جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 3759
بازديدکنندگان امروز : 339
کل بازديدکنندگان : 13361473
بازديدکنندگان آنلاین : 4
زمان بارگزاری صفحه : 0/1373 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > دفتر انديشه هاي امام  > ٣ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

٣
بسمه تعالي

پژوهشگاه آموزش و پرورش

پژوهشكده تعليم و تربيت

خلاصه تك نگاشت

انديشه‌هاي امام خميني(ره) در زمينه تربيت (از منظر پايان‌نامه‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي)

به اهتمام: كبري كلاري

با نظارت علمي: دكتر سيد كاظم اكرمي‌

دفتر بررسي و گسترش شيوه عملي آرا و انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره)

چاپ اول: 1385
دفترگسترش آرا و انديشه‌هاي حضرت امام خميني(‌ره)، درصدد برآمد، چكيده تحقيقات دانشجوياني را كه پايان‌نامه‌هاي خود را در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در زمينه انديشه‌هاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و عرفاني فيلسوف و مربي بزرگ حضرت امام خميني(ره) به نگارش در آورده‌اند، جمع نموده و چكيده‌هاي مزبوررا در اختيار عموم قرار دهد و در برنامه‌ريزي براي نشر افكار آن عارف بزرگ از آنها استفاده برد.
در اين راستا كوشش شده است، با طرح پرسش‌هاي زير وضع اين پايان نامه ها براي خوانندگان معلوم گردد.
عنوان پژوهش‌هاي انجام شده چيست و تعداد آنها چقدر است ؟
آيا همه پژوهش ها از جهت تربيتي وضعي همانند وتقريباً يكسان دارند ؟
هدف‌هاي عمده و محورهاي اساسي پژوهش‌هاي انجام شده كدامند ؟
طرح و روش شناسي اين پژوهش ها از جهت علمي تا چه حد مناسب بوده اند ؟
ابزارها و روش‌هاي به كار گرفته شده اين تحقيقات چه بوده اند و تا چه اندازه مناسب برگزيده شده اند؟
آيا با توجه به موضوع ، فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق مناسب است ؟
آيا روش‌هاي علمي در پاسخ دادن به فرضيه ها يا پرسش ها به كار گرفته شده است؟
آيا جامعه و نمونه آماري پژوهش‌هاي انجام شده مناسب است ؟
يافته هاي پژوهش تا چه حد متناسب با اهداف آنها است ؟
يافته ها چگونه ارزشيابي مي شوند ؟
پيشنهادهاي تحقيقات تا چه حد با يافته هاي پژوهش‌ها تناسب داشته و قابليت اجرا دارند؟
در اين بررسي تعداد 54 گزارش مربوط به پايا ن نامه هاي پژوهشي اجرا شده مرتبط با انديشه هاي حضرت امام خميني (ره)‌در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير‌دولتي كه درطول 10 سال گذشته انجام شده است، مورد بررسي و ارزشيابي قرار گرفته است. ملاك داوري در مورد اين پايان‌نامه ها معيارهاي پژوهش علمي است كه در كتاب‌هاي روش تحقيق بيان شده است. 
پژوهش‌هاي انجام شده به طور كلي به سه دسته زير تقسيم گرديده است:
الف ـ پژوهش‌هاي تربيتي
ب ـ پژوهش‌هاي عرفاني
ج ـ پژوهش‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي
 ـ منظور از پژوهش‌هاي تربيتي ، آن دسته از پژوهش ها است كه يا به طور ويژه به مسايل تربيتي پرداخته است و يا به طور اعم به مطالب تعليم و تربيت مربوط است .
 ـ مقصود از پژوهش‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي ، تحقيقاتي است كه مجموعاً به انديشه‌ها و آرايي كه اثر فرهنگي دارند، مي پردازد .
ـ غرض از پژوهش‌هاي عرفاني ، پژوهش‌هايي است كه يا ديدگاه‌هاي عرفاني حضرت امام خميني ( ره) را مطرح مي نمايند يا نظرات و شيوه هاي سلوكي آن عارف دلسوخته را با ساير عرفاي ديگر مورد بررسي قرار مي دهد .
