صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > مركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز > اولويت هاي پژوهشي سال ١٣٨٨ 
اولويت هاي پژوهشي سال ١٣٨٨

 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز

 

فراخوان اولویت های پژوهشی مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز

اولویت های پژوهشی گروه آموزش و روش های تدریس دوزبانه
 
1.فراتحلیل پژوهش های دوزبانه از نظر کیفی ، کمی و محتوایی
2.مطالعات تطبیقی آموزش های دو زبانه
3.بررسی روش های مناسب یاد دهی زبان دوم به کودکان دوزبانه
4.تعیین مولفه های برنامه درسی کتاب فارسی برای مناطق و نواحی در دوره ابتدایی
5.طراحی محتوای مناسب برای درس فارسی مناطق و نواحی دوزبانه در دوره ابتدایی

اولویت های پژوهشی گروه  آموزش علوم اجتماعی
 
1.مطالعات تطبیقی برنامه های درسی علوم اجتماعی ایران با کشور های همسایه
2.مطالعه تطبیقی روش های تربیت اجتماعی
3.مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان برخی از مناطق
4.بررسی تأثیر فعالیت های فوق برنامه  مدارس بر مهارت اجتماعی دانش آموزان
5.تحلیل محتوای کتب  درسی علوم اجتماعی به منظور تعیین سهم برخی از منابع معرفتی ( دینی، تاریخ ، ادبیات و هنر و ...) در آنها

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك