صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > اعضاي هيأت علمي و کارشناسان پژوهشی > آقاي انصاري 
آقاي انصاري

                                                             به نام خدا

 

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله انصاري

سمت:  عضو هيأت علمي و مدير گروه پژوهشي اقتصاد آموزش و پرورش    

 مرتبه علمي: دانشيار پایه 21

پست الکترونیکی abd_ansari@yahoo.com                      :

الف) سوابق تحصیلی

- دكتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، 1388

- كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، 1371

- كارشناسي اقتصاد، دانشگاه تهران، 1366

ب) رساله و پايان نامه تحصيلي

1. ”اندازه‌گيري آثار رفاهي سياست آزادسازي آموزش، مطالعه موردي خانوارهاي شهري بر مبناي بودجه خانوار (1386-1383) “، رساله جهت اخذ درجه دكتري به راهنمائي دكتر تيمور محمدي و مشاوره دكتر جمشيد پژويان و دكتر علي عرب مازار يزدي، 1388

2. ”بررسي نقش آموزش در بهره‌وري نيروي كار در اقتصاد ايران“، پايان‌نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي‌ارشد به راهنمايي و مشاوره دكتر محمود ختايي و دكتر منوچهر عسگري،1371

ج) مقالات (فصلنامه هاي علمي- پژوهشي(

1. مطالعه عوامل دروني و بيروني موثر بر فزوني مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات اختصاص يافته، فصلنامه مطالعات آموزشي و آموزشگاهي ، 1395، (داراي گواهي پذيرش و در دست انتشار(

2. نقد و بررسی کتاب (مبانی امورمالی و بودجه درآموزش و پرورش)، پژوهشنامه انتقادی، 1395، (داراي گواهي پذيرش و در دست انتشار(

3. پیاده سازی افتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش: برنامه اقدام، فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج، بهار 1395، شماره 70، 129-158

4. مطالعه اثر افزايش قيمت آموزش عمومي بر رفاه خانواده هاي شهري به تفكيك گروههاي درآمدي، فصلنامه خانواده و پژوهش، بهار 1394، شماره 1

5. مطالعه پيامدهاي افزايش قيمت كالاها و خدمات آموزشي بر تقاضاي خانواده ها براي آموزش عمومي، فصلنامه خانواده و پژوهش، تابستان 1394، شماره 2

6. تحليل محتواي كتب درسي پايه هاي برگزيده از جنبه بازتاب كاستيهاي الگوهاي توليد و مصرف خانواده، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال يازدهم، شماره 1، بهار 1393، شماره پياپي 22

7. ارزشيابي مؤلفه هاي اصلاح الگوي مصرف و توليد در كتب درسي پايه هاي ششم و هفتم، فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج (علمي- پژوهشي)، شماره 63، تابستان 1393

8. آزمون نظریه واگنر برای تبیین عوامل موثر بر تخصیص اعتبارات غیر پرسنلی در آموزش و پرورش،  تهران،  فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 121، 1394

9. اندازه گيري پيامدهاي رفاهي افزايش قيمت آموزش بر خانوارهاي شهري ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 115، 1391

10. آموزش و پرورش، بهره‌برداري از منابع نفتي و توسعه پايدار، فصلنامه تعليم و تر بيت، شماره 119، 1393

11. برآورد كشش قيمتي تقاضاي آموزش با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 113، 1392

12. مطالعه عوامل مؤثر بر مخارج خصوصي خانوارهاي شهري ايران براي آموزش (كاربردي از مدلهاي داده هاي ادغام شده و تقاضاي تقريباً ايده آل، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 110، 1392

13. گروه‌بندي خانوارهاي شهري و تحليل تقاضاي ايشان براي آموزش (كاربردي از منحني انگل و آزمون همساني واريانس)، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيت، شماره 101، 1389

14. بررسي نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش ايران، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيت، شماره104 ، 1389

1. Explaining the factors effect on development budget allocated to education system, Indian Journal Of  Fundamental And Applied Life sciences, India, Vol. 5 ,2015(S3)

2. Determinants of budget deficit on public education in Iran,  Journal Ump - social sciences And Technology Management,  Malaysia, Vol. 3,issue.3,supp, 275- 283,2015

3. Financing Public Education in IRAN: An Action plan, International Business Management, Pakistan, 2016

4. Public Educations contribution to Economic Growth in Iran: an Application of ARDL Model, International Journal Of Humanities And Cultural Studies, Tunisia,2015, December, 1678-1685

