صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پایان نامه های حمایت شده > ٢ 
٢

 

۵۱۲۳

بررسي عوامل اجتماعي _ اقتصادي موثر بر احتمال تقلب دانش آموزان پسر مقطع متوسطه گيلان غرب/ رسول چراغعلي.- به راهنمايي احمد پيشينه وربا مشاوره حسين آقاجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده علوم انساني، رشته جامعه شناسي (M.A )) ؛ ۱۳۸۴.

۲۶۱۷

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با هنجارشکني دختران دبيرستاني مناطق شمال وجنوب شهر تهران/ اميد اطيابي.- به راهنمايي پريچهرابراهيمي‌با مشاوره محمد صادق مهدوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران شمال، دانشکده مديريت و علوم اجتماعي گروه جامعه شناسي، رشته پژوهش علوم اجتماعي) ؛ ۷۹.

۴۲۳۳

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي معلمان شهر فردوس/ عباس دژباني.- به راهنمايي بهجت زد خواستي؛ فروغ عريضي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۸۳

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان تقدير گرايي (مطالعه اي در بين دانش آموزان دبيرستانهاي شهر فردوس)/ سيد محمد رفيعي.- به راهنمايي منوچهر محسني پارسابا مشاوره عليرضا شجاعي زند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، گروه جامعه شناسي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۷۸۳

بررسي عوامل اجتماعي مؤثربرميزان مشارکت دانش آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه مدارس رهنمايي منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۷۸ - ۱۳۷۷/ نرگس حيدروس.- به راهنمايي عليرضامحسني تبريزي‌با مشاوره غلامعباس توسلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه‌آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۷۸ - ۱۳۷۷.

۲۲۰۸

بررسي عوامل‌اجتماعي‌موثربرنگرش مديران‌مدارس شهرسنندج نسبت به شيوه‌هاي مديريت/ اسرافيل، جاويدي.- به راهنمايي محمدعبداللهي‌با مشاوره ابراهيم پاشا.- کارشناسي‌ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم‌اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۹۶۳

بررسي عوامل انگيزش تحصيلي با موضع کنترل در ميان دانشجويان مراکز     تربيت معلم استان زنجان ./ فريمان جمشيدي.- به راهنمايي محمد حسن پرداختچي‌با مشاوره شهريار شهيدي-محبوبه عارض.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم وروانشناسي، رشته آموزش بزرگسالان) ؛ ۱۳۷۶.

۲۲۰۳

بررسي عوامل انگيزش شغلي کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان/ محمدعلي، عليمحمدي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ناصره مولانا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي‌واحدتهران مرکزي، دانشکده روانشناسي‌وعلوم‌تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹-۱۳۸۰.

۵۳۵۸

بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي دبيران تربيت بدني شهر تهران بر اساس نظريه هرزبرگ/ حسن قره خاني.- به راهنمايي هاشم کوزه چيان‌با مشاوره محمد احساني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۳۵۵

بررسي عوامل ايجادانگيزش شغلي ازديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهرقم پايان نامه کارشناسي ارشد امورفرهنگي گرايش مديريت/ اميرحمزه مهرابي.- به راهنمايي محمد زاهدي اصل‌با مشاوره ابراهيم پاشا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي، رشته امور فرهنگي گرايش مديريت) ؛ ۸۰.

۴۴۹۶

بررسي عوامل ايجاد ترس و ميزان اضطراب در دانش آموزان نابينا و نيمه بيناي ۱۹ _ ۱۴ سال دوره هاي راهنمايي و متوسطه شهر همدان بر حسب سن، جنس، علت و ميزان معلوليت/ جميله ملکي رنجبر.- به راهنمايي مريم سيف نراقي‌با مشاوره هادي بهرامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۳۰۳

بررسي عوامل باز دارنده خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهرستان رشت در سال تحصيلي ۸۱ - ۱۳۸۰/ مهدي ميرزانژاد.- به راهنمايي منصور توليتي‌با مشاوره محمود حقاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۲۸۷

بررسي عوامل باز دارنده درانجام تحقيقات آموزشي درحوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش از نظر پژوهشگران آن وزارت براي اخذ درجه کارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي/ سيداميررون.- به راهنمايي عليرضا کيامنش‌با مشاوره محمد جعفرجوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مرکز آموزش عالي فرهنگيان، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۴۲۹

بررسي عوامل بازدارنده شکوفايي خلاقيت فردي کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان قم/ مهدي آفرين.- به راهنمايي فرج‌الله رهنمودبا مشاوره مجيد کردرستمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور:مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۷۳۳

بررسي عوامل تاثير گذار بر عملکرد مديران دبيرستانهاي شاهد شهر تهران  در سال تحصيلي ۷۷-۱۳۷۶./ فائزه؛منشي.- به راهنمايي غلامرضامعمارزاده‌با مشاوره غلي دلاور- زهرا عابدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدعلوم وتحقيقات]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۶۵۷

بررسي عوامل تاثير گذار بر گرايش جوانان به فعاليتهاي ورزشي از ديدگاه مسئولين و دبيران تربيت بدني استان يزد/ محمد مهدي مطلبي.- به راهنمايي قاسم رحيمي‌با مشاوره غلامرضا شريفي.- کارشناسي ارشد ( M.S ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تربيت بدني، گروه _، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۹۳۹

بررسي عوامل فردي موثر بر کاربرد فناوري اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه تهران/ نگارش: مريم دهخدا.- به راهنمايي عباس حري؛ استاد مشاور: نوروز علي کرمدوست.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۸۴.

۱۲۷۱

بررسي عوامل محيطي تاثيرگذاربرکاهش کيفيت تصميمات ازديدگاه روساي ادارات آموزش وپرورش استان کرمان/ حميدرضارضوي نعمت‌اللهي.- به راهنمايي اسداله کارنمابا مشاوره حسين محبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدکرمان، دانشکده مديريت منابع انساني، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۷.

۴۲۸

بررسي عوامل محيطي تاثيرگذاربرکاهش کيفيت تصميمات رؤساي ادارات آموزش و پرورش شهرتهران/ محمدمخمسي.- به راهنمايي علي رضائيان‌با مشاوره (ندارد).- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۴.

۱۸۸۵

بررسي عوامل محيطي تأثيرگذار بر کيفيت تصميمات مسئولين ادارات آموزش وپرورش استان سمنان/ تهيه شده به وسيله غفار محمدي.- به راهنمايي حبيب‌الله دانايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۰.

۶۲۷

بررسي عوامل مرتبط باافزايش سهم دختران درآموزشهاي فني وحرفه اي ازطريق هدايت درمدارس راهنمايي شهرتهران/ زهرااصفهاني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره عبدالله شفيع‌آبادي.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي درسي (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۵-۷۴.

۲۶۲۹

بررسي عوامل مرتبط با بهداشت رواني معلمين دبيرستانهاي شهرستان خواف/ عليرضا زنگنه.- به راهنمايي سيد حميدرضا علوي‌با مشاوره يدالله جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۴۴۳

بررسي عوامل مرتبط با نگرش نيروي انساني تحصيل کرده آموزش و پرورش فارس به انجام تحقيقات آموزشي سال تحصيلي ۸۳ _ ۱۳۸۲/ رحيم کامياب.- به راهنمايي خسرو منطقي‌با مشاوره رضا محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام‌گروه برنامه ريزي، رشته ارزشيابي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۵۴۶

بررسي عوامل موثربرافزايش اثربخشي مديريت کلاس ازديدگاه دبيران مقطع متوسطه استان سيستان وبلوچستان/ رضامشهدي.- به راهنمايي مصطفي شريف‌با مشاوره مهنازشهرکي‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزشي مديريت دولتي) ؛ ۷۸.

۲۹۸۸

بررسي عوامل مؤثربراي نگهداري مديران شايسته وکارآمد درمقاطع تحصيلي آموزش وپرورش شهرستان سبزوارازديدگاه مديران شايسته وکارآمد واحدهاي آموزشي درسال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ حسن برهاني.- به راهنمايي مصطفي عگريان‌با مشاوره عزت ا... نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۳۵۳۸

بررسي عوامل موثر بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان شاخه کار دانش منطقه فراهان در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ مريم اسفيني.- به راهنمايي سيد شمس الدين هاشمي مقدم‌با مشاوره محمد سيفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي واحد اراک، گروه تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت، رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت) ؛ ۱۳۸۲.

۶۱۰۳

بررسي عوامل موثر بر بهبود مسايل  انضباطي در کلاس هاي درس مدارس راهنمايي شهرستان پلدختر/ صالح کوشکي.- به راهنمايي سپهوند ، محمد علي‌با مشاوره مهرداد ، حسين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي ، خرم آباد، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۸.

۲۱۸۲

بررسي عوامل مؤثر بر تقويت انگيزه شغلي مربيان تربيتي استان يزد/ محمدحسين فلاح.- به راهنمايي مهدي لساني‌با مشاوره همايون آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده ادبيات و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۲.

۴۹۷۸

بررسي عوامل مؤثر بر توانمند سازي پژوهشي کادر آموزشي و اجرايي مقطع متوسطه ناحيه ي ۴ استان قم/ طاهره خدادادي سريزدي.- به راهنمايي محمد حسن مبارکي‌با مشاوره حسين خنيفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۳۷۲

بررسي عوامل مؤثر برجاذبه تصدي پست مديريت واحدهاي آموزشي/ نگارش وتدوين امير عباس جانقلي.- به راهنمايي علي اکبر فرهنگي‌با مشاوره محمدجواد عاصمي‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۱۶۱۴

بررسي عوامل موثر بر جاذبه تصدي پست مديريت واحدهاي آموزشي قم./ امير عباس جانقلي.- به راهنمايي علي اکبر فرهنگي‌با مشاوره محمد جوادعاصمي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۵۷۲۲

بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي فارغ التحصيلات رشته هاي مهارتي هنرستان هاي کار دانش شهررستان فارسان طي سالهاي ( ۱۳۸۲ _ ۱۳۷۷)/ علي غفاري فارساني.- به راهنمايي علي سيادت‌با مشاوره بختيار نصر آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي اموزش و پرورش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۵۱۵

بررسي عوامل موثربررضايت شغلي مديران واحدهاي آموزشي مقطع متوسطه شهرستان قم/ محسن محبي.- به راهنمايي غلامرضاطالقاني‌با مشاوره علي‌اکبرفرهنگي.- کارشناسي ارشد؛مديريت دولتيض (دانشگاه تهران، دانشکده مديريت) ؛ ۷۸.

۵۸۰۹

بررسي عوامل مؤثر بر سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اروپا (مطالعه موردي: مسلمانان فرانسه)/ نسرين فرهو مند.- به راهنمايي حميد رضا ملک محمدي‌با مشاوره عليرضا اميني.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته علوم سياسي) ؛ ۱۳۸۶.

۶۰۱۴

بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه هاي اجتماعي در بين جوانان شهر ايلام/ کريم کسايي.- به راهنمايي لطيفي ، غلامرضابا مشاوره ذکايي ، سعيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي، رشته برنامه ريزي رفاه اجتماعي) ؛ ۱۳۸۷.

۲۴۷۵

بررسي عوامل مؤثربرعملکرد مديران فرهنگي (معاونان پرورشي) درادارات آموزش و پرورش شهر تهران/ اردشير کاظمي.- به راهنمايي زهرا برومندبا مشاوره خديجه هماي صالحي - محمد مهدي مظاهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت امور فرهنگي (MS.C)) ؛ ۸۱.

۳۵۰۲

بررسي عوامل موثربر فرسودگي شغلي مديران مدارس متوسطه استان مازندران در سال تحصيلي ۸۲ - ۸۱/ علي نوري.- به راهنمايي محمود حقاني‌با مشاوره منصور توليتي.- کارشناسي ارشد (M.A.C ) (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۸۹۶

بررسي عوامل مؤثربرکارائي مدرسين وکارکنان آموزشکده هاي فني وحرفهاي جنوب شرق کشور(ازديدگاه مدرسين وکارکنان)/ محمد فرزانجو.- به راهنمايي عبدالوهاب پورقازبا مشاوره عليقلي روشن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي استان سيستان و بلوچستان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۲۱۸۹

بررسي عوامل مؤثربرمدرسه گريزي دردانش آموزان مقطع دبيرستان/ محمد نوري آورزماني.- به راهنمايي احمد به پژوه‌با مشاوره نيکحهر محسني، باقرغباري نباب.- کارشناسي ارشارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته رونشناسي و آموزش کود) ؛ ۱۳۷۹.

۳۱۸۱

بررسي عوامل مؤثر برمشارکت سياسي باتاکيدبرنقش مشروعيت دربين دانش آموزان ناحيه ۳ شهرمشهد درسال تحصيلي ۸۱/ علي اصغراسماعيل زاده.- به راهنمايي داريوش حيدري بيگوندبا مشاوره رامپور صدرنبوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکترعلي شريعتي، رشته پژوهشگري علوم اجتماعي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۶۵۷

بررسي عوامل موثر بر نگرش شغلي معلمين تربيت بدني مرتبط شهرستان خرم آباد/ خسرو رضايي.- به راهنمايي بهرام يوسفي‌با مشاوره حميد فروغي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۹۶۱

بررسي عوامل مؤثر جامعه شناختي بر تعهد سازماني در ايران(موردمطالعه:سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه)/ علي، معين فربا مشاوره زاهد زاهداني-حبيب احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته جامعه شناسي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۵۴۱۶

بررسي عوامل مؤثر خانوادگي و روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه و رابطه اين عوامل با عملکرد تحصيلي آنان/ منيره پارسايان.- به راهنمايي مرادي‌با مشاوره مهرناز شهرآراي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم انساني و روانشناسي تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۳۶۰

بررسي عوامل موثر در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي متوسطه علوم انساني شيراز بر اساس نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي/ احمد صالح پور.- به راهنمايي سعيد رجايي پوربا مشاوره احمدرضا نصر اصفهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم انساني، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۶۵

بررسي عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي مديريت کلاس درس براساس نظرات دبيران دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه شهر سمنان/ مرتضي ذوالفقاري.- به راهنمايي عبدالرضا گودرزي‌با مشاوره ولي اله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل تربيت معلم و آموزش و پرورش نيروي انساني، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۷۹.