وضعيت كلي طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده
درصد فراواني چكيده هاي استخراج شده به لحاظ موضوعي  (تربيتي ، اجتماعي و ...) عبارتند از:
-  موضوعات تربيتي 25%
- موضوعات عرفان  27 % 
- موضوعات اجتماعي و فرهنگي 48 %
اگر بخواهيم نظري كلي به طرح هاي پژوهشي داشته باشيم، بايد ياد آور شويم:
بعضي از پژوهش ها بيش از آنكه اثري كاربردي داشته باشند، به مطالب نظري پرداخته اند .
عنوان بعضي از پژوهش ها با محتواي آنها تناسب لازم را ندارد.
شكل اساسي اين پژوهش ها اين است كه تعدادي از آنها اصولاً با  تحقيق كه به معناي توجه به يك موضوع خاص و تمركز بر روي آن است، همخواني ندارد .حد و مرز تحقيق مشخص نيست و وسعت موضوع مورد مطالعه آن چنان است كه امكان جمع بندي مطالعات حاصل از پژوهش تقريباً ممكن نيست .
به علت آنكه تعدادي از پژوهش ها به ادبيات مربوط به تحقيق و سوابق مطالعاتي توجه نكرده اند ، چيزي به دانش موجود نيفزوده اند و كاري تكراري انجام داده اند.
بعضي از موضوعات و عنوان هاي پژوهش با سؤالات پژوهش همخواني ندارد . محقق موضوع پژوهش را تعريف نكرده كه به تناسب آن هدف و سؤال مناسب را مطرح سازد .
بعضي از عناوين پژوهش با سؤال پژوهش و جامعه  و نمونه آماري هماهنگي ندارد.
در برخي از پژوهش‌ها، موضوع تحديد و تعريف نشده  و به صورتي كلي و مبهم باقي مانده است .
دربعضي از پژوهش‌ها، عنوان با هدف‌هاي پژوهش و يافته هاي آن ارتباط بسيار اندكي دارند .
( بايد ياد آورشويم كه چكيده هاي ديگري هم قبلاً تدوين گرديده كه از درج آن در اين كتاب خود داري نموديم . )‌
عناوين و تعداد پژوهش‌هاي انجام شده
عنوان ها و تعداد پژوهش هاي انجام شده، مربوط به تعليم و تربيت از ديدگاه امام‌خميني(ره) با مراجعه به مركز اسناد دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد اسلامي ، مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشكده امام خميني (‌ره ) و ... در تهران و شهرستان‌ها تعيين شد .
ـ در اين تلاش علمي ، همكاران دفتر بررسي عملي گسترش آرا و انديشه هاي حضرت امام خميني (‌ره )‌ چكيده تعداد 53 گزارش تحقيق مربوط به پايان نامه ها و گزارش تحقيق مربوط به طرح پژوهشي اجرا شده تدوين و ارائه كرده اند .
- اكثريت قريب به اتفاق اين پايان نامه ها مربوط به دوره كارشناسي ارشد بوده ، چهار  پايان نامه مربوط به دوره دكتري و چهار پايان نامه مربوط به دوره كارشناسي است .
 ـ مشخصات هر يك از طرح هاي پژوهشي به تفكيك عنوان ، نام پژوهشگر ، استاد راهنما  و ... در بخش پيوست ارائه شده است .
 ـ مجموعاً 54  پژوهش به صورت چكيده پايان نامه در اين ارزشيابي مورد بررسي قرار گرفته است .
ـ مشخصات طرح هاي پژوهشي مورد بررسي  به تفكيك عنوان ،  ‏‌تاريخ انجام گرفتن پژوهش ، محل انتشار ، نوع سند پژوهشي ، نام پژوهشگر ، استاد راهنما ،  دانشگاه يا  مؤسسه اي كه اين پژوهش در آن انجام شده است، خواهد آمد .
آيا همه پژوهش‌ها از جهت تربيتي وضعي همانند و تقريباً يكسان دارند؟
با توجه به اين كه پژوهش ها را به سه دسته تربيتي، عرفاني و اجتماعي ـ فرهنگي تقسيم كرده ايم، سؤال اين است كه آيا پژوهش ها وضعي همانند دارند ؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً پژوهش ها از بعد تربيتي همانند نيستند. ثانياً حتي پژوهش‌هاي تربيتي نيز از جهت علمي يكسان نيستند .