5. Investigating the Effects Of Different Levels Of Formal Education on Iran's Economic Growth, Modern Applied science, Canada, 2016, Vol. 9 , 205-212

6. Estimation of income elasticity of urban households' demand for public education in cities, Urban management, Iran,No.44,Automn 2016, 91-102

د) طرحهاي پژوهشي(در مقام مجري، همكار و ناظر)

1. تدوين برنامه زيرنظام تأمين و تخصيص منابع مالي آموزش و پرورش(سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)، مجري، 1394

2. بررسي ومطالعه تحليلي سهم اعتبارات غير پرسنلي در بودجه وزارت آموزش و پرورش درطي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و برآورد آن درطي برنامه پنجم توسعه، مجري،1393

3. تحليل تأثير افزايش عمومي بهاي كالاها و خدمات بر سرمايه گذاري خانواده ها در آموزش و پرورش و تأثير تورم بر مشاركت خانواده ها در تأمين مالي آموزش، مجري،1391

4. ارزيابي محيط خارجي گمرك جمهوري اسلامي ايران،1390

5. تحليل بين بخشي اقتصاد كلان ايران،1390

6. بررسي آثار تكانه هاي تقاضا بر بخش صنعت كشور،1390

7. ارزيابي مباني نظري و اقدام هاي اجرائي مربوط به ماده 88 از قانون تنظيم بخشي از معاملات دولت، مجري،1390

8. بررسي عوامل مؤثر در تأمين اعتبارات آموزش و پرورش عمومي در ايران و مقايسه تطبيقي آن با چند كشور منطقه، ناظر،1390

9. ارزشيابي فلسفه وجودي، هدف‌هاي اساسي و اصول و سياست‌هاي كلي برنامه كارداني آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ناظر، 1387

10. تحليل چگونگي تعيين سهم واقعي آموزش و پرورش از منابع دولت با استفاده از رويكرد اقتصاد سياسي، مجري، 1387

11. الگوي نظري تأمين منابع مالي آموزش و پرورش (مباني نظري، اصول و الزام‌هاي استفاده از درآمد نفتي براي تأمين مالي آموزش و پرورش)، مجري، 1387

12. شناخت رفتار مصرفي خانوارها به منظور تأمين مالي آموزش فرزندان خود، ناظر، 1386

13. وضعيت موجود و تحليل اوليه اهداف و شاخص‌هاي دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و راهنمايي در جمهوري اسلامي ايران (پروژه برنامه عمل ملي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره تا 1394)- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي- معاونت امور اجتماعي، همكار اصلي، 1384

14. برنامه راهبردي توسعه پژوهش در آموزش و پرورش، همكار اصلي، 1383

15. آموزش و پرورش مبتني بر مدرسه (مبناي برنامه بخش آموزش و پرورش عمومي در برنامه چهارم)- پژوهشكده تعليم و تربيت، همكار اصلي، 1382

16. برنامه اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در ايران، با تأكيد بر   مواد غذايي و دارو- مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد، همكار، 1382

17. پيش‌نويس سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش- پژوهشكده تعليم و تربيت، همكار، 1381

18. تحليل اقتصادي وضعيت موجود سينماي ايران- دفتر پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگي، مجري، 1381

19. تحليل و بررسي كيفيت بخش آموزش رسمي كشور با توجه به نيازهاي زنان و ضرورت ايفاي نقش مؤثر در توسعه كشور و ارائه الگوي مطلوب آموزشي- جهاد دانشگاهي واحد تهران، همكار، 1381

20. تدوين برنامه استراتژيك معاونت امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور- پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، همكار، 1381

21. مطالعات مربوط ‌به ‌اصلاحات درحوزه اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه‌ آموزش‌ و پرورش- پژوهشكده تعليم و تربيت، مجري، 1380

22. بررسي نارسايي‌هاي ارتباط نظام‌هاي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راه‌حل‌هاي اصلاحي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي، همكار، 1378

23. بررسي نيازها و تعيين الويت‌هاي پژوهشي در زمينه اقتصاد و آموزش و پرورش- پژوهشكده تعليم و تربيت، مجري، 1378

24. تدوين‌برنامه‌استراتژيك شركت تهيه ‌وتوزيع قطعات يدكي ايران خودرو- شركت مهندسي مشاور سيستم ياس، همكار، 1377