۱۹۱۱

بررسي عوامل مؤثردرافزايش انگيزه شغلي مديران مدارس پسرانه استان يزد/ اميررضاخليليان.- به راهنمايي علي اصغرفاني‌با مشاوره مسعود عابسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۱۱۹۶

بررسي عوامل موثر درافزايش بهره وري آموزشهاي فني [واحدهاي کارگاهي]   دراستان خوزستان با استفاده از تجربيات کارکنان کارگاهي/ جمشيد؛کمائي.- به راهنمايي علي سيادت‌با مشاوره مصطفي عمادزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه ادره کل‌آموزش پرورشااستان خوزستان[شوراي تحقيقات]) ؛ ۱۳۷۷.

۲۴۸۵

بررسي عوامل مؤثر درافزايش رغبت شغلي مربيان پرورشي ازديدگاه مربيان پرورشي مشهد مقدس/ غلامعلي ملکي زهان.- به راهنمايي ولي ا... فرزادبا مشاوره رضا محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۸۰.

۵۸۱۸

بررسي عوامل مؤثر در افزايش کارايي دروني آموزش ابتدايي از ديدگاه معلمان/ فهيمه رضايي نيارکي.- به راهنمايي علاالدين اعتماد اهري‌با مشاوره حسن پاشاشريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۶۸

بررسي عوامل مؤثردرانتخاب شغل معلمي درميان دانشجويان مراکزتربيت معلم اصفهان/ ابراهيم ميرشاه جعفري اصفهاني.- به راهنمايي آل‌آقابا مشاوره [ندارد].- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي‌آموزشي) ؛ ۱۳۷۱.

۳۰۸۵

بررسي عوامل مؤثردرايجادانگيزه به مطالعه دردانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان يزد درسال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ محمدعلي عامري هفتادري.- به راهنمايي امان الله قرائي مقدم‌با مشاوره احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت وبرنامه ريزي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۸۰.

۵۶۶۴

بررسي عوامل مؤثر در ايجاد سازمان يادگيرنده از ديدگاه مديران ارشد دانشگاههاي آزاد استان مازندران/ سودابه کاکوئي.- به راهنمايي کيومرث نياز آذري‌با مشاوره محمد صالحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۴۹۱۹

بررسي عوامل مؤثر در بهبود مسائل انضباطي دانش آموزان دوره راهنمايي از ديدگاه دبيران در شهرستان دره شهر/ جبار خداياري.- به راهنمايي علاالدين اعتماد اهري‌با مشاوره صمد کريم زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۳۶۸

بررسي عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان پسر پايه دوم متوسطه به مطالعه شهر سنندج/ علي احسان عليخاني.- به راهنمايي احمد آقا زاده‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت و برنامه ريزي استان احمد آرام، رشته برنامه ريزي ، فرهنگي، تربيتي) ؛ ۱۳۸۳.

۸۶۳

بررسي عوامل موثردرجذب مديريت اثربخش کلاس درس براساس نظرات دبيران مقطع متوسطه شهرهاي استان بوشهر/ مرتضي شنبدي.- به راهنمايي سعيدرجايي‌پوربا مشاوره قربانعلي سليمي ، مختارملک‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۶.

۷۴۰

بررسي عوامل موثردرعدم به کارگيري فارغ‌التحصيلان رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي درپستهاي مديريت وبرنامه ريزي ازديدگاه اساتيددانشکده هاي علوم تربيتي مديران آمورشي وفارغ التحصيلان رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي شاغل به تدريس دراستانهاي اصفهان وچهارمحال بختياري/ مجيدبحريني بروجني.- به راهنمايي غلامرضااحمدي‌با مشاوره محمدحسين يارمحمديان.- کارشناسي ارشد؛ برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدخوراسگان) ؛ ۷۵.

۱۵۰۵

بررسي عوامل موثردرعدم جاذبه پستهاي مديريتي در واحدهاي اداري وآموزشي استان سيستان وبلوچستان/ غلامرضاجعفري.- به راهنمايي غلامرضا کوثري‌نژادبا مشاوره مجيدکردرستمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۸-۷۷.

۲۳۲۰

بررسي عوامل مؤثر در فعال نمودن شوراي معلمان مدارس دوره راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از ديدگاه مديران ارشد و مياني،کارشناسان و مديران و دوره مذکور/ رسول گل کارصابري.- به راهنمايي احمدرضانصراصفهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۶۱۵

بررسي عوامل مؤثر در کارآمدي مديريت مدارس از ديدگاه معلمان در سطح مدارس ابتدايي شهرستان اردبيل در سال تحصيلي ۸۶ - ۸۵/ نجف اسد زاده هير.- به راهنمايي حميدرضا رضازاده‌با مشاوره فرشته کردستاني.- کارشناسي ارشد(M. A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۵۷۹

بررسي عوامل موثردرکارايي مديران مدارس راهنمايي پسرانه شهرکرمانشاه/ اميدعلي کوه‌پيما.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران) ؛ ۷۵.

۲۶۶۲

بررسي عوامل مؤثردرگرايش دانش آموزان ووالدين آنها نسبت به ادامه تحصيل در رشته هاي محتلف نظام جديد آموزش متوسطه (شيوه سالي - واحدي) درشهرستان مهاباد/ محمد ايراندوست مکي.- به راهنمايي حيدرعلي هومن‌با مشاوره محمود شيرازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۸۵۹

بررسي عوامل مؤثر در گرايش معلمان ابتدايي به استفاده ازرسانه هاي آموزشي درفرايند تدريس و يادگيري معلمان شهرستان اروميه/ حامد حضرلو.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز مرکز کارشناسي‌ارشد، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۹- ۱۳۷۸.

۱۷۶۴

بررسي عوامل مؤثردر گرايش و عدم گرايش دانش آموزان دبيرستانهاي مشهد به تشکلهاي دانش آموزان/ يدالله مشيري زاده.- به راهنمايي بختياري شعباني ورکي‌با مشاوره حميدرضاآقا محمديان شعرباف.- کارشناسي ارشد (دانشکده وزات آموزش و پرورش اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۸ - ۱۳۷۷.

۱۸۲۰

بررسي عوامل موثر در مديريت اثر بخش کلاس درس براساس نظرات دبيران مقطع متوسطه شهرهاي استان بوشهر./ مرتضي شنبدي.- به راهنمايي سعيد رجائي پوربا مشاوره قربانعلي سليمي-مختار ملک پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۲۷۹۷

بررسي عوامل مؤثردرموفقيت مديران مدارس ازديدگاه معلمان ومديران شهرتفت/ نسرين خداکرم تفتي.- به راهنمايي محمود شيرازي‌با مشاوره اکبر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي يزد، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۴۹۷۲

بررسي عوامل مؤثر درون سازماني با ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري هاي مديريتي مدارس دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان گرگان/ عباسعلي ميقاني.- به راهنمايي يغمايي‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزش و پژوهش، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۱۶

بررسي عوامل موثردرهمکاري دستگاهاي مختلف باوزارت آموزش و پرورش براي  اجراي آموزشهاي شاخه کارودانش ازديدگاه مسئولين اجرايي استانها./ محمودمشايخي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده [واحدتهران]، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴-۷۳.

۳۷۶۹

بررسي عوامل موفقيت دانش آموزان در درس زبان انگليسي در دوره راهنمايي شهرستان يزد در سال تحصيلي ۸۲ _۱۳۸۱/ عصمت رحيمي.- به راهنمايي محمود شيرازي‌با مشاوره سيد سعيد مظلومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آموزش مديريت دولتي، دانشکده واحد يزد، گروه مديريت، رشته مديريت) ؛ ۱۳۸۲.

۶۱۲

بررسي عوامل مهم افت تحصيلي دردبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز/ محمدعلي پولادي.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي - گرايش تربيتي (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵.

۱۸۸۹

بررسي عوامل و شيوه هاي مؤثردرجذب بهسازي و نگهداري مديران آموزشي کار آمدوشايسته از ديدگاه مديران و معلمان استان ايلام/ علي عسگراحمدي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي علاقه بند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه (معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني) اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني مرکز آموزش عال فرهنگيان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۶۴۴

بررسي عوامل و ميزان بهره مندي دانش آموزان از شبکه هاي تلويزيوني درون مرزي و برون مرزي بررسي ديد گاه هاي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان هاي پارس آباد مغان/ توحيد عزيزي.- به راهنمايي سيد رضا نقيب السادات‌با مشاوره حسينعلي افخمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات، رشته علوم ارتباطات اجتماعي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۷۰۰

بررسي فتوحات مسلمانان در جنوب فرانسه از سال ۱۰۰ تا ۱۳۸ هجري قمري/ محمد شعباني ورکي.- به راهنمايي آذر آهنچي‌با مشاوره معصومه نورمحمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، رشته تاريخ) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۲۴

بررسي فراواني اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر زاهدان/ محمد جواد سليماني.- به راهنمايي لشگري پوربا مشاوره بخشايي.- دکترا (دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، دانشکده پزشکي، گروه أ، رشته دکتراي عمومي) ؛ ۱۳۸۴.

*۱۵۲۹

بررسي فراواني هيپرکلسي اورياوعلائم ونشانه هاي باليني ناشي ازآن دربين کودکان دبستاني منطقه۶آموزش وپرورش تهران/ علي‌اشرف سيادتي محمدنبوي.- به راهنمايي طاهراصفهاني‌با مشاوره عباس مدني.- دکتري تخصصي کودکان (دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني تهران، دانشکده پزشکي) ؛ ۷۸.

۳۱۸۸

بررسي فرهنگ سازماني اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران و ارايه راه کارهاي علمي جهت افزايش بهره وري و نيروي انساني/ فاطمه حدادي.- به راهنمايي علي تقي پورظهيربا مشاوره محمدرضا بهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم تحقيقات، رشته (مديريت آموزشي) M.Sc) ؛ ۱۳۸۱.

۳۴۰۱

بررسي فرهنگ سازماني مدارس متوسطه شهرستان شهر کرد بر اساس مدل رابينز/ بشير علي بابايي شهرکي.- به راهنمايي مهدي ابزري‌با مشاوره احمد عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده _، گروه _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۴۹۸

بررسي فقهي حقوق خانواده در قانون مدني/ سيد عباس  حسيني.- به راهنمايي سيد عسگري حسيني مقدم‌با مشاوره محمد جعفر هرندي.- کارشناسي ارش(M. A  ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل، دانشکده علوم انساني، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، رشته فقه مباني حقوق اسلامي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۵۱

بررسي قابليت اعتمادواعتبار آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن و بررسي عملکرد هوشي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ نادره سهرابي شگفتي.- به راهنمايي احمدبه پژوه‌با مشاوره باقر غباري بناب - سيما شهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهر ان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۷۹.

۶۰۱۲

بررسي کارآيي دروني آموزش متوسطه نظري استان ايلام طي سالهاي (۱۳۸۳-۱۳۷۹)/ علي محمدي.- به راهنمايي مرعشي ، منصوربا مشاوره الهان پور ، حسين.- کارشناسي ارشد (دانشکده آزاد اسلامي ، واحد دزفول، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۷.

۱۹۴۰

بررسي کارايي بيروني دانش آموختگان مراکز تربيت معلم دراستان مرکزي از ديدگاه (دبيران،مديران راهنمايي و دانشجويان سال دوم)/ غلامحسين صمدي.- به راهنمايي مهرداد نوابخش‌با مشاوره تاج آبادي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده تحصيلي تکميلي، رشته علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه تعليم وتربيت اسلامي) ؛ ۷۹.

۱۹۳۳

بررسي کارايي درون مرکز راهنمايي تحصيلي شبانه روزي و روزانه همجوار در استان گلستان/ مهين انق.- به راهنمايي علي تقي پورظهيربا مشاوره نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحدتهران مرکز، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۰۰۲

بررسي کارايي دروني آموزش ابتدايي عشاير استان خوزستان طي سالهاي      [۷۴-۶۸]و مقايسه آن با شاخصهاي برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي کشور ./ سعيد عطابخش.- به راهنمايي محمدعلي فروغي ايري‌با مشاوره محمد حسين يارمحمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه ادره کل آموزش و پرورش استان خوزستان) .

۹۴۵

بررسي کارايي دروني آموزش راهنمايي استان خوزستان طي سالهاي ۷۳-۶۹ ومقايسه آن باشاخصهاي برنامه اول توسعه/ محمدسالمي.- به راهنمايي غلامرضااحمدي‌با مشاوره محمدحسين يارمحمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدخوراسگان) ؛ ۷۶.

۷۴۲

بررسي کارايي دروني‌آموزش و پرورش خراسان در دوره راهنمايي تحصيلي به تفکيک مناطق آموزشي طي سالهاي برنامه اول توسعه (۶۸الي۷۳)/ وصال روشن روان.- به راهنمايي غلامرضا خوي نژادبا مشاوره ناصررضا ارقامي، مهدي منيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد مشهد، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵.

۱۰۳۹

بررسي کارايي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان  خوزستان در مقايسه با کشوروارتباط  کارايي دروني با شاخصهاي دروندار./ خدامراد؛مهبني.- به راهنمايي سيدعلي سيادت‌با مشاوره احمدعلي فروغي اميري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان) .

۱۰۰۱

بررسي کارايي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش وپرورش استان خوزستان در   مقايسه با کشور و ارتباط کارايي دروني با شاخصهاي دروندار./ خدامراد؛مميني.- به راهنمايي سيدعلي سيادت‌با مشاوره محمدعلي فروغي-مصطفي شريف خليفه سلطاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره‌آموزش وپرورش استان خوزستان) .

۵۵۹۴

بررسي کارخانگي در متون اسلامي/ اذان الله رمضاني.- به راهنمايي محمد اسحاقي‌با مشاوره ناهيد مطيع.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد رود هن، رشته مطالعات زنان (M.S.C)) ؛ ۱۳۸۶.

۴۸۶۸

بررسي کاريوتيپي والکتروفورزي دو گونه لوليوم و دوررگهاي بين آنها/ عبدالسعيد حسيني نژاد.- به راهنمايي حسين ميرزايي ندوشن‌با مشاوره فرخ درويش _ شهين مهرپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم تحقيقات، رشته اصلاح نبات) ؛ ۱۳۸۴.

۴۵۳۵

بررسي کتابهاي آموزشي3 New ihterchange و زبان انگليسي دوره ي پيش دانشگاهي بر اساس دستور نقش گراي هليدي/ محي الدين شريف زاده.- به راهنمايي زينت محمد ابراهيمي‌با مشاوره مجتبي منشي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان شناسي همگاني) ؛ ۱۳۸۴.

۶۵۵

بررسي کمي وکيفي آموزش وپرورش ابتدايي استان هرمزگان (۷۲-۶۷)ومقايسه آن باشاخصهاي برنامه اول توسعه به منظورارائه پيشنهادات مناسب جهت بهبودروندبرنامه دوم توسعه/ حسين زينعلي‌پور.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره احمدعلي فروغي ابري.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵.

۲۲۹۱

بررسي کيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش کيفيت آن در دبيرستان هاي شهر نائين/ مريم حسين زاده بافزاني.- به راهنمايي احمد علي فروغي ابري‌با مشاوره محمدجواد لياقت دار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۵۲

بررسي کيفيت آموزشهاي تخصصي ضمن خدمت کشاورزي درديدواه هنرآموزان شرکت-کننده دردوره هاي سال ۱۳۷۳./ مجيد ريسمانچيان.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده [واحد تهران]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۳.

۲۷۱۲

بررسي گرايش به تشکل هاي صنفي درميان دبيران آموزش متوسطه شهرزنجانوعوامل مؤثربرآن/ ايرج ابراهيمي.- به راهنمايي عبدالهي‌با مشاوره پرويز پيران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۷۴۶

بررسي گرايش هاي فرهنگي جوانان و برخي عوامل مؤثر بر آن در شهر خرم آباد/ مهيار صادقي.- به راهنمايي وحيد قاسمي‌با مشاوره مجتبي شاهنوشي.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان‌گروه علوم اجتماعي، رشته گرايش جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۲۷۸

بررسي ماهيت حقوقي تعهد خدمت در آموزش و پرورش/ غلامرضا مهدوي.- به راهنمايي عباس کريمي‌با مشاوره روشنعلي شکاري.-  (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۲۳دکتري

بررسي مباني معرفت شناسي عرفان اسلامي و اثرات آن بر آموزش و پرورش/ بابک شمشيري.- به راهنمايي مير عبدالحسين نقيب زاده‌با مشاوره صمد موحد؛ محمود مهرمحمدي.- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، گروه فلسفه، رشته فلسفه تعليم و تربيت) ؛ ۱۳۸۳.

۵۹۷۰

بررسي مباني و مصاديق اتحاد ملي و انسجام اسلامي در کتب درسي دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان/ خليل حاج گلي.

۱۰۰۶

بررسي محتگاي کتاب زبان فارسي ۱،۲سال اول نظام جديد آموزش متوسطه براساس اصول برنامه ريزي درسي وروانشناسي ازنقطه نظر دبيران ودانش آموزان سال اول متوسطه شهر تبريز درسال تحصيلي ۷۷-۷۶/ ميرجواد کرماني.- به راهنمايي رضا محمودي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۷.

۳۷۶۸

بررسي محتواي کتاب درس رياضي سال دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران و مولفين شهر تهران/ فاطمه قضات.- به راهنمايي علي اکبر خسروي بابادي‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي درسي) .

۴۵۲۲

بررسي محتواي کتب علوم دوره راهنمايي تحصيلي بر اساس نظرات معلمان شهرستان خوي و مقايسه آن با شاخص هاي موجود/ داود خوش کلام.- به راهنمايي اسکندر فتحي آذربا مشاوره يوسف اديب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۳۶۱

بررسي مسائل مشکلات تامين،تربيت و حفظ و نگهداري کتابداران آموزش و پرورش شهر تهران/ عين‌الله رحيمي.- به راهنمايي طاهره علوي‌با مشاوره عليرضاهويدا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته (ندارد)) ؛ ۱۳۸۰.

۱۷۰۰

بررسي مسايل ومشکلات دوره هاي آموزشي کوتاه مدت آموزشهاي ضمن خدمت آموزشو پرورش شهرستان همدان./ عباس طريقي طاهر.- به راهنمايي فرخ قوچاني‌با مشاوره طبرسا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم اداري، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۶۶۲

بررسي مسائل ومشکلات گزينش ،تربيت واستخدام دبيردوره متوسطه ازديدگاه مسئولين ودبيران شهراصفهان به منظور ارائه پيشنهادات مناسب دربرنامه‌ريزيهاي تربيت دبير/ حميده معين‌پور.- به راهنمايي احمدعلي فروغي ابري‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۵.

۳۱۳۹

((بررسي مسائل و مشکلات مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي از ديدگاه مديران، معلمان و دانش آموزان اين مدارس درسطح استان اصفهان))/ غلامحسين طباطبايي.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره سيد احمد احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خورسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته [ندارد]) ؛ ۷۶.

۹۳۱

بررسي مسائل ومشکلات مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي ازديدگاه مديران ،معلمان ودانش آموزان اين مدارس درسطح استان اصفهان/ غلامحسين طباطبايي.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره احمداحمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان) ؛ ۷۶.

۲۳۷۹

بررسي مسائل ومشکلات ياددهي - يادگيري درس زبان انگليسي دردوره راهنماييتحصيلي دربخش لنجانات اصفهان(از ديدگاه دبيران)/ محمدعلي صالحي.- به راهنمايي احمدعلي فروغي ابري‌با مشاوره آذرقلي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته برنامه‌ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۶۱۸

بررسي مسائل وموانع کاربردوسايل کمک آموزشي درفرآيندتدريس يادگيري دردبيرستانهاي شهررشت/ شهربانوشاد.- به راهنمايي علاءالدين اعتمادبا مشاوره محمدعلي فرجاد، حسن‌پاشاشريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدرودهن، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴.

6017

بررسي مشاهده اي راهبرد هاي انگيزشي زبان دوم در کلاس درس/ مصطفي پاپي.- به راهنمايي عبداله زاده‌با مشاوره مير طباطبايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم و تکنولوژي ايران، رشته زبان خارجي) ؛ ۱۳۸۷.

۱۵۰۹

بررسي مشکلات اجرايي دبيرستانهاي بزرگسالان ازديدگاه مديران ودبيران مدارس بزرگسالان شهرتهران درسال تحصيلي ۸۷-۷۷/ جعفر سام خانياني.- به راهنمايي علاءالدين اعتماداهري‌با مشاوره يادگاري.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۸۷-۷۷.

۱۲۸۶

بررسي مشکلات اجرايي شاغلين به مشاوره درانجام وظايف محوله درمدارس     نظام جديدآموزش و پرورش شهر تهران از ديدگاه مشاوران آن مدارس/ سيدحسين؛شريعتي نجف آبادي.- به راهنمايي رضا محمودي‌با مشاوره باقرثنايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۷-۷۶.

۲۱۰۹

بررسي مشکلات درس انشاءدرپايه پنجم مدارس ابتدايي شهراهوازسال ۷۵ - ۷۴/ معصومه خسروي.- به راهنمايي فريده ال‌آقابا مشاوره علي خانزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵ - ۷۴.

۳۵۰

بررسي مشکلات درعدم دسترسي به اهداف آموزش درس قرآن درمدارس ابتدايي شهرستان همدان ازنظرمعلمان اين مقطع/ منوچهرنقي.- به راهنمايي علي قائمي اميري‌با مشاوره محمدحسن پروند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد تهران، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۲۰۶۳

بررسي مشکلات زبان نوشتاري دانش آموزان کلاس سوم ابتدايي شهرستان خميني  شهرسال تحصيلي ۷۷-۷۶/ مرتضي مهرابي.- به راهنمايي سليمي‌با مشاوره سپنتا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۵۸۲

بررسي مشکلات عمده‌آموزشي،پرورشي رفاهي دانش آموزان مدارس راهنمايي      پسرانه شبانه روزي استان هرمزگان ازديدگاه دانش‌آموزان،دبيران،مديران،مربيان پرورشي و سرشرستان شبانه روزي/ محمدابراهيم؛نحوي.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره مظفرالدين واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحداسلامي]، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴/۷۳.

۵۷۶

بررسي مشکلات عمده کارورزي دانشجويان مرکزتربيت معلم شهر بندر عباس/ پرويز اوسپيد.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره مظفرالدين واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴-۷۳.

۸۲۵

بررسي مشکلات مشاوران دبيرستانهاي نظام جديداستان يزد درسه زمينه تخصصي ،اداري ،فيزيکي وارتباط آنهابامدرک ،رشته تحصيلي وجنسيت اتيشان ت/ بتول ناظمي اردکاني.- به راهنمايي طيبه زندي‌پوربا مشاوره زهره خسروي.- کارشناسي ارشد،مديريت آموزشي (دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۵.

۳۴۴

بررسي مشکلات مؤسسان درراه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي/ مجتبي، سليمي نژاد.- به راهنمايي عبدالرضاگودرزي‌با مشاوره محمدصائبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۴.

۲۲۵۱

بررسي مشکلات نگارش دانش آموزان عرب زبان جنوب ايران ازطريق تجزيه و تحليل و خطاهاي واژگاني آنان/ محمدهادي فرهادي.- به راهنمايي لطف الله يارمحمدي‌با مشاوره محمد رضاپرهيزگار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، دانشکده [ندارد]) ؛ ۱۳۷۹.

۵۵۲۷

بررسي مشکلات نگهداري زنان سواد آموز دوره ي مقدماتي نهضت سواد آموزي و ارائه راهکارهاي بهبود آن با تاکيد  بر ابعاد آموزشي ( شهر تهران، نيمه ي اول ۱۳۸۵)/ زينب شيري.- به راهنمايي زهرا بازرگان‌با مشاوره مسعود لواساني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته آموزش بزرگسالان) ؛ ۱۳۸۵.

۱۸۷۴

بررسي مشکلات و محدوديتهاي مطالعه غير درسي دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم ابتدايي منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران/ حسن مظاهري.- به راهنمايي زهره ميرحسيني‌با مشاوره زهرا اباذري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني گروه:کتابداري و اطلاع رساني، رشته گرايش اطلاع رساني) ؛ ۷۹.

۴۱۹۳

بررسي مضامين مشترک شعري عصر مشروطه و عصر نهضت ادبي عرب/ رضا ملک شاهکوهي.- به راهنمايي عباس ماهياربا مشاوره حبيب الله عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۵۵۶

بررسي معيارهاي انضباطي مدارس متوسطه و راهکارهاي يکسان سازي آن در منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران/ نرگس چوبداران.- به راهنمايي مهدي دوايي‌با مشاوره محمدرضا بهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته علوم تربيتي(گرايش برنامه ريزي درسي)) ؛ ۱۳۸۴.

۲۲۴۰

بررسي مفهوم غفلت ازديدگاه قرآن وحديث/ زيباجهازي بغداد آبادي.- به راهنمايي محمدعلي لساني فشارکي‌با مشاوره محمدحسن برهاني فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، دانشکده الهيات) ؛ ۱۳۸۰.

۵۹۱۶

بررسي مقايس اي دانش آموزانبرونگرا و درونگرا/ حميد رضا يادگاري.- به راهنمايي موسي احمديان‌با مشاوره هوشنگ يزداني.-  (دانشگاه اراک) ؛ ۱۳۸۶.

۵۲۸۹

بررسي مقايسه اي انگيزه پيشرفت و خود پنداره دانش آموزان پايه هشتم کشور هاي مختلف با پيشرفت تحصيلي آنان در تکرار سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم ( تيمز - آر)/ يونس غلامي.- به راهنمايي محمد کريم خداپناهي‌با مشاوره عباس رحيمي نژاد ؛ محمود حيدري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۱۷۵

بررسي مقايسه اي بهره وري مديران فارغ التحصيل رشته هاي مرتبط با مديريت آموزي با مديران ساير رشته ها در آموزش و پرورش شهرستان گرگان/ رمضانعلي خواجه.- به راهنمايي فرهاد يغمائي‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۳۸۰

بررسي مقايسه‌اي بين دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت حضوري و غير حضوري ازديدگاه معلمان و مدرسان شهر اصفهان/ مرضيه قبادي‌پور.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره غلامرضا احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۵۸۷دکتري

بررسي مقايسه اي تاثير سه روش آموزش بهداشت در کاهش ميزان پلاک دنداني و خونريزي در لثه در دانش آموزان ۱۰ _ ۹ ساله مدارس ابتدايي شهر همدان/ نازنين کريمي.- به راهنمايي مرجانه مسچي‌با مشاوره بهزاد هوشمند.- دکتري (دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده دندانپزشکي، رشته دندان پزشکي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۴۷۷

بررسي مقايسه اي حافظه شنيداري، ادراک شنيداري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عالي با دانش آموزان داراي نارسائيهاي ويژه يادگيري پايه سوم ابتداي شهرستان اروميه/ معصومه گل محمدي.- به راهنمايي مريم سيف نراقي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني احمد آرام‌گروه برنامه ريزي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۶۶۷

بررسي مقايسه اي حافظه شنيداري، ادراک شنيداري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عادي با دانش آموزان داراي نارسائيهاي ويژه يادگيري پايه سوم ابتدايي شهرستان اروميه در سال تحصيلي ۱۳۸۴ _ ۱۳۸۳/ معصومه گل محمدي.- به راهنمايي مريم سيف نراقي‌با مشاوره عزت اله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني احمد آرام، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۱۴۵

بررسي مقايسه اي خلاقيت و اسنادهاي علي(مکان کنترل) در دانش آموزان استعداد درخشان با دانش آموزان عادي/ شفيع خرميان.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمد جعفر جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۸۵۹

بررسي مقايسه اي دانش آموزان برونگرا و درونگرا در استفاده از توانش راهبردي در ارتباط گفتاري (ارجاعي)/ حميدرضا يادگاري.- به راهنمايي موسي احمديان‌با مشاوره هوشنگ يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اراک) ؛ ۱۳۸۶.

