چاپ        ارسال به دوست

گزارش نشست علمی - تخصصی :

« چرايي و چيستي مدارس مسجد محور و نقد آن»

با توجه به اهميت پديده مدارس مسجد محور، نشست تخصصي تحت عنوان « چرايي و چيستي مدارس مسجد محور و نقد آن» در روز يكشنبه 17/2/1402 از ساعت 14 تا 16 توسط پژوهشكده مطالعات برنامه ريزي و نوآوري هاي آموزشي، پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش  در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار گرديد. مخاطبان در اين جلسه شامل اساتيد دانشگاه، اعضاي هيات علمي و كارشناسان پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ريزي اموزشي، نمايندگان شوراي عالي اموزش و پرورش و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بود. اين جلسه همزمان به دو صورت حضور و مجازي تشكيل گرديد. در اين جلسه محمد هادي كرباسچي و دكتر حسينعلي ديلم توضيحاتي در خصوص اين مدارس ارائه كردند و سپس دكتر محمد حسني و دكتر عليرضا صادق زاده از طريق نقد اجمالي به بررسي نكات مطرح شده در نشست پرداختند.

 در اين جلسه به موارد زير اشاره گرديد:

·         تعداد اين قبيل مدارس در سطح كشور (150 مدرسه مسجد محور)

·         تفاوت مدارس مسجد محور با مدارس متعارف (مكان و فضا و امكانات)

·         گروه هاي متفاوت تعريف شده در اين مدارس (نظري، پيشه و اردو،...)

·         چگونگي اعمال نظرات والدين در برنامه درسي اين مدارس

·         تجربه زيسته معلمان اين نوع مدارس

 با توجه به اهميت بحث و درخواست مخاطبان مقرر شد كه نشست تخصصي ديگري در همين راستا در آينده نزديك با تمركز بر فلسفه وجودي اين مدارس، رسالت اين مدارس، برنامه درسي اين مدارس، چگونگي جذب نيرو  و ساير موارد مربوطه برگزار گردد.


٠٧:٣٤ - دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٢    /    شماره : ١٠٧٥١    /    تعداد نمایش : ٧٩