25. تدوين برنامه استراتژيك شركت ايران ترانسفو- شركت داده‌پردازي ايران، همكار، 1376

26. تدوين برنامه استراتژيك شركت رفاه (مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي)- شركت داده‌پردازي ايران، همكار، 1375

27. بازدهي نيروي انساني در صنايع استان مركزي- موسسه اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، همكار، 1374

ه) تدريس دانشگاهی

- اقتصاد مديريت، دانشگاه  علامه طباطبايي، كارشناسي ارشد، 1392-1395

- مباني اقتصاد آموزش ،دانشگاه  علامه طباطبايي، كارشناسي ارشد، 1389-1391

- اقتصادآموزش و پرورش، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1394

- اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، (كارشناسي)، 1391، 1393

- اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبايي، (كارشناسي)، 1389- 1390

- محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري، دانشگاه علامه طباطبايي، (كارشناسي ارشد)، علامه طباطبايي،1390

- اصول علم اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، 1388

- محيط ملي و بين المللي، (كارشناسي ارشد)، دانشگاه علامه طباطبايي،1391

و) كتب

1. ارزيابي نظام آموزش عمومي كشور از منظر انديشه توسعه پايدار، انتشارات نورعلم، (در دست انتشار)

2. تقاضاي خصوصي آموزش و پرورش در ايران، انتشارات نورعلم،1393

3. تأمين مالي آموزش و پرورش در ايران، انتشارات نورعلم،1391

4. آموزش و پرورش مبتني بر مدرسه مبناي پيشنهادي برنامه چهارم توسعه، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1384

5. فعاليت‌هاي پشتيباني در مديريت مبتني بر مدرسه، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382

ز)  مقالات (ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها و نشريات تخصصي)

1. تدوین و اعتبارسنجی سیاستها و اقدامات آموزش و پرورش برای گفتمان سازی و ترویج اندیشه اقتصاد مقاومتی در کشور، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395

2. بررسي راهبردها و سياستهاي پياده سازي انديشه اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش، نخستين همايش ملي اقتصاد آموزش و پرورش با رويكرد اقتصاد مقاومتي، مشهد، 1394

3. توسعه گردشگري و اقتصاد مقاومتي، كنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي، مشهد، 1394

4. تبيين عوامل مؤثر بر كسري اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، همايش نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني، تهران، 1394

5. نقش تعاليم ديني دراصلاح الگوي مصرف ، فصلنامه پژوهشهاي تربيت اسلامي، گواهي چاپ، 1393

6. مباني اصلاح الگوي مصرف از منظر اسلام، فصلنامه پژوهشهاي تربيت اسلامي- گواهي چاپ، 1393

7. ارزيابي نقش و جايگاه نظام آموزش عمومي از منظر انديشه توسعه پايدار، همايش اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، 1393

8. واكاوي نحوه انعكاس آسيبهاي الگوهاي توليد و مصرف در نظام آموزش عمومي كشور، چهارمين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، 1393

9. مطالعه واكنش خانوارهاي شهري به افزايش قيمت آموزش عمومي، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، تهران،1392

10. توسعه فرصتهاي انتخاب آموزش به مثابه تحقق حماسه سياسي در آموزش و پرورش، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، تهران،1392

11. نقش شورايعالي آموزش و پرورش در مسير دستيابي به توسعه پايدار، كنفرانس ملي ضرورتهاي رشد و توسعه پايدار، اراك،1392

12. كشش عرضه، مدل بومي استفاده از يافته هاي پژوهشي (در قلمرو موضوعي اقتصاد آموزش در كشور)،همايش اشاعه وكاربست يافته هاي پژوهشي در آموزش و پرورش، تهران،1392

13. بهبود كارآئي سخت افزاري و نرم افزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي استفاده از فرصتهاي فضاي مجازي براي تربيت اسلامي،همايش تربيت اسلامي و فضاي مجازي: چالشها و راهكارها، قم، 1392

14. پايدار مطالعه تقاضاي خصوصي آموزش در شرايط تغيير در درآمد واقعي و قيمت آموزش در ايران، مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي  اقتصاد آموزش و پرورش از منظر اسلام، 1390

15. تخصيص منابع به آموزش در اقتصاد متقاضي دستيابي به توسعه ، مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي  اقتصاد آموزش و پرورش از منظر اسلام، 1390

