آشنايي اجمالي با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 تاريخچه: 

به منظور تجهيز علمي نيروهاي صف و ستاد، پشتيباني علمي وزارت آموزش و پرورش و در راستاي تأمين بخشي از نيـازهـاي پژوهشـي كشـوردرحـوزه تعليم و تربيت و توسعه و گسترش پژوهش در اين حوزه، و نيز در جهت تجميع مراكز و مؤسسات پژوهشي وزارت متبوع، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش (RIE) وابسته به وزارت آموزش و پرورش براساس مجوز مورخ 9/12/83 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس شد.

اهـداف :

1. تـوسعه و گـسترش پژوهش درزمينه‌هاي مـرتبط بـا آموزش و پرورش. 

2. زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط .

وظايف و اختيارات:

1. بررسي و شنـاسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبـط با آموزش و پرورش.

2. اجراي طرح‌هاي پژوهشي  بنيادي، كاربـردي و تـوســعه‌اي بـه منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.

3. فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هـاي پـژوهشـي مرتبط.

4. همكاري پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهـشي داخـل و خارج كشوربه منظـورارتقـاي كيفيت فعـاليت‌هــاي پـژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش با رعايت قوانين و مقررات  مربوط.

5. ارائة خدمات مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقـوقي بـر اسـاس نتـايـج فعــاليت‌هـاي  علمي و پژوهشي انجـام شده در پژوهشگاه.

6. انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشـي، تـوليـد نـرم افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي متناسب با اهـداف پژوهشگاه طبـق ضوابط و مقررات مربوط. 

7. برگزاري همايش‌هاي علمي و ارائه دستاوردهـاي پژوهـشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشـي بـا رعـايت ضوابط و مقررات مربوط.

ساختار:

  پژوهشكده‌هاي تعليم و تربيت،‌ كودكان استثنايي، خانواده و مدرسه ،برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی ، مـركز پژوهشي آموزش و پرورش روستايي، عشاير و چند زبانه تبريز، مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز، بدنة اصلي و فعلی اين نهاد پژوهشي را تشكيل مـي‌دهند. هـريك از این پژوهشكده‌ها با توجه بـه حیطه فعالیتشان ونيازهاي پژوهشي خود و همچنین ساختاركلي نظام آموزش و پرورش و نيازهاي پژوهشي بخش‌هاي مختلف آن، چند گروه پژوهشی را در بر می گیرند.

 لازم به توضيح است كه رفع بخش عمــده‌اي از نيازهـاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش از طريق پژوهشكده‌هـاي يـاد شـده وكميته‌هاي پژوهشي وابسته به معاونت‌هاي حوزة ستادي صورت مي‌گيرد. 
هر يـك از گـروه‌هـاي
  پژوهشي داراي پاره‌اي  وظـايف اختــصاصـي  هستند و درعين حال ازوظايف مشترك و مشابه  نيز برخوردارند. 

 مهم ترين وظايف مشترك اين گروه‌ها عبارت است از :‌

1. بررسي و ارزشيابي پيشنهاده‌هاي پژوهشي 

2. تهية اولويت‌هاي تحقيقاتي مرتبط با اهداف.    

3. تهية پيشنهاده‌هاي پژوهشي مرتبط با اهداف.  

4. جهت دهي به تحقيقات و هدايت آنها در راستاي نيازهاي آموزش و پرورش.  

5. تشكيل منظم و مستمر جلسات شورا.   

6. انجام پژوهش در زمينة اولويت‌هايپژوهشي تعيين شده.  

7. ارايه اطلاعات پژوهشي و خدمات مشاوره‌اي بـه پژوهشگران. 

8. شناسايي مسايل و مشكلات پژوهشي.  

9. پاسخ‌گويي به سوال‌هاي پژوهشگران و دانشجويان و اظهارنظر راجع به طرح‌هاي پژوهـشي دانشجـويان و محققان.  

10. همـكاري اطلاعاتي و تخصصي با ديگر گروه‌هاي پژوهشـي در پژوهشگاه و انجام تحقيقات مشترك و بين گروهي. 

11. تأليف و ترجمة كتاب‌ها و مقالات.  

12. نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب. 

13. شناسايي پژوهشگران برتر و فراهم كردن زمينة همكاري با آنها. 

14. ارتباط با ساير مؤسسات و مراكز پژوهشي. 

15. همكاري با نشريات آموزش و پرورش در زمينة اطلاع رساني. 

16. تشكيل كميته‌هاي تخصصي.  

17 . تهيه‌ي گزارش‌هاي فصلي و سالانه.

18. شناسايي مستمر مسايل مبتلا به آموزش و پرورش.  

 

پژوهشكده ها و مراكز پژوهشي

  پژوهشكده كودكان استثنايي :

  اين پژوهشكده با هـدف تحقيـق در زمينه‌هــاي مختــلف كودكـان استثنـايي و بـه جهت پاسخگويي بـه نيازه‌اي آموزشي ايـن گـروه از كودكان و دانش آموزان در تاريخ 27/2/73 موفق به اخذ موافـقت اصولي با مجوز شماره 2311/ 22 شوراي گسترش آموزش عـالي   گرديـد و در مـورخ 16/10/74 بـا تأسيس اين پژوهشكده مـوافقت قطعي به عمل آمد.پژوهشكده كودكان استثنايي بـا تأسيس پژوهشگاه و طرح تجميـع   پژوهشكده‌هـا در تاريخ 17/11/83 به عنوان يكي از پـژوهشكده‌هـاي  مصوب پژوهشگاه درآمد.

  گروه‌هاي مصوب پژوهشي ايـن پژوهشكده  عبارتند از:‌  

1. گروه پژوهشي كودكان و دانش آموزان حسـي-حركتي كـه در برگيرنده گروه‌هاي ناشنوا، نيمه‌شنوا، نابينا، نيمه‌بينا و گروه دانش   آموزان جسمي - حركتي مي باشد،    

2. گروه پژوهشي كودكان و دانش‌آموزان كم‌توان ذهني و چـند معلوليتي 

3. گروه پژوهشي كـودكان و دانش‌آمـوزان داراي اختـلالات رفتـاري و  اختلالات يادگيري،

  پژوهشكده استثنايي داراي شوراي پژوهشي و هيـأت تحريريـه است كه  از اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه واساتيد دانشگاه، تشكيل مي‌شود. ايـن پژوهشكـده داراي رتبـة عـلمي- پـژوهشي الف از وزارت عـلوم،  تحقيقات و فناوري مي‌باشد.

    پژوهشكده تعليم و تـربيت :

  اين پژوهشكده به منظور تحـقـق بخـشي از وظـايف  پژوهشي وزارت آموزش و  پرورش و بر اساس موافقت قطعي شماره 22756/22   مورخ13/10/74 تأسيـس و  امور آن طـبـق اساسنامـه مصــوب اداره مي‌شود. هدف از تأسيس اين پژوهشكده انجام پژوهش‌هاي علمي در مسائل آموزش و پرورش و ساير فعاليت‌هاي زيربنايي است كه زمينه ارتقـاء كيـفـيت   نظام تعليم و تربيت كشور را فراهم سازد.  بر اساس مفاد اساسنامه از وظايف پژوهشكده تعليم و تربيت پژوهش  درخصوص مسائل آموزش و پـرورش در سطــوح مختلـف تحصيلي،  پژوهش در زمينه مسائل رواني و اجتماعي كودكان و نوجوانان و جوانان وراه‌هاي شكوفايي شخصيت و مشاركـت اجتـماعي آنــها، پژوهش در   زمينه اقتصاد برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش، ارزشيابي از كيفيت و ثمربخشي پژوهش‌هاي انجام شده در آموزش و پرورش مي‌باشد كه در قالب گروه‌هاي پژوهشـي مصوب  صورت مي‌پذيرد:

  گروه‌هاي  پژوهشي مصوب اين پژوهشكده عبارتند از: 

 1. گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسلامي ،  

 2. گروه پژوهشی اقتصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش،   

 3. گروه پژوهشی سلامت و تربیت بدنی،      

  اين پژوهشكده در تاريخ 17/11/82 با طرح تجميع مراكز پژوهشي، بـه عنوان يـكي از پژوهشكده‌هاي وابستـه به  پژوهشگاه درآمد.

  پژوهشكده خانواده و مدرسه :

    اين پژوهشكده كه با هدف تحكيم پيوند دو نـهاد خانواده و آموزش و پرورش و شناسايي راه كارها و الگوهاي تعامل   خانواده و آموزش و پرورش با انجام پژوهش‌هاي بنيـادي وكاربردي در سال 1376 موفق به اخذ موافقت اصولي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد، فعاليت رسمي خـود را از همـان زمـان آغاز نمود و سـرانجـام در مورخ  1384/1/27 موافـقـت قطعي را از شوراي گسترش آمـوزش عالي، كسب نـمود. و بـه عنوان يكي از پژوهشكده‌هاي زير مجموعه پژوهشگاه معرفي گرديد.

 

 گروه‌هاي پژوهشي مصوب   اين پژوهشـكده عبارتند از :  

1. گروه پژوهشي جامعه شناسي و آموزش خانواده ، 

2. گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانــواده، 

3. گروه پژوهشي مشارکت ها و ارتباطات،  

 پـژوهشـكده خانــواده داراي هيـأت تحـريريه و شــوراي پژوهشي است كه از ميـان متخصصان و اعضـاي هيـأت علمي داخل پژوهشگاه و اساتيد دانشگاه‌ها، تشكيل مي‌شود.

پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی:

این پژوهشکده ابتدا در سال 1379 در ساختار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تحت نام " موسسه برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی " ایجاد و سپس درسال 1389 پس از حذف از ساختار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به ساختار پژوهشگاه ملحق شده و دارای گروه های پژوهشی زیر می باشد :

1.    گروه پژوهش در برنامه های درسی علوم انسانی

2.    گروه پژوهش در برنامه های درسی علوم و ریاضی

3.    گروه پژوهش در مبانی برنامه ریزی درسی

4.    گروه پژوهش در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای

مركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز:

 ايـن مـركز بــا هـدف ايجــاد زمينه‌هـاي لازم جهت انـجام  پژوهش‌هاي علمي و كاربردي پيرامون مسائل و مشـكلات خاص آموزش و پرورش استان‌هاي دو زبانه كشور تأسيس شد و مركز پژوهشي تـعليم و تـربيت كاربـردي تبريـز در   تاريخ30/3/83 با مجوز شماره 3505/2525 موفق بـه اخـذ  موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عـالي وزارت عـلوم، تحقيقات و فناوري گرديد.  

 اين مـركز داراي هيأت تحريريه و شوراي پژوهشي بوده و شامل گروه‌هاي پژوهشي ذيل مي‌باشد: 

1. آموزش و روشهاي تدريس در مناطق دوزبانه 

2. آموزش علوم اجتماعي و مطالعات منطقه‌اي.  

مركز ملي مطالعات تيمزTIMSS و پرلزPIRLS:

مطالعه بين‌المللي روند آموزش رياضيات و علوم (TIMSS)ومطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن (PIRLS)از مهم ترين و وسيع ترين مطالعات تطبيقي در قلمرو ارزشيابي پيشرفت تحصيلي است كه عملكرد تحصيلي دانش آموزان بيش از 60 كشور جهان را در دروس رياضيات ،علوم و سواد خواندن مي سنجد. در كشور ايران مديريت و اجراي مطالعات تيمز و پرلز در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز) انجام مي گيرد.

الف. مطالعه ی بین المللی روند علوم و ریاضی TIMSS

برخی از اهداف این مطالعه عبارت است از:

• بررسی روند عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی در دروس ریاضی و علوم
• بررسی تفاوت در عملکرد دانش آموزان هر یک از کشورهای عضو مطالعه ی تیمز در مقایسه با عملکرد جهانی با توجه به تفاوت سیستم های آموزشی

• بررسی روند درون دادها و برون دادهای آموزش ریاضی و علوم، هر چهار سال یک بار در فاصله ی سال های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 ، 2015
• بررسی روند پیشرفت آموزش علوم و ریاضی در دوره ی پیش دانشگاهی (تیمز پیشرفته ی 2008) در فاصله  12 سال (از سال 95 تا 2008)
• آشنایی با نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی کشورهای شرکت کننده جهت ارتقای کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان

ب. مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز PIRLS

 

 برخی از اهداف این مطالعه عبارتند است از:
 بررسی عملکرد دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی در زمینه ی میزان توانایی خواندن در مقیاس جهانی
• بررسی عوامل زمینه ساز و موثر در چگونگی کسب مهارت خواندن در مقایسه با سایر کشورهای عضو
• بررسی روند پیشرفت خواندن
• آشکار شدن تفاوت عملکردهای نظام آموزشی کشورها و ارائه راه کارهای علمی و عملی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان
• بررسی نتایج ملی و بین المللی این مطالعات می تواند آینه ای تمام نما برای کشف نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت بهبود کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.