۵۴۳

بررسي مقايسه اي رابطه بين سبکهاي مديريت آمرانه و مشارکتي با بهداشت   رواني کارکنان دبيرستانهاوبرخي از موسسات صنعتي در شهرستان شيراز./ ويدافلاحي.- به راهنمايي سيد محمدمير کمالي‌با مشاوره سيدحسن سجادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۳۷۰۳

(( بررسي مقايسه اي عملکرد ناظران تعليماتي با شرح وظايف آنان از ديدگاه معلمان و مديران دوره ابتدايي شهرستان بابل در سال تحصيلي ۱۳۸۲ _ ۱۳۸۱/ رقيه يوسفي بازيگر.- به راهنمايي سعيد صفاريان همداني‌با مشاوره رمضان حسن زاده.- کارشناسي ارشد ( M . A ) (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد ساري، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۷۸

بررسي مقايسه اي فشارهاي شغلي و روشهاي مقابله با آن در بين مديران زن و مرد مدارس متوسطه دولتي شهر تهران/ فرانک مختاريان.- به راهنمايي محمد ميرکمالي‌با مشاوره باقر حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۲۱

بررسي مقايسه اي فقدان پدر در پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه مدارس شاهد و عادي استان گلستان/ تقي ايزد.- به راهنمايي نادر بيروديان‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۱۶۰

بررسي مقايسه اي کارآيي در مدارس دولتي و غيرانتفاعي از نظر دبيران در دوره متوسطه در شهرستان گنبد کاووس و عوامل موثر در بهبود آن/ رقيه مصطقي لو.- به راهنمايي ثريايي‌با مشاوره سرگزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۸۹۳

بررسي مقايسه‌اي کارايي دروني مقطع آموزش متوسطه بين استان سيستان وبلوچستان وکشوروارتباط کارايي دروني با شاخصهاي درونداد طي سالهاي ۷۲ - ۱۳۶۸/ صفراسلامي.- به راهنمايي مصطفي شريف‌با مشاوره عبدالوهاب پورقاز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۱۹۴۷

بررسي مقايسه اي ميزان‌آگاهي مديران ازکارکردهاي مديريتي و استفاده از آن در دبيرستانهاي دولتي و غير انتفاعي شهرستان قم/ محسن حلوائي.- به راهنمايي عباس بازرگان‌با مشاوره حميد رحيميان.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵.

۱۶۸۲

بررسي مقايسه اي ميزان پويايي گروههاي در سه گونه از دبيرستانهاي با   سبکهاي رهبري هنجاري شخصي و مبادله اي ./ آذر؛واثقي.- به راهنمايي منصور توليتي‌با مشاوره مجتبي طبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۸۲۰

بررسي مقايسه‌اي نگرش مديران ودبيران دبيرستانهاي پسرانه شهرقم درموردعوامل موثربرارتقاوکاهش بهره وري نيروي انساني درسال تحصيلي ۷۶-۷۵/ معصومه هاشم‌زاده.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره رضامجدزاده، زهراصباغيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۶.

۲۲۶۴

بررسي مقايسه اي نگرش مديران و دبيران در مورد عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش شهرستان بندر عباس سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ صالح پاسالاري.- به راهنمايي صباغيان‌با مشاوره مليحه آشتياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه [ندارد]) ؛ ۸۰.

۱۶۹۷

بررسي مقايسه اي نگرش مديران ودبيرن دبيرستانهاي پسرانه شهر قم درمورد عوامل موثر بر ارتقاء و کاهش بهره وري نيروي انساني در سال تحصيلي ۷۶-۱۳۷۵./ معصوم؛ هاشم زاده.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره رضا مجدزاده-زهرا صباغيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۱۶۷

بررسي مقايسه‌اي وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع راهنمايي که معلمين آنها ماموربه تحصيل هستندبادانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند/ سيدمهدي ميرهادي.- به راهنمايي احمد احمدي‌با مشاوره (ندارد).- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه‌ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۲.

۳۳۸۷

بررسي مقايسه بين خود پنداري با تيپ شخصيتي و آرزوهاي شغلي دانش اموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي شهر کرد/ خير النسا نادري.- به راهنمايي سيده منصوره يزدي‌با مشاوره سمين حسينيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) .

۲۵۵۱

بررسي مقايسه عملکرد معلمان فارغ‌التحصيل ازمراکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان بامدرک کارشناسي بامعلمان فارغ‌التحصيل ازسايرمراکزآموزش عالي بامدارک کارشناسي/ مهدي قاسمي.- به راهنمايي مهدي الواني‌با مشاوره محمودشيرازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته [ندارد]) ؛ ۷۹.

۵۱۴۱

بررسي مقايسه ميزان تاثير اجراي طرح ارتقاء شغلي بر رضايت شغلي معلمان سه دوره تحصيلي شهرستان آزادشهر/ عباسعلي باي.- به راهنمايي رمضان حسن زاده‌با مشاوره محمد تقي مداح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۰۹۳

بررسي مقايسه ميزان عزت نفس دانش آموزان پسر مدارس دولتي، نمونه مردمي و غير انتفاعي سال دوم متوسطه منطقه ۸ تهران/ جواد ميرزا حسيني.- به راهنمايي غلامرضاگودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل آموزشهاي ضمن خدمت، دانشکده شهداي مکه، رشته امور تربيتي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۰۳۱

بررسي‌مقايسه ميزان کارايي گروههاي آموزشي متوسطه‌ازنظردبيران‌ومديران‌شهر تهران/ عليرضاسلطاني فرد.- به راهنمايي عليرضا عصاره‌با مشاوره اصغرکليشادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدتهران مرکز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۶۷

بررسي مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي که معلمين آنها  مامور به تحصيل هستندبا دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند./ سيدمحمد؛ميرهادي.- به راهنمايي احمداحمدي‌با مشاوره رفيع الحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۲.

۱۷۹۲

بررسي مقدماتي عملي بودن،اعتبار،روايي ونرم يابي پرسشنامه روانشناختي کاليفرنيا(cpi)فرم ۴۸۰ سوالي در دانش آموزارن مقطع دبيرستان شهر تهران/ مجيد باقريان قطب‌آبادي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمد کاظم سليمي زاده.- کار شناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته سنجش و اندازه گيري در روانشناسي و تعليم و تربيت(روانسنجي)) ؛ ۱۳۷۹.

۵۱۳۰

بررسي موارد شوراي حل اختلاف و جايگاه آن در فقه و حقوق/ علي يوسفي.- به راهنمايي علي اکبر ايزدي فردبا مشاوره حسن فلاح.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل، رشته گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۴۶۵

بررسي موانع ارتباطي بين مديران وزيردستان وتاثيرآن براثربخشي سازماني درادارات تابعه اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران (ازديدگاه مديران وزيردستان )/ جهانگيرجمالي.- به راهنمايي فتاح شريف زاده‌با مشاوره سيدمهدي الواني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حسابداري ومديريت، رشته مذيريت دولتي) ؛ ۷۸.

۵۷۱

بررسي موانع ارتباطي موجود ميان دبيران و مديران از ديدگاه دبيران     مدارس راهنمايي شهرستان قم درسال تحصيلي ۷۴-۷۳./ سيدابوالفضل؛يوسفي.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره مهدي الواني -حيدر علي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۱۸۰۷

بررسي موانع ارتباطي موجود ميان دبيران و مديران از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي شهر ستان قم در سال تحصيلي ۱۳۷۸- ۱۳۷۷/ محمود معين مهر.- به راهنمايي عليرضاکيامنش‌با مشاوره مصطفي عسگريان.- کار شناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه تربيت معلم، دانشکده دانشکده علوم تربيتي - گروه بنيادهاي آموزش و پرورش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۲۱۲۷

بررسي موانع ارتباطي موجود ميان معلمان راهنماو آموزگاران و رابطه‌آن با عملکرد معلمان راهنمادر مدارس دوره ابتدايي شهر قم/ محمدخوشروز.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره غلامرضاجندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت استان قم، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۶۱۹

بررسي موانع بهره گيري ازتکنولوژي آموزشي درفرآيندياددهي - يادگيري ازديدگاه دبيران دبيرستانهاي نظام جديدشهرشيرازدرسال تحصيلي ۷۵-۷۴/ ضرغام يوسفي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره حسين تابان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۵.

۱۷۳۵

بررسي موانع بهره گيري از تکنولوژي آموزشي در فرايند ياددهي -يادگيري  از ديدگاه دبيران دوره راهنمايي استان قم در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ زهرا ؛کريمي.- به راهنمايي مهدي الواني‌با مشاوره محمود شيرازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۲۴۲۸

بررسي موانع بهره‌گيري ازتکنولوژي آموزشي درفرايند ياددهي - يادگيري از ديدگاه معلمان ناحيه يک استان قم/ حسن عبدالهي‌مهر.- به راهنمايي غلامرضا جندقي‌با مشاوره احمد بيان‌معمار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي -واحد تهران مرکز، دانشکده [ندارد]، رشته برنامه‌ريزي درسي) ؛ ۸۰.

۵۱۴۴

بررسي موانع تحقيق آموزش و پرورش فراگير در شهرستان سمنان/ محمدرضا خادميان.- به راهنمايي فردوس يادگاري‌با مشاوره فتاح ناظم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۸۴۵

بررسي موانع توسعه ICT در فرايند ياد دهي - يادگيري از ديدگاه دبيران و مديران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه/ شکوفه کرم پور.- به راهنمايي رويا رحماني نيشابوربا مشاوره فرامرز ملکيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته تکنولوژي آموزشي (M.A )) ؛ ۱۳۸۶.

۵۵۹۶

بررسي موانع توسعه آموزش الکترونيکي و ارائه الگوي مناسب بهره گيري از آن در آموزش متوسطه (از ديدگاه مديران و دبيران)/ مريم ايزدي.- به راهنمايي رويا رحماني نيشابوربا مشاوره داريوش نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تکنو لوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۴۴۵۰

بررسي موانع شخصي خلاقيت مديران تربيت بدني آموزش و پرورش کشور/ عبدالرضا خسروي.- به راهنمايي سيد نصرالله سجادي‌با مشاوره انوشيروان کاظم نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۳۷۴

بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي در برنامه ريزي اداري و آموزشي ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه/ عزت الله نجفي.- به راهنمايي احمد علي فروغي ابري‌با مشاوره محمد حسين يارمحمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، رشته علوم تربيتي  برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۳۷۴

بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي در برنامه ريزي اداري و آموزشي ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه/ عزت الله نجفي.- به راهنمايي احمد علي فروغي ابري‌با مشاوره محمد حسين يارمحمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته علوم تربيتي (برنامه ريزي آموزشي)) ؛ ۱۳۸۴.

۴۵۰۵

بررسي موانع مشارکت معلمان در تصميم گيري هاي مربوط به اداره امور مدارس از ديدگاه مديران و معلمان در شهرستان کبودراهنگ/ محمود واحدي.- به راهنمايي محمد حسن پرداختچي‌با مشاوره محمد قهرماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۲۱۷

بررسي موانع ومشکلات تحقيق اهداف برنامه هاي آموزشي قرآن دردبيرستانهاي دخترانه تهران ازديدگاه دبيران/ سپند رياضي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي درسي (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۷.

۵۴۳۵

بررسي موانع و مشکلات موجود در پذيرش مسؤليت هاي مديريتي زنان از ديدگاه مديران متوسطه و پيش دانشگاهي مدارس دخترانه شهر همدان/ زهره منوريان.- به راهنمايي محمود حقاني‌با مشاوره داود حسين زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، رشته علوم تربيتي ، مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۶۴۰

بررسي موجبات و موانع ارث در فقه مذهب خمسه/ ابوالفضل رجبي لگراني.- به راهنمايي عليرضا اميني‌با مشاوره رامين پور سعيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، رشته الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي(M.S.C )) ؛ ۱۳۸۵.

۳۳۲۰

بررسي موضوع تفريح و تفرج و مرز آن در قرآن و روايات/ غلامرضا عابدي هزاوه.- به راهنمايي عليرضا صابريان‌با مشاوره ابراهيم بهادر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه علوم قرآن و حديث، رشته الهيات و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۶۶۷

بررسي مهارتهاي سه گانه مديران و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران/ عزت توکلي کافي آبادي.- به راهنمايي محمود شيرازي‌با مشاوره اکبر عالم تبريزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه _، دانشکده _، گروه _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۸۱۸

بررسي مهارتهاي موردنيازمديران مدارس متوسطه شهرشيراز/ منصوره اميريان‌زاده.- به راهنمايي اکبرمسعودي‌با مشاوره محمدخيرشاپورشايان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵.