16. بهره‌برداري بهينه از منابع ملي كشور براي آموزش و پرورش در راستاي توسعه پايدار، مجموعه مقالات  همايش منطقه‌اي اقتصاد آموزش و پرورش كشورهاي اسلامي، 1386

17. آزادي انتخاب آموزش از ديدگاه اقتصادي و جايگاه آن در قوانين و مقررات نظام آموزش عمومي، مجموعه مقالات همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، 1383

18. راه‌كارها و شيوه‌هاي تأمين منابع مالي آموزش‌ و پرورش- مجموعه مقالات، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1381

19. اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشي، 1381

ح) گزارش‌های مطالعاتي

1. تدوين برنامه پژوهشي پيرامون تبيين نقش آموزش و پرورش در حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني (چالش هاي كنوني الگوي مصرف در ايران و برنامه ي آتي پژوهشي) (گزارش دوم) - مدير محترم حوزه رياست پژوهشگاه، 1391

2. تدوين برنامه پژوهشي پيرامون تبيين نقش آموزش و پرورش در حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني (مرور مطالعات پيشين) (گزارش نخست)، 1391

3. بررسي موانع پياده‌سازي اصل 44 در آموزش و پرورش، 1389

4. برآورد و مقايسه هزينه سرانه دانش‌آموزان مدارس دولتي و غيردولتي، 1389

5. نكاتي پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1388

6. برآورد كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1388 ، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1388

7. كاستي‌ها در لايحه هدف‌مند كردن يارانه‌ها و رويكرد توسعه‌اي نسبت به توزيع يارانه‌ها، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1387

8. تحليل نظري پديده اعتراض معلمان، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1387

9. نقاط ضعف و تهديدهاي فراروي توسعه مشاركت‌هاي مردمي در آموزش و پرورش و راهبردهاي پيشنهادي، معاونت مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش، 1386

10. نظريه اقتصاد نوين خانواده، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1384

11. مروري بر راهبردهاي بهبود كيفيت در حوزه اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1384

12. عملكرد شاخص‌هاي مالي بخش تحقيقات كشور، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1383

13. مروري بر تجربه سياست‌گذاري در نظام پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1383

14. نقش منابع مالي در مشاركت آموزش و پرورش در فرآيند توسعه، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382

15. نكاتي پيرامون خصوصي سازي و اجراي ماده 88 در آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382

16. ارزشيابي از شيوه‌هاي تأمين منابع مالي آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382

17. نظام تدوين پيش‌نويس منشور اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1381

18. آموزش و پرورش و توسعه، همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، همكاري در تدوين ، 1381

19. پيشنهاد مقدماتي برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

20. نظام برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

21. انتخاب آموزش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

22. تجارب و روندهاي تأمين مالي دولتي و بين‌المللي آموزش و پرورش عمومي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

23. اصول و مباني تأمين منابع مالي آموزش و پرورش عمومي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

24. بررسي وضعيت اولويت‌هاي پژوهشي تعيين شده در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش در شوراهاي تحقيقات استان‌هاي كشور، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1379

25. مروري بر روش‌هاي تعيين الويت‌هاي پژوهشي و ارائه تجربيات انجام شده در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1379

26. فهرست زمينه‌ها و عنوان‌هاي پژوهشي اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1378

ط) داوري مجلات

- فصلنامه تعليم و تربيت

- فصلنامه نوآوري هاي آموزشي

- فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

- فصلنامه پژوهشهای اقتصادی

ی) نظارت، راهنمایی، مشاوره طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌ها

- مشاور پايان نامه بررسي اثر نيروي انساني آموزش ديده در دو سطح عمومي و عالي بر رشد اقتصادي ايران در سال 55-92، احترام رهدارپور، دانشگاه پيام نور استان تهران، 1395

- نظارت بر طرح پژوهشي ارزشیابی از اجرای برنامه پنج ساله سوادآموزی در سالهای 1390 تا 1392، نهضت سوادآموزی، 1394

- ارزشيابي فلسفه وجودي، هدف‌هاي اساسي و اصول و سياست‌هاي كلي برنامه كارداني آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ناظر، پژوهشكده تعليم وتربيت،  1387

- شناخت رفتار مصرفي خانوارها به منظور تأمين مالي آموزش فرزندان خود، ناظر، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1386