به طور مثال در پژوهش كلي (كه قطعاً پژوهش، وقتي علمي است كه روي موضوعي ويژه، مشخص و معين متمركز شده باشد ) محققي خواسته است، ابعاد اخلاقي ،سياسي و تربيتي از ديد امام خميني( ره) را مورد پژوهش قراردهد كه در يك تحقيق چنين كاري درست نيست.
هدف‌هاي عمده و محورهاي اساسي پژوهش‌هاي انجام شده كدامند؟
هدف‌هاي عمده پژوهش ها پاسخگويي به برخي پرسش‌هاي تربيتي يا عرفاني و يا اجتماعي و فرهنگي است. به عبارت ديگر يا پژوهش ها مستقيماً به مسايل تربيتي مربوط مي‌شود و يا غير مستقيم داراي آثار تربيتي است.
طرح و روش شناسي اين پژوهش ها از جهت علمي تا چه اندازه مناسب بوده است؟
روش به كار گرفته شده در اكثر اين پژوهش ها به تناسب موضوع كتابخانه اي واسنادي است . جامعه  و نمونه آماري پژوهش ها به غير از آنچه مقايسه بين ديدگاه امام خميني  و متفكران ديگر است ، كتاب‌ها و سخنراني هاي حضرت امام خميني ( ره ) است . (اكثراً چكيده پايان نامه ها هماهنگ مي باشد و تنها  بعضي از آنها نا هماهنگ مي باشد).
 ابزارها و روش‌هاي بكار گرفته شدة اين تحقيقات چه بوده است و تا چه حد مناسب بوده‌اند؟
از آنجا كه اين پژوهش ها ، به طور كلي با روش كتابخانه اي ـ اسنادي يا تحليل محتوا صورت گرفته است ، از ابزار هاي پژوهش مطرح شده در تحقيقات تربيتي فقط از خواندن كتاب‌ها و فيش برداري از مطالب استفاده شده است . با توجه به موضوعات مورد مطالعه ابزارها و روش ها مناسب است .
آيا با توجه به موضوع ، فرضيه ها يا پرسش‌هاي تحقيق مناسب است؟
فرضيه ها و پرسش‌هاي تحقيق مجموعاً مناسب است اما در توضيح بيشتر بايد ياد آورشد كه در برخي از پژوهش‌ها سؤالي مطرح نگرديده است و تعدادي از پژوهش ها هم تنها يك سئوال كلي مطرح كرده اند كه مي توانست شامل پرسش هاي خرد تري باشد كه كار پژوهش و پاسخگويي را علمي تر و ساده تر كند. 
آيا روش هاي علمي در پاسخ دادن به فرضيه ها يا پرسش ها به كارگرفته شده است؟
همانطور كه در پاسخ پرسش چهارم آمد، به تناسب موضوعات تحقيق درحدود  90 %  روش پاسخ دهي به فرضيه ها يا پرسش‌ها  به طور كلي ، روش كتابخانه اي و اسنادي ذكر شده است و تعداد كمي از  روش تحليل محتوا بهره جسته اند . مجموعاً مي توان گفت، در پاسخ دادن به فرضيه ها يا پرسش هايي از قبيل آنچه در اين نوع پژوهش ها مطرح است، از روش علمي استفاده شده است.
آيا جامعه و نمونه آماري پژوهش هاي انجام شده مناسب است؟
از آنجا كه جامعه و نمونه آماري اين پژوهش، كتاب‌ها و سخنراني هاي حضرت امام خميني (ره) است ، مي توان گفت، جامعه و نمونه آمار ي مناسب است . اما متأسفانه بعضي از پژوهش ها نمونه آماري غلطي را ارائه نموده اند .
يافته هاي پژوهش تا چه حد متناسب با اهداف آنها است؟
در بررسي يافته هاي پژوهش مي توان آنها را به چهار دسته زير تقسيم كرد:
يافته ها ي كاملاً مربوط به فرضيه ها يا پرسش هاي پژوهش
يافته هاي كم ربط به فرضيه ها يا پرسش هاي پژوهش
يافته هاي بي ربط به فرضيه ها يا پرسش هاي پژوهش
يافته هاي كلي و مبهم
دربررسي اين چهار نوع يافته، اين نكته روشن شد كه  69 % از يافته ها با فرضيه ها و پرسش‌ها ارتباط مناسب دارند،20 %  يافته ها ارتباط كمي با فرضيه ها و پرسش ها دارند ، 6 % اصولاً ربطي به پرسش ها و فرضيه ها ندارند و بالاخره 5 % يافته ها كلي و مبهم هستند .
يافته هاي پژوهش چگونه ارزيابي مي شود ؟
بابررسي يافته هاي پژوهش مخصوصاً از جهت توليد مطلب نو كه مشخصه تحقيق است ، پژوهش ها به سه دسته تقسيم شده است:
آنها كه توليد قابل توجهي دارند؛ شامل 38 پژوهش
 آنها كه توليد اندكي دارند؛ شامل 10 پژوهش
آنها كه توليدي ندارند؛ شامل 6 پژوهش
 
فهرست مطالب
عنوان         
 
1- چكيده پايان نامه‌هاي تربيتي مرتبط با آرا و انديشه هاي حضرت امام خميني ( ره )
- تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني (ره)
- بررسي مسايل تربيتي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)
- بررسي اهداف، روش‌ها و محتواي تعليم وتربيت از ديدگاه امام خميني (ره)
- بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)
- اصول و روش هاي تربيت اجتماعي از ديدگاه امام خميني (ره)
- بررسي تطبيقي فضايل و رذايل از ديدگاه ارسطو و امام خميني
- انسان از ديدگاه امام خميني(ره)
- بررسي عوامل ايجاد انگيزه در بيانات حضرت امام خميني (ره) در هدايت قشر دانشگاهي
- بررسي برخي از عوامل الهام بخشي در بيانات حضرت امام (ره) در جريان هدايت قشر دانشجو
- بررسي تحليل مباني روانشناختي انديشه هاي حضرت امام خميني (ره)
- مقايسه ديدگاه‌هاي تربيتي حضرت امام خميني (ره) و مرحوم علامه محمد حسين طباطبايي (ره)
- بررسي نظريه هاي انگيزشي در اسلام با تأكيد بر بيانات حضرت امام خميني (ره) خطاب به نيروهاي مردمي
- رابطه دنيا و آخرت از ديدگاه امام خميني (ره)
2- چكيده پايان نامه هاي فرهنگي _ اجتماعي مرتبط با آرا و انديشه‌هاي حضرت امام خميني (ره)
- بررسي سيره امام علي(ع) در نهج‌البلاغه نسبت به مخالف سياسي و مقايسه آن با ديدگاه‌هاي امام خميني(ره)
- بررسي تطبيقي نوگرايي و اصلاح گري در انديشه هاي سيد جمال الدين اسد آبادي و امام خميني (ره)
- بررسي وتبيين نظريه عدالت (قسط) با تكيه بر ديدگاه هاي سه انديشمند مسلمان؛ فارابي، امام خميني (ره) و شهيد صدر
- ديرينه شناسي مباني فكري انقلاب اسلامي در انديشه  آل احمد، شريعتي، امام خميني (‌ره)
- آزادي در انديشه سياسي اسلام با توجه به آرا ي انديشمندان معاصر شيعه (امام خميني، علامه طباطبايي، استاد مرتضي مطهري)
- مباني دموكراسي ديني در نظر امام خميني (ره)
- مردم سالاري، آزادي و مشاركت در انديشه سياسي امام خميني (‌ره)
- جايگاه مردم در مشروعيت سياسي نظام جمهوري اسلامي با توجه به انديشه و مباني نظري امام خميني (ره)
- بررسي چگونگي مشاركت روشنفكران در جنبش انقلابي و نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره)
- بررسي علل ضعف‌هاي فرهنگي و سياسي جهان اسلام در عصر حاضر در ديدگاه حضرت امام (ره )
- مسايل حقوق بشر و آزادي هاي عمومي در آثار (فارسي) حضرت امام خميني (ره)
- امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه امام خميني (ره)
- نوسازي جامعه  از ديدگاه امام خميني (ره)
- مذهب و نوسازي در ايران (مطالعه موردي مواضع امام خميني  قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
- شيوه هاي رهبري امام خميني(ره) براي بسيج در جنگ ايران و عراق  (از ديدگاه نظريه كاركردگرايي)
فهرست مطالب
عنوان         
 
- تبيين انديشه هاي امام خميني (ره) در دفاع از ملل اسلامي
- تحليل محتواي وصيت نامه سياسي، الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)
- بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره) با فقهاي مذاهب ديگر درباره تقيه
- ضرورت تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام خميني (‌ره)
- تقريب در انديشه امام خميني (ره)
- گونه شناسي سياسي علماي ديني در عصر سلطنت  از ديدگاه امام خميني (ره)
- بررسي تطبيقي تعامل مردم و حاكم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام خميني (ره)
- غرب و غرب زدگي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)
- بررسي و استخراج اصول كلي حاكم بر ديدگاه امام خميني (ره) پيرامون عدالت
- تساهل و تسامح در انديشه امام خميني(ره)
3-چكيده پايان نامه هاي عرفاني مرتبط با آرا و انديشه هاي حضرت امام خميني ( ره )
- مباني عرفان و تصوف در ديوان اشعار امام خميني (ره)
 - نگرشي بر انديشه هاي عرفاني امام خميني (ره)
- تجلي عرفان در خطابات عمومي امام خميني (ره)
- امام خميني (ره) و عرفان اسلامي
- بررسي بنيان هاي انديشه جامعه شناختي در چشم انداز عرفاني امام خميني (ره) (كنكاشي در جامعه شناسي ديني)
- آموزه هاي سلوكي مولوي در مثنوي معنوي در مقايسه با بخش هايي از كتاب چهل حديث امام خميني (ره)
- بررسي تطبيقي خود شناسي از منظر مولوي و امام خميني (ره)
- مراقبه و ارتباط آن با كشف و شهود ( از آغاز تا قرن ششم) با تأكيد بر ديدگاه امام خميني (ره) در اين رابطه
- تأملي بر نسبت عرفان و سياست با رويكردي به آرا و انديشه‌هاي  امام خميني (ره)
- عرف ستيزي عارفانه و بررسي آن در آراي مولوي و امام خميني (ره)
- بررسي رابطه فقه و اخلاق با رويكردي به نظر امام خميني (ره)
- بررسي تحليلي عقل و عشق و نسبت ميان آنها از ديدگاه امام خميني(‌ره)
- توبه و نقش آن در سقوط كيفر با ملاحظه انديشه هاي امام خميني (ره)
- بررسي آرا علوم قرآني امام خميني (ره)
- بررسي بعد ادبي آثار حضرت امام خميني (ره) و تأثير افكار معظم له در ادبيات فارسي
 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.