۱۷۴۹

بررسي ميانگين بلوغ و تربيت پيدايش علائم آن دردختران دانش آموز مناطق  ۱۹گانه آموزش و پرورش استان تهران./ ميترا؛وشمگير.- به راهنمايي عبدالرسول اکبريان.- درجه تخصصي (دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران، رشته جراحي بيماريهاي زنان و زايمان) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۴۹۴

بررسي ميزان آشنايي دبيران با روشهاي تدريس وبکارگيري آن دردبيرستانهاي شهرکرمانشاه درسال تحصيلي ۷۷-۷۶./ ژاله ردکاه.- به راهنمايي محمد يوسفي‌با مشاوره سيد شمس الدين هاشمي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت) ؛ ۱۳۷۷.

۵۶۰۹

بررسي ميزان آشنايي مديران با اصول مديريت و تاثير آن بر عملکرد آنان از نظر دبيران در مقطع متوسطه شهرستان ارسنجان سال تحصيلي ۸۵ _ ۸۴/ شبير محمودي.- به راهنمايي شاپور امين شايان جهرمي‌با مشاوره عباداله احمدي.- کارشناسي ارشدMA (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۶۴۳

بررسي ميزان آشنايي مشاوران دبيرستانهاي نظام جديدآموزش متوسطه استان ايلام بافنون مشاوره وارتباط آن باميزان موفقيت آنان درکمک به حل مشکلات دانش آموزان/ حسن عزتي.- به راهنمايي محمدعلي فرجادبا مشاوره حسن‌پاشاشريفي؛ اعتماداهري.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدرودهن، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵.

۳۷۴۰

بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره راهنمايي با الگوهاي تدريس و ميزان بکارگيري آنها در فرايند تدريس در شهرستان اليگودرز در سال تحصيلي ۸۲-۸۱/ غلامرضا لک هندري.- به راهنمايي زهره سعادتمندبا مشاوره غلامرضا احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۱۹۵

بررسي ميزان آشنايي، و امکان دسترسي معلمان مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران دررابطه با شبکه جهاني (اينترنت)/ سميه زارعي بابا عربي.- به راهنمايي حميد رحيميان‌با مشاوره عباسپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۸۶۸

بررسي ميزان‌آشنايي وبکارگيري شيوه هاي ارزشيابي ازآموخته هاي دانش‌آموزان تسلط دبيران دوره متوسطه درشهرستان قروه(کردستان) درسال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ رضاکوثر.- به راهنمايي شمس‌الدين هاشمي مقدم‌با مشاوره علي محمد دهقان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده تحصيلات تکميلي((گروه علوم تربيتي))، رشته تاريخ و فلسفه تعليم وتربيت اسلامي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۰۴۴

بررسي ميزان آگاهي دبيران فارغ التحصيل دانشگاهي از مهارتهاي عمومي    فرايند تدريس نسبت به دانش آموخته مراکز آموزش نيروي انساني./ هدايت تيرگو.- به راهنمايي فريدال‌آقابا مشاوره محمدکمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۵۲۵۶

بررسي ميزان آگاهي مديران مدارس ابتدايي شهرستان همدان از اهداف و آيين نامه اجرايي دوره ابتدايي و رابطه آن با ميزان اثر بخشي آنان/ معراج عربي.- به راهنمايي محمد حسن پرداختچي‌با مشاوره محمد قهر ماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۳۰۹

بررسي ميزان آگاهي مديران مدارس نسبت به مباني روانشناختي پديدآيي رفتارديني/ غلامرضاميرهاشمي.- به راهنمايي غلامعلي افروزبا مشاوره محمدرضا شرفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۳۵۶دکتري

بررسي ميزان آگاهي معلمان مدارس ابتدايي از نيازهاي بهداشتي دانش آموزان و مدارس در شهر زاهدان/ عليرضا بخشي.- به راهنمايي ايماني.- دکتراي عمومي (دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکي، گروه پزشکي عمومي، رشته پزشکي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۶۵۰

بررسي ميزان آگاهي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران(دخترانه و پسرانه) از علائم و نشانه‌هاي اختلالات ويژه يادگيري در دانش آموزان/ اميرحسين ايازي‌زاد.- به راهنمايي سيداحمد جلالي‌با مشاوره محمد کاظم سليمي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي وعلوم اجتماعي، رشته روانشناسي کودکان استثنايي) ؛ ۸۱.

۲۵۷۰

بررسي ميزان آگاهي ومقداراستفاده معلمين ازتنبيه بدني درمقايسه بامدرک تحصيلي آنان درمقطع ابتدايي شهرستان قوچان/ غلام باقري دربادام.- به راهنمايي منصور توليتي‌با مشاوره علي اصغرکيشادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۹.

۳۳۸۲د

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دوره راهنمايي شهر زاهدان نسبت دهان و دندان در سال تحصيلي ۸۲ - ۱۳۸۱/ زهرا مير شکار.- به راهنمايي مسعود فلاحي نژادبا مشاوره _.- دکتراي دندان پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده دندان پزشکي، رشته دندان پزشکي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۷۹۸

بررسي ميزان آگاهي ونگرش مديران نسبت به شرح وظايفشان درمقطع متوسطه استان يزد/ مهين تاج دهقاني تفتي.- به راهنمايي محمود شيرزادبا مشاوره اکبر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت دولتي واحد يزد، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۱۰۱۸

بررسي ميزان آگاهيهاي مديران ،اولياومربيان دوره راهنمايي درخصوص مسائلبلوغ در شهرستان آباده./ محمدحسن رحيمي.- به راهنمايي محمدحسين يار محمديان‌با مشاوره قربانعلي سليمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان، رشته مديريت آموزش) ؛ ۱۳۷۵.

۱۹۰۹

بررسي ميزان‌آمادگي جسماني وعملکرد حرکتي نيروهاي امداد(آتش نشاني)استان قم/ اميرحسين سلماني دلشاد.- به راهنمايي رضاقراخانلوبا مشاوره عباسعلي گائيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم‌انساني، رشته تربيت بدني و علوم ورزش) ؛ ۷۹.

۵۴۶۳

بررسي ميزان آمادگي مديران مدارس متوسطه شهر شيراز جهت اجراي مديريت مدرسه محوري به منظور ارائه يک الگوي مناسب اجرايي/ محسن سياحي.- به راهنمايي عبدا لله احمدي‌با مشاوره مسعود سيدي.- کارشناسي (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دانشکده واحد شيراز، رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۶۲۷

بررسي ميزان اثر بخشي آزمايشگاههاي دبيرستان ها از نظر دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان مشکين شهر/ ابوالفضل يزداني.- به راهنمايي امير حسين محمودي‌با مشاوره امير حسين مهدي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۹۳۲

بررسي ميزان اثر بخشي ارزيابيهاي مشاوران در زمينه هدايت تحصيلي (انتخاب رشته تحصيلي) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر متوسطه شهر تهران/ يوسف عزتي.- به راهنمايي صمد کريم زاده‌با مشاوره سوزان امامي پور.- کارشناسي ارشد (M_ A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و گروه روانشناسي، رشته گرايش: روانسنجي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۵۸۷

بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي هدايت تحصيلي بر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران/ مژگان ملاپخشي.- به راهنمايي کامبيز پوشنه‌با مشاوره ناصره مولانا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده روان شناسي و علوم اجتماعي، گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۵۴۰

بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي IT در حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴/ صديقه اکبريان.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره اکبر عالم تبريزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۱۸۹

بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي کوتاه مدت ضمن خدمت از ديدگاه آموزگاران شهر سنقر/ محمدرضا فلاحي.- به راهنمايي مليحه آشتياني‌با مشاوره محمد قهرماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته علوم تربيتي - گرايش بزرگسالان) ؛ ۱۳۸۴.

۳۱۴۸

بررسي ميزان اثربخشي راهنمامعلمان روستايي مدارس ابتدايي استان همدان و راههاي افزايش اثربخشي آنها درفرآيند ياددهي - يادگيري/ محمد مالمير.- به راهنمايي اسکندر فتحي آذربا مشاوره داوود حسيني نسب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۰۷۶

بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي تدريس فعال در تربيت ديني و اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر شيراز از ديدگاه معلمان/ عابد غلامي.- به راهنمايي ملکي ، حسن‌با مشاوره مفيدي ، فرخنده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۸۵۵

بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي فعال بحث گروهي و پرسش و پاسخ دريادگيريدرس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحيه يک شهر اراک/ قربان کمال آبادي فرهاني.- به راهنمايي شمس‌الدين هاشمي مقدم‌با مشاوره علي محمد دهقاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي واحد اراک) ؛ ۱۳۷۹.

۱۷۳۹

بررسي ميزان اثربخشي مديريت آموزش ابتدايي در طي مراتب حيطه شناختي    اهداف آموزشي از ديدگاه بلوم./ احمد؛محمدي.- به راهنمايي محمدحسين متقي‌با مشاوره محمد قزل اياغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکر آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۵۱۳۱

بررسي ميزان احاطه علمي دبيران شيمي دبيرستانهاي پسرانه شهرستان آمل به محتواي کتابهاي درسي شيمي و روش هاي تدريس آن/ علي اکبرزاده.- به راهنمايي محمد حسن پرونده‌با مشاوره محمد صالحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۴۳۵

بررسي ميزان استفاده معلمان از روش تدريس مبتني بر پرورش مهارتهاي حل مساله در درس علوم پايه چهارم ابتدايي منطقه ۶ شهر تهران در سال ۸۴ _ ۱۳۸۳/ اعظم راستگو.- به راهنمايي بهرام محسن پوربا مشاوره مجيد علي عسگري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه بنيادهاي آموزش و پرورش، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۷۴

بررسي ميزان استفاده معلمان ازروشهاي تدريس فعال ومقايسه نتايج عملکردآموزشي آنان درتدريس علوم تجربي دوره ابتدايي آبان ماه۷۷/ فضلعلي حامدي‌خواه.- به راهنمايي محسن پوربا مشاوره علي پرويزيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش وپرورش، دانشکده مديريت وبرنامه‌ريزي وزارت آموزش وپرورش، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۷.

۳۵۸۰

بررسي ميزان استقرار سبک مديريت مشارکتي در مدارس ابتدايي شهر تهران به منظور ارائه الگوي بهينه/ يلدا دلگشائي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره محمد صائبي؛ علي دلاور.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم و تحقيقات، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي (Ph. D )) ؛ ۱۳۸۲.

۵۲۶۱

بررسي ميزان اضطراب و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه پيش دانشگاهي شهر همدان/ آزيتا محمدي.- به راهنمايي محمود جمالي‌با مشاوره محمد حسن آموزگار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته تاريخ فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۳.

۲۴۸۹

بررسي ميزان اطلاعات تخصصي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان قوچان درزمينه طرح سئوالات امتحاني و ارزيابي آموخته‌هاي دانش آموزان در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ حسين پولادي.- به راهنمايي منصور توليتي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته برنامه‌ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۳۱۵

بررسي ميزان اعتمادبه نفس دانش آموزان دختردبيرستاني وراههاي افزايش آن (بااستفاده ازتقويت اجتماعي)/ فاطمه يزدان مقدم.- به راهنمايي زهرا درويزه‌با مشاوره زهره خسروي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۷۷.

۳۴۰۰

بررسي ميزان افت تحصيلي بين دانش آموزان دوره متوسطه استان چهار محال و بختياري (شهرستانها، دولتي، غير انتفاعي)/ يوسف  اسلامي بابا حيدري.- به راهنمايي سيد علي سيادت‌با مشاوره سعيد رجايي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۹۹۴

بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي داراي پدر زنداني با دانش آموزان عادي ساکن شهر اراک و مقايسه ديدگاه آنها نسبت به عوامل زمينه ساز افسردگي/ علي فولادي.- به راهنمايي حسين آزادبا مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۳۴

بررسي ميزان انحرافات اندام تحتاني دانش آموزان پسردوره راهنمايي ۱۵ - ۱۱ ساله شهراصفهان و ارائه پيشنهادات اصلاحي - حرکتي/ عباسعلي قدمي.- به راهنمايي شاهرخ عليمراديان‌با مشاوره علي اکبرتاکي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۳.

۲۳۷

بررسي ميزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسردوره راهنمايي ۱۵-۱۱ساله شهراصفهان وارائه پشنهادات اصلاحي - حرکتي (سال تحصيلي ۷۳ - ۷۲)/ محمداقبالي.- به راهنمايي شاهرخ عليمرديان‌با مشاوره مهدي نمازي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۳.

۱۷۰۸

بررسي ميزان انطباق عملکرد روساي آموزش و پرورش با شرح وظايف آنان از  ديدگاه مديران آموزشي دوره متوسطه استان همدان./ جلال؛ همداني.- به راهنمايي عبدالرضا گودرزي‌با مشاوره منچهر وکيليان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۴۸۳۷

بررسي ميزان انطباق عملکرد مديران با شرح وظايف آنها از ديدگاه دبيران در دبيرستانهاي متوسطه نظري در شهرستان آق قلا/ تقي آريايي فر.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره محمود جمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۰۵۱

بررسي ميزان انطباق عملکرد مديران مدارس متوسطه پسرانه دولتي شهر اردبيل با کارکردهاي مديريت از ديدگاه دبيران همان مداري در سال تحصيلي۷۹-۷۸/ عليرضا، مجيد زاده مقدم.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل تربيت بدني و نيروي انساني، دانشکده مديريت و برنا مه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۸۴۰

بررسي ميزان انطباق عملکرد مشاوران تحصيلي بااهداف تعيين شده ازديدگاه مديران ،دبيران راهنما،مشاوران ودانش آموزان/ بهروزبازگير.- به راهنمايي علي عطافربا مشاوره کريم آذربايجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان، رشته مديريت دولتي) ؛ ۷۶.