م) عضويت در مجامع علمي

- مسئول كميته تدوين برنامه زير نظام تأمين و تخصيص منابع مالي، 1394

- عضوهيات علمي كميته پژوهشي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، از سال 1389 تاكنون

- عضو ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها در وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش، از سال 1389 تاكنون

- عضو هيأت تحريريه فصلنامه پژوهشنامه تعليم وتربيت نوين از سال 1389 تاكنون

- عضو كميته مشورتي تدوين برنامه پنج‌ساله سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي، 1388

- عضو كارگروه تدوين برنامه اجرايي و عملياتي ورود رويكردهاي نوين، 1388

- عضو كارگروه تخصصي تدوين سياست‌هاي پژوهشي برنامه پنجم توسعه، 1388

- عضو كميته تدوين چارچوب تبيين نقش رويكردها در تصميم‌گيري و اجرا،1388

- مسئول كميته اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، ازسال1387 تاكنون

- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت،  سال 1382 تاكنون

- دبير اجرايي همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، 1381

- عضو كميته علمي همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، 1381

- عضو شوراي پژوهشي گروه مطالعات زنان_ پژوهشكده تعليم و تربيت، سال 1381 تاكنون

- عضو كميته بررسي مسائل اقتصادي و رفاهي وزارت آموزش و پرورش، 1387

- عضو كميته علمي همايش منطقه‌اي اقتصاد آموزش و پرورش كشورهاي اسلامي، 1386

- عضو كميته علمي همايش ملي بهره‌وري منابع انساني در آموزش و پرورش، تبريز، 1386

- عضو كميته اقتصاد آموزش و پرورش شهر تهران، 1386

- عضو كميته اقتصاد آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش، 1386

- عضو كميسيون برنامه‌هاي توسعه و نيروي انساني شوراي عالي آموزش و پرورش، سال 1382 تا 1385

- مسئول كميته تدوين، بررسي، پذيرش و نظارت بر طرح پژوهشي مربوط به راه‌كارهاي تأمين مالي، 1384

- دبير كميته مطالعات محيطي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، سال 1384 تا 1385

- عضو كميته برنامه‌ريزي و نظارت برنامه توسعه چهارم پژوهش در آموزش و پرورش، سال 1384 تا 1385

- عضو گروه كاري تدوين استراتژي آموزش پايه در آموزش و پرورش (پروژه بانك جهاني)، 1383

- عضو كميته تأمين، تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع در آموزش و پرورش، 1381

- عضو كميته تجهيز و تأمين منابع شوراي ملي آموزش براي همه، 1381

- عضو كميته هماهنگي و ارزشيابي برنامه‌ها در پژوهشكده، 1378

- عضو كميته مركزي بهبود روشها در وزارت آموزش و پرورش، 1377

- عضو هيات نمايندگي اعزامي، نشست مشترك وزراي آموزش و پرورش كشورهاي عضو يونسكو و آيسسكو، پاريس2007 ميلادي

ن) ترجمه مقاله:

- تأمين مالي آموزش و پرورش دولتي: تجارب و روندها- نوشته اي. جيمنز، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش (جلد اول)، 1380

و) گزارش‌هاي تحليلي:

1. فهرست زمينه‌ها و عنوان‌هاي پژوهشي اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش با توجه به اسناد فرادستي سند چشم انداز و تحول بنيادين (346 عنوان)، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، 1391

2. تدوين برنامه پژوهشي پيرامون تبيين نقش آموزش و پرورش در حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني (مرور مطالعات پيشين) (گزارش نخست)،1391

3. تدوين برنامه پژوهشي پيرامون تبيين نقش آموزش و پرورش در حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني ( چالش هاي كنوني الگوي مصرف در ايران و برنامه ي آاتي پژوهشي ) (گزارش دوم) ، 1391

4. بررسي برخي پيامدهاي پياده سازي  قانون هدفمند سازي يارانه ها بر آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1390

5. بررسي آثار اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بر آموزش و پرورش،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،1389

6. بررسي موانع پياده سازي اصل 44 در آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، 1389

7. برآورد و مقايسه هزينه سرانه دانش آموزان مدارس دولتي و غير دولتي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389

8. چالش‌ها و مشكلات اجراي طرح مقايسه هزينه تمام شده در مدارس دولتي و غير دولتي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389

9. نكاتي پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1388

10. برآورد كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1388، پژوهشكده تعليم و تربيت ،1388

11. كاستي‌ها در لايحه هدف‌مند كردن يارانه‌ها و رويكرد توسعه‌اي نسبت به توزيع يارانه‌ها،پژوهشكده تعليم و تربيت، 1387

12. تحليل نظري پديده اعتراض معلمان، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1387

13. نقاط ضعف و تهديدهاي فراروي توسعه مشاركت‌هاي مردمي در آموزش و پرورش و راهبردهاي پيشنهادي، معاونت مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش، 1386

14. تحليل و بررسي امكان تزريق گاز با هزينه‌ي مشخص به چاه نفت براي افزايش ذخاير دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي 1385.

15. پيرامون اندازه نرخ كارمزد اعتبارات در اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي تأليف 1385

16. بررسی جانشينی ارز به جای پول ملی در اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي تأليف 1385

17. پيرامون نقش بانك مركزي در كاهش بيكاري و كسري بودجه در چارچوب يك اقتصاد تك محصولي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي تأليف 1385

18. نظريه اقتصاد نوين خانواده، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1384

19. مروري بر راهبردهاي بهبود كيفيت در حوزه اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1384

20. عملكرد شاخص‌هاي مالي بخش تحقيقات كشور، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1383

21. مروري بر تجربه سياست‌گذاري در نظام پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1383

22. نكاتي پيرامون خصوصي سازي و اجراي ماده 88 در آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1382

23. نقش منابع مالي در مشاركت آموزش و پرورش در فرآيند توسعه، پژوهشكده تعليم وتربيت،1382

24. ارزشيابي از شيوه‌هاي تأمين منابع مالي آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382

25. نظام تدوين پيش‌نويس منشور اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1381

26. اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشي، 1381

27. آموزش و پرورش و توسعه، همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، همكاري در تدوين، 1381

28. پيشنهاد مقدماتي برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1380

29. نظام برنامه‌ريزي استراتژيك پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

30. بررسي وضعيت اولويت‌هاي پژوهشي تعيين شده در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش در شوراهاي تحقيقات استان‌هاي كشور، پژوهشكده تعليم وتربيت، 1379

31. مروري بر روش‌هاي تعيين الويت‌هاي پژوهشي و ارائه تجربيات انجام شده در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1379

32. فهرست زمينه‌ها و عنوان‌هاي پژوهشي اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

ه)    تهيه جزوات:

- انتخاب آموزش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

- تجارب و روندهاي تأمين مالي دولتي و بين‌المللي آموزش و پرورش عمومي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

- اصول و مباني تأمين منابع مالي آموزش و پرورش عمومي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1380

- اقتصاد آموزش و پرورش و توسعه، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- مقدمه‌اي بر اقتصاد آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- اقتصاد آموزش و پرورش و برنامه‌ريزي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- تأمين منابع مالي آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- اقتصاد آموزش و پرورش و بازار‌كار، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- اقتصاد آموزش و پرورش، توزيع درآمد و برابري فرصت‌ها، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

- اقتصاد خرد آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1378

ي)    تقدير نامه ها

1. پژوهشگر برتر (رتبه اول كشوري ) وزارت آموزش و پرورش، 1392

2. پايان‌نامه برتر وزارت آموزش و پرورش، رساله دكتري با عنوان "اندازه گيري آثار رفاهي سياست آزادسازي آموزش"، 1389

3. پژوهش برتر  وزارت آموزش و پرورش با عنوان "بررسي نيازها و تعيين الويت‌هاي پژوهشي در زمينه اقتصاد و آموزش و پرورش"، 1380

4. تقدير نامه بابت همكاري با فصلنامه تعليم و تربيت

5. تلاش براي آموزش طلاب، مديركل آموزش حوزه علميه قم، 1394    

6. تقدير نامه بابت مشاركت در فرآيند پژوهش و تدوين سند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، 1390

7. تقدير نامه بابت ايثارگري در دفاع مقدس و تلاش براي توسعه فرهنگ ايثار و شهادت ،مديركل محترم امور شاهد و ايثارگران، 1395و1394

8. تقدير نامه بابت ايثارگري در دفاع مقدس، رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389

9. تقدير نامه بابت حراست از نظام جمهوري اسلامي ايران ،مديركل محترم امور شاهد و ايثارگران، 1388

10. تقدير نامه بابت مشاركت در دفاع مقدس، مدير كل محترم ا مور شاهد و ايثارگران ،1385

 

 

صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك