صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > ریاست > مدیریت هماهنگی امور پژوهشی 
مدیریت هماهنگی امور پژوهشی

معرفي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

تاريخچه

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در اواخر سال 1383 براساس مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از محل تجميع پژوهشكده‌هاي تابعه وزارت آموزش و پرورش تأسيس شده است. هدف از تأسيس پژوهشگاه، تأمين بخشي از نيـازهـاي پژوهشـي كشـور در حـوزه تعليم و تربيت و توسعه و گسترش پژوهش در اين حوزه مي‌باشد. پژوهشگاه در اسفند ماه سال 1389 و با رأي شوراي عالي اداري، در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادغام شد.

هدف

1- توسعه و گسترش پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش.

2- زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي مرتبط.

وظايف

1- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبـط با آموزش و پرورش.

2- اجراي طرح‌هاي پژوهشي  بنيادي، كاربردي و تـوسعه‌اي.

3- فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هاي پـژوهشي مرتبط.

4- همكاري پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي داخـل و خارج كشور

5- ارائة خدمات مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقـوقي.

6- انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشـي، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي.

7- برگزاري‌ همايش‌هاي علمي‌ ‌و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشي.

ساختار پژوهشگاه

بخش‌هاي تابعه پژوهشگاه عبارتند از: پژوهشكده‌هاي تعليم و تربيت،‌ كودكان استثنايي، خانواده و مدرسه، برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي، مـركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز و مديريت هماهنگي امور پژوهشي. هـريك از پژوهشكده‌ها و گـروه‌هاي پژوهشي تابعه، با توجه بـه نيازهاي نظام آموزش و پرورش و بخش‌هاي مختلف آن تأسيس شده‌اند و بدين ترتيب بخش عمــده‌اي از نيازهـاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش از طريق پژوهشكده‌هـاي يـاد شـده تأمين مي‌شود. هر پژوهشكده داراي شوراي پژوهشي است كه اعضــاي آن را تـركيبي از اعضـاي هيأت علمي‌ پژوهشـگاه، دانشگاه‌ها و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌دهند. اين شورا به منزلة بازوي پژوهشي پژوهشـكده‌ها قلمـداد مي‌شود، به نحوي كه تصميمات مـربوط بــه اولويت‌هـاي پژوهشـي گروه‌ها، بررسي و ارزش‌يابي پيشنهاده‌هاي پژوهشي، نحوة نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي، برگزاري همايش‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و مواردي نظير آن با نظـر نـهايي اين شـورا به اجرا در مي‌آيد. گروه‌هاي پژوهشي مي‌كوشند بـراسـاس نيـازسنجي‌هاي انجـام شـده، اولويت‌هاي پژوهشي گروه را براي دوره زماني دو ساله تعيين كرده و به ترتيب به تصويب شوراي گروه‌ پژوهشي و شوراي پژوهشكده برسانند. پس از تعيين اولويت‌ها و تصويب آن در شوراي پژوهشگاه و اعلام فراخوان، اجراي بخشي از تحقيقات در حد مقدور در داخـل هر گروه پژوهشي صورت مي‌گيرد و در صورت وجود بودجه پژوهشي، اجراي برخي ديگر به پژوهشگران خارج از پژوهشگاه واگذار مي‌شود.

مديريت هماهنگي امور پژوهشي

مهمترين وظايف اين مديريت به شرح زير است:

1- هماهنگي بين پژوهشكده‌ها و ساير بخش‌هاي پژوهشگاه با رييس پژوهشگاه.

2- ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورهاي رياست پژوهشگاه و پيگيري آنها تا حصول نتيجه.

3-  تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح و آيين نامه‌هاي مورد نياز.

4- انعكاس فعاليتهاي برون و درون سازماني و هماهنگ نمودن ارتباطات با رسانه‌ها.

5-  انجام امور مربوط برگزاري و شركت در نمايشگاهها، جشنواره‌ها، اجلاس و سمينارهاي ملي و بين‌المللي مرتبط با وظايف پژوهشگاه.

6- جمع آوري اطلاعات و گزارش‌هاي مربوط به فعاليتهاي پژوهشي انجام شده در ارتباط با پژوهشگاه.

7-  نگهداري و آرشيو اخبار، آگهي، اطلاعيه‌ها و آمارها و عكس‌ها در زمينه‌هاي فعاليت‌هاي پژوهشگاه.

8- اطلاع رساني امور و فعاليتهاي پژوهشي و انعكاس اخبار پژوهشگاه.

 

آئین نامه ها و دستورالعملها :

 

 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك