان/ جمشيدنژاد، عليرضا.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۳۹

۳۵۳۰

بررسي رابطه انگيزش شغلي و سبک هاي رهبري با سطح تمايل به سمت مديريت مدرسه در بين نيروي انساني شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان يزد در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ کمالي، محمود.- ناظر(ان) طرح سعيد مظلومي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۴۰

۲۴۱۰

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت وتعهدسازماني با رضايت شغلي و سلامت رواني مديران آموزشي مدارس آموزش و پرورش شهربندرعباس/ فلاح چاي، سيدرضا.- ناظر(ان) طرح شهرام زارع‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۴۱

۱۴۵۳

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت ،هسته کنترل و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه ./ منظري توکلي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح ابوالقاسم محمدآبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۶۴۲

۱۱۰۷

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت هسته کنترل و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي./ منظري توکلي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح ابوالقاسم محمدآبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۶۴۳

۳۴۱۵

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، هسته کنترل و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه/ منظري توکلي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح ابوالقاسم محمد آبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۶۴۴

۶۰۸۷

بررسي رابطه انواع سرمايه هاي (فرهنگي ، خرده فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي) بت عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني شهر تهران/ شهابي ، محمودسازمان(ها) حامي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، گروه جامعه شناسي آموزش و پرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۸۸.

۶۴۵

۴۷۶۱

بررسي رابطه باورهاي انگيزشي کار آمد ي شخصي، اضطراب امتحان و اهداف پيشرفت با استراتژيهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي استان آ. غ/ رضايي، اکبر.- ناظر(ان) طرح علي اکبر سيف‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۴۶

۵۶۱۴

بررسي رابطه بکارگيري روشهاي مختلف تشويق و تنبيه توسط معلمان شهرستان جويبار با جنسيت آنان/ اسلامي زاده، نقي.- ناظر(ان) طرح محمد مرداني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۶۴۷

۱۰۰۳

بررسي رابطه بين اثر بخشي دبيران ادبيات فارسي ،شيمي با توجه به تيپ شخصيتي آنها با عملکرد تحصيلي دانش آموزان آنان در پايه هاي مختلف دبيرستانهاي دخترانه شهرستان اهواز./ رفيعي، شيلا.- ناظر(ان) طرح منيجه شهني ييلاقي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۶۴۸

۴۸۴

بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي وسطح مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان مقطع شهرستان رشت./ ابراهيمي قوام، صغري.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۴۹

۳۱۱۴

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي بردانش، انگيزه تحصيلي وخلاقيت دانش آموزان دوره تحصيلي(ابتدائي ، راهنمايي ، متوسطه) شهرستان فريدن سال تحصيلي۸۱-۱۳۸۰/ شيخ داراني، هما.- ناظر(ان) طرح شهيندخت عالي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۵۰

۲۴۳۲

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهراصفهان باويژگيهاي خانوادگي وشخصيتي آنان/ عطاپور، شهلا.- ناظر(ان) طرح ايران باغبان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۵۱

۲۳۶۹

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهراصفهان باويرايشهاي خانوادگي وشخصيتي آنان/ عابدي، احمد.- ناظر(ان) طرح حميدرضاعريضي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۵۲

۲۵۴۹

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهراصفهان باويژگيهاي اجتماعي وآموزشگاهي آنان/ شاهسوني، سودابه.- ناظر(ان) طرح فاطمه بهرامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۵۳

۳۱۱۳

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختروپسردوره راهنمايي باويژگيهاي اجتماعي وآموزشگاهي آنان درشهراصفهان/ مختاري، احمد.- ناظر(ان) طرح فاطمه بهرامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۵۴

۲۵۴۹

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختروپسردوره متوسطه شهراصفهان باويژگيهاي اجتماعي وآموزشگاهي آنان/ شاهسوني، سودابه.- ناظر(ان) طرح فاطمه بهرامي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۵۵

۴۱۶۷

بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي و فعاليت بدني دانش آموزان عضو کانونهاي ورزشي با دانش آموزان غير ورزشکار مدارس راهنمايي و دبيرستان شهرستان ديواندره/ باقري،مرتضي - ابوالفضل گودرزي.- ناظر(ان) طرح جلال مرداني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۵۶

۱۲۹۲

بررسي رابطه بين توانايي دانش‌آموزان در خواندن و نوشتن زبان فارسي و پيشرفت تحصيلي آنها در ساير دروس [علوم و رياضي]./ عباسي، خسرو.- ناظر(ان) طرح عبدالاميرگيلک‌سازمان(ها) حامي ۰شوراي تحقيقات استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۶۵۷

۳۳۴۵

بررسي رابطه بين توکل به خداورهيافتهاي مقابله‌اي ديگربااضطراب وافسردگي دردانش آموزان تيزهوش وعادي/ ميرنسب، ميرمحمود.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي [ندارد].- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۵۸

۵۴۰۰

بررسي رابطه بين ثبات مديريت و اثر بخشي مديران واحد هاي آموزشي شهر کرمان/ طحان زاده، فاطمه.- ناظر(ان) طرح نعمت الله موسي پورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۵۹

۲۴۹۵

بررسي رابطه بين جوسازماني با بهداشت رواني دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساوه براساس مدل هالپين و کرافت/ صالحي، محمد.- ناظر(ان) طرح منصور توليتي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۸۰.

۶۶۰

۴۰۵۸

بررسي رابطه بين جو سازماني مدرسه با بهداشت رواني دانش آموزان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در مدارس متوسطه استان اردبيل/ حسن پور، توفيق.- ناظر(ان) طرح عادل زاهد بابلان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۶۱

۴۸۴۴

بررسي رابطه بين جو سازماني مدرسه در ايجاد و پرورش مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دوره تحصيلي متوسطه در استان چهار محال و بختياري/ رئيسي، حميد.- ناظر(ان) طرح مجيد خرسندي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۶۲

۳۴۵۶

بررسي رابطه بين جوسازماني و اثر بخشي مديران مدارس متوسطه  استان آذربايجان غربي/ گلصنملو، يوسف  _ ولي طالبي.- ناظر(ان) طرح مير محمد عباس زاده‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايحان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲ - ۱۳۸۱.

۶۶۳

۳۲۳۴

بررسي رابطه بين خلاقيت وانگيزش پيشرفت باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم نظري استان‌آذربايجان غربي سال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ ولي نژاد، يدالله ؛ رضانژاداصغر.- ناظر(ان) طرح تسبيح سازان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۶۴

۴۹۰۶

بررسي رابطه بين راهبردهاي مطالعه و يادگيري ويژگيهاي شخصيتي و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانش أموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي استان أذربايجان غربي/ ولي نژاد، يدالله.- ناظر(ان) طرح مير تقي کروسي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان أذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۶۵

۱۹۷۲

بررسي رابطه بين رشته تحصيلي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و مشاغل فعلي‌آنان درسال ۱۳۷۶ در استان لرستان/ خاکسار، عباس.- ناظر(ان) طرح عباس معدن دارسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۶۶۶

۱۳۵۶

بررسي رابطه بين رشته هاي مختلف شاخه کاردانش با نيازهاي بازار کار در سطح شهرستانهاي استان تهران/ مرادي، ناصر.- ناظر(ان) طرح محمود خراساني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات شهرستانهاي استان تهران.

۶۶۷

۴۶۲۶

بررسي رابطه بين رضايت شغلي با تقاضاي معلما ن راهنمايي شهر بندر عباس به تغيير مقطع تدريس خود/ ذاکري، محمد.- ناظر(ان) طرح فريدون برخورداري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۶۸

۴۶۲۶

بررسي رابطه بين رضا يت شغلي باتقاضاي معلمان راهنمايي شهر بندر عباس به تغيير مقطع تدريس خود/ ذاکري، محمد.- ناظر(ان) طرح فريدون برخورداري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۶۹

۴۱۰۲

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و انگيزه پيشرفت معلمان مرد دبيرستانهاي شهر کرمانشاه/ صفري، يحيي.- ناظر(ان) طرح خدامراد مومني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۷۰

۵۴۶۶

بررسي رابطه بين رنگ مانتو و روحيه دانش آموزان دختر دوره راهنمايي و متوسطه استان لرستان/ فلاح، علي نصرت.- ناظر(ان) طرح خير الله خيرايي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۶۷۱

۱۰۹۷

بررسي رابطه بين روش تدريس فعال وپيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سال چهارم ابتدايي دردرس رياضي./ عباسيان، شهناز.- ناظر(ان) طرح پروين کديورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل‌آموزش وپرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۶۷۲

۳۹۶۵

بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي و رفتار دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ بيکي، عباس.- ناظر(ان) طرح پروين کديورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۷۳

۳۸۷۳

بررسي رابطه بين سبکهاي مديريت با رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه شهرستان تويسرکان/ عبدالملکي، محمد صالح.- ناظر(ان) طرح محسن عزيزيان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۷۴

۱۱۹۹

بررسي رابطه بين عامل موثر در آموزش و يادگيري زبان انگليسي باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،هنرجويان مقطع متوسطه استان مرکزي./ بخشي، علي.- ناظر(ان) طرح ساسان سپنتاسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان مرکزي.

۶۷۵

۱۶۹۶

بررسي رابطه بين عزت‌نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سمنان./ محمودي، عبدالرضاسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۶۷۶

۱۱۰۳

بررسي رابطه بين علاقه به انتخاب رشته تحصيلي و عملکرد تحصيلي و ارتباط اين دو متغير با مشاور در رابطه عملکرد تحصيلي قبل و بعد از انتخاب رشته دانش آموزان سال دوم نظام جديد متوسطه شهرستان دزفول و اهواز./ عصاره، پروين؛ اميديان، مرتضي.- ناظر(ان) طرح مسعود برومند نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۶۷۷

۱۳۰۹

بررسي رابطه بين عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم متوسطه نظام جديد با عملکرد پايه سوم راهنمايي آنان در سال تحصيلي ۷۶-۱۳۷۵/ الهام‌پور، حسين.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۶۷۸

۴۴۶۸

بررسي رابطه بين عملکرد خانواده با سرسختي روانشناختي دانش آموزان دوره متوسطه شهرکرمانشاه/ شريفي، خليل.- ناظر(ان) طرح جهانگير کرمي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۷۹

۴۰۸۴

بررسي رابطه بين عوامل آموزشگاهي و متغيرهاي مدرسه گريزي، ترک تحصيل و تکرار پايه در دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه شهر اصفهان/ عريضي، حميدرضا.- ناظر(ان) طرح احمدرضا نصر اصفهاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۸۰

۲۲۴۴

بررسي رابطه بين عوامل محيطي با مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنماييمنطقه ۲ کشوري استانهاي ايلام،لرستان،خوزستان،کرمانشاه/ رئوفي، مريم ،ماريا رضوي - فهيمه لرستاني.- ناظر(ان) طرح رضاساکي‌سازمان(ها) حامي پژوهشکده تعليم و تربيت کانون پژوهشي منطقه ۲ کشور.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰- ۱۳۷۹.

۶۸۱

۳۰۳۷

بررسي رابطه بين عوامل مديريتي باميزان مشارکت اولياءدانش آموزان درمدارس ابتدايي شهرستان نجف آباد/ اسماعيلي، محمد.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۶۸۲

۶۳۱

بررسي رابطه بين فشارهاي عصبي با عملکرد مديران آموزشي در مقاطع  راهنمايي و متوسطه استان سمنان./ شاه‌حسيني، محمد.- ناظر(ان) طرح مهدي الواني‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۶۸۳

۴۰۰

بررسي رابطه بين کارايي و بازدهي آموزگاران ابتدايي با سبک وشيوه مديريت آموزشي از ديدگاه آموزگاران و مديران استان ايلام./ رضايتي، فيض الله‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان ايلام.- سال اجراي طرح ۱۷۴.

۶۸۴

۵۱۵۷

بررسي رابطه بين کاربرد استراتژيهاي خواندن معلمان و استراتژيهاي بکارگرفته شده توسط دانش آموزان پيش دانشگاهي استان خوزستان/ معماري، مهران.- ناظر(ان) طرح عليرضا جليلي فرسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۶۸۵

۵۱۰۲

بررسي رابطه بين مدل همخواني فرد _ محيط با استرس معلمان استان چهار محال و بختياري/ زارعي شمس آبادي، مجيد.- ناظر(ان) طرح منوچهر کامکارسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري.

۶۸۶

۱۶۷۰

بررسي رابطه بين منبع کنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر (۱۷-۱۶)ساله دبيرستانهاي شهرستان قم در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ کرامتي، رضا.- ناظر(ان) طرح يوسف کريمي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۶۸۷

۱۰۹۸

بررسي رابطه بين نگرش به درس دانش آموزان کلاس پنجم ابتدايي نواحي چهار گانه آموزش و پرورش شيراز./ برومنديان، وحيده.- ناظر(ان) طرح محسن خادمي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۶۸۸

۳۱۳۳

بررسي رابطه بين نگرش کارکنان و مديران نسبت به عملکرد مديران در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان/ قديمي مقدم؛ملک محمد.- ناظر(ان) طرح محمد رضاآهنگچيان‌سازمان(ها) حامي اين طرح بااستفاده ازاعتبارات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان انجام گرفته.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۸۹

۱۸۴۲

بررسي رابطه بين نگرش مذهبي وسازش يافتگي اجتماعي دانش آموزان سال دوم متوسطه ناحيه ۲ شهرستان اراک/ خليلي، ترابعلي.

۶۹۰

۵۱۸

بررسي رابطه بين نيکوکاران و فداکاران فرهنگ دولت  هر منطقه با سطح فرهنگ آن منطقه./ بخشي، علي.- ناظر(ان) طرح شمس‌الدين هاشمي مقدم‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۶۹۱

۳۵۰۱

بررسي رابطه بين ويژگيهاي خانوادگي و بهداشت رواني والدين با مسائل آموزشي و رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان گلپايگان سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ فياضي، حسين.- ناظر(ان) طرح پروين بختيار پورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۹۲

۳۶۰۸

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تحصيلات نيروي انساني با کارآيي آنان/ خداياري، زهرا.- ناظر(ان) طرح ابراهيم چيراني‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۶۹۳

۱۷۴۸

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصي و خانوادگي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان بروجرد باخلاقيت در علوم/ معظمي گودرزي، حسن.- ناظر(ان) طرح بيژن دارابي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷ - ۱۳۷۶.

۶۹۴

۲۳۷۸

بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با انگيزش پيشرفت و اقتدار خواهي دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان شهرستان دامغان/ ميرزاخاني، معصومه.- ناظر(ان) طرح علي اکبرامين بيدختي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۹۵

۱۷۸

بررسي رابطه تنبيه بدني با پرخاشگري ، افسردگي و افت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان فردوس./ رضازاده، محمد علي؛ رمضاني، عباسعلي؛ هراتي‌زاده، سبقت‌الله.- ناظر(ان) طرح حسينعلي کوهستاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۱.

۶۹۶

۲۴۲۲

بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با گرايش هنري دانش آموزان و عوامل مؤثربرآن در مدارس راهنمايي شهر زنجان/ مقصود احمدي.- ناظر(ان) طرح مرتضي تمجيدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۶۹۷

۴۱۹۱

بررسي رابطه جنبه هاي مختلف سازگاري (سازگاري تندرستي،خانوادگي،اجتماعي،هيجاني و تحصيلي ) و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان/ زهراکار،کيانوش.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي سازمان أموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۶۹۸

۳۲۴۲

بررسي رابطه جو رواني- اجتماعي، علايق تحصيلي - شغلي، انگيزش دروني باانگيزش پيشرفت دانش آموزان دوره راهنمايي استان آذربايجان غربي درسال تحصيلي ۸۲ - ۸۱/ اقدام، اصغرعلي.- ناظر(ان) طرح ميرتقي کروسي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۶۹۹

۳۶۰۰

بررسي رابطه چندگانه  فشارزاهاي دانشجويي، نگرش مذهبي و سلامت رواني در دانشجويان مراکز تربيت معلم شهرتهران در سال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ نصري، صادق.- ناظر(ان) طرح محمد علي کسايي‌سازمان(ها) حامي دبير خانه شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۰۰

۶۷۹

بررسي رابطه حمايت اجتماعي،منبع کنترل وعزت نفس باروشهاي مقابله‌اي دردانش آموزان مقطع متوسطه‌آذربايجان شرقي./ هاشمي، تورج.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان‌آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۷۰۱

۳۴۲۲

بررسي رابطه خط معلمين ابتدايي با خط دانش آموزان دوره ابتدايي/ فلاحي، سيما؛ فلاحي، ويدا.- ناظر(ان) طرح مرتضي لطيفيان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۰۲

۴۳۰۸

بررسي رابطه خودکار امد و سلامت روان در دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه شهر شيراز/ نجفي، محمود.- ناظر(ان) طرح محبوبه فولادچنگ‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۰۳

۲۶۷۹

بررسي رابطه درونگرايي - برونگرايي وروان‌آزرده خوبي باپيشرفت تحصيلي دربين دانش آموزان سال سوم متوسطه استان‌آذربايجان غربي درسال تحصيلي ۸۱/ عالي، کاظم.- ناظر(ان) طرح تسبيح سازان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان‌آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۰۴

۵۰۰۹

بررسي رابطه دوزبانگي ( ترک فارسي زبان وکرد _ فارس زبان )با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هاي مختلف دوره  ابتدايي مناطق روستايي شمال استان آذربايجان غربي/ محمدي، اروجعلي.- ناظر(ان) طرح کاظم عالي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۰۵

۶۰۶۳

بررسي رابطه راهبرد هاي مقابله با استرس و سلامت رواني  با نگرش به اعتياد دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز/ عاشوري ، احمد؛ شافعي نوبندگاني ، بهنام.- ناظر(ان) طرح محمدي ، نور اله‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۷.

۷۰۶

۳۶۵۵

بررسي رابطه راهبردهاي مقابله و سبکهاي دلبستگي با سلامت رواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ هادي نژاد، حسن.- ناظر(ان) طرح حسين ابراهيمي؛ حسن شمس اسفندآبادي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان زنجان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۰۷

۲۹۹۵

بررسي رابطه راهبرد هاي يادگيري باخلاقيت وپيشرفت تحصيلي/ همزه‌اي، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح جهانگير کرمي ؛مهدي ملاقاسمي ؛ رضاويسي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۰۸

۴۴۶۴

بررسي رابطه رژيم غذايي با شاخص توده بدن دانش آموزان دريافت کننده تغذيه رايگان مناطق آموزش و پرورش استان مرکزي  و ارايه الگوي تغذيه رايگان مناسب به تفکيک مناطق/ مهاجراني، حميد رضا.- ناظر(ان) طرح منيژه کهبازي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۰۹

۱۲۸

بررسي رابطه رسمي فني و حرفه اي با اشتغال فارغ التحصيلان در سالهاي ۶۷-۱۳۶۳./ جوادي، يحيي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۷۱۰

۵۶۹۷

بررسي رابطه رضايت از زندگي زناشويي با موفقيت هاي آموزشي فرزندان/ جولايي، سودابه.- ناظر(ان) طرح خديجه سفيري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۱۱

۳۹۰۰

بررسي رابطه رضايت شغلي با نيازهاي معلمان و مديران/ دلجو، شريعت.- ناظر(ان) طرح يحيي مهاجرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۷۱۲

۵۲۱۰

بررسي رابطه رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنان در شهرشيراز/ مرادي، شهرام.- ناظر(ان) طرح محمد مزيدي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۱۳

۱۹۴۶

بررسي رابطه رضايت شغلي و عملکرد مديران مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي استان قم/ قرائي،علي.- ناظر(ان) طرح خني فرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۷۱۴

۲۰۰

بررسي رابطه رغبت شغلي و تعهد سازمان با ميل ماندن در شغل ،عملکرد تحصيلي دربين دانشجو معلمان ضمن خدمت شهرستان لاهيجان./ تدريس حسني، داريوش.- ناظر(ان) طرح حسين شکر کن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۷۱۵

۵۷۰۱

بررسي رابطه ساختار هاي متفاوت خانواده با عملکرد تحصيلي، سلامت رواني و مقايسه آن در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبيرستانهاي دولتي شهر تهران/ کرامتي، هادي.- ناظر(ان) طرح راضيه ظهره وندسازمان(ها) حامي اين پژوهش با حمايت مالي پژوهشکده تعليم و تربيت انجام شده است.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۱۶

۱۷۵۳

بررسي رابطه ساده و چندگانه امتيازات مشاوره‌اي با عملکرد تحصيلي بعدي به صورت تجمعي و عملکرد سال دوم و سوم دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهرستان دزفول ۷۷ - ۱۳۷۶/ اميديان، مرتضي.- ناظر(ان) طرح حسن شکرکن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۷۱۷

۱۵۵۱

بررسي رابطه ساده وچندگانه امتيازات مشاوره‌اي با عملکرد تحصيلي بعدي به صورت تجمعي و عملکرد سال دوم و سوم دانش‌آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهرستان دزفول ۷۷-۱۳۷۶/ اميديان، مرتضي.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي آموزش وپرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۷۱۸

۵۴۷۶

بررسي رابطه ساده و چند گانه اهداف آموزشي معلم، ساختارهاي کلاسي و خلاقيت با مؤ لفه هاي هدف گرايي تحصيلات دانش آموزان مراکز پيش دانشگاهي شهر شيراز/ حاجي يخچالي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح شهربانو حقيقت‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۷۱۹

۵۴۷۶

بررسي رابطه ساده و چند گانه اهداف آموزشي معلم، ساختارهاي کلاسي و خلاقيت با مؤلفه هاي هدف گرايي تحصيلات دانش آموزان مراکز پيش دانشگاهي شهر شيراز/ حاجي يخچالي، عليرضا.- ناظر(ان) طرح شهربانو حقيقت‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۷۲۰

۵۹۵۳

بررسي رابطه ساده و چندگانه بين پيشايند هاي تقلب ( نگرش مذهبي ، هوش ، وضعيت اجتماعي - اقتصادي، جامعه پذيري و عزت نفس ) با نگرش نسبت به تقلب در امتحان دانش آموزان پسر و دختر دوره‌ي متوسطه استان خوزستان/ زندي دره غريبي ، تاج محمد.- ناظر(ان) طرح ارشاد ، فرهنگ‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۷.

۷۲۱

۳۲۷۶

بررسي رابطه سبک مديريت با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي متصديان آزمايشگاه و کارگاه/ نجات؛ حميد.- ناظر(ان) طرح زهرا صباغيان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۲۲

۲۴۹۷

بررسي رابطه سبک مديريت مسئولان اجرايي اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان و نگرش کارکنان نسبت به‌آنان/ قديمي مقدم، ملک محمد.- ناظر(ان) طرح سعيد مرتضوي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۸۰.

۷۲۳

۳۴۰۲

بررسي رابطه سبکهاي رابطه مدار و وظيفه مدار مديران آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نظام جديد متوسطه شهرستان کرمان/ سلجوقي، سيد محمد.- ناظر(ان) طرح سيد حميدرضا علوي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان.

۷۲۴

۳۵۵۳

بررسي رابطه سبکهاي رهبري مديران و جو سازماني مدارس استان کردستان در سال تحصيلي ۸۱-۸۰/ آئيني، بخشعلي.- ناظر(ان) طرح نصرالله عرفاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۲۵

۲۳۵

بررسي رابطه سنتهاوفرهنگ مردم درمورددختران درمنطقه دهگلان استان کردستان./ حسيني، جواد.- ناظر(ان) طرح نعمت الله عزيزي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۷۲۶

۱۶۴۳

بررسي رابطه شاخص تراکم دانش آموزان در کلاس يا پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در استان اصفهان با توجه به جنبه هايي از متغير هاي فيزيکي و انساني کلاس./ معين‌پور، حميده.- ناظر(ان) طرح احمدرضانصراصفهاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۸.

۷۲۷

۳۲۶۴

بررسي رابطه شادي باشخصيت دردانش آموزان پسرورزشکارمقطع متوسطه سراسرکشوردرششمين المپيادورزشي - تبريز - مرداد ۱۳۷۹/ ساري صراف، وحيد.- ناظر(ان) طرح علي‌اصغر کوشافرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان‌آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۲۸

۱۸۲۹

بررسي رابطه شيوه هاي گذاران اوقات فراغت با عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر ستان اهواز و شناسايي الگو هاي مطلوب گذران اوقات فراغت از ديدگاه آنها/ فضيلت پور، مسعود.- ناظر(ان) طرح حسين الهام پورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۷۲۹

۳۷۸۹

بررسي رابطه عزت نفس با مشارکت درفعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي دردانش آموزان دختر سال سوم متوسطه استان کردستان در سال تحصيلي ۸۱-۱۲۸۲/ معروفي،يحيي.- ناظر(ان) طرح عطاءالله حنيفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سازمان‌آموزش و پرورش استان کرمان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۳۰

۲۲۳

بررسي رابطه علاقه شغلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز تربيت معلم استان آذربايجان شرقي و استان اردبيل./ نوروزي، محمدرضاسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۲.

۷۳۱

۱۱۰۶

بررسي رابطه علاقه شغلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان استان بوشهر/ عوض‌زاده، زهراسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان بوشهر.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۷۳۲

۴۵۷۰

بررسي رابطه عملکرد خانواده و مدرسه با خودپنداره دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان کاشان/ اسلامي، عبدالله.- ناظر(ان) طرح پروين کديورسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۳۳

۲۷۴۰

بررسي رابطه عوامل خانوادگي،اقتصادي-اجتماعي،وضعيت تحصيلي وشيوه هاي تربيتي مدارس بر رفتارهاي غير انطباقي دانش آموزان پيش بزهکار دختر و پسر پايه هاي سوم وچهارم دبستان هاي دولتي منطقه (۵)تهران/ زاهدي فر،شهين.- ناظر(ان) طرح کريمي ،يوسف‌سازمان(ها) حامي شهر تهران،شوراي تحقيقات.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۳۴

۴۳۲۰

بررسي رابطه عوامل درون مدرسه اي بر ميزان حضور دانش آموزان پايه سوم متوسطه استان قزوين در نماز جماعت مدارس/ کرميان زياراني، خدابخش.- ناظر(ان) طرح علي حيدري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان قزوين.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۳۵

۷۵

بررسي رابطه غيبت باموفقيت دانش آموزان مقطع تحصيلي متوسطه شهرستان شهرياسوج استان کهکلويه وبويراحمد./ عزيزي، نصرسازمان(ها) حامي اداره کل‌آموزش وپرورش استان کهکيلويه وبويراحمد.- سال اجراي طرح [.].

۷۳۶

۳۲۲۳

بررسي رابطه فهم مطالب خواندني باپيشرفت تحصيلي دردروس رياضي، علوم،ديني،تاريخ، جغرافياواجتماعي دانش آموزان سال دوم راهنمايي مدارس شيراز/ قرائتي ثاني، فاطمه.- ناظر(ان) طرح عبدامحمد، طاهري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۷۳۷

۳۹۴۱

بررسي رابطه کارايي خانواده با بهداشت رواني دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر اراک/ مايلي، ميترا.- ناظر(ان) طرح محمد سيفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۳۸

۱۶۷۸

بررسي رابطه کارايي خانواده و سلامت عمومي فرزندان ./ سعادتمند، نيره.- ناظر(ان) طرح باقر ثنايي ذاکرسازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۷۳۹

۵۳۷

بررسي رابطه کژرفتاري هاي اخلاقي -اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عوامل آموزشگاهي./ مهابادي، سيامک.- ناظر(ان) طرح فروغ السا دات عريضي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۷۴۰

۵۰۵۸

بررسي رابطه کودک‌آزاري با پيشرفت تحصيلي و اختلالات رفتاري دانش آموزان ابتدايي مدارس استان آذربايجان غربي/ اکبري، پرويز.- ناظر(ان) طرح مرضيه عارفي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۴۱

۳۹۳۴

بررسي رابطه محتواي کتب آموزشگاهي درس جغرافيا در مقاطع مختلف تحصيلي با اهداف کلي آموزش و پروررش/ عبدل نژاد، محمدعلي.- ناظر(ان) طرح پرويز عقلمندسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۴۲

۱۳۶۱

بررسي رابطه محيط شبانه‌روزي با عملکرد تحصيلي و اضطراب و افسردگي دانش‌آموزان دوره راهنمايي استان کرمانشاه درسال ۷۶/۷۵/ حسيني، فريبا.- ناظر(ان) طرح خدامراد مومني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان کرمانشاه.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۷۴۳

۴۹۹۸

بررسي رابطه  مدرسه باسبک مديريت مدارس شهرستان شهرضا/ همت، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح تقي آقاحسيني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۴۴

۳۵۴۴

بررسي رابطه مديريت مشارگتي بررضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان دبيرستانهاي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز/ فرهاديان،، محبوبه.- ناظر(ان) طرح _سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۴۵

۲۳۸۵

بررسي رابطه مذهبي بودن و سلامت روان والدين با مذهبي بودن و سلامت روان فرزندان نوجوان آن ها/ نوابي نژا، شکوه.- ناظر(ان) طرح [ندارد]سازمان(ها) حامي پژوهشکده خانواده.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۴۶

۱۰۲۰

بررسي رابطه مطالعه کتابهاي غير درسي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي ۷۵-۱۳۷۴./ تدوين، مهدي.- ناظر(ان) طرح دانشوري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۷۴۷

۲۳۶۳

بررسي رابطه موانع اجتماعي با ميزان ترک تحصيل دختران استان گلستان/ محمدطاهري، نسرين.- ناظر(ان) طرح محمدرضايي، علي‌اکبرسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۴۸

۱۷۳۷

بررسي رابطه مهارت سازماني مديريت زمان با اثر بخشي سازماني در بين مديران آموزشگاههاي شهرستان فيروز آباد./ زارعي، عبدالحسين‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۷۴۹

۴۵۳

بررسي رابطه ميان افسردگي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز با توجه به نقش تعديل کننده حمايت اجتماعي از اين معلمين./ حميد، نجمه.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۴.

۷۵۰

۳۷۴۴

بررسي رابطه ميان بهره عاطفي و سبک مديريت تعارض مديران در مدارس استان خراسان/ اشکان؛ مريم.- ناظر(ان) طرح بختيار شعباني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش خراسان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۵۱

۳۶۰۲

بررسي رابطه ميان خود پنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه استان گيلان/ کنعاني کتمجاني، شهناز.- ناظر(ان) طرح مقصود فقيرپورسازمان(ها) حامي وزارت أموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۵۲

۱۸۳۹

بررسي رابطه ميزان رضايت دانش آموزان پسر سوم متوسطه از رشته تحصيلي خود با ملاکهاي اصلي هدايت تحصيلي در سال تحصيلي ۷۹ - ۷۸ شهراراک/ مؤذن، رضا.- ناظر(ان) طرح داودحسيني نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان مرکزي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۷۵۳

۳۷۷۲

بررسي رابطه ميزان موفقيت دانش آموزان پايه سوم راهنمايي در دروس رياضيات و تاريخ با ضريب دشواري و تميز سوالهاي آزمون در خرداد ۱۳۸۰/ موتمني؛ علي.- ناظر(ان) طرح مرتضي عباس نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزشي استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۵۴

۳۰۲۷

بررسي رابطه ميزان موفقيت دانش آموزان پايه سوم راهنمايي دردروس رياضيات و تاريخ وتعيين ضريب دشواري وتميزسوالهاي‌آزمون درخرداد ماه۱۳۸۰شهربندرعباس/ مؤمني، علي.- ناظر(ان) طرح مرتضي  عباس نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۷۵۵

۳۶۰۴

بررسي رابطه ميزان مئفقيت دانش آموزان پايه سوم راهنمايي در دروس رياضيات و تاريخ با ضريب دشواري و تميز سوالهاي آزمون در خرداد ۱۳۸۰/ مومني ، علي.- ناظر(ان) طرح مرتضي عباس نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۵۶

۲۵۵

بررسي رابطه ميزان وروشهاي گوناگون تشويق وتنبيه خانواده باپيشرفت تحصيلي./ اسعدي، مژگان السادات.- ناظر(ان) طرح کاظم علوي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل‌آموزش وپرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۷۵۷

۱۷۳

بررسي رابطه نگرش تربيتي والدين با عزت‌نفس دانش‌آموزان ./ خادميان، مليحه‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش.

۷۵۸

۲۵۱۳

بررسي رابطه نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان دردرس رياضي دوره راهنمايي درشهراصفهان/ رحماني، جهانبخش.- ناظر(ان) طرح ابوالقاسم نوري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۰.

۷۵۹

۳۵۰۷

بررسي رابطه نوع خرده فرهنگ با نوع و ميزان مشکلات آموزشي و تربيتي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دبيرستانهاي عادي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان شاهين شهر در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ ثوامري محمدي زاده، آمنه.- ناظر(ان) طرح احمد مختاري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۶۰

۵۷۸۱

بررسي رابطه نياز هاي غالب معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي با عملکرد آموزشي آنان/ احمدي، فريدون.- ناظر(ان) طرح بهمن کردسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۶۱

۳۴۲

بررسي رابطه وضعيت تغذيه با بهره هوشي دانش‌آموزان در مقطع ابتدايي شهر تهران./ خالصي، عباس.- ناظر(ان) طرح گودرزي‌سازمان(ها) حامي اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۳.

۷۶۲

۴۹۹۷

بررسي رابطه هوش هيجاني با هوش بهرکلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان گلپايگان/ کريم پور، نگار.- ناظر(ان) طرح اصغر نوري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۶۳

۴۳۴۹

بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس شغلي معلمان مقطع متوسطه شهرستان يزد/ دهشيري،غلامرضا.- ناظر(ان) طرح کاظم سليمي زاده‌سازمان(ها) حامي سازمان أموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۶۴

۳۸۷۵

بررسي رابطه ي بين برخي از ناهنجاري هاي شايع بدني با فعاليتهاي حرکتي - وضعيتي و مقايسه ي اين متغير ها بين دو گروه بهنجار و نابهنجار دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان اهواز/ نقيبي، مرتضي.- ناظر(ان) طرح محسن قنبر زاده‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان انجام شده است..- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۶۵

۳۶۳۷

بررسي رابطه ي سبکهاي يادگيري و توانايي حل مسئله هاي کلامي در س رياضي در دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهر سنندج در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ هيبت اللهي، سيد محمد.- ناظر(ان) طرح يحيي معروفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۶۶

۴۵۸۳

بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري و خود ادراکي علل موفقيت دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر رودان/ جاوداني، موسي.- ناظر(ان) طرح اصغر رضويه‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۶۷

۴۸۲۳

بررسي رابطه ي هدف هاي پيشرفت و هدف هاي اجتماعي با اجتناب از کمک طلبي در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستانهاي شهر اهواز/ هاشمي شيخ شباني، اسماعيل.- ناظر(ان) طرح حسين شکرکن‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۶۸

۳۴۵۹

بررسي راهبردها و راهکارهاي تعميم پذيري امر تربيت در آموزش عمومي/ رهنما، اکبر.- ناظر(ان) طرح عباس عباسپورسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۶۹

۳۲۹۲

بررسي راهبردهاي افزايش انگيزه دانش آموزان دوره ابتدايي شهراصفهان به مطالعه مجلات رشد/ بهروز، ميترا.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۷۰

۲۱۰۰

بررسي راهبردهاي تقويت روحيه ابتکار و نوآوري معلمان دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي شهر کاشان در زمينه ساخت وسايل آموزشي/ دوايي، زهرا.- ناظر(ان) طرح بي‌بي‌عشرت زماني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۷۷۱

۱۷۷۸

بررسي راهبردهاي مشارکت مردمي در آموزش و پرورش از نظر مديران سه دوره تحصيلي شهرستان نجف‌آباد/ محمدي، جهانگير.- ناظر(ان) طرح منصور طالبي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۷۷۲

۶۱۰۷

بررسي راه کار هاي اجرايي ترغيب اولياي دانش آموزان جهت مراجه به مراکز مشاوره/ جعفري ، نرگس؛ حسيني ، الهه.- ناظر(ان) طرح مظاهري ، مهرداد؛ خاشي ، عبد الحسين‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۷.

۷۷۳

۵۱۰۵

بررسي راهکارهاي ارتقاي کيفيت آموزشي و تربيتي مدارس شبانه روزي عادي (دوره متوسطه) استان اصفهان/ شاهزماني، محمد.- ناظر(ان) طرح محمدرضا اسداللهي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۷۴

۵۰۸۳

بررسي راهکارهاي افزايش اثر بخشي درس هنر در مدارس مقطع ابتدايي استان سيستان و بلوچستان/ ملازهي، علي اصغر.- ناظر(ان) طرح يحيي کاظمي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۷۵

۵۷۸۰

بررسي راهکارهاي افزايش کيفيت ارائه درس تربيت بدني در مدارس متوسطه استان سيستان و بلوچستان/ سرابندي، محمد.- ناظر(ان) طرح محسن غفراني‌سازمان(ها) حامي استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۷۶

۳۲۹۸

بررسي راهکارهاي افزايش گرايش دانش آموزان به رشته هاي کاردانش/ فرزانه، پرويز.- ناظر(ان) طرح حسينعلي سرگزي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۷۷

۳۵۳۹

بررسي راهکارهاي افزايشمشارکت معلماندر فعاليت هاي پژوهشي/ وطني، علي.- ناظر(ان) طرح غلامرضاخوش فرسازمان(ها) حامي گروه تحقيقات و پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان گلستان معاونت پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۷۸

۲۲۲۱

بررسي راهکارهاي ايجاد گرايش به نمازدربين دانش آموزان مدارس راهنايي شهرستان خرم آباد و دورود/ بهرامي، اشرف.- ناظر(ان) طرح فيروزه مهران‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اغاره کل آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۸۰- ۱۳۷۹.

۷۷۹

۴۳۶۹

بررسي راهکارهاي بهبود تسهيلات و خدمات رفاهي و معيشتي فرهنگيان استان قزوين/ مقيمي راد، غلامعلي.- ناظر(ان) طرح فرامرز زارع‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان قزوين.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۸۰

۵۸۴۱

بررسي راهکارهاي بهينه برنامه ريزي نيروي انساني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران/ جهانيان، رمضان.- ناظر(ان) طرح غلامعلي احمدي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۷۸۱

۴۹۰۷

بررسي راهکارهاي پرورش خلاقيت و تفکر نقد گرايانه در بين دانش آموزان متوسطه استان آذربايجان غربي))/ خراطيان خامنه، حسن.- ناظر(ان) طرح اکبر فريارسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۸۲

۴۷۵۰

بررسي راهکارهاي پرورش روحيه مطالعه و پژوهش در دانش آموزان دوره متوسطه استان آذربايجان شرقي/ عباسي، کاظم.- ناظر(ان) طرح داود حسيي نسب‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۸۳

۴۰۴۵

بررسي راهکارهاي ترغيب دانش آموزان دوره متوسطه به مطالعه/ بديع چراغي، علي؛ عنايت ثاني، محمد.- ناظر(ان) طرح حسين علي سرگزي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۸۴

۲۳۰۸

بررسي راهکارهاي(تشويق - حضوردبيران)ايجادانگيزه دردانش آموزان به نماز جماعت در دبيرستانهاي دخترانه منطقه ده تهران/ قوي فکر،مهناز- منيژه نوري - لعيامحمد زاده.- ناظر(ان) طرح محمدحسن کسائي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۸۵

۶۰۲۸

بررسي راهکار هاي تعميق معرفت ديني و تقويت ارزش هاي اسلامي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر زاهدان/ جعفري ، نرگس.- ناظر(ان) طرح حيدر زادگان ، علي؛ فنودي ، عليرضاسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۷۸۶

۵۸۹۰

بررسي راه کار هاي تقويت اثر بخشي شوراهاي معلمان در واحد هاي آموزشي استان قم در سال تحصيلي ۸۶ - ۱۳۸۵/ جعفريان يسار حميد.- ناظر(ان) طرح احمد آقا جان‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۷۸۷

۵۳۳۸

بررسي راهکارهاي تقويت استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره در بين دانش آموزان دوره متوسطه ، اولياء و دبيران آنها در استان يزد/ ادريسي، نعمت الله.- ناظر(ان) طرح محمود کمالي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۸۸

۲۷۷۴

بررسي راهکارهاي تقويت تربيت بدني دانش آموزان دختردردوره هاي راهنمايي ومتوسطه استان اصفهان درسال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ قرباني، خيرالله.- ناظر(ان) طرح حسين مجتهدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۷۸۹

۵۹۳۱

بررسي راهکار هاي تقويت نقش مراکز مشاوره در کاهش آسيب هاي اجتماعي در استان سمنان (با تکيه بر نظرات )/ سالاريان ، داود.- ناظر(ان) طرح بيگدلي، ايمان ا....- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۷۹۰

۲۶۲۷

بررسي راهکارهاي توسعه بهره گيري ازفن آوري آموزشي درمراکز تربيت معلم استان اصفهان/ شواخي؛ عليرضا.- ناظر(ان) طرح احمد عابدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سازمان لاموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۷۹۱

۵۲۲۰

بررسي راهکارهاي جذب مشارکت بخش خصوصي در توسعه آموزش هاي کاردانش استان لرستان/ سياه منصور، رضا.- ناظر(ان) طرح علي رضا بيرانوندسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۹۲

۵۴۴۲

بررسي راهکارهاي جذب مشارکت بخش خصوصي در توسعه آموزشهاي کار دانش/ سياه منصور، رضا.- ناظر(ان) طرح عليرضا بيرانوندسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۷۹۳

۲۸۱۷

بررسي راهکارهاي علمي براي علاقمندساختن دانش آموزان ومعلمان به مطالعه وتحقيق ازديدگاه آنان درشهرستان نجف آباد/ عظيمي، سيدعزيز.- ناظر(ان) طرح محمدرضاخليلي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۷۹۴

۲۲۱۹

بررسي راهکارهاي علمي ترويج فرهنگ کتابخواني و مطالعه غير درسي درميان دانش آموزان نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران/ ميرزامحمدي،محمدحسن.- ناظر(ان) طرح عبدالعظيم کريمي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش پژوهشکده تعليم و تربيت.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۹۵

۵۰۶۰

بررسي راهکارهاي علمي فعال شدن کتابخانه هاي مدارس استان و توسعه فرهنگ مطالعه/ طبسي،محمدعلي.- ناظر(ان) طرح رضا حکيمي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچسنتان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۷۹۶

۲۶۷۸

بررسي راهکارهاي علمي وعملي جذب دانش‌آموزان به سوي مدارس فني وحرفه‌اي وکاردانش درشهرستان سلماس/ تيمورسلماسي، کاظم.- ناظر(ان) طرح مسعود منصوري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان‌آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۷۹۷

۴۳۴۱

بررسي راه کارهاي عملي ارتقاء کيفي درس فيزيک پايه سوم متوسطه رشته رياضي فيزيک/ کاوياني، امجد.- ناظر(ان) طرح _سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۹۸

۵۱۶۷

بررسي راهکارهاي عملي استفاده بهينه از امکانات رفاهي آموزش و پرورش استان کردستان/ شافعي، رضا.- ناظر(ان) طرح فاضل قرباني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۷۹۹

۴۲۲۹

بررسي راه کارهاي عملي فعال تر نمودن انجمنهاي علمي آموزشي معلمان استان اصفهان در دستيابي به اهداف/ قائديها ، محمد.- ناظر(ان) طرح احمد عباسي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۰۰

۴۹۰۳

بررسي راهکارهاي عملي فعال سازي کار گاههاي رايانه مدارس دوره متوسطه استان اصفهان/ قاسمي نژاد، افسر.- ناظر(ان) طرح احمد عابدي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۰۱

۴۱۱۱

بررسي راه کارهاي عملي کاهش افت تحصيلي در پايه اول راهنمايي/ عميد،علي اکبرسازمان(ها) حامي اين طرح از محل اعتبارات شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان گلستان اجرا شده است.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۰۲

۴۵۱۰

بررسي راهکارهاي عملي مناسب جهت ايجاد هماهنگي بين آموزش و پرورش استان با سازمان آموزش فني و حرفه اي در اجراي آزمون هاي مهارتي کاردانش/ محمدي، داود.- ناظر(ان) طرح اسماعيل يحيوي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايجان شرقي.- سال اجراي طرح _

۸۰۳

۴۱۵۵

بررسي راهکارهاي کاهش ترک تحصيل در مناطق روستايي استان گلستان/ مطور،معصومه.- ناظر(ان) طرح علي اصغر بياني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان گلستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۰۴

۳۴۸۵

بررسي راهکارهاي لازم به منظور افزايش مشارکت مديران دستگاههاي دولتي و غير دولتي خارج از آموزش و پرورش براي ارائه آموزشهاي مهارتي/ حاجي زاده، محمد.- ناظر(ان) طرح نعمت بقايي شيواسازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۸۰۵

۵۰۰۰

بررسي راهکارهاي مؤثر بر بهبود نگرش اولياء دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهر اصفهان نسبت به انجام ورزش همگاني توسط فرزندان آنان/ قرباني، بيژن.- ناظر(ان) طرح تقي آقاحسيني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۰۶

۵۳۹۵

بررسي راه هاو روشهاي با نشاط کردن تربيت ديني و اخلاقي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قم/ افشاري، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح عبدالعظيم کريمي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان قم.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۸۰۷

۵۰۷۴

بررسي راهها و روشهاي مناسب جهت افزايش انگيزه تحصيل در دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحيه يک شهر بندر عباس/ زحمتکش، عباس.- ناظر(ان) طرح سليمان خوشدل‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۰۸

۵۷۷۹

بررسي راههاي ارتقاء سلامت و بهداشت بلوغ دانش آموزان دختر متوسطه استان سيستان و بلوچستان/ کياني، فاطمه.- ناظر(ان) طرح فاطمه رخشاني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۸۰۹

۵۷۷۶

بررسي راههاي ارتقاء عملکرد تحصيلي دختران روستايي و عشاير استان/ جعفري، نرگس.- ناظر(ان) طرح پورقازسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۸۵۱۳.

۸۱۰

۴۵۶۶

بررسي راههاي ارتقاي کيفيت آموزش علوم تجربي در مدارس پسرانه دوره راهنمايي تحصيلي استان همدان/ پاکيزه، اسماعيل.- ناظر(ان) طرح سيروس قنبري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان همدان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۱۱

۶۰۲۵

بررسي راههاي اصلاح و بهبود مناسبات بين خانه و مدرسه از ديدگاه آموزگاران مدارس ابتدايي استان سيستان و بلوچستان/ فرهنگ ، ابوالقاسم.- ناظر(ان) طرح طاووسي ، ابوالقاسم‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۸۱۲

۵۴۵۳

بررسي راههاي افزايش آگاهي دانش آموزان استان لرستان در زمينه مقابله با بيماريهاي خطرنا ک ايدز و هپاتيت/ فرهودي، فاطمه.- ناظر(ان) طرح علي فرهادي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۱۳

۵۲۱۶

بررسي راه هاي افزايش آگاهي دانش آموزان، در زمينه بيماريهاي ايدز و هپاتيت/ فرهودي، فاطمه.- ناظر(ان) طرح علي فرهادي‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۱۴

۵۶۴۵

بررسي راههاي افزايش اثر بخشي ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان/ لنکراني،مهناز.- ناظر(ان) طرح تقي أقاحسيني‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۸۱۵

۳۲۷۵

بررسي راههاي افزايش انگيزه شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرتبريزدرسال تحصيلي۸۰-۱۳۷۹/ ولي پور، سياوش.- ناظر(ان) طرح داود حسيني نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۸۱۶

۴۵۷۴

بررسي راههاي افزايش انگيزه مشارکت اجتماعي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان/ حسن زاده، غلامعلي.- ناظر(ان) طرح مهدي سبحاني نژادسازمان(ها) حامي سازمان‌آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۱۷

۲۱۰۲

بررسي راههاي افزايش بهره‌وري از تجهيزات موجوددرواحدهاي آموزش فني حرفه‌اي استان اصفهان/ مدني، حسين.- ناظر(ان) طرح اصغر حق‌شناس‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۸۱۸

۴۰۷۶

بررسي راههاي افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان و نواحي يک و دو آموزش و پرورش استان يزد/ امراللهي، ناهيد.- ناظر(ان) طرح اصغر فاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۸۱۹

۴۵۸۰

بررسي راههاي افزايش پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه معلمين ابتدايي استان و مديران و روساي ادارات سازمان آموزش و پرورش استان همدان/ عرفي، عبدالامير.- ناظر(ان) طرح عباسعلي رسولي‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان همدان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۲۰

۴۲۹۷

بررسي راههاي افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي استان قزوين/ موسوي، مريم سادات.- ناظر(ان) طرح محمد فاضل صابوني ؛ محمدرضا جعفري‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان قزوين.- سال اجراي طرح ۱۳۸۳.

۸۲۱

۲۱۸۷

بررسي راههاي افزايش پوشش تحصيلي دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه درشهرستان بيجار/ شهنواز،علي.- ناظر(ان) طرح مرتضي برنگي‌سازمان(ها) حامي وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستاناداره آموزش و پرورش شهرستان بيجارکميته پژوهش.- سال اجراي طرح ۸۰.

۸۲۲

۵۳۵۳

بررسي راه هاي افزايش حضور اولياء دانش آموزان در مدارس بندر عباس/ ميري، علي.- ناظر(ان) طرح محمد رضا ظهوري‌سازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان هرمزگان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۵.

۸۲۳

۴۷۶۹

بررسي راههاي افزايش گرايش دانش آموزان به کتاب و کتابخواني/ مشک بيد حقيقي، محسن.- ناظر(ان) طرح داريوش تدريس حسني‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۸۲۴

۳۷۸۲

بررسي راههاي افزايش مشارکت اوليا در مدارس شهري استان کردستان در سال تحصيلي ۸۲- ۸۱/ رشاد منش؛ ناصر.- ناظر(ان) طرح يحيي معروفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۸۲۵

۲۰۹۹

بررسي راههاي افزايش مشارکت دانش آموزان در انجام فعاليتهاي پرورشي مدارس/ متقي‌زاده، محمدحسن.- ناظر(ان) طرح عبدالعظيم کريمي‌سازمان(ها) حامي معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش.- سال اجراي طرح ۱۳۰۸.

۸۲۶

۵۹۲۰

بررسي راه هاي افزايش مشارکت فعال اوليا در مدارس ابتدايي استان بوشهر/ بلاغت، سيدرضا.- ناظر(ان) طرح خدا نظر فرخ نژادسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان بوشهر.- سال اجراي طرح ۱۳۸۶.

۸۲۷

۳۲۳۵

بررسي راههاي افزايش وجدان کاري وتعهد سازماني درکارکنان ومديران آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي درسال ۸۱- ۱۳۸۰/ معين فر، علي.- ناظر(ان) طرح عباس زاده‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۸۲۸

۸۷۶

بررسي راههاي ايجادارتباط بيشتر اولياي دانش آموزان با مدارس سطح استان گيلان./ مزروعي، هوشنگ.- ناظر(ان) طرح احمد صفردوست‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزس وپرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۵.

۸۲۹

۱۳۰۳

بررسي راههاي ايجاد انگيزه براي شرکت کارکنان اداري و آموزش در دوره هاي آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت./ خدابخش، افراسياب.- ناظر(ان) طرح محمود احدي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۸۳۰

۳۳۷۵

بررسي راههاي ايجاد انگيزه پژوهش در معلمان استان چهارمحال و بختياري/ باباخانيان، محمدرضا.- ناظر(ان) طرح نامدار رحيمي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۸۳۱

۱۰۸۶

بررسي راههاي ايجاد انگيزه در اولياء دانش‌آموزان عشاير سيار استان اردبيل نسبت به ادامه تحصيل فرزندان بخصوص دختران./ حق شناس، اکبر.- ناظر(ان) طرح محمد اسماعيلي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۱۳۷۶.

۸۳۲

۲۰۹۸

بررسي راههاي ايجاد زمينه مشارکت دانش‌آموزان درامورآموزشگاهها ازديدگاه دانش‌آموزان، اولياومربيان (مدير، مربي پرورشي، معلم) دوره ابتدايي در استان اصفهان/ سبحاني‌نژاد، مهدي.- ناظر(ان) طرح احمدرضا نصراصفهاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۸۳۳

۲۵۳۰

بررسي راههاي ايجادزمينه مناسب براي تقويت انگيزه مشارکت اجتماعي وسياسي دانش آموزان دوره راهنمايي/ فرجي، علي.- ناظر(ان) طرح رحيم بدري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۸۰.

۸۳۴

۲۳۳۷

بررسي راههاي ايجاد علاقه به افزايش اطلاعات و مهارتهاي شغلي معلمان دوره متوسطه استان آذربايجان شرقي درسال تحصيلي ۷۹ -۷۸/ شعباني، سميرا.- ناظر(ان) طرح داود حسيني نسب‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان‌شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۸۳۵

۲۰۰۰

بررسي راههاي ايجاد و افزايش انگيزه معلمان به منظوربهبود کيفيت امرآموزش درمعلمان استان گيلان/ تدريس حسيني، داريوش.- ناظر(ان) طرح مسعود عموپورسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان.- سال اجراي طرح ۱۳۷۹.

۸۳۶

۳۸۷۹

بررسي راههاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش از نظر مديران مدارس ، اوليا دانش آموزان و کارکنان ادرات آموزش و پرورش  استان سمنان در سال تحصيلي ۱۳۸۰-۱۳۸۱/ جهانيان ، رمضان.- ناظر(ان) طرح علي رسولي نژادسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۸۳۷

۳۸۷۹

بررسي راههاي ايجاد و تقويت مشارکت مردم در آموزش و پرورش از نظر مديران مدارس، اولياء دانش آموزان و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان سمنان/ جهانيان، رمضان.- ناظر(ان) طرح علي رسولي نژادسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان سمنان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۱.

۸۳۸

۱۳۲۱

بررسي راههاي برانگيختن دانش آموزان به مطالعه و تکوين عادت مطالعه در فراگيران دوره راهنمايي شهرستان يزد./ ادريسي، نعمت‌الله.- ناظر(ان) طرح محمدعابدي اردکاني‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۸۳۹

۲۷۷۵

بررسي راههاي برانگيختن دانش آموزان دوره متوسطه به مطالعه کتب غيردرسي درشهرستان گلپايگان/ صبائي، محمدتقي.- ناظر(ان) طرح محمد جعفر بزرگ پيمان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۸۴۰

۱۱۶۲

بررسي راههاي برقراري ارتباط مطلوب والدين و مدرسه بادانش‌آموزان دوره متوسطه استان آذربايجان شرقي/ فرشي، نادر.- ناظر(ان) طرح حسن پاشا شريفي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان آذربايجان شرقي.- سال اجراي طرح ۱۳۷۷.

۸۴۱

۲۷۸۲

بررسي راههاي تحقيق اهداف مدرسه محوري ازديدگاه معلمان ومديران منطقه زرين شهر/ عطريان، نرگس.- ناظر(ان) طرح رضااسماعيلي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۲۷۸۲.

۸۴۲

۲۸۲۱

بررسي راههاي ترغيب وجذب نيروهاي توانمند ومتخصص جهت احرازپست مديريت آموزش و پرورش کاشان/ رضاپور، غلامرضا.- ناظر(ان) طرح صفورايزدچي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان.- سال اجراي طرح ۸۱.

۸۴۳

۵۲۱۷

بررسي راههاي تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان اليگودرز/ سرلک، معصومه.- ناظر(ان) طرح علي دلاورسازمان(ها) حامي آموزش و پرورش استان لرستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۴.

۸۴۴

۳۳۸۸

بررسي راههاي تقويت درس رياضي در دبيرستان هاي شهرستان يزد/ زارع زرديني، حسن.- ناظر(ان) طرح مصطفي رضائيان‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان يزد.- سال اجراي طرح ۱۳۸۲.

۸۴۵

۶۰۵۳

بررسي راههاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در بين دانش آموزان دختر دوره متوسط شهر تهران/ موسي پور ، نعمت اله؛ مرادي ، خديجه.- ناظر(ان) طرح کسائي ، محمد حسن‌سازمان(ها) حامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، دبير خانه شوراي تحقيقات.- سال اجراي طرح ۱۳۸۸.

۸۴۶

۲۱۱۰

بررسي راههاي جذب دانش‌آموزان به اقامه نمازجماعت درمدارس استان اردبيل/ مالک‌ايمچه، جلال.- ناظر(ان) طرح ناصراسحاقي‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اردبيل.- سال اجراي طرح ۷۶.

۸۴۷

۲۵۴۴

بررسي راههاي جذب دانش آموزان مستعد به هنرستانهاي فني وحرفه‌اي وحرفه‌اي وکاردانش استان همدان درسال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ حوله کيان، سعيد.- ناظر(ان) طرح حسين سپهري‌سازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان همدان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.

۸۴۸

۲۶۳۸

بررسي راههاي جذب ونگهداري معلمين متخصص درمناطق بلوچستان از ديدگاه معلمين سال تحصيلي ۸۰-۷۹/ پوران حاج‌اميني.- ناظر(ان) طرح عبدالوهاب پورقازسازمان(ها) حامي شوراي تحقيقات استان و بلوچستان.- سال اجراي طرح ۱۳۸۰.