۲۴۵۷

بررسي ميزان انطباق محتواي کتب فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني دوره راهنمايي تحصيلي بااهداف پيش بيني شده درکتب/ حسن بابايي روچي.- به راهنمايي غلامعلي سرمدبا مشاوره علي‌اکبر خسروي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه‌ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۲۶

بررسي ميزان انطباق مفاهيم شغلي مطرح شده در کتابهاي درسي دوره ا بتدايي و راهنمايي با مشاغل موجود صنعتي جامعه امروز/ کلام الله صفوي.- به راهنمايي علاء الدين اعتماد اهري‌با مشاوره سيف الله بهاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۴۱

بررسي ميزان انطباق وضع موجود ميزان آگاهيهاومهاتهاي شغلي معلمان راهنمايي باوضع مطلوب درآموزش وپرورش استان ايلام/ رمضان پيري.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره مصطفي عسگريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۱۸۶۱

بررسي ميزان انطباق ويژگي هاي مديران مدارس ابتدايي با آئين‌نامه مصوب و روابط آن با کارايي مدرسه دوره ابتدايي شهر ستان خوي/ باقر رضاپور.- به راهنمايي فرخنده مفيدي‌با مشاوره عبدالرضاگودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشکده (مديريت و برنامه ريزي تهران)اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹ - ۱۳۷۸.

۴۶۵۶

بررسي ميزان بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانهاي شهر لار و عوامل مؤثر بر آن/ محمدرضا مريدي.- به راهنمايي داريوش حيدري بيگوندبا مشاوره هما زنجاني زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي‌گروه علوم اجتماعي، رشته پژوهشگري علوم اجتماعي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۴۱۵

بررسي ميزان برخورداري کتابهاي فارسي و علوم اول راهنمايي از مولفه هاي خلاقيت/ رضا محمودي.- به راهنمايي محمد مزيدي‌با مشاوره نورالدين بهين آيين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته تاريخ فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۵.

۲۸۴۷

بررسي ميزان برخورداري مديران مدارس متوسطه شهرکامياران ازمهارتهاي (فني.انساني وادراکي) ورابطه آن بااثربخشي‌آنان ازديدگاه دبيران درسال تحصيلي ۸۱ - ۸۰/ اسدالله محمدي.- به راهنمايي محمد يمني‌با مشاوره محمد قهرماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۷۴۸

بررسي ميزان بکارگيري اهداف انجمنهاي اولياءو مربيان از ديدگاه مديران مدارس،اولياواعضاي انجمنهاي اولياومربيان درمقطع متوسطه نظري شهرستان بهبهان به منظورافزايش کارايي/ غلام؛شجاعي.- به راهنمايي سيداحمداحمدي‌با مشاوره سيدعلي سيادت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۵.

۵۵۷۵

بررسي ميزان بکار گيري شيوه مديريت بر مبناي هذف(M.B.O ) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران/ اسحق علي عزيزي.- به راهنمايي محمد صالحي‌با مشاوره کيومرث آذري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۱۸۲

بررسي ميزان پايبند به نظم دانش آموزان دوره‌ي متوسطه (شاخه تظري) شهرمشهددرمدارس (دولتي) وعوامل مؤثربرآن/ مجيد دانايي.- به راهنمايي همازنجاني زاده‌با مشاوره رامپورصدرنبوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علومانساني دکترشريعتي، رشته علوم اجتماعي - پژوهشگري) ؛ ۱۳۸۱.

۳۳۹۴

بررسي ميزان تاثير آموزش واژگان از طريق تصوير و متن در مفايسه با ارائه مترادف لغات و معاني آنها/ مهديه جمالي.- به راهنمايي محمد رضا طالبي نژادبا مشاوره احمد رضا لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد خوراسگان، رشته -) ؛ ۱۳۸۲.

۵۴۹۰

بررسي ميزان تاثير اينترنت و دسترسي به آن برروي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ديدگاه دبيران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرتهران/ حسين بهرامي.- به راهنمايي علي اکبر خسروي بابادي‌با مشاوره داود حسين زاده.- کارشناسي ارشد(M .A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۵۷۱۴

بررسي ميزان تاثير پذيري از همسالان و وسايل ارتباط جمعي در انتخاب پوشش دختران پايه سوم راهنمايي ناحيه دو شيراز/ مريم حسن نژاد.- به راهنمايي اصغر رضويه‌با مشاوره سيامک ساماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزش و پرورش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۹۲۹

بررسي ميزان تاثير درس برنامه‌ريزي تحصيلي وشغلي در هدايت و انتخابات رشته تحصيلي دانش آموزان نظام جديد آمو،زش متوسطه از ديد گاه دانش آموزان ومشاوران در شهر بندر عباس سال تحصيلي ۷۸ - ۷۷/ غلامشاه عباس‌نسب سردره.- به راهنمايي علي تقي پورظهيربا مشاوره بهرام محسن پور.- کار شناسي ارشد (دانشکده [مديريت و برنامه ريزي آموزش و پرورش ]، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۸ - ۷۷.

۵۰۳۹

بررسي ميزان تاثير دوره هاي آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان بر ميزان کارايي معلمان مدارس استثنايي استان گلستان/ صديقه محمد آبادي.- به راهنمايي نادر بيروديان‌با مشاوره فرهاد يغمايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۰۳۹

بررسي ميزان تاثير دوره هاي آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان بر ميزان کارايي معلمان مدارس استثنايي استان گلستان/ صديقه محمد آبادي.- به راهنمايي نادر بيروديان‌با مشاوره فرهاد يغمايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۹۶۸

بررسي ميزان تاثير دوره هاي آموزشيIT_ICT در کارايي و عملکرد مديران مدارس متوسطه ناحيه ۱ اراک/ عباس غفاريان.- به راهنمايي مهرداد نوابخش‌با مشاوره ايرج نوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۴۲۸

بررسي ميزان تاثير روش تبادلي راهبردهاي درک و فهم خواندن ، بر بهبود درک مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم/ صغري برزگري.- به راهنمايي حميد طاهر نشاط دوست‌با مشاوره حسين مولوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آصفه‌آن، دانشکده _، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۳۵۷

بررسي ميزان تاثير فقدان پدر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي استان کردستان درسال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ کيوان احمد نژاد.- به راهنمايي محمود جمالي‌با مشاوره منصور يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي وعلوم اجتمايي، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعليم و تربيت اسلامي)) ؛ ۸۰.

۴۱۷۳

بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات (IT) در تسريع و پايداري يادگيري دانشجويان مراکز تربيت معلم شهرستان زنجان/ حسين خالقي.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي استاد احمد آرام، گروه تکنولوژي آموزشي، رشته برنامه ريزي) ؛ ۱۳۸۳.

۹۴۶

بررسي ميزان تعارض ياهماهنگي بين ادراک مديران ودبيران دررابطه باانتظارات آنان ازوظايف مديردبيرستان دراستان همدان/ خسرو ساکي.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره فريده آل‌آقا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۵.

۱۵۹۶

بررسي ميزان تغيير و نوآوري مديران و رابطه آن باسيستمهاي مديريت ليکرت از نظردبيران و دبيرستانهاي پسرانه اروميه./ بهروز احمدي.- به راهنمايي حميد رحيميان‌با مشاوره محمد کمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۶۲۵

بررسي ميزان تمايل معلمين به شرکت درتصميم‌گيريهاي آموزشي دراستان بوشهر/ يداله احمدي.- به راهنمايي اکبرمسعودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵.

۵۱۹۱

بررسي ميزان تناسب اهداف برنامه درسي روانشناسي با نيازهاي دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران/ فرشته اميري.- به راهنمايي احمد علي پوربا مشاوره بهمن زندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم تربيتي، گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۴۲۲

بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي/ رقيه اسماعيلي.- به راهنمايي کورش فتحي واجارگاه‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۹۴

بررسي ميزان خلاقيت مديران مدارس وموانع شخصي‌آن درشهرستان فردوس/ عباسعلي قربانزاده.- به راهنمايي بختياري شعباني ورکي‌با مشاوره احمد رضامسعودي فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۵۸۴۸

بررسي ميزان درک مطلب خواندن دانش آموزان پايه سوم ابتدايي در مناطق کرد زبان کرمانشاه به در تهران/ عليرضا عسگري.- به راهنمايي گلناز مدرسي قوامي‌با مشاوره محمد ضياء حسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي، گروه زبانشناسي و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان، رشته آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان) ؛ ۱۳۸۵.

۳۵۱

بررسي ميزان رابطه بين سبک مديريت ادغامي وسبک مديريت سازماني باروحيه دبيران دبيرستانهاي شهرستان بوشهر/ محمد بهروزي.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره مصطفي عسگريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۳.

۴۸۴۸

بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان حوزه معاونت پشتيباني سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري و رابطه آن با عملکرد آنها/ سهراب عزيزالهي.- به راهنمايي محمد مير کمالي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام، رشته برنامه ريزي با گرايش امور کار کنان) ؛ ۱۳۸۳.

۴۵۶۱

بررسي ميزان رضايتمندي دانش آموزان از قوانين و مقررات حاکم بر مدارس متوسطه منطقه ۹ تهران/ احمدرضاناظمي.- به راهنمايي مهدي دوايي‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه ريزي درسي)) ؛ ۱۳۸۴.

۴۵۳۳

بررسي ميزان رضايتمندي والدين کودکان عقب مانده ذهني خفيف از برنامه هاي مراکز ويژه پيش دبستاني شهر شيراز/ شهرام نوري ثمرين.- به راهنمايي شهلا البرزي‌با مشاوره لعيا بشاش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده _، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۹۳۰

بررسي ميزان رعايت مباني سنجش واندازه‌گيري درطراحي سئوالات امتحاني مقطع ابتدايي درخرداد ماه ۱۳۷۸ استان گيلان جهت در يافت درجه کارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي/ سعيد بيدار.- به راهنمايي ولي الله فرزادبا مشاوره حمزه گنجي.- کارشناسي ارشد (، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۳۹۶

بررسي ميزان سلامت سازماني ادارات آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري بر طبق الگو ي هوي و فيلدمن/ بيژن نادري بلداجي.- به راهنمايي سيد علي سيادت‌با مشاوره سعيد رجايي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۲۰

بررسي ميزان شايستگي دبيران نظام جديدمتوسطه استان ايلام درمهارتهاي آموزشي/ حسين نعمتي.- به راهنمايي احمدعلي فروغي ابري‌با مشاوره قربانعلي سليمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵.

۴۲۲۵

بررسي ميزان شناخت والدين دانش آموزان نسبت به وظايف انجمن اوليا و مربيان شهر تهران/ زهرا امير آتشاني.- به راهنمايي علا الدين اعتماد اهري‌با مشاوره صمد کريم زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۲۳۷دکتري

بررسي ميزان شيوع آنمي فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل/ جلال آروين.- به راهنمايي منوجهر براک‌با مشاوره علي نعمتي.- دکتري (دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، گروه پزشکي، رشته پزشکي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۱۵۷

بررسي ميزان شيوع افسردگي تاثير شناخت درماني گروهي برروي کاهش آن در بين دانش آموزان پسر دبيرستانهاي منطقه قرچک/ صادق کرجي.- به راهنمايي عليرضامحمودنيابا مشاوره شکوه نوابي نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۱.

۵۳۰۶

بررسي ميزان شيوع تيرومگالي و ارتباط آن با عملکرد تيروئيد در کودکان دبستان شهرستان سمنان (۱۲ - ۶ ساله)/ محمدعلي علوي.- به راهنمايي مريم سيف هاشمي‌با مشاوره راهب قرباني.- دکتراي (دانشگاه علوم پزشکي و خدماتي بهداشتي  درماني استان استان سمنان، دانشکده پزشکي، رشته عمومي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۹۵۷

بررسي ميزان شيوع و علل آسيبهاي ورزشي دانشجويان دختروپسرسال آخر رشته تربيت بدني مراکز تربيت معلم شهر تهران/ زهره ميرسپاسي.- به راهنمايي مجيد کاشفي‌با مشاوره مقصود پيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي واحد تهران، رشته تربت بدني و غلوم ورزشي) ؛ ۷۹-۷۸.

۸۶۶

بررسي ميزان شيوع وعلل کمرويي دردانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي شهرستان شهريار/ سهيلااميني.- به راهنمايي غلامعلي افروزبا مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدتهران مرکزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۷۷-۷۶.

۳۴۷۶

بررسي ميزان شيوع و علل ناخن جويدن دانش آموزان پسر دوره ابتدايي شهر تهران (سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱)/ علي روي دل.- به راهنمايي مريم سيف نراقي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۹۳۵

بررسي ميزان عملکرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران و آموزگاران مدارس ابتدايي نواحي ۱و۲ بندر عباس سال تحصيلي ۷۸ - ۷۷/ علي دبيري.- به راهنمايي علي تقي پورظهيربا مشاوره کاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۸ - ۷۷.

۱۴۹۶

بررسي ميزان فرسودگي شغلي مديران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهرتهران ورابطه آن باروشهاي مقابله‌اي آنها/ عزيزاله بابلي بهمئي.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره باقرغباري بناب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸.

۱۹۹۷

بررسي ميزان کارايي مديران مدارس درحيطه نظارت وارزشيابي ازديدگاه معلمان دراداره آموزش وپرورش شهرستان خرم دره/ عليرضااميني.- به راهنمايي يدا۰۰۰خداوردي‌با مشاوره فرهاد شقاقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۶۱۳

بررسي ميزان کارايي معلمان فارغ التحصيل دوره کارداني ابتدايي ازمرکزتربيت معلم آموزش عالي ضمن خدمت ودانشگاه آزاداسلامي دراستان مازندران/ محمدسليماني.- به راهنمايي حسين احمداحمدي‌با مشاوره آذرقلي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵.

۴۷۲۷

بررسي ميزان کارايي معلمين شرکت کرده و شرکت نکرده در جشنواره برتر تدريس/ اسماعيل تاجيک.- به راهنمايي فرهاد يغمايي‌با مشاوره حسينعلي سرگزي.- ؛ ۱۳۸۳.

۲۴۵۶

بررسي ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيريهاي دبيرستانهاي دخترانه شهرتهران و تاثير آن بر افزايش عملکردآنان/ ميترا احمدزاده.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره علي علاقه‌بند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش عالي فرهنگيان، دانشکده مديريت، رشته [ندارد]) ؛ ۸۰.

۱۳۹۹

بررسي ميزان مطابقت فعاليتها و محتواي برنامه هاي درسي آموزش هنربانيازهاي اساسي دانش آموزان کلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي شهر مشهد/ حسن شرفي.- به راهنمايي محمد حسن پروندبا مشاوره فرخنده مفيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۴.

۳۴۳۶

بررسي ميزان منابع و علائم استرس معلمان و رابطه رضايت شغلي و کانون کنترل با استرس در دوره هاي تحصيلي/ غلامحسين دولتي.- به راهنمايي بيژن گيلاني‌با مشاوره محمود ايرواني و علي اصغر احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۱۰۲

بررسي ميزان موفقيت طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس شهرستان خرم آباد/ فضل اله اکبري نژاد.- به راهنمايي قدم پور ، عزت اله‌با مشاوره مهرداد ، حسين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي ، خرم آباد، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۸.

۲۰۳۹

بررسي ميزان موفقيت مديران آموزشي ازديدگاه مديران،دبيران آموزشي از ديدگاه کارکنان تحت پوشش اداره کل استان سمنان/ حسين، صلواتي.- به راهنمايي علي‌اکبرامين‌بيدختي‌با مشاوره مهدي ايران نژادپاريزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته آموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۲۴۶۴

بررسي ميزان موفقيت مديران درايجادزمينه‌هاي مناسب روابط انساني درمحيطآموزشي مدارس متوسطه پسرانه شهرستان قوچان از ديدگاه دبيران وکارکنان مدرسه درسال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ محمدرضا عزيزي.- به راهنمايي محمودقرباني‌با مشاوره مجتبي هاشمي رکاوندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۶۴۴

بررسي ميزان موفقيت مديران مدارس متوسطه نظام جديدمشهددرايجادروابط انساني درمحيط آموزشي ازديدگاه دبيران،مشاوران وکارکنان (سال تحصيلي ۷۴-۷۳)/ حسين شيخعلي بابايي.- به راهنمايي حسينعلي کوهستاني‌با مشاوره محمدرضاآهنچيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد مشهد، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۴.

۳۲۵۷

بررسي ميزان موفقيت مربيان بهداشت مدارس دخترانه دوره ابتدايي شهرستان ساري ازديدگاه مربيان بهداشت ونديران ندارس ومربيان پرورشي/ معصومه فيلي.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره محمدتقي مداح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد ساري، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۲۶

بررسي ميزان موفقيت مشاوران مدارس درکمک به حل مشکلات تحصيلي،شغلي،شخصي  خانوادگي دانش آموزان دبيرستاني درطرح نظام جديدآموزش درشهرتهران/ ياب الله؛بخشي پورجويباري.- به راهنمايي شفيع‌آبادي‌با مشاوره دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيت) .

۱۶۱۷

بررسي ميزان موفقيت نظام ارزشيابي مديران آموزشي و پرورشي استان زنجان از ديغگاه معلمان در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ نبي الله؛لشگري.- به راهنمايي اکبرعالم تبريزي‌با مشاوره رضا پيرايش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۷۳۹

بررسي ميزان موقعيت مدارس غيرانتفاعي شهرستان بيرجنددررابطه بامشارکتهاي مردمي (باستنادماده ۱ قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي) ازابتداي تاسيس تاپايان سال تحصيلي ۷۵-۷۴/ عليرضا حافظنيا.- به راهنمايي عباس تفضلي‌با مشاوره غلامرضا خوئي‌نژاد خسروشجاعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد مشهد، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵.

۳۵۲۵

بررسي ميزان مهارتهاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه دولتي شهر تهران/ صدرالدين ستاري.- به راهنمايي مظفر الدين واعظي‌با مشاوره سيد محمد مير کمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۵۶۲

بررسي ميزان مهارتهاي مديريتي مديران دبيرستانهاي شهرقم ورابطه‌آن بااثربخشي آنها/ فهيمه رباني خواه.- به راهنمايي پرداختچي‌با مشاوره يمني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيني و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۱۹۳۴

بررسي ميزان نابرابري فرصتهاي آموزشي دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي استان هرمزگان در سال تحصيلي ۷۷ - ۱۳۷۶/ عباس دبيري.- به راهنمايي علي تقي پورظهيربا مشاوره بهرام محسن پور.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت برنامه ريزي آموزشي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۷ - ۱۳۷۶.

۲۴۱۵

بررسي ميزان و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر قم در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ نورالدين احمدي.- به راهنمايي محمدرسول گلشن فومني‌با مشاوره محمدهمايون سپهر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۵۶۴

بررسي ميزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر قم سال تحصيلي ۷۴-۱۳۷۳/ پژوهشگر ابوالفضل مطهري.- به راهنمايي باقر ساروخاني‌با مشاوره اسماعيل مجدآبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي اراک‌گروه جامعه‌شناسي، رشته [جامعه‌شناسي]) ؛ ۱۳۷۴.

۴۶۰۰

بررسي ميزان هماهنگي و همخواني برنامه درسي قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستانهاي پسرانه شهر تهران/ مرتضي اخلاقي.- به راهنمايي کورش فتحي واجارگاه‌با مشاوره محبوبه عارفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۳.

۸۶۱

بررسي ميزان همبستگي بين نتايج امتحانات داخلي ونهايي دبيرستانهاي نظري شهرستان سنندج درسال تحصيلي ۷۴-۷۳/ حسين رفيعي الحسيني.- به راهنمايي حسين رفيعي الحسيني‌با مشاوره احمدعلي فروغي ابري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵.

۱۳۷۰

بررسي ميزان همخواني رغبت آزمون شده ورغبت بيان شده دانش آموزان پسرودخترسال دوم دبيرستانهاي عادي نظام جديددرسال تحصيلي ۷۷-۷۶ شهرستان بروجن درانتخاب رشته تحصيلي/ حيدر جهان‌پناه.- به راهنمايي يوسف کريمي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه وزارت آموزش وپرورش، دانشکده دانشکده مديريت وبرنامه‌ريزي) ؛ ۷۷-۷۶.

۵۶۹

بررسي ميزان يادداري دانش آموزان سال اول لرستان از درس انگليسي با    استفاده از تحليل محتواي آزمون [به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود فرايند ياددهي -يادگيري./ عزت الله ؛خوشدل.- به راهنمايي سيدرجايي پوربا مشاوره احمدعلي فروغي ايري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۵.

۵۵۷۷

بررسي ناپايدار ي جواب هاي نامنطقي براي رده اي از مسائل نيمه مثبت گون/ کيومرث رستمي.- به راهنمايي قاسم عليزاده افروزي‌با مشاوره حسن حسين زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد قائم شهر، رشته رياضي محض گرايش آناليز) ؛ ۱۳۸۵.

۵۵۸۰

بررسي ناپايداري مدهاي الکترواستاتيک در ICECM با موجبر نيم انباشته/ نظام محمد تبار ملکشاه.- به راهنمايي سعيد ميرزانژادبا مشاوره فرشاد صحبت زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پايه، گروه فيزيک، رشته فيزيک اتمي و مولکولي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۵۰

بررسي ناتواناييهاوشايستگيهاي مديران دبيرستانهاي استان ايلام درمقايسه باوضع مطلوب ۷۴-۷۳./ عادل نوروزي.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره سيد عباس طباطبايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۴-۱۳۷۳.

۱۸۷۷

بررسي ناهنجاري هاي آناتوميکي اندام فوقاني دانش آموزان پسربيرستانهاي شهريزد/ محمدرضانسيم‌صبحان.- به راهنمايي فريده اشرف گنجويي‌با مشاوره محمدرضا صادقيان شاهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۹۳۲

بررسي نحوه‌آموزش انشاء وآزمايش روش فرآيند محوردرکلاسهاي آموزش انشاي فارسي/ عليرضاقاسمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز) ؛ ۷۶.

۹۲۸

بررسي نحوه ارزشيابي عملکردمديران ازديدگاه دبيران ومديران مدارس متوسطه شهرستان بروجرددرسال ۱۳۷۵/ فريده مهرابي.- به راهنمايي فرشته هاشمي.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه الزهرا) ؛ ۷۵.

۲۳۳

بررسي نحوه ارزشيابي مدرسين درس شيوه هاي ارزشيابي مرکز تربيت معلم و عوامل مؤثردرآن/ عبدالله معتمدي.- به راهنمايي علي اکبرسيف‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۳.

۳۴۶۸

بررسي نحوه اعمال کنترل بر دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي شهر سنندج از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي ۸۲ _ ۱۳۸۱/ عبدالباسط صالحي صاحب.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره محمد قهرماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۱۷۰

بررسي نحوه اوقات فراغت دانش‌آموزان ارتباط آن باپيشرفت تحصيلي آنان/ رسول تاجيک.- به راهنمايي صمد کريم زاده‌با مشاوره داودحسين زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي (A.M)) ؛ ۱۳۸۱.

۱۹۴۴

بررسي نحوه پراکنش جوانه هاي باردارروي شاخه هاي يکساله انگورمحلي کردستان وآمپلو گرافي آنها/ پرويزالماسي.- به راهنمايي منصورغلامي‌با مشاوره ابوالقاسم حسن پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحصيلات تکميلي و تحقيقات عالي، دانشکده واحد تحصيلات تکميلي، رشته باغباني(M .S )) ؛ ۱۳۷۹.

۶۱۰

بررسي نحوه تاليف کتابهاي درسي شناخت حرفه وفن دوره راهنمايي تحصيلي براساس تفکيک ويليام رومي/ مصطفي مرواريد.- به راهنمايي علي‌اکبرشعاري‌نژادبا مشاوره سليمي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه درسي) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۶۹۴

بررسي نحوه تعليم وتربيت درايران باستان(عهد ساساني)/ حسين کريميان.- به راهنمايي محمد سيفي‌با مشاوره شمس الدين هاشمي مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده [ندارد]، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۷۳.

۵۴۹۹

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شهر تهران/ زهرا حاج عبدالباقي.- به راهنمايي وارسته فربا مشاوره حبيب الله زنجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، رشته علوم اجتماعي (گرايش جمعيت شناسي)) ؛ ۱۳۸۶.

۱۵۳۲

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختروپسرمتوسطه مهديشهر/ جبرييل طاماتي.- به راهنمايي امين بيدختي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته [ندارد]) ؛ ۷۹-۷۸.

۲۰۰۳

بررسي نشانگان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس شهر قزوين/ فرامرز زارعي.- به راهنمايي رحمت الله نوراني پوربا مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت برنامه ريزي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۹.

۱۳۸۲

بررسي نطرات اعضاي شوراهاي آموزش و پرورش استانهادرباره نقش شوراهاي   آموزش و پرورش درتمرکز زدايي و تسهيل فعاليتهاي اجرايي ./ محمدرضا؛کرکرد.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره محبوبه عارفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۴۴۸

بررسي نظارت معلمان در مورد محتوا و مشکلات عمده آموزشي درس تاريخ دوره راهنمايي درشهرخرم‌آباد(سال تحصيلي ۷۴ - ۷۳)/ محمدجواد عليپور.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره مظفرالدين واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد تهران، رشته برنامه‌ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۳.

۴۲۵۴

بررسي نظام ارزشيابي فعلي در راستاي سنجش شايستگي و ميزان رضايت دبيران دوره تحصيلي متوسطه شهر قزوين از نظام ارزشيابي فعلي/ علي اکبر شيردست.- به راهنمايي عزت الله نادري‌با مشاوره مريم سيف نراقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام، رشته برنامه ريزي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۵۶

بررسي نظام ارزشيابي کارکنان مقطع متوسطه نظام جديدازديدگاه دبيران    شهرستان کرج سال تحصيلي ۷۷-۷۶/ بهشته اسکندرزاده.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي) ؛ ۷۷-۷۶.

۵۵۵۷

بررسي نظام هاي آموزشي رياضي هنرستان هاي کشور/ محمد ابراهيمي مطلق.- به راهنمايي اسماعيل بابليان‌با مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران، رشته آموزش رياضي (M.S.C )) ؛ ۱۳۸۵.

۱۴۰۲

بررسي نظرات اعضاي شوراهاي آموزش وپرورش استانهادرباره نقش شوراهاي آموزش وپرورش درتمرکززدايي وتسهيل فعاليتهاي اجرايي/ محمدرضاکمرگرد.- به راهنمايي محمدحسن پرداختچي‌با مشاوره محبوبه عارفي.- کارشناسي ارشدمديريت آموزشي (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي) ؛ ۷۷.

۱۲۸۸

بررسي نظرات دانش آموزان پسر سال دوم رياضي وفيزيک و تجربي و مشاوران  دوره متوسطه نظام جديد نسبت به ملاکها و ضوابط هدايت تحصيلي درشهرکرمانشاه/ محمدجواد؛يوسفوند.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره زضامحمودي.- کارشناسايي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدساري]، رشته علوم تربيتي) ؛ ۷۷-۷۶.

۹۲۹

بررسي نظرات فارغ‌التحصيلان رشته‌آموزش ابتدايي مراکزتربيت معلم استان فارس درباره ميزان موفقيت برنامه‌هاي آموزشي اين رشته درمراکزتربيت معلم استان فارس بين سالهاي ۷۱-۶۷/ محمدصادق رجايي‌فرد.- به راهنمايي محسن خادمي‌با مشاوره شاپورامين شايان جهرمي، احمدميرجعفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد شيراز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵-۷۴.

۳۴۵

بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي تربيت دبيردرباره تحقيق اهداف    دروس تربيتي ورابطه آن باايجادمهارتهاي شغلي دبيران ذراموزش و پرورش/ نرگس؛حسن مرادي.- به راهنمايي سيدمحمدميرکمالي‌با مشاوره خدايارابيلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيت، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۳.

۵۷۵

بررسي نظرات فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم رشته آموزش ابتدايي درموردمهارت و ميزان استفاده آنان از وسايل آموزشي ./ منصورسعادت.- به راهنمايي زهرا بازرگان‌با مشاوره محمدرضا بهرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده [واحدتهران]، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵-۱۳۷۴.

۲۵۶۵

بررسي نظرات مديران دبيرستانهاي پسرانه نواحي يک ودوآموزش و پرورش شهريار دربارهفرهنگ سازماني/ حسين اندجي گرمارودي.- به راهنمايي منوچهر جواهري‌با مشاوره هاشم نيکومرام ، غلامرضا معمارزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت اجرايي(M.SC)) ؛ ۸۰.

۲۸۳۵

بررسي نظرات مديران مدارس آموزش وپرورش منطقه ۹تهران درموردمدرسه محوري/ محمدرضا شفيع زاده‌اسفندآبادي.- به راهنمايي محمد حسن پرداختچي‌با مشاوره محمودابوالقاسمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۱۹۵۸

بررسي نظرات مديران و دبيران انجمن اولياء و مربيان و دانش آموزان در باره شوراي دانش آموزان/ آمنه ربيعي.- به راهنمايي آرام طاعتي‌با مشاوره جمشيد صالحي صدقياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واخد تهران مرکزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۲۴۱۴

بررسي نظرات مديران هنرستانهاي شاخه کاردانش نظام جديد متوسطه پيرامون مشکلات اجرائي کاردانش در استان قم/ محسن الياسي.- به راهنمايي اصغر کيشادي‌با مشاوره منصور يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته علوم تربيتي) ؛ ۸۰.

۴۹۸۰

بررسي نظرات مديران هنرستان هاي فني و حرفه اي در باره مشکلات اجرايي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي استان قم/ ناصر الياسي.- به راهنمايي حسين خنيفربا مشاوره غلامرضاجندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۹۹

بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان در ارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان/ حمدالله منظري توکلي.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره حسين رفيعي الحسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، گروه برنامه ريزي آموزشي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۷۷۹

بررسي نظرات معلمان درخصوص شيوه نوين ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دردرس علوم تجربي دوره ابتدايي در پايه هاي چهارم و پنجم مدارس دولتي تهران در سال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ مهرداد جمشيدنژاد.- به راهنمايي محمود مهر محمدي‌با مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۶۴۸

بررسي نظرات معلمان درموردسبکهاي مديريت مديران مدارس ورابطه‌آن به رضايت شغلي معلمان درشهرستان اليگودرز/ بيژن عبدالهي.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره فريده‌آل‌آقا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۵-۷۴.

۴۴۸

بررسي نظرات معلمان درمورد محتواومشکلات عمده‌آموزشي درس تاريخ دوره     راهنمايي درشهرخرم‌آباد/ محمدجواد، عليپور.- به راهنمايي محمدحسن پروندبا مشاوره مظفرالدين واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدتهران]، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۴.

۴۴۱۲

بررسي نظرات معلمان دوره متوسطه درباره تناسب محتواي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت کوتاه مدت با نيازهاي آموزشي آنان در شهر تهران/ سهيلا حسين پور.- به راهنمايي بهرام محسن پوربا مشاوره عفت عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۵۱۴

بررسي نظرات هنرآموزان (دبيران)هنرستانهاي حرفه‌اي درباره انطباق عملکردمديران هنرستانهاي حرفه اي بانظريه‌هاي روابط انساني درمديريت/ هاشم جليلي صفريان.- به راهنمايي احمدصادقي‌با مشاوره مهدي منيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد مشهد) ؛ ۷۶.

۸۲۴

بررسي نظردانش‌آموزان رشته هاي علوم تجربي وعلوم انساني ومشاوران شهرزنجان نسبت به ملاکهاوضوابط هدايت تحصيلي درنظام جديدمتوسطه/ ايرج شفقتيان.- به راهنمايي فريده آل‌آقابا مشاوره الهه حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۶.

۱۵۲۶

بررسي نظردبيران درباره وضعيت ارتباطات اثربخش مديران مردمدارس متوسطه شهرتهران/ علي پورسليمان.- به راهنمايي محمدميرکمالي‌با مشاوره عباس بازرگان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۸.

۸۶۰

بررسي نقاط قوت وضعف درس ادبيات فارسي سال سوم نظام جديدمناطق شهري استان مازندران ازديدگاه دانش‌آموزان ودبيران/ فريده آل‌آقا.- به راهنمايي فريده آل‌آقابا مشاوره واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵-۷۴.

۲۳۱۰

بررسي نقش اجزاءدانش فراشناختي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان قوي و ضعيف دختران سال اول دبيرستان/ پروين حيدري.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمدجعفر جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي (گروهروانشناسي)، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۵۲۵۹

بررسي نقش جشنواره الگوهاي تدريس بر ميزان آگاهي دبيران علوم تجربي دوره راهنمايي استان همدان از روشهاي فعال تدريس/ حشمت الله محمدي.- به راهنمايي محمد عطاران‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۱۹۶

بررسي نقش دست سازه ها در آموزش رياضي و تاثير آن بر نگرش دانش آموزان/ زهرا رضاخاني.- به راهنمايي صمد کريم زاده‌با مشاوره غلامعلي سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۹۱۴

بررسي نقش دوره آموزش فناوري اطلاعات در رشد حرفه اي معلمان دوره متوسطه شهرستان سمنان در سال تحصيلي ۸۶ - ۱۳۸۵/ فاطمه خواجه رشيدان.- به راهنمايي مهر داد نوابخش‌با مشاوره عليرضاکلدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي و احد علوم تحقيقات، رشته پژوهش علوم اجتماعي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۳۸۲

بررسي نقش رابطه ولي _ فرزند ي بر فرايند فرديت يافتن دختران دبيرستاني شهر تهران در سال تحصيلي ۸۲ _ ۸۱/ مهرنوش خسروي.- به راهنمايي باقر ثنايي ذاکربا مشاوره عليرضا کيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه مشاوره و روانشناسي، رشته مشاوره و راهنمايي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۵۸

بررسي نقش سرمايه انساني دررشد اقتصادي موردايران (۱۳۷۶-۱۳۴۰)/ عليرضامحمدي.- به راهنمايي [ندارد]با مشاوره [ندارد].- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۲۸۰

بررسي نقش عوامل آموزشگاهي درنگرش ديني دانش‌آموران دخترپايه سوم مقاطع تحصيلي راهنمايي ومتوسطه مدارس دولتي شهرتهران/ مريم صافي.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني‌با مشاوره عباس طباطبايي.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه وزارت آموزش وپرورش،تربيت معلم) ؛ ۷۸-۷۷.

۱۹۰۷

بررسي نقش عوامل فشارزاي رواني - اجتماعي در وضعيت سلامت رواني - جسماني دختران مقطع متوسطه مناطق ۱۲ و ۱۵ تهران/ زهره خليق رضوي.- به راهنمايي علي اصغراحمدي‌با مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کار شنانسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي تهران، رشته مشاوره) ؛ ۹۷ -۱۳۷۸.

۱۰۳۲

بررسي نقش محتواي کتاب زيست شناسي جانوري (سال سوم نظري نظام جديدمتوسطه)درايجادخلاقيت دردانش آموزان/ فروغ‌الزمان يقيني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره حسن‌پاشاشريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي، رشته علوم تربيتي- گرايش برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۲۶۱

بررسي نقش مدارس غير انتفاعي در نيل به اهداف آموزشي کشور از ديدگاه کار شناسان و مديران مدارس متوسطه غير انتفاعي نواحي مشهد/ غلامحسين پورمختاري.- به راهنمايي خوي نژادبا مشاوره مسعودي‌فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۸.

۶۵۲

بررسي نقش مشاورودبيرراهنمادرهدايت تحصيلي - شغلي دانش آموزان نظام جديدآموزش متوسطه درسال تحصيلي ۷۵-۷۴/ زهراالسادات ياسيني.- به راهنمايي عليرضاکيامنش‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۷۵.

۸۱۶

بررسي نگرش آموزگاران شهرتهران نسبت به تدريس قرآن سال ۷۶-۷۵/ زهرامحبي.- به راهنمايي علي قائمي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۶-۷۵.

۱۵۹۹

بررسي نگرش اعضاي شوراهاي آموزش و پرورش در رابطه باموانع اجرائي قانون شوراهاي آموزش و پرورش و مقايسه تطبيقي دو استان آذربايجان غربي و يزد./ کمال جلالي سلطان‌احمدي.- به راهنمايي داود حسيني نسب‌با مشاوره مسعود منصوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزشي مديريت دولتي کرمانشاه، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸.

۷۴۶

بررسي نگرش اولياي دانش‌آموزان درباره عوامل موثر در جذب آنهابه کلاسهاي آموزش خانواده/ حسن ثابتي.- به راهنمايي زهراصباغيان‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته آموزش بزگسالان) ؛ ۱۳۷۵.

۴۱۸۷

بررسي نگرش دانش آموزان پسر کلاس سوم دبيرستان ناحيه ۲ قم در مورد اجراي مراسم مختلف در مدارس/ علي ميرزايي معين آبادي.- به راهنمايي سيد محمد ثقفي‌با مشاوره محمدرسول گلشن فومني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه جامعه شناسي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۱۳۳

بررسي نگرش دبيران زن همسر دار دوره متوسطه شهرستان قائم شهر/ داريوش حاجيان پاشا کلامي.- به راهنمايي سوسن سرخوش‌با مشاوره علي ملک پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعي، رشته علوم اجتماعي (گرايش جمعيت شناسي)) ؛ ۱۳۸۲.

۶۲۲

بررسي نگرش دبيران فيزيک(۱)نظام جديدمتوسطه/ منوچهررضوي.- به راهنمايي حسينعلي کوهستاني‌با مشاوره جوادقنديلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،واحدمشهد، دانشکده واحدمشهد، رشته برنامه آموزشي) ؛ ۷۵.

۳۳۱۲

بررسي نگرش روساي آموزش وپرورش نسبت به مديران مدارس برمبناي نظريهX وY/ محمد اصلي پور.- به راهنمايي غاني‌با مشاوره کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي ضمن خدمت، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۴۵۴۳

بررسي نگرش کارکنان در باره وضعيت سازمان و ادارات آموزش و پرورش نواحي ۱ و ۲ شهرستان زنجان از نظر اصول سازمانهاي يادگيرنده/ سجاد نصيري.- به راهنمايي ابراهيم گلشن‌با مشاوره بهمن حاجي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مـؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش استان زنجان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۹۰۴

بررسي نگرش کارکنان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به وضعيت بهسازي سازماني و رابطه آن با بهره‌وري/ کامران زند.- به راهنمايي محمد حسن پرداختچي‌با مشاوره محمد يمني.- کار شناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹.

۱۳۱۶

بررسي نگرش مديران مدارس ابتدايي ،راهنمايي،متوسطه (دختروپسر)شهرستان مياندوآب به درس تربيت بدني/ قنبرحيدرپور.- به راهنمايي محمدخيبري‌با مشاوره نصراله سجادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي، رشته تربيت بدني) ؛ ۷۷.

۱۶۸۰

بررسي نگرش مديران مدارس متوسطه شهرستان اروميه درباره تناسب محتواي   آموزشي دوره هاي ضمن خدمت [کوتاه مدت]با نيازهاي آموزشي آنان./ زين العابدين؛درويشي قولنجي.- به راهنمايي زهرا صباغيان‌با مشاوره محمد ذکاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۲۳۶۲

بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه قم در باره حدود اختيار تصميم گيري در مديريت مدرسه محورو تعيين زمينه هاي تصميم گيري مؤثر بر آموزش و يادگيري بر اساس طبقه بندي کيکمن/ هادي رزاق مرندي.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي- گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۱۲۷۵

بررسي نگرش مديران وروساي ادارات آموزش وپرورش استان هرمزگان درموردعوامل موثردربالابردن کارآيي ادارات مربوطه/ شهرياررنجبري.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره احمدعلي فروغي ابري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۷.

۳۶۵۱

بررسي نگرش معلمان در مورد جو سازماني و رابطه آن با ميزان مشارکت آنان در تصميم گيري امور مدرسه در آموزش و پرورش منطقه ۱۰ شهر تهران سال تحصيلي ۸۲ _ ۸۱/ محمد رضايي فرد.- به راهنمايي گودرزي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي پژوهش و آموزش، دانشکده _، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۹۹۹

بررسي نگرش معلمان، درمورد مديريت تعارض مدارس متوسطه شهرستان بروجردو رابطه آن،باميزان عملکردآنان/ محمدعلي چکني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره صاحب بدري پشته.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۸.

 
 
صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك