آموزش و پرورش

 

 گروه پژوهشي ‌اختلالات‌ رفتاري‌ و ناتوانيهاي‌ ويژه يادگيري

نارساييهاي رفتاري هيجاني و ناتوانيهاي ويژه يادگيري زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي اين گروه را تشكيل مي‌دهد. ساخت و هنجاريابي آزمون‌هاي شناسايي كودكان و تشخيص نوع مشكل، مطالعات همه‌گير شناختي، تبيين روش‌هاي تشخيصي و ارزيابي عملكردي، آموزش و بازپروري فرآيندهاي رواني پايه در يادگيري راهبردهاي ويژه آموزشي، تشريح و تبيين رويكرد برنامه‌ريزي آموزش فردي شده، بررسي و پيشنهاد نظام‌هاي نوين آموزشي براي كودكان داراي اختلالات رفتاري و يادگيري و همكاري در زمينه برنامه‌ريزي تربيت معلم ويژه درحوزه پژوهش‌هاي گروه ياد شده است.

 

اعضائ گروه پژوهشي اتلالات رفتاري و ناتوانيهاي ويژه يادگيري:

حجت‌اله راغب، عضو هيات علمي و مدير گروه

دكتر بهنام بهراد، عضو هيات علمي

علي عرباني دانا، كارشناس گروه

 

All rights reserved